Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

TOPLAR PASAJI Istiklâl Caddesi Sular İdaresi Karşısında Kiralık Mağazalar 30 nneı jıl gayı 10.715 um urı KURUCUSU: f U N U S NADf tUgraf re m«Jrhıb adred: CumhurTyet, tsta nbul Postg Jtutumı îstanbul Ho 244 Teleionlar: Umuml Santral Numaran: 24298 Yta İılerl 24299, Matbaa 24290 | Ankara 26 (Telefonla) Program üzerındekı müzakereler bugunkü Mechste haylı harareth oldu. Celse 15 te Tevfık Ilennin bas.kanhgında açıldı Ilk soz Halk Partısi Meclis grupu adına Server Somuncuoğluna verıldi C H P. gozcfl sü her şeyden önce su noktavı belırtti: «Demokrasınin '5r' geleneklerle işledığı memleketlerde partiler ıktıdar ve muhalefet olarak aynlmak'izm seçımlerde ılende ya pacaklan ıcraatı ve mıllete karşı ald'klan taahhudleri eosteren seçım beyannamelerile katılırlar. Iktıdar partisı 954 seçımlennde boyle bir beyanname yayınlamaHı » Server Somuncuoelu hukumet bevannamesinde 19501054 devresının bır ıntıkal devresı olarak gostenldığıni «acı tatlı ne varsa tarıhın sınesıne tevdi etmenin ye Arkası Sa. 6 Sü. 1 d« Beklenen Kitab ÇIKTI: (e Direksiyon etmeni YnkseÖB orj | e l tihanıl sorulan gualler T « Pcrşcmbe 27 Mans 1954 : Kültür Kitaberi ıştır. Meıtderes kabinesi dün Mecüsten itimad oyu aldı Programı tenkid eden muhalefet milletvekilleri, pahalılık ve Anayasa tadilâtı üzerinde durdular Başbatan, •uhalefetn tenkidleriai cevablandırdı TC 1 aaaaralı Deaokrasi dfişnaııı diye vasıflandırdığı partizan devlet •eMiırlan hakkında gereken tedbirleria alınacağını söyledi Bennlnrton uçak gemisi, ijtirak ettiği maıvrvralardan birinde, aeylr haliad* oyu kimler verdi? Ankara 26 (Telefonla) Bu akaam Mecliste hükumet programı dolayısile toplanan oylann t»«nıfl neticesinde ikı çekimser ©yun çıkmast dikkati cekmiştır. Bilmdigi gıbi D Parti Meclis grupu dah» onee toplanarak hükumete ittifakla iti Arkası Sa. 3. Sü, 8 da İki yeşil Amerikada infilak eden uçak gemisi Benningtoıt gemisinde çıkan yanğın güçlükle söndürüldü, 100 kişi öldü, 250 bahriyeli de yaralandı New York, 26 (R.) Bugün Bırlesık Amerıka donanmasma aıd Bennıngton uçak gemisinde şıddetli bir infılâk vukua gelmiş ve yangın çıkmıştır. Verilen malum ta gö'e, yangın guçlukle söndurulmuj hır Fakat kazada 100 kişinin oldıigıi, 250 kişinin de yaralandığı bildirilmektffdir. Sa 3 Sü. T de Müzakerelerin sona ermek üzert «lduğıı ve •ndlaşmanın pazartesi 'fiinü imzaianacaği bildirilijK Türk Alman ticaret andlasması Ikinci Kore degiştirme tkinei Korc değiştinne birli^imizin Seferihisarda yaptığı tatbikattaa bir (örnnii| Ankara, 28 (TJÎ A.) Bir müddettenberi Bonn'da Batı AJmanya fehtr 2T delegeleri 1 » müzakereler yap1 cirlcri bugün viliyet* müracaatl* makta olan Türk heyetının başkanı »eker fiatlarına zam yapılmasını bugün Ekonomı ve Tıcaret Bakanı Tatbikatta Türk ordusu erkânı, NATO komutaleb etmişlerdır. Sebeb olarak şim Sıtkı Yırcalı ile telefonla göruşmu? tanlan, Amerikan yardım heyeti subaylan d^ diye kadar Uşaktan eetırtmekte olve muzakerelerin vardığı neticeler dukları îekerlerîn, Uşak fabrikahakkında izahat veranıştir. bulundular sında stok kalmaması yÜ7Ûnden Ekonomi ve Ticaret Bakanhğının dahg fazla naklive iıcreti v^rmek ialâhiyetli bir şahsı, bir (TJH.A.) Eskışehırden Ketirrme« İzmır 26 (Telefonla) İlk par [ kikislndtn farksız bir muharebe suretıle muhabirine verdıği beyanatta, miiileri tısı 10 hazıranda Koreye hareket tatbıkatı >apmıştır Esasen birlık mecburiyetmde olduklannı Bakırköydeki tüyler urperticı tecavüz hâdise*inin faill Jandarmalar zskprelenn sons ermek üzere buedecek olan ıkinci Kore deâıştirme 25 gündenberı Spferıhısarda de ^ürmüşlerdir. Durum T'ilâypt taraMustafa Demirel Mehmed Sarıbarır AfeJM* Tl lunHuSunu ve Turk Almm ti Arkası Sa. 3, Su. 6 da fından Ekonomi ve Ticaret Vekâbırlığımiz bugun Spferıhisarda haand'aşmasının da muhtenteletine bUdirılmıştir. Arkaın Sa. S, Su. 5 re Şehrimiz Fırıncılar firk»rl de B«lediyeye müracaat ederek ekmp< fiatlarına zam, yahud da gramajında Indirme yapılmasını istemıslerdir. Fırıncılar şirketi taleblerinin kabul edilmemesi karşısında ekmek çıkarmıyacaklannı da kat'î bir ifade ile Belediyeye bildırmıslerdir. 26 (Türktel) Başba OrtaDoğu ve Guney Asya işlerin Belediyenin bu teklıfî ne şekilde kan Adaan Menderesin Amerika deki yardımcm M. Byrood'un 15 karşılayacajh bilinmemekle beramüna«ebetile ahnan mü ve 16 mayıs tarıhlennde Ankarada ber. ette olduâu eibi bunun için de Cumhur Başkanı ve Başbakanm Jamlarmaiann kabile mensublatemmim mjılumata göre, bu ceya nyaset ettığı Amenkan elçileri lâzım gelen tedbırleri alacağı bek Beljjradda Muazzam tezahüralla rından birini nldiırmeleri isyana Arkası Sa S Su 6 da lenmektedir. hat, Amenkan Dış Işleri Bakanının Silâh tehdidile bir kadına tecavüzde bulunan 3 karşılanacaklan bildiriliyor s«beb «ldu biıiigimizin dün yaptığı başarılı tatbikat Tüccar ve esnafın zam taleblerinin arkası gelmiyor AtinarJa mahkum olan gazetcciler Başbakanm istüa edeceğine dalr kab«r verenler 4 ay hapsa edlMiler Atbıa M (AP.) Atbıada tatifar «tmekt* olan haftalık tPazarteal haberleri» gazetesinln sahıbi Conatantlae Mayer ve muhabıri aj Bredrmaa, yakında Maresal Papafoı'us totifa edecegi hakkında bir hab«r nefrettiklerinden dolayı dfirder ay hapM mahkum obnuşlar dır. Bu iki gazeteci geçen iene Pa Arkası S. S, Sü. 3 te Lübnanda isyan eden kabileler Başbakan Menderesin Amerika seyahati Bayann Yugoslavya seyahati Mütecaviz 3 jandarma tevkif olundular jandarma erini polî«e vermek ittemediği idida«il« Beyrut. 2B (A P ) Hermel yaylafindaki beş büyfik ksbıl» dün, hukumet kuvvetlerin» karjı koymakta olan vt muhasara ıltınd» bu lunan 300 nüfuslu Cafer kabilesinin tarahnı tutmuşlardır. Ayaklanma, Ofer kabilesine mensub Mehdi Akıl Caferin Jandarmalar tarafından bHurulmesınden sonra başlamıştır. Subaylar, Cafer kabilesi liderleri1P muzakerelerde bulunurhrken dlğer ufak kabileler de bunlara lltihak etmislerdir. Cafer kabilesi 11derleri tazminat olarak 25 000 Lübran lirası, umum! af ve jandsrmalar tarsfından musadere edilmis olan Mehdi Akilin rufeğini istemektedırler Karadenizde Rusyanııt manevraları İlkbahar manevralannın Batum çevTelerinde yapıhnakU «lduğu bildiriliyor Hopa, M (T.HA.) Rusyanm Karadenizde ilkbahar manevralanna basladıgi anlajılmaktadrr. Son günlerd» devamlı olarak top se*leri işitılmektedir. Karadenizde sefer yapan motör mürettebatı da top aeslerinln blrçok mevkılerden ışıtilmekte olduğunu löylemislerdir. Rusyanm bu defaki manevralanna, Karadenizd* Mhili buluna» p*yk mcmleketler («milennin katıbp katılmadıgı kat'iyetl» bilint Arkan Sa. S Sü. t d» Pazar giinü 3umhuriyet Sütunlarında 1 Çok güzel bir röportaj terisi AMERİKADA KAN VEREN TÜRK SUBATLARI BirleSık Amerikada Philadelphla denlı tlssünde tamlr «dllmekte olan Türk denizaltısı Gür'ün lubayları, Amenkan Kızılhaçına kan vermişlerdir. Yukarıdakı resimde. kan veren Türk gubaylarından bazıları gorülmektedir. Eşlerine göre ediblerimiz 2 Meraklı ye heyecanlı bir yazı silsilesi Rasların Iade Ettikleri Harb GemUerinin İkinci Kafilesi de Dün Linanuııza Geldi WKt*NHM Belgrad 26 (TH.A) Yakmda Yugoslavyayı resmen zıyaret edeBalarköy Jandarma Komutanı hakkında da cek olan Türkiye Cumhur Başkanı takibata geçikfi Celâl Bayan ve Türkiye Başbakanı Adnan Menderesi karşılamak üzere şimdıden hazırlıklara başlandığı Bakırkoydt Bahçehevler dvann ciplt kaçırdıklannı r% ktndiain* Yugoslav gazetelerinın verdıkleri da uç jandarma erinin Naile Ayde tecavüz ettıklerinl, mütecavizlerin haberlerden anlaşılmaktadır. mır ismindc bir kadını, ıılâh teh evvelki geceyann polis taraiından Arkan S. 6 Su. 1 da Bashca Yugoslav gazeteleri, Ilgi dıdi altında bir dolmuştan alarak lilerce bir tkarşilama komitesinin» kuruldugu ve bu komitenin karşıla manm en küçük teferrüatını dahi tesbit etmekte olduğunu bıldirmek tedirler. Belirtildiğine g5re, Türkiye Cum hur Başkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderese yapılacak kar şılama törenl, misli göriılroemis «ekilde olacak ve Yugoslav halkı Türk devlet adamlarını hiç bir yabancı devlet reisine gösterilmemis Tokyo 26 (a.a.) (Anadolu ajan geçirmişlerdir. öğleden »onra da bir tezahüratla karşılayacaktır. sıntn özel lervisi): Türkiye gureş çarşıda ahsverişe çıkmışlar ve jeh Arkon Sa. 3, Su. 2 dt ekıpinın kazanmif olduğu zafcr, dün gece Imparator Hıro Hito'nun kardesi olan Japon güref federasyonu başkam Prens Mikaza'nın tertib ettiği bir kabul resmi ile kut lanmışbr. Turk güreşçilerl bu iabahı Tokyonun ne güzel parklanndan biri olan Meıji'nin yanında bulunan otellerinde (Youth hostel) dınlenerek ve ailelerine mektub yazarak Bir hafızın iğrenç tecavüzü iki kanlı ve 4 çocuklu' »ofta, din dersi verdiği 16 yaçında bir kızı kirletti Dün Savcılığa, misline ender tesadüf edillr bır müracaat yapılnuj» ür. Henüz hazırlık tahkikıtı sai. hasında olan ve polke intikal edea hidisenln malıiyetl yudur: İddia edildiğine gore, Sultanahmed camünin ıkinci imamı Hafıs Ahmed Hilmi, evvelkl gece K3zlıçeşmede bir aila dostunun 16 ya« ştndaki kızına tecavüz etmistir. Uzun zarr.andanberi kıza din dersl veren Hafız Ahmed Hılmi, nihayel Arkası Sa. 6, 7 de Güreş Milli Takımımız Japonyada muhteliE müsabakalar yapacak Tenkik Üniversitede Rektör seçimi Rektörlüğe Profetör Ahmed özelden boşalan Mustafa Santur getirildi Bugünün en meşhur kadın casusları î George Simeion'nun resimli romanı Ecel gemisi Pazara baflıyonz Dün fetirllen hücumbotlarından lklsi Bo{a«lan ftsafı Indlrlllrken YMUI 6. Milletvekili seçılen Teknlk Ünlversıte Rektom Prof. Ahmed Ozel, dün Ankaradan şehrimıze donmüftür. Eski Rektörfln avdeti üzerine ve Üniversiteler kanunu gereğince, dün taat 15 te Rektör leçimi yapılPolls, garib blr hırsızlık mıjttr. nın tahkikatına el kojTnuştur. «Va•OrîrProf. SaHh Murad Uzdilek lon» saatlerinin Sırkecide Merkez tf kajkanlıfında 49 profescirün ı»tira hanındaki «J001 çeşid» satış ma5akile yapılan Rek^ör seçımınde, Rck zası sahîbi, polise başvurarak bir tcnluğe 29 oyla Prof. Mustafa San senedenberi devamh bir şekilde tur getırılmiştır r •' . ma^azadan' saat çalındığını Iddia et • Yen Re^ctor, seçlmi nrtHekkıb İh miş.Ve bu hırsızlı^jn gene bir le 50.000 liralık saat calan 4 isimü kadın! <] wPuhijtmitd* muharririmjze, löendîndprT evVel gt l«ı Rektör arkada?lannjn çizHıfc bir kadın tar»fından program özerinde çalı»acagını, ba^f' bildırmlştlr. vapıldifını A'kaaı S a . i, Süt d* Arkatı Sa. t SU İ d» IAZ1S1Z ... •evytt Buıı Knn«r.«, tcıldı Oaz«Ular
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog