Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

MODES et TRAVAUX PARİS'in bu nefis patronlu ve türkçe İ2ahatlı kadın mecmuası en son modelleri, nakış brgü ve iîleme örneklerinl ihtiva etmektedir. El işi örneği ile beraber fiab 110 kuruştur. 1 el işi örneği ve 2 patronu ile beraber fiatı 160 kuruştur. HAŞET KlTABEVİ'nde ve her yerdt latıhr. UDARDA AHOLDU 30 ancu yıl sayı 10.716 KURUCUSUîYUNUS Teîgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İsta nbui Posta ktıhısu İîtanbul No. 248 Telefonlar: Umumî Santral Numaraa: 24298 Yaa İşleri 24299, Matbaa 24290 Cnma 28 Mayıs 1954 Almanya bize 150 milyon Meclise verilece dolar kredi açıyor kanun tasarıları Bu memleketten yapılacak kredili ithalâtı Alman hükumeti 9 sene için garanti edecek Bazı mühim ve Alman hükumeti ile temsilcilerimiz arasmda bu hususta varılân mütabakatc dair aniaşma dün Bonn'da imzcr edildi Parti ve adayların muvafakati ahnmadan karma listeler tanzimini önlemek için seçim kanunu tâdil edilecek müstacel kanunları çıkarmak için Meclisin şimdilik yaz tatili yapmıyacağı anlaşılıyor Ankara, 27 (Telefonla) Mühim ve müstacel bazı kanunlan çıkarmak üzere Büyük Millet Meclisinin gerekirse yaz tatili dahi yapmadan çalışacağı anlaşılmaktadır Umumi temayüller, hükumet programında ele alman mevrulardan bir kısmı üzerinde lüzumlu kanuni Arkasr Sa. 8, Sü. 7 d* Akıl Yolıı izde toplum hayatımızı çeşidli yönlerinden inceleyen, gündelik polit i a hırslarının üstünde, olaylara bilim gözü ile bakmaya çalısan muntazam yayınlar hemen yok denecek kadar azdır. Gazeteler bu i?i başaramazlar. Yıldırım hızı ile akıp giden havatın gürültüsü içinde onlar günü gününe vatandaşa haber yetiştinneğe mecbur olduklarmdan, bu haberlerin sıralanmasında ve yorumunda az çok kusurlu, az çok eksik kalmaya mahkumdurlar Bir olayın toplum ölçüsündeki değerini bilim gözü ile ortaya koyabilmek için gündelik hayat kavgagının tesirinden kurtulmak, hayata bir objet gibi dışandan bakabilmek gerektir. Bu da genişçe bir ramana ihtiyac gösterir. Bazı hukukçu, iktisadcı ve sosyolog arkadaşların çıkarmaya başladtğı haftalık Forum dergisini gördüğüm zaman hu itibarla memnun olmuştum. Cemiyetimuin türlü davalarını bilim ışığuıa tutar»k incelemekle, bu dergi, şüphesra büyük bir eksiğimiıi gidermrçL olacalrt». Politikacılar ne derlerse desinler, biz her alanda ilerlemek, üstün bir eemiyet düzenine kavuşabilmek İçin, her şeyden önce bilimin yardımına muhtacız. Atatürkün Tarih. Dil ve Cografya Fakültesine kazılı duran vecizesi. bir an unutmıyacağımız bir gerçeği ifade eder. Ancak. bilim bir din gibidir. Ona hğlanmak sözle olmaz. Onu yürfkten tasdik edip prensiblerini rehber edinmedikçe harcayacağımıı gayretler birer özentiden ibaret kalır. Şahsi temayüllerimizin veya ihtiraslanraızın tesiri altında kalarak bilim yapmaya kalkarsak sadece politika yapmış ve kendi kendimizi aldatmıs oluruz. Forum dergiBİnin bundan önceki sayısında seçim sistemlerine dair okuduçum bir yazıyı bu bakımdan doğru bulmadım. Forum düpedüz haftalık bir politika yayını olsaydı «bu da böyle düşünmüş > der, geçerdik. Fakat bilimsel bir iddia taşıyan, bütün memleket aydınlarına hitab eden ve bize bir şeyler vadeden bir dergide basıldığı için o yazı üzerinde biraz duruyoruz. Son seçimlerin verdiği neticeyi beğenmiyen yazar, bunun sebebini doğrudan doğruya bizdeki seçim sistemine bağlıyor ve nisbî sistemi överek bu sisteme geçmediğimiz müddetçe. durumun bizde böylece giiriip gidececini söylüyor. Bir defa, hadiseleri ilim gözü ile Ineelemeye karar veren bir yazar, ilk i; olarak, o hâdiseler karşısında kendi subjektif duygularını bir kenara atmasını bilmeli değil midir? (Son seçimlcr iyi mi olmuştur. kotü mü) demeden önce. bu seçimlerin manası üzerinde uzun boylu düşünmek bilim sevgisi adına daha vakısır bir hareket olmaz mıvdı? İktidar partisi ; u kadar milyon. muhalefet partileri bu kadar milyon oy toplamışlardır. Eğer nisbî sistem yürürlükte olsaydı, Meclisteki temsil durumu başka türlü olurdu. Güzel. Fakat Edirneden Karsa kadar hemen her seçim çevresinde vatandaşlar büyük ölçüde D.P. ye oy verdilerse. bunun. NADİR NADİ Arkası S. 3, Sü. 5 te Ankara 27 (a.a.)Hükumetimiz direlerile dev'C iktisadi teşekküllerimiz ve rnilli bankalarımızın önümüzdeki devrede yapacakları yatırımlava ve :thal edecekleri malzemeye aiH mubryaa ve miinacasaljrda kazanacak Alman firmalarmın verecekleri emtia ve servislerin 150 milyon dolara kadar olan kısmının, dokuz seneye ksdar varacak kredi esası üzcrinden Alman hükumeti tarafından garanti edilmesi hususunda hükumetimizce muhteüf projeler üstünden yapılan teklif, Alman hükumeti tarafından kabul edilmiş ve bu hususta varılan muubakat bu2ün Bonn da imzalanan vesikalar meyanında bulunmuştur Başbakan pazara gidiyor Adnan Mcnderes lVashington'da 4 gün kalacak Ankara 27 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes önümüzdeki pazar günü Ankaradan Amerikaya müteveccihen yola çıkacaktır. Men deres. hususî bir Amerikan uçağile Ankaradan Napoliye eidecrk, oradan diğer bir Amerikan uçağına A r k a s ı S a . 8. Sü. 1de Yabancı scrmaye sahiplerinin müracaatleri Bir Amerikan firması memleketimizde kâğıd TC sellüloz fabrikası kunıyor Ankara 27 (Telefonla) Yabancı sermayeyi teşvik kanunundaa faydalanarak yerli sermaye ile iştirak etmek suretile memlekelimizde sanayi tesisleri kurma ta Arkası Sa. 8, Sü.. 1 de MAREŞAL ROMMEL'IN KAJUSI Mareşal Rommel'in karıa Mısır hükumetinin davetlisi olarak ElAlarneyn »avaa yerini gezmi| ve Afrika Corps askerleri için hazırlanmn mezara bir çelenk koyrruçtur. Yukarıdaki reaimde, Frau Romrael (elengi koyarken görüknektedİT. Bir Rus filosu limanımızdan Akdenize geçiyor Sovyet Busyanın Karadeniz donanmasına mensub bir filo bugün limanımızdan geçecektir. Filo 12S00 tonluk Am'ifal Nakhtttıov kftıv'sffiörü ile 2600 tonluk 10 ve 12 numa Arkası Sa 8. Sü. 2 dı Yali dün bayramı açarken Bahar ve çiçek bayramı dün törenle açıldı Açılışı müteakıb ilk iki saat içinde Gülhane parkını gezenlerin sayısı 30 bini buldu lü arabalar saat 14 te Taksimde toplanmışlar, Abideye çelenk konulmasını müteakıb alay Unkapanı, Beyazıd, Divanvolu tarikile ve başta Şehir bandosu olduğu halde Arkası Sa. 8, Sü. 4 îe İstanbul Belediyesi tarafından Gülhane Parkında tertiblenen Bahar ve Çiçek bayramı dün saat 16 da Vali Prof. Gokayuı bir nutku ile açılmıştır. Bayrama katılan, çiçeklerle süs (D.P.) nin tUzüğünde tadilât yapılacak Parti Genel Merkezinde teşekkül eden bir komisyon faaliyete geçti, vilâyetlerden gö«terilen yüzde 80 aday meselesile, genel kurulun veto hakkı üzerinde durulduğu bildiriliyor Ankara 27 (Telefonla) D. Parti merkezinde son günlerde yeni bir komisyon kurulmu? ve devaınlı surette faaliyete geçmiştir. D. Parti milletvekillerinden Atıf Benderlioğlu, Zühtü Velibeşe, Osman Kavrak, Hüsnü Yaman, Samed Agaoğlu, Kâmil Gündeş ve Rauf Onursaldan mürekkeb olan bu komisyon parti tüzüğünde aksadığı görüUn bazı esaslı maddelerin tadili üzerinde çalışmaktadır. Önümüzdeki haziran ayı sonlanna doğru toplanması mukarrer olan D. P. umumi kongresine, bu komisyonun sunacağı raporun hususi bir ehemmiyetı olacağı alâkalı çevrelerce firadiden belirtiliyor. Haber aldığıma göre. dört sen«lik bir iktidar devresinin ve son 2 mayıa «eçimlerinin ortaya koyduğu tecriibelerden sonra böyle bir komisyonun parti tüzüğü üzerinde bazı maddelerin tadili mevzuunda çalışmasma lürum hasıl obnuştur. Bu arada vilâyetlerden gösterilmekte olan yiizde 80 aday meselesi ve parti genel kurulunun veto hakJ kı kullarması üzerinde durulmakta olduğu muhakkaktır. Kıbrıstaki Türklerin sevinci Avnrpa Konseyindeki delegemlrin müdahalesi «mesud günleria ilk müjdecisi» olarak karşılandı Lefkose, 27 (T.HA.) Yunaa Başbakanı Papagos'un Halk Topluluğu Partisine mensvıb iki meb'usun Strazburg'daki Avnıpa Konseyi İs Arkam Sa S. Sü. S rt«> Pazar günü Cumhuriyet Sütnnlarında 1 Çok güzel bir röportaj serisi Türkiyeye Korkunç bir dolar yerildi istatistih Bununla Sanyar hidroelektrik tesisleri ile ilgili leçhizat mubayaa edilecek 2.228.000 Eşlerine göre ediblerimiz 2 Meraklı ve heyecanlı bir yazı silsilesi 10.887 veremliden 6210 u şehrimizde bir yılda hastaneye yatırılabildi İl Sağhk Müdürlüğünün yaptığı istatistiğe aöre. bir sene içinde İl Sağlık Müdürlüğü verem bürosuna 10887 veremli müracaat etmiştir. 4575 hasta Cerrahpaşa hastanesi verem paviyonuna, 2117 hasta Heybeliada sanatoryomuna. 152 hasta Beyoğlu İlkyardım haptanesi verem kısmına, 175 hasta Bskırköy Akıl Arkast Sa 8. Sü 7 de BUGÜN Sultanahmed 2 nci imatnı dün genc kızlan iğfal suçundan tevkif edildi lraam yaptığına nadim görüumüyordu. «bu işi ramazana rastlatmamalıydım» dedi Sultanahmed Camiinin ikinci ima mı Hafız Ahmed Hilminin, bir senedenberi seviştiği bir kızı iğfal ettiği iddiasile adliyeye verileceğini dün bildirmiştik Hafır Ahmed Hilmi dün sabah tanzim ortaân evrakla birlikte mahalli karakoldan Emniyet Müdürlüğünl gönderilmiştir. Başkomiserin odasında karşılaştığım Hafız Ahmed. son derece müteessir görünüyordu. Zaman zaman sakallannı kanştınyor, bazan d a ellerile yüzünü örtiiyordu. Beş vakit namaz kılan ve oruç tutan hırsızlık masası şefi Hafızs dönerek: Yahu. iki gün evel bize namaz kıidıran sen detil mi idin?. Cema Arkast Sa, 8, Su. 1 dt lmam eieudinin dün »1'«»H ttttaı Washington 27 (A.P.) Ameıikan Harici Yardım Idaresi bugün Türkiye, Frsnsa, Yunanistan, İtalya ve Yugoslavyaya yeni mübayaa tahsisleri ayırmıştır. Türkiyeye, Sarıyar hidroelektrik tesislerile ilgili teçhizat ve kimyevî maddeler mübayaası için 2 milyon 228.000 dolar ayrılmıştır. Diğer tahsisler şöyledir: Fransaya 3 milyon, Yunanistana 100.000, İtalyaya 105.000. Yugoslavyaya kok I kömürü mübayaası için 9 milyon dolar. EN BEĞENİLEN HEYKEL Londrada heykeltraşlar bir açıkhava sergisi tertib etmişlerdir. Bilhassa «Duran Kadın» adlı ve yukarıdaki resimde görülen heykel en fazla beğenilen ve nazarı dikkari celbeden sanat eseri olmuştur. Türk Cerrahî Kongresi çalışmalarma başladi Dokuzuncu Türk Cerrahî kongresi. dün saat 10 da Istanbul Üniversitesi Morfoloji Enstitüsü anfisinde açılmıştır. Türkiyenin muhtelif bölgelerinden gelen cerrahların da hazır bulunduğu kingreyi Tıb Fakültesi Dekam Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel kısa bir konuşma yaparak açmıştır. Müteakıben Doktor Ziyaeddin Maktavm riyaset ettiği kongrede iimî çalışmalara saat 10.30 da başlanmış, öğleden sonra da devam edilmiştir. Bu çalışmalarda Operatör Asil Mukbil Atakan, Operatör Sadi San raporlarını okumuşlar, 6 operatör muhtelif cerrahî mevzular üzerinde tebliğlerde bulunmuşlardır. Kongre bueün ve yann da devam edecektir: Bugünün en meşhur kadın casusları Ecel gemisi 3 George Simenon'nun resimli romanı Pazara başlıyoruz Yanlıs rota İşitiyoruz ki şehrin şurasında burasında yarım milyon liraya, bir milyon Uraya yapr. lan aparUmanların sayısı ııün oeçtikçe artıyormvs. İşitiyoruz ki lüks mağaztfaria tezgâhtarlara her mal için «daha pahahsı yok ma?. diye $oran bir yeni miişteri zünıresı peyda olmuş. İşitiyoruz ki otomobil fiatîarı jehtrdeki asansörlerden daha süratle yükseldiği halde bunlartn bilhassa en pahalıları gene kapışilıyormuş. Bunlar diyelim ki hep refah alâmetleri. hep ffiizel, hep mavah. hep iç açıcı havad'sler... Fakat gene işitiyoruz îd şehrin ycpâne sanat galerisı Maya, içinde sergi açan genc aan. atkârlann satışsızhktan kira bedelini ödiyememeleri neticesi kapanmak üzere imiş. İyi ama dostlar, biz cemiyet olarak bu mirasyedi tnanzarasından kurtulmağa mechnruz. Yarınki nesillerin ö'nüne bir karikatür mevzuu olarak çıfcmaktan utanmıyacak mıytz? Hüseyin Cahid Yalçın hakkında takibata geçildi Te^riî masuniyeti haiz olduğu »ırada Ankarada «Ulus» ve «Yeni Ulus» gazetelerinde yazdığı makaUlerde hükâmetin mânev! şahsiyetini tahkir ettiği iddiasile Hüseyin Cahid Yalçın hakkında Savcılıkça takibata geçümiştir. Ankaradan şehrimize bildirilen Arkası Sa. 8, Sü. g d« 10 Malatyada kaybolan cocuklar Şehirde yamyamların türediği hakkında şayialar riolaşıyor Malatya (Hususî) Son bir ay zarfında şehrimizde 3 cocuğun kay bolması bir takım garib ;ayia'.ar doğurmujtur. Bu arada, burada yamyamların mevcud hulunduğu ve kaybolan çocuklann buıılar tarafından ciğerleri sökülerek venildi$i iddia edilmektedir. Dün ve evvelki gün Çarmuzu mthallesinde kavga eden ve merkez polis karakoluna celbedilen iki eıkrk kavgacıyı bilhaısa İlk okul çağmdaki yüz Arka» Sa. 4, SiL I U S A HtFE Kadyo Ilâvesi fc sahifelerde Buyuk Adlî Hatalar Asılsız İtiraf Bu resimli seri bugün 4 üncü ««hifemiz<le A '' • t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog