Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

İLKOKLL Ö Ğ R E T M E N L E R İ V P ÇOK YAK1NDAN İLGİLENDİREN YENİ tKİ KİTAB: 1 Fuad Baymur Nihad özön: Hayat Bilgisi konularile ilgili Dil Çalışmaları. 2 Lira. 2 Fuad Baymur: Özel Ööretim Metodu Antolojısi. 1. kitab. 2 Lira. OPLAR ^ ASAJI Jstiklâl Caddesi 30 ünca yıl sayı 10.712 rURUCUSUîYUNUS NADÎ Teîgraf ve mektub adresl' Cumhuriyet, tsta nbui Posta kutusu İstanbul rTo 24i Telefonlar: Umural Santral Numarası: 24398 Yazı İşleri 24299, Matbas 24290 İNKİLÂP KÎTABEVt Ankara eaddesi 155, İstanbul. Siparis yeri: fdaresi Karşisında Pazartesi 24 Mayıs 1954 KÎRALIK MAĞAZALAR Cetıevre konferansı akamete uğradığı Başbakan izahatı sırasında, taraf tutan devlet memurları takdirde İngilterenin müşterek harekete meselesinin mutlaka halli gerektiğîne îşaret etti girip girmiyeceği bugün belli olacak Programda sayı* verğisinin kaldırılacağı ve buğday Hatlarınm sabit tutulacağı Fransız kuvvetleri? kömünistlerin Havai'ye doğru ileri hareketlerini önlemeğe çalışıyör belirtildi. Httkumet Meclisin bugiinkö toplantısmda güvetı oyu istiyecek Ankara, 23 (Teiefonla) D. Paıtı Meclis Grupu bugunku içtimaı sonunda, yenı Adnan Menderes kabinesıne mevcudun ittıfakile guven oyu vermıştir. Hulusı Köymenin başkanlığında açılan toplantıda evvelâ B.şbakan Aonan Menderes kursuye gelerek hukumet Frogramını okumuştur. Baş kısımlannda, p ogramın, eski procramın bır devamı olduğu behrtilmekle beraber, okunması ıki saat kadar surmuatur. Programın başında 19501954 devresının ıç ve dıs polıtıka bak'mındcn bir tarihçesı ve tahlılı y?pılmakta, muhalefetir bu devre ıçinde tutluğu yol gozden Eeçırilmekte, bunun mçmleket ıçın çalı^malara yardımcı veyahud yol gosterici olmak şoyle dursun, guçleştırıci,' engelleyıcı, hattâ baltalayıcı mahıyetı belırtılmekte. bır çok mahzurlarına bıle bıle katlanıldığı ve bütıin bunhrın bır ıhtikal devresı sayıldığı anlaülmakta idi. Konuşmasının bu kısmında, 2 mayıs seçımlerındeki umumi müşahedelere bılhassa yer veren Başbakan Adnan Menderes, açıkça taraf tutan Sa 7, Su. 8 de Httkumet prograttu D. P.Hindi Çinide Kızıllara Grupuıtda dün açıklandı karşı müşterek hareket Yeni Meclise yapılan ilk kanun teklifi Bu teklif, millervekili sayısınm fazlalığı dolayısile 1954 yılı bütçesine yeniden tahsisat konulmasuıı istihdaf ediyor Ankara, 23 (TÜRKTEL) Büyük Millet Meclısi fevkalâde içtima yılının ilk kanun teklıh, idare âmirleri tarafından yapılmıştır. Bu teklif, mebus sayısınm fazlalığı do layısiyle, 1954 yılı büdçesine yeniden tahsisat konulmasım istihdaf etmektedır. 1954 yılı bütçesine aza tahsisab ve harcırahı olarak para konurken. mebus adedi tahmini olarak 526 hesap edilmişti. Halbukı, son nufus sayımına göre 541 mebus çı kanldığındin, geri kalan 15 mebu sun tahsisatmı karşılamak maksadıyle, aza harcırahı olarak 1 497 000 ve aza tahsisatı olarak da 202 400 liranın 1954 bütçesine ılâvesi ıcab etmektedir. Bu husustaki kanun teklifi, önü müzdeki gunlerde teşekkul edecek ç» encümeninde müzakere edildıkten sonra Meclis hejetı umumiyesine sevkedılecek ve bu ay •onunda kanuniyet kesbedecektir. Arkası S 7 Su 5 de Londra 23 (A.P) . B ş Churchill kabine>=ını yann icin acele bir toplantıya çağırnrştır. Iyi haber alan çevreler, hükumetin, Cenevre knnferansı aksmc'p uSraHıSl takdirde İnailterenin mü=terpk bir harekete iştirak eHıp etmiyeceSi m» selesini tekrar s^nıseceâini biMirmektedirler HındiçınHe komünist lere karsı müstprpk bır harekete eınşılmesinın varınki toplantıda konuşulacak yeeâne mpsele olmadlğı da ılâve olunmaktsdır. İneiliz liderleri İngılterenin Uzak doğudaki durumunu bütün cephelerile tetkik edecpklerdir. Şimdiye kadar İneiltere. herhanpi bir harekete eiri$meden ewel Cenevre konferansının neticelerini beklemevi e^as tutan bir sivaset takıb etmekte idi. Fakat konferans uzadıkça. esasen Hindicinide asker! bakımdan duniTnla'inı kuvvetlendırmış olan komünistler, o kadar çok favdalanmaktadırlar ve bunun npticpsi olarak İ""''*prenın karşısına bu beklcme. siva«e+ire bir I had tayin etmesi zamam gelmiş bulunmaktadır. Yarınki kabıne tnplantisıia de niz, hava ve kara kuvvPtİPrı jeflerinin de iştirak etınpleri' bekl»nmek tedir. Dıs İşleri Bakanı Eden de Cenevre konferansı hakkında ilk elden malumat vcrecektir Dün Paris yolu ile Loadrava gelmiş olan Eden'in yann kabınp toplanhsından sonra Cenevreye donmesi beklenmektedır. Dı? İşleri Bakanı bugün Churchill'in savfiye evine gi Arkası S 7 Sü. 6 da Avrupa ordusu ve İtalya Koma Parlâmentosunun, Trieste lhtitâfı haledilmedikçe bu «rdu projesini tasdik etmiyeceğî anlaşılıyor Roma, 23 (aa.) Roma «yasî çevrelerinden oğrenildığine gore, Chigi sarayında halen, Avrupa savunma camiası andlsşmalarının İtal yan parlamentosunca tasdikından bnce, başhca Trieste meselesini bahıs konusu eden ek protokollann tasvib olunması hakkında müttefik ler nezdmde bir talebde bulunulması keyfiyeti incelenmektedir. Dığer taraftan İtalyan Basvekill Mario Scelba'nın pazartesi günfl Palermo'da vereceği nuhıkta, Trteste mese^si ile Tiirkiye, Yugo»lavyg ve Yunanistan arasmdakı B»l kan askert paktına temaı edecejl §=nılmaktadır. Homs, 23 (Türktel) İtalyan Başbakanı Mario Scelba, Trieste rreselesi hallolunmadıkça ve İtalyanm da iştırak etmesi lâzım gelen bazı gdrüsmeler yapılmadıkça. Ital Arka*ı Sa. 7. Sü 3 te Türk parasının kıymeti Tanınmış hir Abnan iktisadcısı, paramızın kıymetinin dıisuriilmesinm varid olamıyacağını söyledi Bonn, 23 (Turktel) Almanyanın en tanınmış, iktısadçılarından bırı olan ve TÜFkıyeyi yakmdan tanıyan Dr. Hans Wılbrandt, Türkiyenın mali ve iktısadî durumu hak kında, dıkkate değer beyanatta bulunmugtur Almanyanın maruf i? Arkası S. 7 Su. 7 de Prof. Kemal Ahmed muharririmize izahat verirken İstanbuîun istikbalde^ alacağt şekit Şehircilik mütehassısı Prof. Kemal Ahmed. hazırlanan plânlar hakkında izahat verdi Bayram Şit İstanbul Beledıyesi evvelce ya |de alacağı çehreyi gösterir büyiık pılmış olan çehrın imar plânını da ' bır maketi de bugun açılacak bır gozonunde bulundurarak bugunkü sergıde teşhir edılmek üzere yaptırıhtıyaclan karşılayacak bir imar mıştır Nufusu bir buçuk mılyona plânmın hazırlanması ışıni Teknik yaklaşmakta olan guzel şehrimiÜniversite profesdrlenle mütehas zin gelecektekı durumunu anlamak sıslardan mürekkeb bir heyete ha uzere muracaat ettiğim Teknik vale etmışti. Uzun zamandanberi Üniversite şehircilik mütehassısı Bir pirina yağı fabrikasında <,alışan bu heyet şehrin Beyoğlu Prof Kemal Ahmed maketleri gösyançın çıktı, itfai>e 12 ton benzol kısmını tamamen ve İstanbul cihe terdi ve gereken izahatı verdi. Bu »teş almadan yanjpnı sbndürmeğe tıni de kısmen ikmal ederek rapo izahata göre İstanbul şehn 26.600 runu hazırlamış ve şehrm istıkbal Arkası Sa. 7, Su 2 de muvaffak oldu İzmirde heyecan uyandıran bir Tokyo güreşlerinde aldığımız neticeler İngiliz millî takımı Peştede hezimete uğradı Kuvvetli Macar takımı rakibtnl 71 gibi açık bir (arkla mağtub etti Tokyo 23 Dünya serbest güreş karşılaşmasının ıkinci gününde Türk gureşçilerı yaptıklan 7 maçtan altısını kazanmışlar ve bınni kaybetmişlfrdır. 52 kılo. Huseyın Akbaş, İranlı Molla Kasımi'yı ıttıfakla yenmıştır. 57 kilo: Mustafa Dağıstanlı, tranh Yakubi'yi ittifakla yenmiştir | 62 kılo: Bayram Şit, Japon Asbendzra'ya ittifakla mağlub olmuş ı tur. ! 67 kılo: Osman Kambur, Finli Fentilla'yı 2 dakika 58 sanıyede; Arkasi S. 7 Su. 4 de Dr. Behçet Uz D.P. ye girdi Ankara 23 (Telefonla) İzmirden mustakıl olarak seçilen ve yeni kabinede Sağlık Bakanlığına getinlen Dr. Behçet Uz'un 1751954 tarihınde D. P. ye kaydolduğu oğrenilmiştır. Bu suretle Behçet Vz kabineye girmeden bir kaç saat dnce Çankaya ilçesine yazıtnıştır. yangın Takımımız yaptığı 7 mütabakanm altısını kazandı. Bayram Şit, Japon güreşçisine yenildi İzmir, 23 (Telefonla) Bugün Tepecık mıntakasında Pirina vt pırına yağı çıkaran ahşab bır fabrıkada yangın çıkmıştır. Fabrıkada 12 ton benzol bulunduğundan, bu semt halkı büyük bır heyecana kapılmış ve evlerini terketmeğe bas,lamıştır. Yangından haberdar edilen itfaiye, yangın yerine geldıği zanvn halk: «Ateşe sokulmayın, benzollar şimdi ateş. alacak» diye b ğırışmıştır. Fakat itfaiyeler, bu tehlıkeli durum karşısında hem Beyrut 23 (T.H.A.) Verılen kendilerini, hem de mahalleyi kurmalumata göre. Mısır hukumeti tarmak içın gayet mahırane bır udün ittihaz ettiği bır kararla Mısır sulle yangını sarmışlar ve alevler İhtilâl hukumeti aleyhinde neşriyat çatıda iken ateşı sondurmege muyapan Surive, Lübnan ve Irak gavaffak olmuşlardır. zetelerinin Mısıra girmesini menetHalk ıtf?ıyelere tezahüratta bu miş ve bu yolda icab edenlere gelunmuştur. rekli talımatı vermiştir. Fabrlk = , 45 bin liraya sigortalı Aynı kavnaklardan verilen mabulunmaktadır. lumata göre, yakında Suriye ve Arab gazetelerinin Mısıra ithali yasak Kıbrıs Türk Kurumları FedeihtUâfı halledilmedikçe bu ordu gazetecilere izahat verirken Mısır ihfilâl hnkumelinin bo kararını Lübnan basını şiddetle ienkid ediyor Kıbrıs Türklerinin Aynı gazete, Mısır Bafbakamnın Ortadoğu paktını kurmak mesuliyetinin ve hakkının yalnız Arab memleketlcrme aıd olduâunu AmeHükumetimızlp temasta bulunrika ile İngıltereye sarahaten bıl mak uzere Ankaraya gelen Kıbrıs dırdığıni de. gene a\nı salâhiyettar heyetınin şehrımize donduğunu şahsıyete atfen, ilâve pt^i Arkası S. 7 Su. 7 de bekledikleri yardım Irakın da Mısır g»zetelerinin memlekete girmelerini menetmeleri bek lenmek tedir. Diğer taraftan Mısır İhtilâl hukumeti aleyhinde neşriyatına devam eden Lübnsn matbuatı son karan «Lâubalice bir hareket» olarak vasıflandırmakta ve Mısır idarecilerinin ne yapacaklarını «aşırmıj olduklannı belirtmektedirler. OrladoğTi pakh hakkında Mısır Başbakanının sö/leri Kahire 23 (Türktel) «Eicümhuriyye» gazetesi, ismini açıklamak istemedıği salâhıvettar bir •;ahsın beyanatına atfen verdısji bıı haberde. Mısınn. hiç bir vaziyet ve i serait dahilinde Ortadoğu Paktına airmivecefini RCS AJANININ 1F5AATI Hâlen Washıngton'da soreuya cekılmekte olan Sovvet gızli polis seflerınden yüzbası Kok lov'un mühım ifsaatta bulun dugıı bildirılmektedir Ameri kan makanıları. Amerikadaki komünin aian «Pbekesılp alâkalı oldugunu soyledıkleri bu if saat hakkında acıklama vapıl mıvacağını sovlcmıslcrdir. Yu karıdski rcsimde, Koklov gorülmektedir. Bir Amerikan ntecmuasının Tiirkiya hakkındaki makalesi New York 23 (AP) Fortune meemııası, Tuıkıyenın yal)ancı sormaveyı celbetmek içın vaptığı vmı teşebbuslerle Ameııkalı iş adam I1AİİEŞİSTAN İMPARATORU SEYAHATTE Habesistan İmlarının, karşısına bazı şayanı hay paratorunun Birleşik Amerıkaya müteveccihen Adısababa'dan ayret imkânlar çıkirdıfını yazmakta rıldığını bildırmistık Yukarıdakı resımdc tmparator. Adısababa dır. Mecmuann yann çıkacak olan hava alanında Amerıkan askeri uçağına bınmek uzere iken go Arkajt S. 7 Sü. 7 de i rülmektedır. Budapeşte 23 (A.P.) tan milli futbol takımı bugun Ingıltereyi 71 mağlub etmiştir. Birınci devre 30 Macaristanın lehine sona ermışti. Maça, Türkiye saatıle 17.35 te Halk stadyomunda başlanmış ve ilk vurusu Ferenç Pushkas yaparak Macar takımı ruzgâra karşı oyuna başlamıştır. Macarlar ilk hücumda Geçen akşam Kadıköyde bir ka olan altı şahı» suçüstü vakalanmısîngiliz kalesinin yakmlarına sokul dınin evinde kumar oynandığı ha tır. Masa üzerindfki 64 lira kumar Arkası Sa, 4, Su. 4 te ber aliıimi} ve yapılsn baskında ıki parası 25 fiş, ve ıskambil kâğıdları erkek dört kadın fcumar oynarken suç delili olarak tnusadere edilmişsuçüstü yakalannuştır. Hâdisenın tir. Sanıklar hakkında takibata başlafımıştır. tafeilâtı şudur: Kadıköyde Yavuztürk sokağında Hatice Mürüvvete aid 7 sayılı evde kumar oynandığı haber alınmış v e saat 18,40 ta ^ve baskın yapılmıstır. Kumar masası başında oynamakta Lucerne. (İsviçre) 23 (A.P) Bayan Olga Koehler'in bugün bir kemığıni kırması ve müsabakalardan çekilmesine rağmen Almanva Prix des Nations milletlerarası fenelik atlı müsabakalannın birincisi olmuştur. Alman binicisi Guenther Rodenberg. Magnus von Buch\vald ve HansGuenher Winkler 44.5 fena Memlekette matem havası esiyor. puan aldıklarından birmci olmuşlar hiitün spor gbsterileri tatil edildi dır. Buffün yaöan şıddetli yağmur saRJO de Janeıro 23 (a a.) Butün hsyı çamurla k?pladıâından müsa Brezılya ve bılhassa Rıo de Joneıro hakalar çok tehlikeli olmuşhır gazeteleri, bır gazetecinin geçen PrLx des Natıons atlı müsabakaları hafta Rıo de Janeiro polis karakoçok fehlikeli maniah mü^abakaUr lunda vahşi surette ddvulmesi nedır. Müsabakslar sonunda yapılan ticesinde ölmesi dnlavı^ilp bir matasnifte dört takıma derece veril tem işareti olarak eî"^ "»rceve mektedir. icinde intişar etmiştir İsitilmemiş Alm.inyadan sonra S3 1 '4 fenn bir şekilde tecavüza^Krayan «Alpu.ıiıla İılandı ıkincı olnuıstur Di noıte» gazetesi munrıbiti Nestor *er derece alan milletler ve fena Moıeira hâdiseden bir kaç saat son nuan savılan şövledır Üçüncii ra hastaneye kaldırılmış ve vucuF r n a 55 puan dörHiıncu Tü<kivc dünde sayısız kınklarla pcritonıt fil puan ve beşinci İsvıçre 94 fen= âıazı mu^ahpr'»' nlunmu ( u. 11 eun Arkaz\ Su. 3, Su. 6 da TEBDİLİ Kadıköyünde bir kumarhane basıldı 2 erkek. 4 kadın masa başında suçüstü yakalandılar Biniciierimizin İsviçrede yaptıklan müsabakalar ULVİ YENALIN BAS1N TOPLANTISI. Futbol Federasyonu Başkanı Ulvj Yenal dun bir basın toplantısı yaparak mıllî takımın hazırlıklan hakkında malumat vermiştir. Resimde Ulvi Yenal gazetecılere izahat verirken gdrulmektedir. (Federasyon BaşkanırL'n beyanatmı 4 üncü sahifemizde bulacaksınız) Brezilyada polis bir gazeteciyi döverek öldürdü MEKÂN 4 •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog