Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

BURHAN TOPRAK YUNUS EMRE DİVÂNI üçüncu baskı Tekdid Yunus Emre'nin en hakikt silrlerl •• fransızeaya tercüme edilip Parijte b#•ılan < altı siirinin fr»nsızca tam m metni. Fiati 250 Kr<. İNKILÂP KİTABEVt 30 nncn yıl sayı 10.710 umhuriyet KURUCUSU.'TIINUS NAOf TeJgraf ve mek+ub adreri: Cumhurlyet, İstanbul Posta kutusu fstanbul No 248 Telefonlar: Um'im! Santral Numarası: 24298 Yazı İşleri 24299, M»thaa 24290 Almanca lisanını öfrenmek lrüyenlere M ÜJ D E Deutsch laender Cnmartesi 22 Mayıs 1954 ^ kolay ve pra •tik şekilde cöfreÇLm metodu. CUd I 375 kurm fcf*^a**Ş50(4ıurus satı* ve tevzi yeri. BERKALI* Kitabevleri. kj&if^S? İstanbul. • • • ) Oramiral Fechteler'in Bakanlar Pakistan hâdiseleri Kurulu dünkü basın toplantısı içtimaı yeni bir saflıaya girdi Âmiral, bir harb vukuunda Türk donanmasının her bakımdan takviye edileceğini söyledi NÂTO gazetecilerinin nuhtelif suallerini cevablandıran Amiral: Ask er olarak icab ederse, Karadenizde de gerekli çalışmayı yapacağız,, dedi u Celâl Bayann da bir müddet hazir bulunduğu toplantıda hükumet programı göriişüldü Ankara, 21 (Telefonla) Bakanlar Kurulu bu akşam saat 19.30 Ha bir toplantı yaparak geç vaktt kadar çalışmıştır. Bu toplantıda hükumet programı üzerinde »on müzakerplerin yapudısı anlaşılmaktadır. Bu arada Cumhur Başkaru Celâl Bayar Bakanlar Kuruîu içtimamda bir müddet hazır bulunmuş ve saat 22 ye dogru Başbakanlıktan aynlmıştır. Doğu Pakistanda ayrı bir Dış Işleri Vekilliği ihdas edildi, Karaşi hayret içinde Karaşl 21 (t.a.1 Doğu PaktetM hükumeti gefi Fazlulhak, kabinerinde bir Dış tşleri VekilliSl flıdo ermiş ve bu vazifeyi kendi nhd§«ine almıştır. Halbuki anayasa htikümlerl P t kirlan federagyonu Için, bir tek D ı | İşleri Vekillifti derpi» etmektedi» ve bu vazifenin merkez hukumetf Vekillerinden blrine verilmeatel «M retmektedir. «MütteHHI eephe» muhalefet p«r» H.'inin lideri olan Fazl'Uİhak, Deftl Pakistan hükilmetinl, mm «eçlmlerde partistnin gaSladıgı raJer »eöe#sirıde geçen mart aymda kuııııUf < ttı. Arkan Sa. 7, Sü: İ tt 5 inei Kore tngayM Değişrirme Birliğimizin iHt kafilesi haziranın ilk haftasında İzmirden hareket ediyor trmir 21 T.HA.) Korede hizmet sürelerini ikmtl etmiş olan 4 üncü tugayımızı degiştirecek, 5 inei Kore tuğayımız Seferihisardaki toplanma kampınd» hazırhklannı ikmal etmiştir. Defiştirm» birliğimizin İlk kafiiesi haziran «ymın ilk haftasmda limanımızdan bir Aınerikan nakliy» Rpmisi ile hareket edeeektir. Bunu hirer hafta lle diğer kafiielerimiı takib edecek ve bütün tuğay hariran ayı lçinde Koreye hareket »tmis olacaktır. Izmir, 21 (Telefonla) BasınYa yın TJmum Müdürlüeünün davetlisi olarak memleketimizde bulunfn NATO devletine mensub 14 eazeteci bu sabah Ankaradan uçakla şehrimize gelmişlerdir. Gazeteciler Gaziemir Teknik Okulunu ve NATO karargâhını ziyaret etmişlerdir. NATO k?rargâhinda, İzmire gelmiş o!an Oramfrsl Fechteler'in tertib ettiği basın toplantısma iştirak etS. 7 Sü. 7 de Ethem Yetkiner Emniyet Genel Müdürü oldtı İtfaiye erferi dünkü tören esnasında Vali ve Belediye Reis vekilinin önünden geçerlerken Bir İtalyan ticaret heyeti Ankarada İtalyanın. Türldyeye sınat kredi açmasımn derpiş edileccğl töyleniyor Ankara, 21 (Telefonla) Bu sabah fehrimize bir İtalyan ticaret heyeti gelmiştir. 11 kijılik heyet mensrublan nezaket ziyaretlerini müteakıb derhal temaslara geçmijlerdir. Şehrimizde yapılacak görüjmelerde Türk İtalyan ticaret »nlaşmasına yeni bir veçhe verileceği ve bu arada Türkiyeye sınal kredi açıltnasınm derpij olunacağı sanılı vor. Amerikada müthiş bir cinayet Bir yüzbaşı 3 çocuğunu balt» fle oldiirdükten sonra intihar ettl Jacksonvill» (kuzey Karolina) 21. (a.a.) Deniz piyade birliğine mensub bir yüzbaşı dün gece dört yaşındaki oğlu ile, altı ve yedi yaçTndaki iki kızını balta ile öldürmüj ve kansını da ağır bir jefcilde yaraladıktan sonra bıçakla kendi boğazını keserek intihar etmiştir. Bu cinayetin sebebi henüz anlajılımamıştır. Itfaiye mensubîarının degisti îstanbul umura Itfaiye gruplanna F. K. Gökay, Şehir Meclisi azalan, mensub erlerin üniformalannm de mülkî erkân v« gazeteciler hazır ği;tirilmesl dolayısila dün raat 18 bulunmuşlardırden itibaren Fatih ttfaiye Müdürîtfaiye bandosunun çaldıgı Istiklüğü binâsündi "bir merâsîm yâpıl~ lâf*Tnarşmdân~sonfa islanBuf'TP' mıştır. Yeni üniforma bej rengin mum Itfaiye Grupları Müdürü de ve aç'k yakah olup Amerikan Tevfik Himalâya bir konuşma yapstiündedir. mıştır. Müteakıben söz alan Ord. Merasimde îstanbul Vali ve Be Prof. F. K. Gökay, itfaiye teşkilâlediye Başkan Vekili Ord. Prof. Arkası Sa. 7, Sii. 2 de tstanbul Emniyet Müdürlüğiine, Izmir Vali Muavini Alâeddin Erişin getirileceği, emniyet teşkilâtında nakiller yapılacağı söyleniyor İçinde 45 yolcu bulunan bir kamyon devrildi X kJfi'öMü. 28 yolcu da afır yaralandı Giresun 21 (Telefonjai Bngün öğleden gotıra civarda bir köy« tntmekt* olan ve içind» 45 yolcu btıhınan bir kamyorL, »ehrimlsden 15 küometre mesafede devrilmi^tir. Ksmyondaki yolcularuı hepsi kazâ neticesinde yaralanmış ve bunlar« nan ikisi ölmü?tür. 28 kUinin yara» aâır olup derhal hastaney* yatınlnışlardır. Kazadan y a « almadao kurtulan ye«in« yolcu, anneeinin kucağındjı buJunan uç «jrhk bir Tren bir kamyona çarph Sıvai 21 (Telefonla) Dürı Yt Arkası S. 7 Sü. Z de Alatürkün kalpağtnı giyen dernek reisi Atatürkün İstanbuldan Samsuna et ettiği .günün 35. inei yıldonümünde, Mustafa Kemal Derneğince Atatürk Müzesinde bir top lantı tertiblendiği mîlumdur. Bu toplantıds Dernek Reisinin konusmasını, Atamızın tarihî kalpağını Çocuk kraliç«> Fatma Dural ile giyerek yaptığı gazetemizde mev çocuk kral Vedad İrdelp elele turuubahs edilmiş ve bu hareket doğ tuşup beraberlşrinde ebeveynleri ru görülmemişti. olduğu halde dün matbaamızı ziyaBu husus Valilikçe muvafık gö ret etmişlerdir. Yaptıkları bu nezarülmediğinHen ilgiiilere ihtar ceza ket ziyareti sırasında çekilen yukası verilmiştir. ndaki resimlerde görüldÜEİi gibi. Çocuk Kraliçc ve Kral dün matbaamızı ziyaret cttiler Bir sabıkalı beş kişiyi yaraladı Piyasada şeker darlığı yarattnak istiyenler var! Menfi propaganda vaparak fiatlan yükseltmek istiyenler hakkmda MilK Korunma hükiimteri tatbik olunacak. Her gün piyasaya 2000 çuval şeker çıkanlıyor, artık darlık bahis mevzuu değil Belediye İktisad Müdürlüğü murakıbları dün şeker piyasasına anî baskınlar yapmışlardır. Murakıbîarın verdikleri raporlara göre, piyasada bir çuval şeker 136 liradan satılmaktadır. Bu normal fiattır ve biı çuvalda 100 kilo şeker bulunmaktadır. Ancak, bazı toptancı tacirlerin, şeker çuvallarına etiket koymadıklan tesbit olunmuş, etiket koymak n'ecburiyeti kendilerine hatırlatılmîştır Şeker şirketi tarafmdan Ethem Yetkiner Üç seneden fazla bir zamandanberi Emniyet Genel Müdürlüg;i vazifesini vekâleten ifa eil.ekte olan Ankara Valisi Kemal Aygün. genel müdürlük vazifesinden ayrılşehrimiz piyasasına her eür. 2000 mış, kendi?inden boşalan yere İsçuval şeker arze'lilmektedir. İstantanbul Emniyet Mürlüıü Ethem bulun giinlük normsl şeker istih Arkası Sa. 7. Sü: 3 te lâki 1500 çu%al olduîrjna şöre h»r hangi bir darlık bahis mevzuu değildir ve şeker boldur. Bazı acıkgözlerin: «Şeker bitecek ve fiatlar yükselecek» şekünde propa^anda yaptıkları. bu suretle şeker sürümiinü arttırarak piyasada darlık yaratmak istedikleri te?bit edilmiştir. Bunlar hskkında Millî Arkası Sa 7 Sü I. de Yazı İjleri Müdürümüzfln masasına kurulan kral ve kraliçe yazı yazmışlar, telefonla konuşmuşlardır. Giderken de kendüprini »eçen jflrl heyeti azalanna felâm bıraknnlardır. Şehir Mecüsine bir Halk Partili iiye girdi! Patrikhanedeki son anlaşmazlık yatıştı İhtilâfın, dinî mese'elerde reform taraftarı olsn Patrik Athenagoras'a, bazı muhafazakâr metropolid lerin cephe almalarından ileri geldiği anlaşılıyor Fener Rum Patrikhanesinde, Pat Yaptığı.mız tahkıkata eöre. Fer;k Athenagoras tie bazı Sen Si ner Rum Patrikhanesindeki ihtinod meclisi azalan arasındaki ihti lâfın içyüzü şudur: lâf, dün yeni bir safha arzetmeP;trik Athenagoras, kilise mevmistir. Alâkalı çevreler, hâdisenin zuatını yumuşatmak suretile moSansasyon yaratmsk amacı güden dern ic?blara uydurmak istemckbnzı ^Pzetcler tarafınd^n izam edil tedir. Patrik Athenaeorasın bu bir diği kanaatini izhar etnııslerdir. Arkam Sn. 7, Sü 4 re Yarahlardan İzmaro İstiridis Kerim Alev isminde bir sabıkalı. Dolabderede Gölbaşı sokağında 53 numarah evde oturan ve uzun zamandanberi münasebette bulunduğu metresi izmaro Istiridis ile kıskançlık yüzünden kavga etmiş, bıÇKffını çekerek önce metresini, sonra da araya giren Zeyneb Gedeçle Avşe, Roza ve Avni Kanaryayı muhtelif yerlerinden yaralamışbr. Yarahlar tedavi altına almmış, kaçan sanığın aranmasına başlanmiştır. C.H P. Üsküdar ilçesi Valivi Anta Ksra^a girscek raya şikâyet etti tttilli takssıt naın^edleri Gökayın hâcüseye dair dün verdiği izahat Yeni Telit Romanımız Dünya güreş şampiyonası bugün başlıyor Giirpşçilerimizin durumlannnı iyi olduğru ve netîceden üroidlt bulunduklan bildiriliy»r Tokyo, 21 (a.a.) tyice din'.enmiş olan Türk gürejçileri yann başlıyacak olan müsabakalara h»nr durumdadırlar. İnce tne» yağan yağmur sonunda »erinleyen h»vadan Lstifade eden TBrk •poreıılar, otPÜerinin hemen karşısma düşen B^niş yeşillik »ahada gezinmişlerdir. Ekjpinln Türklyeye rafer tajHa Arkast Sa 7. Sü. 1 de Pazartpsi srünü arılacak kampn 18 Kıtbolcu C.HP. Üsküdar İlçe Başkanı. İç İşleri Bakanına Vali Gökayı telAnkara, 21 (a.a.) 24/5 931 tagrafla şikâyet etmiştir. olan Başkan bu hususta Namık Gedike rihinde İstanbulda acılacak aşağıdaki telşrafı çekmiştir: j millî futbol kampına aşağıda isim«18 5 954 günü Usküdarda va leri yazılı futbolcul'irın iştit iK ettandaşlar ve partili ark daşUrımız : meleri kararlaştırılmıştır: Tu'say Şeren. Şükrü Ersoy. Rıdtrafından yaptırılan Selimiye karkolunun açıhş merasimine İstan van Bolatlı Basri Dirimlili, Gokbul Valisi Fahreddin Kerim davet : çen Dinçer. Ali Beratlıail. Naci Eredilmiştir. Ssj'in Vali. idare kuru i dem. Rober Serf Erynî, Mustafa S '/ Su i> de Arkası S. 7 Sü. S d* Haydarpaşa limaıtı 2 senede bitirilecek Insaatı üzerine alan 4 Alman firmasının müdür ve mühendislerinden mürekkeb bir heye: cün şehrimizç gelriı Haydarpaşa limanını inşa etmekte olan dört Alman firmasının müdür ve mühEndislerinden müteşekkil bir heyet dün şehrimize gelmiştir.. Aralarında Butzer firmasının sahibi Dr. Butzer'den baska Löhr, Dr Werner ve Grockenberşerin bulundueu heyet bugün Ankaraya eider?k vp Bayındırlık Bakanı v€ diğer ilgililerle temas edecektir. Dr. Butzer ile Başmühends Jung bir arkadgşımıza liman inşaatı hakkmda şu izahatı vermişlerdir: « Bu limanın miihim inşaat Arknsi Sa. 7, Sü: 3 te Fahri Paçalıoğlu dünkü toplantıda Şehir Mecîifi, mayıs fevkalâde toplantısını dün saat 15.30 da Ferzan Arasın b^şkdnlığuıda yapmıştır. Dünkü toplantıda milletvekülieine seçilen sekız Belediye Mçclisi üyesinin yevine davet olunan ye Arkası S. 7 Sü. 5 de r Tarih llâvemiz 40 ıncı sayısı ile biten ilâvemizi müessesemizin hazırlattığı 5 renkli kapak ile kaplatın Yazan: Nihal Karamağralı Afk, cinayet, macera, ç«k kuvvetli bir roman telcnlği ile örülmfiş tamamen birim mahmiz alan bir mevzu, tade, fakat giirükleyîci bir iislub Gazetemizin sahifeleri arasında pazartesi ve persembe eün!eri neşretiğimiz (Osman Gaziden Atatürke) isimli tarih ilâvemiz son çıkan 40 ıncı sayısile tamamlanmıştar600 yıllA tarihlmirin canlı bir panoramasmı te?Hl eden bu eser 500 iincu fetih yılı mönasebetile hazırladıfımız aynı janrdaki (Türk tstanbul) eserinde olduşru gibi müessesetniz tarahndan 5 renkli bir kapakl» kaplanacaktır. İlâveyi biriktirmif olan okuyuculanmız T naziran paratesi gflnünden itibaren idarehanemize! müracaatle elerinâeki ilâveleri verip hazırlanmıj olan kitabı kapak ücreti olan bir îira mukabilinde değiştirebileceklerdir. Eksik ilâveleri muhtevl gazetelerin 15 kuruş mukabilinde ldarehanemizden tetnini kabildirTajradakl okurTitnılanmı* blriktirdikleri IlSveleri (130) kuruj, :uk posta pulu ile blrlikt» t^nderdikleri takdird» Mer «n kı«« 7amanda posta II* adrealerin* yollanaeaktır C.H.P, il merkezinde İnönünün baskanhğsnda bir toplantı yapıldı Şehrimizde istirah;t etmekte olan C.H.P. Genel Başkanı İsrr.et İnönü, dün saat 17 de il binasında ilçe başkanları, genclik kollan ve parti muhtelif tpşekkiillerinin mü§ Arkası S. 7 Sü. 4 de 01lı .t 1111 » ett. fr't. H F. K.«o«»)r < Yeni resimli romanımız Korkunç İntikam Bugün dördüncü Mhifede başladık Yarın Bashyoruz (Şehir falniıl fullyettnt IAZILI KARİKATÜB... d»vam «dlyor)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog