Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Samim Kocagözün büyükromanı YILAN HİKÂYESİ Edebiyat tenkidçılerinin yılm en mühım hidisesi gaydıkları bir kitabdır. Fiata 200 kuruştur. Ayni muharririn SAM AMCA adlı eseri ise tükenmek üzeredtr. YEDİTEPE YAYINLARI P. K. 77, İSTANBUL 30 ancn yıl.sayı 10.711 umhurİYet KURUCUSU: TUNUS NAD? Teîgraf ve mektub ıdresl: Cumhurlyet, tstg nbu1 Posta kuhısu îstanbul No 340 Teleıonlar: Umund Santral Num*rası: 24258 Yau İjleri 24299, Matbaa 242S0 Prof. HAK Kitabeviifaîjeyaz.d Fiatı 510 lnıruf Pazar 23 Mayıs 1954 D. Partİ NeclİS Grupiinun 954 seçimlerinin resmî hakkında bazı tenkidler yapılacağı v e memurlarm tarafsızlığı meselesinin de bu arada görüşüleceği anîaşılıyor bugünkü mtthim içtimaı neticeleri diin ilân edildi Yeîîi Kabineye Güven Ankam 22 (Telefonla) D. P desıni hükumet propramı teşkil eMeclis Grupunun, bu devrenın ılk decektir. Program uzerindeki gomühım toplantısını yann yapacağı rüşmelerden sorra varılacak Grup anîaşılıyor. Saat 15 te içtıma ede kararı, aynı zamanda hukumete iticek grup gundemının başlıca mad madı belirtpcektir Soylentılere bakılırsa. yarınki grupta kabinenin teşekkul tarzı üzerinde bazı mutalealar serdi vs hattâ tenkidlerde bulunulması ihtımali de mevcud Arkası Sa. 6. Su 2 d» İştirak nisbeti yüzde 88,63, D.P. oyların Hükumet programının müzakeresinden sonra yeni kabine yüzde 58,42 sini, C.H.P. yüzde 35,11 tıi aldılar Ankara 22 (a a.) A'lıye Ba« ksnhâınrJan tehlığ olunm.ıştur 2 mayıs 1954 te yspılsn memu seçimlerine iştirak pden seçmenlerle bunlann kullanriıkları ı°y miktarı \e bu rey'erın muhtphf partiler ve bağımsızl=r aras'nda tevzı şekh ve nisbetlerı hakkında seçım kurullarından gelen neticeler tasnıf olunmuştur. Bu netıceler ve 1950 yılı mebus seçım n^« tıcelerı ile mukaveseleri şoyledır: Arkasn Sa t> Su 1 de Ankarada hava Gönün esas mevzuu memur meselesi (Doğan Nadi bildiriyor) Ankara, 22 Ankarada gunün esas mevzuu, yeniden iktıdara geen D. Parti hükumetmin pazar gunü kendi Grupunda, pazartesi gunü Büyuk Millet Meclisinde okuyacağı program değildir. O, ne de Arkası Sa. 6. Su. 4 t* KUDURAN BEYGİR İzmirde bir araba beygiri kudurmuş, sahibinin elinden kaçmıs ve sehir caddelerinde en kalabalık saatte üstüste bir kaç kışiyı ısırdıktan sonra yakalanmıştır. Ender rastlanır bir tesadıif mahsulü olan yakarıdaki resim kuduz beygirin bu taarruzlarından biri esnasında alınmıstır. eni Msnderes hükumeti bizce eskisinin bir deva mından ibarettir. Bazı Bak,.niıklarda yapılan değişiklikler herhalde D. P. iktidarınm iç bünyesine «id ozelliklerden doğmus olsa (ferektir. Bu itibarla biz bu hususta herhangi bir araştırma yapmağa kalkışacak değiliz. Son seçimlerin bir manası D. P. iktidann» karşı halkın jjüven beslediği i«e, bir manası da elberte o iktidann hükumetini is başında eörmek istediğidir. Binaenaleyh bundan önceki Menderes kabinesi ile şimdikisi arasında bir siyasi istikamet farkı bulunabileceğini düşünmek bizce abestir.Yeni hükumet şüphesiz dört >ıldır devam eden ekonomik kalkınma politikasını başarı ile yürütmeğe çaüşacak, tarım ve ba\ındırlık alanlarında (ririşilen tesekbüsleri tamamlamağ» (rayret edecek. yeVali ve Belediye Reis Vekili ni çıkarılan Petrol ve Yabaneı Sermaye Kanunlarının ışığı altında u na\i istihsal hacmimizi genişletme yollarını ararken büyük vatandas kutlelerini daha iistün bir hayat sevi.\£sine ulajürmayı bedef edinmekten şaşmıyacaktır. Bu arada dış politikamızın da şimdiye kadar takih ettiği dürüst ve cesaretli yolGazetemizin güzel ve sıhhatli çodan ayrılmıyacajpnı «yrıcı söylecuk müsabakasında k»aliçelığe seçimeğe lüzum yoktur. Bu konuda zaten dost yabancı basın Mcnderes len Patma Dural ile kral seçilen hukumetine karşı beslediği güveni Vedad İndelp dün öğleden evvel Vidaha seçimlerin neticesi alınır alın lâyete giderek Vali ve Belediye maz trkrarlamış. D. P. nin büyük zaferin' Turk dış politikasında bir istikrar işareti olarak sclâmlamıştı. Birinci Ordumzun mancvraları 15 haziranda başiıvacak olan manevralara bir Yunan alayı da kahlacak Ankara 22 (Telefonla) Her sene bu avlarda vapılmakta olan Birinci Ordu manevralan V j yıl la n yapılacaktır. 15 hsziranHa başlıyacak olan manvrslara bir Yunan alayı da katılacaktır. Bu araHa fkinI ci Ordudan bir kilorritımunıu da iştirak edececı manevralard» yük« sek rütbeli komııtanlanmızls birhkte NATO erkânı da vazife alacaktır. Gokay dün makamında Çocuk Kral ve Kraliçe ile birlikte Çocuk Kral ve ülraliçe Valiyi ziyaret ettiler Başkan vekılı Fahreddin Kerim Gokaya bir nezaket zıyaretınde bulunmuşlardır Vali ile kraliçe ve kral arasındaki konuşmalar şöj'le Arkası S. 6, Sü. 3 te Işçiler grev hakkının tanınmasını istiyorlar İşçi Sendikaları Konfederasyonu yayınladığı beyannamede yeni bîtktaetten taleb ve temennîlerde bulunuyor Ankara. 23 (T.H.A.) Türkiye Bu beyannamede önümüzdeki İşçı Sendıkalan Konfederasyonu günlerde ilân edilecek olan yeni Hugün muhim bir beyanname ya hükumet faaliyet progranunda Türk yınlamıştır. Arkası S. 6 Sü 7 dc Kıbrıs heyetî tstanbulda Ankaradaki temaslan etrafında izahat veren heyet başkanı: «Türk hükumetinin Kıbrıs Türklerine aid her davayı benimseyip hakkını korıryacağına inanıyoruz.» dedi îıttihar mı, cinayet mi? Şakağından ve katbindcn kurşunla vurulmuş olarak bulunan bir adamın cesedi Morga kaldırıldı Taksirn Sıraserviler caddesinde 87 numaralı apartımanın ıkuıci kabnda oturan Hristo Zisyos is Arkası Sa. 6. Su. 2 d ı Her bakımdan eskisinin devamı savılmakla beraber yeni hükumeti bekle>en ağır varifeleri de inkâr etmejre imkân yoktur. İleri hamleleri jroze almak şüphesiz iyi bir şeydir. Fakat bu hamlelerin ölcüsünü ta\in etmek ve sırasına göre onları frenlemeyi unutmamak da gerekrir. Dort yıl içinde bir çok teşehbüslere giriştik. Bunlann büyük bir kısmı önünîüze parlak iimid ufukları açtı. Hesablarımızda Aİdanmamak. cesarerimizin şevkine kendimizi kapıp koyuvermemek şar tı ile yarınımız sayısız ha^arılarla yüklü olacakhr. Bu itibarla yeni Menderes hükumerinin eski teşebbüs ruhunu muhafaza ederken ayni derecede teenniye de önem verdiğini eörmek ve bundan emin olmak istivoruz. Asrımız her şeyden önce bir bilim ve teknik asndır. Ucu «METRO» ÇALIŞMALARI Mecidiyeköy Yenikapı Metrosunun bilime davanmıyan bir ekonomik sondaj amehyesine devam olunmaktadır; Dun de Kurtuluşta bir soııve malî dava yoktur. Ne kadar iyi daj yapılmıştır; Resim; buradaki çahşmaları göstermektedır; niyctli olursa olsuniar, nihayet siyasî birer organ olan hükumetler. çalnmalarında bilimin ve fekniğin devamlı yardımına muhtacdırlar. Bu zanıretledir ki İkinci Cihan Harbinden sonra hazı bah demokrasilerî tesriî ve icra organlarının yanı sıra «Ekonomik Konsey.ı adı altında bir organ yararmışlar ve bunun fonksi%nnunu snavavnlarında tayin etmislerdir. Bizde bövle bir tesekkül henüz kuruimus değildir. Fakat bilhassa ekonomik ve malî ha^afımızı il?ilendiren tesebbüs ve icraatında. hükumet. içeride olsun. dısanda oUun, bilimin aydınlatıci ışığindan daima faydalanmak lmkânlanna maliktir. Bu. hem muhtemel hataları onlemek. hem vatandas srüvenini arttirmak. hem de hak su tenkidleri su^tnrmak bakımından bize ücüzlü fajda saglayacak bir tedbirdir. Kıbns Türk Kurumları Federasyonu başkanı Faız Kaynakın riyasetındeki 7 kişilik heyetten dort üye Ankaradaki temaslannı bitirerek şehrimize gelmiştir. Heyete | mensub diğer üç aza ise Ankaradan 1 uçakla Kıbrısa dönmüştür. Bugün saat 15 te bir basın toplantısı yaparak Ankara temaslannı , teferrüatıle açıklıyacak olan Kıbrıs Sa 6 Su I de Şehirde üç yeraltı garajı yapılacak Caddeleri işgal pden vasıtalardan işgaliye resmi alınması için hazırlıklara geçiliyor; Galata köprüsü su üstü tesiskrinin yenilemesine 27 haziranda başlanacak ve tamirat müddetince köprünün varısı trafiğe kapanacak Şehir işlerıni görüşmek, bu mev dığer isler üzerindt ehemmlyetle zjda kararlara varmak içın dun duruhnuştur. Koska Aksaray yolunun yeraltı Vıiâyette Valı Prof. Gökayın rıyasetınde muhirn bir toplantı yapıl tesislermin ikmaline baslanmıştır. Kral İdris; son seyahati esnasında mıstır ToplantıcU 1954 butçe yı Yolun mozayik parke olarak inşaatı Lihjayı ziyaret eden İngiltere lında şehirde yapılacak yollar ve Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Kraliçesile bir arada Bugün Başladık Yeni Telif Romanımız Bingazi 22 (R.) Bugün resmen bildirildiğine göre, Lıbya Kralı İd7 haziran 1954 de yürürluğe gireİzmir Vali Muavini Alâeddm ris Turkiyeyi ziyaret edecektir. Ve cek olan yeni gumrük tanfesi ile Erişin bu vazifeye tayini rilen malumata göre. Kral, Turk sanayıe aid iptidai madde ve maki Arknsi Sa fi Siı S de ne ve âletlerin gümıuk resımlerintahakkuk ctti de muhim arttırmalar yapıldığını tzmir 22 fTelefonla) İzmir Vali gozonüne alan Ekonomı ve Ticaret muavini ve Emniyet Müdur vekılı Bakanhğı, tarıfenin taddme Alâeddin Erişin İstanbul Emniyet müdürlüğüne tayini hakkmrlaki haber bugün şehnrmzdeki alâkalı makamlarca teyid olunmuştur. Tayin emrinin gelmesini mütepkıo Alâeddin Eriş yeni vazifesine hareket edecektir. Istanbul Emniyet Mudurlugu Libya Kralı İdris memleketimize geliyor Yeni gümrük tarifesi ve Ticaret Vekâletî YAVRUKURT TORENI Beşik teşkil etmek üzere bu hususta Ti taş Barbaros ilkoku'unda 30 yavcaret ve Sanayi Odalannın muta rukurt dün saat 15 te okul salolealarıru sormuştur. Tarıfenin sa nunda yapılan torenle and içmişir aksak taraflarının da ıslahına te ı ler: kendilenne yıldız tskılmıştır. şebbus edılmesinin yerinde olacağı I Resimde; bir yavrııkurta velisi bu münasebetle alâkalılar tarafın | taraftndai' yıldız takıhşı görülu dan Ueri sürulrnektedır. Kadınlara ne oluyor? Nacaristan İngiltere ntaçı bugün yapılıyor tnsilizler, Londradaki mağlubiyetin acısını çıkaracaklarmı iimid edivorlar İncltere Macarıstan millî futbol takımlan arasında, geçenlerde Londrada oynanan ve Macarlann 63 salibiyetıle netıcelenen «Asnn maçı» nın revansı bugun Budapeşterle oynsnacaktır. Buyuk bir iddıa taşıyan bu maça takımlar şu tertiblerdeki kadrolarile çıkacaklardır: İngiltere: Merrick "'SianifoiiSı. Bvrhe Wrigcht, Owen, DickinsonHarris, Sewell, Jerzari . Broadıs. Yeni hukumete memlekef hîzmetinde havırlı basanlar dilerken. bu isteffimıVi dikkate almasını ondnn rica edcrİ7. NADİR NADİ Kadmlar Birîiğı hayat pahalthğı tle mücadeleye karar verm<ş. Bırhk azaları çarşı. pazar doiaşacaklar, fıatlan devamh surette knntrol edcrek 'ht'kâr yapanlan bıîdıre. ceklrrmış. Olmıyacak dava... Eğer şaka etmvjorsa Kadmlar Bırhğınm bu karar'le guttüğü başka hedejler buhınsa gerek Acaba fıatlarda haksı:, anormal yuksehneler olduğunu ınkâr edenlere cevab mı venyor, yoksa hayat pahalıhğı mev:nunda kadmlarin dahı paçaları sıvadıklarını gbstererck atcşm bacayı ne derece •cardtğınt evbvayı umura anlatmak mı mtıyor? Dünya serbest güreş şampiyonası dün başladı Güreşcilerimiz dünkü karşılaşmalarda beş galibiyet kazandılar. iki müsabakayı kaybettik Yazan: NİHAL KARAMAGBALI Cazib bir mevzu, lürükleyici bir üslub, mükemmel bir teknik, hulâsa birinci sınıf bir macera romanr Bugün 2 nci sahifemizde Fakat ne de.olga geve.yer~^ siz ve mantıksık dtr^karar , v öyle ya canım kadınlara da.. 7 ue oluyor Bız erkekler. hattâve hattâ bu işîe vazıfPlı olanFiııney ' .•('"'• •!, • larımız dahi .hayat T)aha.hU<jt Macari.'tan Grozıts Îtu7an5fc? u£, fıat kontroliı ile hiç;,uğraLorant Lantos. Bazsik, Zakarias şıtfor muyuz? "Durup Snrur.' Toth, Koc'sis, HideeutilrPuskAş, ÇW ken dcrdvz başımıza derd açbor. v '. mavın diemi var mı? Macı bir İtalyan hakemi idare'tdecekti*. * *+ J Osınan Uuseyüı Akbaf Mustafa DağistanE Yazun 6. n « sahıfemızdt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog