Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

HALtDE EDİB ADIVAB'ım en son r m u u Taneri 25«. elldli S5I knn« AHMED HAIİD TAÇAROÖLTJ Kitabeılık ve K. T. L. 5 Irtanbul DÖNER AYNA 10 iflet jıl sajı 10.717 um Almanet liunını öSrenmek Hormann Kemlcr Fir Auslaender Teil 1 r« I ara alrnancavı kolay re pr» de öğretlm metodu. CUd I Clld 2 550 kurus »atij v» BERKALP Kitabffvlerl. kara Istanbul. Menderesin Amerikada Fransa Hindipı harbi görüşecegj meseleler için asker topluyor Bakanlar Kurulunun dün yaptığı toplantılarda, bu seyahatle ilgili konuların müzakere edildiği anlaşılıyor Ankara 28 (Telefonla) Bakan j" l*r Kurulu bugün öğWen evvel v» ı •onra toplanarak geç vakte kadar , çahşmıstır. Saat 10 da toplanan Kunıl 14 t dofcru içtimam» »on vermis ve »aat 18 de tekrar ça'ışmalarına devam etmi$tir. Bakanlar Kurulunun bujrünkü toplantılannda Başbakan Adnan Mendernin Amerik^ya yapacağı «eyahatle alâkalı husu«lann müzakere Oİunduğu •nla?ı!makt«dır Amerikada 5 gün kalacak elan Başbakan Menderese bu seyahatt?. Devlet Bakam ve Başbakan Yar dımeıyı Fatin Rüştü Zorlu. Mılll Savunma Bakanı Ethem Menderes Dış tsleri Müsteşan Muharrem Nuri Birei. Başbakanlık Ozel Kalem Arkas\ Sa. 8, 7 de HIRUCUSU : l u m ı s NAD» g «« ımktufe ı<b«d: Cumh«r4y< tıta nbtıi rosta ktttum tftanbul Mo SH T«ltfonkr Uraunl 8*ntral Numuu: 242M Y u İıltri 14299, MatbM 24290 Cnmartesl 29 Mayıı 1954 80.000 kişinin on beş gfine kadar orduya katılacakları dün Pariste açıklandı Amerikadaki görüşneler hakkında, diplomatik kanallarla daha evvelinden bazı prensib anlasmalan yapıldığı ve bir neticeye varabilmek için 4 günlük mühletin kâfi gcleceği bildiriliyor Doğan Nadi bo sabah Amerikaya harekef ediyor Arkad«5imız Doğan Nadi, Bajbakanın ArreTİkada yapacağı gorüşmeleri takib etmek üzere bu »abah uçakla yola çıkmaktadır Arkadaşımız, Adnan Mendereai Wııhington'da karçıhyacak ve ziyaret» •ld inribalarım günü gününc okujruculartmıza bildirecektir. Parls 28 (a.a.) Lanisl hüîdimeH bueun normal fevkivst zamarundan 4 «v evvel bu yıl iskerHk çagına giren genclerden 8fl 000 uıl «lâh altma almayı kararlastırmjstır Bir kabine sdzcüsü halen siiâh altında buluran sınıflara mensub yetiskın askerl°rin nazık bir safbada bulunan Hındirinl harbine gevklerinin imkân dahilinde göreeeSinl sövlemistir. Bu f O O kiîi 1354 «mıfırua fkind l O O ve n:hat enıpunu teskil etmektedir. Genrlerin 15 cun» k^dar orduya int'«abları beklfnilmoktedir Bildruldıîine eore kabine. bir kıc fündenberi gere ve cündüz toplan+ıla» vapmskta bulunan mılî müdafa» kmnitesinin t=v?ivelpri üzprine harekete BP<*miştir. Millt müdifaa koır Diinldi ohırumHa. »ra<;*c''Til' 'nin mite<îi, Fransnz Silâhlı Kuvvetlerl bu s«ne yapılmanıasına karar Kurmav Ba«kanı Oneral Psuf Elly verildi ile dıSrr ikı BPn»ralin Hındiçinidea HAİLE SELÂSİTE AMERİKADA Habe<;istan Kralı hâl«n »vdetlerindenberi toplanb halindeAnkara 28 (Telefonla) Tevfik dir. İlerinin baskanlıeında toplanan bu Bırlejık Amerikada bulunmaktadır. Dıs UleTİ Bakanı Dulles, Komflnlst Vietmlnh kuvvMlerin» Kunkü Mecüfte Kayseri millr'tvekilı Haıle Selâsıye serefıne bir zıyafet vermis ve bu zıyafette söyleİsmail Berkokun ölduğtine dair tez dıği nutukta Habes Imparatorundan czamanımızın en büyük karsı «avasmak tizer» Hindiçiniv» göndenlecek nlar askerler haddl kere okundu ve ihtiram duruşu ıle adamlarından biriı» dıye bahsetmıstir. zatında prof«>s>ore la'kerlerdir. 1950 anıldı. Bundan «onra Bursa mıllettarihli bir kanıın, kur'a a;kerlerl vekıli Hulusi Köymenle ıki arkadaşının ara »eçimlennin bu sene Arkan Sa 6 Sü 4 t» yapılmamasına dair önereeleri okundu Bılindigı üzere D. P Meclis Grupunun geçen oturumunda Arkası Sa. 6, Su. S de Meclis bayram tatili yaptı Almanyanın bize açacağı kredi 1 Bennlnrloa «tak (cmlsbıdc infiUkla yaralanan 1ar hastanejr* naklediimek ttrer. toplanıyoriar UNESCO'nan tnfilak neticesi hasara tashih ettiği uğrıyan uçak gemisi istatistik En çok konuşulnn diller arasına Türk dili de nihayet konuldu Parts. 28 (Türktel) Bundan bir muddet »wel TJNESCO tarafindan nesredilsn bir istatirtik, Türkler taQuon»et Burnu, 28 (A.P.) Çarrafuıdan hususl lurett» yapılan bır {tmbı jünfl Atlantikt» »eyrederken teıebbüs üzerin» tadil edıhniftir. bir Inftlâk neticesi hasara ufrayan Arkast S. 8 Sü 7 dt Bennington uçak gemisindekı bu hâdıseyı tahkık ıçin bir deaiz mahkemeri derhal faaliyetc geçmijtir. 91 denizcinin ölümü r» 201 denizcinin yaralanması ilt aeticelenan bu faciarun aebebi mahkeme t*r»fından yapılacak tahkika't netice»inde anla$ılacakbr. Diğer Urafian Deniı Harekât Dairesi Reisi Amirsl Carney dttn Fethin 501 ııtcı yıldonumu Bugün Ulubadh Hasanın meşhedine çelenk türbesi konulacak ve Fatih Sultan Mehmedin ziyaret olunacak tstanbulun fethinin 501 lnci yıldönümü bugun kutlanacaktır. Bu münaseb«tle Edirnekapıda müc»hidlerı temsılen Ulubatlı Hasanm meshedin* bir çelenk konulacak, buradan Fatfiıe gelinerek Fatih Sultan Mehmedin türbeai ziyaret olunacak tır. Arkan Sa. 8, Sü. S de Son anlaşna, Alraanyaya takriben 120 «ilyon markı bulan borçlarımızla ilgili değU ,* Anktrı 28 (TRKTEL) Memle I malzemeyc ıld mübaya •• mftnakrtunıza 150 milyon dolarhk uzun kasalarda kazanacak Alman firmavadeli bir kredinin açılmasıru der lannm verecekleri emtia TI urviapi| eden Türk Alman atılaşması lere taalluk etmektedir. na dair haber, bazı gazeteler vc Bmaenaleyh, bundan ew»lki irr bılhassa Almanya ile ij gören bazı re.erde, Turk firmalarının Almantacirler tarafindan yanli| tefsir yaya olan ve takriben 120 milyon edıidığınden, ilgili makamlar, ata* markı bulan borcları, A!man hükugıdaki izahatı vermijlsrdir. mcti tarafından açılan yukanda baHaberde de Mrahatcn bcllrtildigi hi« konıuu 150 milyon dolarlık kr«dl gibi, Alman hükumetl tarafından ıle İlgili degildlr. açılan v» müddeti 9 yıl* kadar uxaMezkur 120 mllyoo marklık boryan 150 milyon dolarlık kredi, eun ne turetl* 5d*neceJİ, onürauı«Türk hükumet daireleri, iktisadt dekl hafta içerlsind*, Ankarada »t teşekkulerimiz v» mill! bankalan Bonn'da nefredilec«k olan Tflrk mızın önümüzdeki devTed» yapa Alman ticaret anlaamatının metnbıcaklan yatırımlara v» lthal edilecek d» açıklanacaktır. Anerikan gemisinin yangın çıkaıt kısmında duru» şüpheli Adanada alâka ile takib edilen dava Waxbington'dan Ouonset't gelerek Benntngton'u tiyaret etmlı vt h*ataney* ıiderek jrıralılarla förü»müştür. Yaralılardan 44 ınr» durumlan ciddîdır. Amiral Carney gazeteciler» verdigi bevanatta ilk defa böyle bir infilâk hldiseal 11. karîila»tığını söylemiştir. Amiral infilâkın geminin fazla hararet almıyan bir kısmmda rukubulmasının bilhassa Arka*x Sa. 6. Sü. 5 t ı Btr telefon muhavereslndca doian davada. eskl Seyhan mlUetvekili Mahmud Klbar»|1n tanık bulttnuyn Dünya piyasalarında Türk parasımn kıymeti arttı SÜTYENtNDE ALTIN KAÇIR MAK tSTİYEN KADIN 24 mayısta tzmırdeTi Akdeniz* hareket eden «İskenderun» va Durunda bir kacakcılık hâdisesi oldugunu. Fatma Nimeti adında bir Beyrut yolcusunun »ütyenln de 1000 Türk lirajı, müteaddld altın oaralar bulunduftunu yazmıstjc Resimde Fatma Nimeti kmir Emniyet Müdürlüftünde ifad» verlr^en görülüyor. Hindielnld* kizillann ı«rbe«t hıraktıklsn VP Dtrn Bien Phu kaleM rmeleei» diye tanılaa hastabakıa Genevieve (Radyo Foto) Ayvacık Ezine Jandarma Genel Komutanı yolunda feci bir dün şehrimize geldi kamyon kazası Koregeneral Tahsin Çelebican, BahçeKevlerdeki çirkin tecavüz bizzat hâdi»e»inin idara •diyor tahkikatım tçfnde 14) yolcu bnlunan b4T kamyon b«nde|e ruvulândı, I Idşi öldu, 15 yarah w Çanakkale 28 (Telefonla) Bufü» Ayvtak panayırffidan tldıgı 64 yoleu İlt Ezineye müt«veccih#n yola eıkan soför All idaresindekl açık kımyon, Çakmak mevkiindt »irajl dönerken, fazla lürat yürürjdsn, hendeğe 3ruvarlanmi5hT. Yolculardan 4 ü derhal, birl de hastaney» Ad«na, 8 (Telefonla) Geçanlerdt D.P. tl Bajkam Ömtr B»ıParamır Pariate »erbeat piyasada geçen Kaftaya eğmezin e$ine telefon edilerek ban nazaran yüzde 12 bir artifla bozuluyor hakaretlerden sonra: tKocan ölecek, «en bana kalacaksın» denildıği ve bu konusmanm eski SeyAnkara, 28 (TJHA.) Dünya nıtta bu fark biraz daha ileridir. Arkan S. S, Sii. 3 t« borsalanndan alınan »on haberler* Resmt kur haricındeki bu artııın, eore, »erbest piyasalarda Türk pa Ba?bakan Adnan Menderesin Amcra^ının kıymeti bariz bir (ekilde rıkaya yapacağı ziyaret münasebeukselmeğe baslamiftır. tıle verılen haberlerden ileri geldlji Pariste, lerbest piyasada Türk anla;ılmaktadır. >arasmm geçen haftaya nazaran Eksperler, Türk parasının lerbest ı'üzde 12 bir artıjlı bozulmakta ol piyasada, çok yakmda daha buyük Juğu. OrtaŞark memleketlerind» artışlar kaydedeceğintn kuvvetle de aynı nisbetlerde artiîlar kayde muhtemel oldugunu ioylemektedirdildiği öğrenilmiştir. BilhaMa Bey Ier. Mütecaviz hafızın sakalı traş edildi Küçuk ynt« bir kızı iğfal ettlği iddiaıilc tevkif ölunduğunu bildlrdigimlz Sultanahmed camii ikinci imanu hafu Hilminln dün eexaevinde aakalı tra| edilmlîtir. Oğrendiğimizt gorc, mahkumlar, Arkasr Sa. S, Sii. S de Yarın Cumhurlyet Sütunlarında röportaj »erisi 1 Çok güzel bir AMA ÜFÜRÜKÇÜ îzmirde kadınlara bUyü yapan âmft bir üfürükçü yakalanmıstır. Re »imde. Kör Celâl lâkabile ma ruf üfürükçü görülüyor. Fetva 4 çocuk tahibi ikinci ımomt dtn dertı verdiği btr genc Jctzı iğfalden tevkif olundu. AM&k bu kratta, pmdi btr dt ilm« bakahm: Münevver bir dottumuz geçen gün yana \tak\la «nlatıyordu: Şehrin tn büyük eomilerinden birindt dinltdiğim vaiı «fendınin ortaya atttğ\ mühtm dava anncti tarafından yıka. non «rîc«k çocuğun pestcmoItntn göbeğinden kaç parmak yukanda olman lâzım geldıip davafi ıdt. Cemaat »aatlerce Kemali ehemmıyetlt dinladt. Istanbul göz önü... Buradafci imamlar, vaizler, hatıbler «rnjtndan büyleleri çıkar»« •>«. nn »iz ktya* edin memleketın uzak kö$elerinde kimler bulunuyor ve neler... neler oluynr. Bu adamlarâan yüzyıl'&T boyunea bu kadar çekehm de hdld her cihetçe din adamı olmağa lâytk insan yetistirmiyeVım... Vallahi bize reva pö. rulenleri galiba fazlasile haketmii bulunuyorur. Don Juan imam efendiler, cnhil vti'zltr, yola devam! • • • j Sultanahmed camıinin evli, İsveçli Jimnastikçi Kızlar Bugün Ankaraya Gidîyorlar Eşlerine görei ! ediblerimiz ; 2 Meraklı ve heyecanlı bir yazı silsilesi Pazar g«eMİ Bahçelievlerlt Da t* kadar dtram adtn gorflameltr vudpasa aranndA, Iki Jandarma va tırannda Vall rauavinleri d* hanr bir tanksavar erinin evli vt Uç ço bulunmuflardiT. cuk anagı bir kadına igrenç tecaJandarma Genel Komut«nı «**vüzleri hâduesinin akisleri devam tecılerl* yaptıjı konuynada hSdletmektedir. Hâdıse, «fkin umumi seden duyduğu büyfik teeeriirii ifayede olduğu kadar, ordu vt bil de etmit ve fu beyanatı vermistir: hassa jandarma mensublan ara( Hâdise haddl ratında çok elr smda da büyük bir teesrür uyanktndir. Bilhassa mögebbiblerinin dırmlştır. jandarma, daha dognısu asayifi t«Hâdisenin İlk adU safhaaı blttrilmine memur bir teşkilâün mensub mij, tahkikatı idare eden Mvcı yar lan oluiu eidden flzülecek btr hudımcıaı Nusret Hergüner doıyayı, sustur. Bu hâdisa il« ileili tahkikaağır hapi* ceza» talebile torgu hîtı yapmak tizert Istanmıla gelml| kimliğine göndermijtlr. bulunuyorum. Hâduenin tebeb •• Diğer taraftan, hâdiseyi idart eep ftmillerini ara$tıracağız.> heden tahkik etmek üzere JandarJandarma Genel Komutanuu, ma Genel Komutanı Korgeneral Tahsin Çelebican kara yolu ile An yaveri ila bir jandarma müfettifi karadan şehrimize gelmlş, doğruca refakat etmektedir. Emniyet müdürlüğune giderek Em Diğer taraftan üç mfltecavlz er, niyet Umum müdürü Ethem Yet dün savcılığa müracaatl», poliîte kineri makamında riyaret etmijtir. gördükleri baskı neticesi fuçu kaAkşam saat 17 d* bajlayıp geç vak bullendiklerinl iddia etrrüflerdir. Arkan Sa, 6. Sii. 4 U Ankara Savcısının mektubu Ankara Cumhuriyet Saveılığmdan dün su mektubu aldık: «Gazetenizin 25 mayıs 1954 tarihH nüshasmda (Adalet) baslığı Ue çıkan yazıda: İkinci Ağırcez» mahkemesinde bir gazetecinln muhake Arkast Sa. 6, Sü. 4 te Bugünün en meşhur kadın casusları 3 George Simelon'nun resimli roraanı I Ecel gemisi j Yarın başlıyornz Uveçli kııUrın dün Mitbatpıı*» vUdında japtıkUrı Yoırm t. NCI nhiftmltd* CI<*(W kitralkl U* b.lrUHHOT'» OmtMMm 0« /e«l|en elçekJerimkk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog