Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

ELLE Frannz mecmuaları içinde jaheter KADIN MODA ve SİNEMA dflnyasmdan haber re bol rerimler HASET ve bütün bayilerde bulunur. Fiatı 75 kuruştur. 30 ıneo jıl nj\ 10.713 mhuri KURUCUStl: TTINUS NADİ Te!graf v* mektub adntl: Cumhnrfyet, trta nbui Poata kutusa titanbuJ Ho. 14i Tcldealan Umuml Santnd Numıruı: 24298 Yan fclarl 14299, Matbaa 24290 Ankara, 24 (Telefonla) Basbakan Adnan Menderes, bugün »aat 15 te Refik Koraltanın başksnhğında toplanan B. M. Meclisinde hükumet programuu okumuştur. Meclis, hemen tam kadrosile içtima halindeydL Aralannda tsmet İnönü de olmak fiter* Halk Partill milletvekilleri r» Cumhuriyetçi Millet' PartUinden Osman Bolük. Arkan Sa. 7, Sü. 1 d« , AFAHAT Mİ HMED AKİF lairimizin bütün «gjtiden basılan v« baülmıliirlerinl ÖMER RIZA DOĞUrihl, edebî, fikrt, gahsiyebir mukaddeme ile birlikt» ıplanuj ve bu muazzam esebasımı yspıîraıştır. Sah 25 Mayıs 1954 ÎNKÎLAP KİTABEVİ Yeni kabine programını dün ecliste okudu JVrenderes izahatmda, para kıymetinîn düşürülmiyeceğini belirtti, memurların tarafsızlığı meselesine de temas ettî Muhalefetin program hahhmdaki görüşünü belirtmesine vahit btrahmak üzere müxaheveler çarşamba gününe tehir olundu Dünkii Medisten müşahedeleı (Dcğan Nadi bildiriyor) Ankara 24 mayıj Bugün Ankarada karjı kar?ıy» iki defile var dı. Biri Ankara Palastaki elbisef kl hem gösterilen kıyafetlerin, hem de o kıyaietleri giyen kızlann güzelliği ile günlerdir burada dillere destan cluyor) defilesi, diğeri de hemen karşısındaki Millet Meclisinde, tabir caizse, hükumet defilesi. Her ikisi de aynı saatte (öğleden •onra 3) olduğundan, revkimizden liyade vazifemize uyarak, tabii Mecliste bulunmağı tercih ettik. * * * Sast flçe eeliyor. Salon fffttikçe dolmakta. Seneler senesi bu salonda oturacak yer adedl aynı kaldıgı vç ohıracak mebus adedi üç. dört misü arttığı için, hemen hemen kucak kucağa gibi bir yerleşme mantarası vsr. Arkamdan diyemiyorum, uzak rsnnedersiniz, sırtımdan lesler ğt İşfe şu bizimki. Nah. bak bizimki saS k5?ede. O değil be! Şu ortayerdeki •açsız yok mu işte o. Belli ki herkes kendl mebusunu anyor. * * * Saat tam üçte, pınl pınl fıraklarile sayın Refik Koraltan, pek alıştığı ve sevdiği riyaset kürsüsüne çıkr^. Sir.ema meraklılannın çok iyi bildikleri Metro Goldvin Mayer'in meşhur ve sevimli aslanı gibi, başını bir sola, bir de sağa çevirdi. Buyur ettik. Reis hrrüz yemin et memiş olan milletvekillerini anyor. Profesör Ahmed Özel nasılsa gelmiş. Bayağı. yakışıkh bir ypmin de çıkardı üstelik. Öteki Profesör, Kemal Atay (Karakemal) gene ortalarda yok. Fakat onunla beraber 30 kadar yeminsiz mebus ismi okundu. Bir kısmı galiba hasta imiş. Cümlesine geçmiş clsun! * * * Sonra diger tezkereler. Hem tstanbııldan, hem de başka vilâyetlerden seçilmiş olan mebuslarm hangisini tercih ettiklerine dair, Başta sayın Celâl Bayar olmak üzere, Adnan Menleres ve Fuad Köprülü (teşekkürler ederiz) birim İstanbulu seçmişler. Canım İstanbu Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Adnan Menedres dün Mecllı kürsüsünde konuşurken Memurlar meselesi Türk takımı, Tokyoda dün yapüğı D.P, Meclis Grupo bugün ba mevzua görüşecek Ankara 24 (Türktel) D. P. Meclij Grupu yann taat 15 te toplanacaktır. Bu toplantıda Halk Par tili memurltr meselesinin «lc «lınacağı ve tasfiye mevruu üzerind» Arkası S. 7 Sü. S da Güreşçilerimizin hepsi finale kaldılar müsabakalardan sonra Ruslan bir puvan geçerek şampiyonluga yaklaştı Tokyo 14 (Husust) Tokyoda jrapılmakta olan »erbesi püret düny» fampiyonası maçlarma de•am •dihniîtir. 52 klloda Hüseyin Akbaş Amerikalı Dtlgado İle karfila^mıı v« MHttn maç müddetine» hücum ed«r«k faüaiyatifl elind» bulundurmuftur. Hüseyin, netlced* htifakla »allb felerric iki fena puvanl» fiSft. 7,yŞü. İ M FhtaU kalaa riurefçUerimizdea b««i: Soldaa tağa dofrnı: Mıutafa Daiistanlı, Bavram ŞU, ««M»tik», Hüıcyin Akb^. twu>* Atb Hınıs yolunda bir iaşıt facıası oldu Bir kamyon Aras nehrine uçtu, on yedi yolcu suiara gömülerek boğuldular Erzurum 24 (Telefonla) Hınıs yolunda Jeci bir kaıa olmus ve bir kamyon 24 yoacusu ile birlikU Aras nehrine uçmuştur. Hâdisenin tafsilâtı jöyledir: Erzurumda oturan Enver Komasın sahibi bulunduğu Battaloğlu Halil idaresindeki 135 Hasankale plâkalı kamyon, dün öğle üzeri Hasankaleden Hınısa doğru hareket etmiştir. Kamyonda 24 yolcu bulunmakta idi. Mescidli nahiyesine 10 kilometre kala Küpeli köprüsünün yanında otomobilin önüne ani olarak bir öküz arabası çıkmış, joför fren yapmışsa da durdurama mıj ve kamyon 4 metre yükseklikten Aras nehrine uçmuştur. Kamyon derhal 1 metre derinliğindeki suiara gömülmüştür. Bu arada bir kaç yolcu ile şoför mahallinde oturanlar kendilerini dışarı atmak suretile kurtulmuşlardır. 17 yolcu sular içinde kaybolmuşlardır. Kazadan 7 kişi kurtulmuştur. Kam Arkas\ S 7 Sü 5 de C.H.P. ve programAnkara 24 (Telefonla) Hükumet programını tetkik ve göriişlerini tesbit etmek üzere Halk Partiri Meclis Grupu yann saat 17 de toplanacaktır. Program hakkındaki C. H. P. görüşünü çarşamba günkü KIBRISTAN ÇANAKKALE ŞEHİDLİĞİNC OÖNDEBİLEN Mecliste C. H. P. grup başkan ve TOPRAK Memleketimizde bulunan Kıbru Türk Kurumlan kili Server Somuncuoğlu belirte Federasyonu heyeti. dün Vilâyette Vall Prof. Gökayı zlyaret cektir. etmiştir. Heyet Başkanı Faiz Kaymak, dun laat İT d« M.T.T. Blrllji Genel Merkezini de ziyaret ederek, Kıbru Türk gençlerinın sevgi ve selâmlarını. anavatandaki Türk gençlifcine iletilmesini Birlikten istemis. Çanakkale Şehidliğine konulmak üıer« Kıbrutan gctirilen topragı vermiştir. Yunaıtistan Kıbrıs için seferber! Athıa Üniversitesi, bürün dünya Ünrversitelerine başvurmak için hazırlıklara baskdı İki yerden millet vekili seçilen D. P. kurucuları Amerikanın yeni Bayar, Menderes ve Köprüiü İstanbul. Koraltan İçel milletvekilliklerini muhafaza edecekler Ankara 24 (Telefonla) Bursadan D. milletvekili seçilen Cumhur Başkanı Ce!â! Bayî,nn İstanbul. Ay Hmdan seçilen Adn^n Menderesle Zonsuldaktan intihab edilen Fuad Köprülünün İstarhul ve Kayseriden seçilen Refik Koraltanın İçel milletvekillicini muhafaza edecck lerine dair tezkereler bugünkü Mec liste okunmustur. Âbideye konulan levha yardım siyaseti Cenevrede yeniden duraklama başladı Nolotov'un beklenmedik bir teklifle konferansı karıştırdığı bildiriliyor Cenevre 24 (A.P.) Pusyanın ileri sürdüğü bir istek yüzünden. Hindiçiniye dair »ulh müzakerelerinin yeniden bir duraklama devresine airdiği söylenilmektedir. İyi haber alan mahfillere göre Sovyetler ate? kesilrresinden önce, siyasl konulann ele alınmasmı ıstemişlerdir. tnanılır kaynaklar. batılı devletlerin buna Itiraz ettiklerini, bu talebin geçen cuma varılan bir anlaşmadan rücu teşkil ettiğini belirttiklerini söylemişlerdir. Cu ma günü, Hindiçinl ile ilgili gizli miizakerelordç Sovyet Dış Bakam Molotov, askert meselelere infcisar eden bir müzakere eündemi teklif etmişti. Bugün ise. 4 saat süren gizli bir toplantıdan sonra Molotov'un beklenilmedik bir teklifte bulunduğu şayi olmuştur. Bu söylentilere göre Molotov, Hindiçinl meselesinin askert veçhelerinin iki taraf arasında direkt müzakereler sırasında ele almmasını ve Cenevre Ar/cası S. 7 Sü 5 de Avrupa ordusu projesini tastik ^tmiyenler yardım alamıyacaklar Washington 24 (a.a A.P.) Bu sabah burada öğrenildiğine göre, Amerikan Dış Işleri Vekâleti, Avrupa savunma camiasile ilgili olmakla beraber bu teşkilâta katılmayı reddedecek olan memleketlere Amerikan yardımınıo durdurul masına taraftardır. Bilindiği gibi I bu teşkilâta altı memleketin girI mesi icab etmektedir ve Fransa ile ı italya ileili tesanyı henüz tasdik etmcmıştir. Dış isleri Veklâetinin bu durumu, kongre komisyonlarında yabancı memleketlere yapilacak J'ardım hakkındaki müzakereler sırasında açıklanmışbr. Söylendiöne göre Dış Işleri Vekâleti temsilcileri, kongre üyelerine, hükumetin Avrupa savunma camiasına katılmayı reddedecek memleketlere yapılan yardımın durdurulmasına taraftar olduğunu, fakat bu kararın tasvib olunan yardım tahsisatlarını veya Hindiçiniye yapılan yardımı haleldar etmiyeceğini bildirmiştirGeçen sene 6 buçuk milyar dolarlık yahancı memleketlere askert ve iktiadi yardım tahsisatınin müzakereleri esnasında andla;may! tas dik etrniyen memleketlere yardimın kesilmesi hakkındaki bir taleb Tarih flâveıniz 40 ıncı sayısı ile biten ilâvemizi müessesemizin hazırlattığı 5 renkli kapak ile kaplatın Gazetemizin sahifeleri arasında pazartesi ve perşembe aünieri neşrettiğimiz (Osman Gaziden Atatürke) isimli tarih ilâvemiz ıon çıkan kırkıncı sayısüe tamamlannujtır. 600 yıllık tarihimizin canlı bir panoramasıru teçkil tden bu eser 500 ürcü fetih yılı münasebetile hanrladıgımız aynı janrdaki (Türk İstanbul) eserinde olduğu gibi müessesemiz tarafından 5 renkli bir kapakla kaplanacaktır. İlâveyi biriktirmif olan •kuyucularımıx T haziran pazartesi gününden itibaren idarehanemize mücaatl» «1lerindcki ilâvelerl verip hazırlannıış olan kitabı kapak tlcretl olan bir lira mukabllind» deşiştirebileceklerdir. Eksik ilâveleri muhlevl | » :etelerin 15 kuni| mukablllnde ldarehanemizdcB teminl kabildir. Tajra.iakl okııyuculanmıt hiriktirdiklert 1 lavelerl (130) kurujluk posta pulu 11» blrUkta «Snderdikleri takdirdc er m kıra zamanda posta llc vollanacaktif. İngiliz mezarlığında dünkii tören Haydaıpaşadaki İngiliz mezarlığında, Kırım harbinde ölen ingiliz askerleri için diküen abideye bir levha konulması münasebetile dün saat 11 de bir tören yapılmış, modern hemşireliğin bânisi Miss Florance Nightingale'in de hâtırası anılmıştır. Merasimde lsianbul Valisl Prof. Gökay, Ingilterenin Türkiye BüyuJc Elçisi ekselâns Sir Jarnes Bow ker, Pakistan elçiliği müsteşan, Fransıı Ba;konsolosu, Italyan Kotı »olo« vekili, profesörler, Kızılay Arkas\ S. 7 Sü. 5 d« Adalet Ankara 2 nci Ağırceza Mahkemesmde bir çazetednin muhakemesinde sanık avukatı, ceza kanununun faşist İtalya ce. za kanunundan ahndığını ve binnetice udil olmadığını söylüyor. Buna cevab veren savn eğer yazılanlar doğru ise.Evet kanun, jasist İtalyan ka nunundan tercüme edılmiştir ve maalesef mahkemelerimizde mer'i bttFunmalctadtr.» dedik. ten sonra: Fakat biz bu kanunu tatbika mecburuz* sözlerini ilâve ediyor. Bir avukat belki istediği o'bi konuşur a. ma b'ze kaîırsa bir hâkim, mahkemede: «Kanun hafcstzdır, fakat ben seni bu haksıztt^t bile bile mahkum edece. ğim* diyemez. Mllletçe v* ferdçe uğrıyabileceğimiz her türlü haksızhklar karşısmda yegâne ümidi. miz, tek dayanağtmiz Türk hâkiminin adaletidir. Eğer hli kim, elindeki kanunlarla bu adaleti yerin* oetiremiyecekse pvn düfen vazife, ittifa •tmek u« ondan »onra kon«|ma'«tjr, yokta mahkemt kürrüfünden halkın adalett olan inanctm sarsmak değil! H&kim, idil olduğuna Jcendisi inanmvyorsa biz ona tıasıl inanabiliriz. Yok yok böyle bif kflfürden hepttniri Alloh ko. Atina 24 (T.H A.) Atina ünlvesitesi senatosu, Kıbnsın Yunnnlrtana ühakım saglam.ak maksadil» bütün Üniversite teşkilâtının seferber edildiğini Yunan Başbakanl Papagos'a biidirmiştir. Diğer taraftan Atina Üniversitesi, bütün dünya üniversitelerine de başvurmak ve Kıbnsın Yunanistana bırakılması hususundaki Yunan teklifinin desteklTimesini böyîelkle temin etmek icin şimdiden hazırlıkiara başlamıştır. Atina t'niversitesi neşrettîği beyannsmeH» çöyle demfkteHir: «Atina TTn:v?r?ite?i Kıbrıs için Eisenhovver idaresi tarafından red faal surotte mücadeleye atıldıstnı riedilmişti. O vakit yalnız batı Al ilân ef'rr.» manya Avrupa müdafaa camıası Bayar, bir vatandaşa andlaşmasını tasdik etmişti. Bu talebde bulunmuş olan GüAmerikadan kitar getirdi ney Carolina demokrat temsilcisi Cumhur Başkanı Celâl Bayarın James P Richards bu tesebbüsünün alâkalı memlekrtleri. anlaşma Amerikayı ziyareti sırasında, Turyı tasdike teşvik etmek gayesinl cud Serter isminde musiki merak1sı bir vatandaşımız telgrafla Cum güttüğünü söylemUti. Dış İşleri BakanlıSı kaynakUrı. 1 ur Başkanına başvurmuş. kendiEisenhower hükumetınin anH'aş sıne dönüşte bir gitar getirmesini maya iştırak etmiyen memleketlere rica ermişti, Bayar, bu ricayı kayardımın kesiimesine bu çpnp ta bul ederek Turgud S^rtere bir giraftar oldufrunu hildirdİBİni snvje tar getirmiştir. mişlerdir Fakat bu," hal=n tesb't Turgud Serter, bundan fevkaledilmis olan yardıtn'ara ve h=t*â âd? sevinmiş ve bu g^tsrla doldurHindiçiniye yapılması mutasavver duğu bir p'âaı Bayara göndermişyardıma şamil değildir. tir. Profesör Ahmed Özel nihayet mebuslugu seçti Ankara 34 (Tflrktel) Sıvastan mlHetveklll acçUen caki Teknik ÜnİT«nit« RektSrB Ahmed özel, mlHetv«kllliJind«n irtifadan razgeçmif •• bugün Mecli<t« y*min eUiîlfUr. ' tatanbuldatı mtlletvektti MÇIİMI MÜTOSİKLETLK DÜNYA TL'RÜ Moto»lkletl« dünya turu Prof. Kamal AUyın durumu, Utlna cıkan B«lçikalı bir karıkoca dün sehrimiz* eelmljlerdir. Son ranunasini (CndermedijHnden •• d« MtdİM gebnedltinden, olnrik »fmall Afrikayi dolasan turiıtler, bugün Trakyt jrolile AvruiMurt g*çec«kltrdlr. Garsoniarın istedikleri 27 mavısta Ankarada Çalışma Genel Müdürlügiinde «Oleyg» temsiWlertnîn ^«raklle bh •»planb yapılacak soD 7* benzeri Uçüertn hlrraet karşılıklannı gösteren, 8032 Myüı kanun» istinaden çıkanlan nizantnamede bazı tadilât yapılmaaı için, 272S mayıs gönleri Ankara Çalışma ( Genel müfliirliiiSünde, Sendika temsiloiteriln iı'tiraklu bir toplantı yapılacn >:tır. f h V u hti!"T«ta Mr » ••* J l m i. r n. r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog