Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

velçit YAĞLI KREM SAÇ BOYASI ıS'f' >'N'. 7 30 unco yıl sayı 10.714 umhuri İOJRUCUSUîYUNUS NADÎ Teîgraf ve mektub adr«si: Cumhuriyet, tst a nbul Posta kuhısu tstanbul No. 246 Teleionlar: Unrımî Santral Numarası: 24298 Yazı Işieri 24299, Matbaa 24290 Çarşamba 26 Mayıs 1954 * D İ N İ FELSEFİ E Kur'an ve İslâm Ce^fifTüoJık'Taşa 300 Hazreti Muhammed AJS Kemalı Ajtsüt 600 Muhiddin Arabî Mv£ta%ş£rt(jifrul 250 Abdülkadir Geylâni Mâstafa Ertuârul 200 Ruh ve ölüm ötesi Mİsta^î^Srtiifru] 150 Hazreti Ali M%st<ife EfHıgrul 100 Ahmed Rufai M^ Ali'^feıanî 250 Imam Gazali M3 Afe. £)khan; 200 Hakikat yollarında Mçstafî R"aîtrni 250 Felsefe tarihi Mjj^tafa'^ahnâ 400 oyuc 400 Tarih boyunca ahlâk MiStafajütateıj MiiStafa\jütateıj Kimyayı saadet AzîfMahmudŞidai 100 Bu kitablar tstanbulda A&sara ^ 131 numarah Gayret Kitaİviride t Güreşçilerimiz Dünya Şampiyomı Miisabakalarda iki birincilik ve iiç tane ikincilik aldık Puvan sırasile İrandan sonra 4 iincii olarak Japonya, 5inci olarak İsveç, 6ncı olarak Macaristan geliyorlar Tokyo 25 Dört gündenberi Türklerin bu şampiyoııluğu Tokj Tokyo Spor Sarayında devam et ycda büyük bir memnuniyet uyant mekte olan Dordüncü Dünya Ser dırmış ve içten gelen r / k u | tera•best Güreş Şampiyonası buEÜn öğ hürata sebeb olmuştur. leden evvei ve sonra yapılan müsaDordüncü Dünya Serbest Güreş bakalarla nihayete ermiş ve Türk Şampiyonası şu şekilde sona ertakimı 36 puvanla dünya şampiyon miştir: luğunu kazanmıştır. 1 Türkiye 36 puvan 2 3 4 5 6 7 8 Rusya 35 puvan İran 22 puvan Japonya 195 puvan lıveçı 17 puvan Maearistan 14.5 puvan Amerika 8 puvan Finlandiya 5 puvan Arkast S. 7 Sü. 4 de Tokyoda takımımız 36 puanla birinci, Sovyet Rusya takımı 35 puanla ikinci, Iran takımı 22 puanla üçüncü geldiler Yunanlıların Kıbrıs için bir teşebbüsü daha Avrupa Konseyindeki Yunan delegeleri «*' • HlıaK terancsi«itefcraria*ı^ delegesi derhal nüdahalede bulundu Strassbourg 25 (A.P) İki Yunanh mebus bugün Avrupa Asam* blesinin toplantısında İngiltcreye aid Kıbns adasının Yunanistana verilmesini istemişlerdir. Asamblenin bugünkü oturumunda genel mahiyetteki siyasi müzakereler sırsfinda söz alan Yunan halk topluluğu temsilciierinden Stamatis Mecuri?. Kıbrıs halkımn çoğunluk itibarile adanm Yunanistanla bir Arkası Sa. 7, Sü. S ie Tokynrfa diinya jureş şaropiyonasuıın vapıldığı salon ve dünya şampiyonlanmu Mııstaf» Dtğıstanlı ile Hiissıin Akbaş Mecliste hiikumet programı bugün goruşuluyor Halk Partisi Meclisi dütı akşam toplandı ve program Uzerindeki görüşünü tesbit etti Ankara, 25 (Telefonla) Hükumet programı uzerindeki görüjmeler yannki Mecliste açılacaktır. İlk BÖzler. parti sözcüierine verüetoplanarak program uzerindeki görüşünü tesbit etmiştir. C. H. P. Arkası S. 7 Sü. 5 de Başbakan bu ayın sonunda Amerikaya hareket ediyor Menderese, Millî Savunma Bakanı, Başbakan yarduncısı Fatin Zorhı, Orgl. Ntıreddin Baranseljrefakat edecekler Hükumetin ekipimizi tebriki Ankara 25 (aa.) Tokyoda ya» pılmakta olan dünya serbest güreg şampiyonasında dünya birinciliğini alan milli güreş ekipimize Maarii Arkası S. 7 Sü. 7 de Ara seçimleri bu vü yapılmıyor D. P. Meclis Grupunda dün bu hu^usta prensip karanna varıkh Ba=ba1 vetleri Komu.yıı Oıgeneral NuMenderesin Amerika reödin Baransel Başbakanlık seyahatinin tarihi tesbit edilmiştir. Hicsusi Kalem Müdiirü Muzaffer Aönan Menderes beıpberinde Miili Ersü bulunduğu haldr bu aym soSavunma Bakanı Ethem Menderes, nunda Amerikaya hareket edecekBaşbakan Yardımcısı Fatin Rüştü tir Zorlu. D;ş İşleri Bakanlığı MüsteAdnan Menderesm Baskanhğmş?rı Büyük Elçi Muharrem Nuri daki heyet 31 mayıs aksamı WaBirgi. Millî Savunma Kara Kuv Arkası Sa.. 7, Sü: 3 te Ankara 2 köylere Bütün okul Bunu temin icin sigara v e inhisar maddelerine birer kuruş zam vapilacak Ankara 25 (Tüıktel) Bir müddettenberi hazırlanmakta olan ilk öğretim kanunu lâyihası, son şeklini almış ve bugün Bakanlar Kuruluna sevkedilmiştir. Önümüzdeki hafta içinde Büyük Millet Meclisine gönderilecek olan lâyiha sekiı Arkası Sa. 7 Sü. fi de Isveçli kız jimnastikçiler, dün Istikklâl anıtına çelenk koyarlarken Ankara, 2S (Telefonla) Münhal milletvekıllikleri için ara seIçimleri bu yıl yapılmaması husvısunda Büyük Millet Meclisinde karara varılacağı anlaşılmaktadır. | Kanuna göre Meclisce aksine karar I alınmadıkça ara seçimlerin eylul ayında yapılması gerekir. Büyük seçimleıden henüz çıkılmış olması ;ve önümüzdeki aylarda sırasile be| lediye. genel meclis ve muhtar sejÇİmlerinin yapılacak olması; birkaç 'meb'usluk için tekrar geniş masraflar ihtij'arile şu aylarda biı intihab daha yapılmaması yolundaki Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Bahar ve çiçek bayramı yarın törenle acılıyor MÜSAMERE Kandilli Kız Lisesinde. sene sonu münasebe tile dün bir veda müsameresi verilmiştir. Resim. müsamereye iştirak eden Okul Korosunu gösteriyor. Çanakkale Şehidliğinde Isveçli genc kızlar Florya yolundaki jimnastik grupu geldi kazasında 6 ölii, 13 ağır yaralı Adanava amele eetîrmekle olan hir kamyon sürat yüziinden uçuruma ym arJandt Bir kamyon Türkiye Beden Terbiyesi Oğret dün sabah saat 9 da SAS uçağile menler Derneğinin daveti üzerine Telavivd'en şehrimize aelmiştir. Arkası S 7 Sü. 7 de İsveç genc kızlar jimnastik grupu. iğrenc tecavüz diinkii tören Anıtkabir, Kore ve Kıbrıs toprakları merasimle âbidenin temeline konuldu Çanakkale 25 (Telefonla) 19 mayısta Cumhur Başkanımız Ce'âl Bayar vasıtasile Türkiye Millî Talebe Federasyonuna teslim edilen Anıt Kabir ve Kore Şehidleri topraklarile Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu tarafından getirilen Kıbrıs toprağı buçün Çanakk=!ede âbidenin temeline mera Arkasx Sa. 7. Sü. S de Dolmuştan kadın kaçıran iiç Pazar güniinden iKbaren w ^ » ı jandarma eri dün gece yakalandılâr ve cürümlerini itiraf ettiler Çok güzel bir röportaj serisi | Pazar geoesi saat 21 sularmda Baküköyde Bahçelievler civarında soçı deıece cüretkârane ve şeni bir tecavüz hâdisesi cereyan etmiş. a'tlarında cip, elerinde silâh bulunar üç jandarma eri, ölüm tehdidi altında. içinde üç müşteri ve bir soför olan taksiden bir kadmı kaçırmışlar. Kocasinan köyünün süneyinde kendisine taaruz etmişlerdir Müessif hâdisenin tafsilâtı şudur: Zeytirıburr.u gecekondularında oturan Nsüe Aydenıır isminde 40 £diblerimiz, evler ve eşleri ^J Meraklı ve heyecanlı bir yazı silsiles Adana 25 (Telefonlal Bugün Osmaniye yolunda 6 vatandaşın ölümü ve 23 kışinin de yaralanmasile neticelenen faci bir kamyon kaBahar ve Çiçek Bayraını ırıiinasebetile süslenen Park kapısı zası olmuştur. Hâdise şııdur: Zekeriya Zenain idarosindeki Beşinci Bahar ve Çiçek Bayramı I içine sandal konacak ve renk renk yarın saat 16 da Gülhane Parkm şıklarla aydmlatılacaktır. Parkın kamyon Gazianteb ve Maraştan alda açıhyor. Bu münasebetle. en methalinde, sol tarafta ayrıca bir dığız iraaat amelelerini Adangva ternasyonal bebek sergisi. çiçek ve havuz yapılmıştır. Gayet aeniş öl getirmekte iken sürat yüzündsn Sa. 7, Sü: 3 te EÜS fidanları ve kümes hayvanları Arkası Sa. 7 Sü. 6 de sergileri de törenle açılacak... Mütehsssıs bir heyet. bayramın neşeli geçmesi için günlerdenberi çalışıyordu. Parkın içinde büyük bir rauhavvile merkezi vücude getirilmiştir. Büyük havuz su ile doldurulacak, İstimdad Bir kadın, sütyeninde para ve altın kaçırırken yakalandı İzmir, 25 (Telefonla) Dün litnanımızdan Akdenize hareket eden «İskenderuni' vapurunda bir kaçakçılık hâdisesi meydana çıkanlmıştır. İstanbullu Fatma Nimetî Öncel ndında bir Beynıt yolcu<!unun sütyeninde 1000 Türk lirası,3 Napolyon, 3 Mahmudiye. 3 Reşadiye, 1 Mısır ve 1 Avusturya ve 1 beşibirycrde altın bulunmuştur. Fatma Nimeti adalete tesmü tir. Gütıün en meşhur kadın casusları Georges Simenon'un resimli roman Ecel gemisi Pztzara Başhyovvz Gazetelerin yazdığına göre üç jandarma eri, gece vakti Samatya ile Yesilköy arastnda durdurduklan bir dolmus. tan kadın kaldırıyorlar ve kırAilesi baskını yapan poiis Arkası Sa. 7 Si'ı I. de Uıra sürükledıkleri biçareye mcmurlarını dava ediyor birer birer tecavüz ediyorlar. Her bakimdan teessür. nefret. Birkaç gün evvel Kadıköyde YaItattâ dehşet uyandıracak bir vuztürk sokağında 7 numaralı evhâdise... Aym yolda vuku bu de kumar oynandığını, çoğu kadın lacak kadın kaçırma vak'ala. rına karşı devletin difctiği olan bir grupun suçüstü yakalanjandarmalar bu vahşet devrin~ dığını, dün duruşma sırasında feden nümune veren feci suçıı nalık geçiren ev, sahibi Hatice Müe!de devletin silâhı. altlannda rüvvetin Nümune hastanesine yaBalıkesir, 25 (Telefonla) Ye devletin arabası, evvelâ ken l;nldığını yazmıştık. Hatice, tedaviİMe rağm«n beyin ni ve sağlam bir bina olan şehrimi? dileri işliyorlar. Akıl, mantik cezaevinden azılı 5 mahkum kaç ve muha.kememit duruyor. kanamasından ölmüştür. iuç}arınit~: dikcn diken. göz. llatıeenin ailesi dün savcılığa mıştır. Koğuşıın denıirparmaklıklerimiz evlerinden uy'ramış. müracaat etmiş, ülüme kumar baslarını kestikten sonra tedarik ettikleri bir urganla aşağıya inen mah baçiırıyoruz: kınjnı yapan polisin kötü muamele; Bu jandormaTarfi karşı jan sinih sefieb olduğunu iddia etmiştir. kumlar dün gccedcnbcri şiddetle darjnu istcriz. ' | Iddia üzerine savcılık tahkikata aranmaktadırlar. Bunlardan biri.i t •• •S I baglamiftu. .'7£ü. 2 d l Kıımar oynarken yakalanan kadın Balıkesir cezaevinden 5 mahkum kagtı ZAMANE,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog