Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makale



Katalog


«
»

Ktymet esasına göre hazırlanan Y EN 1 Gütnrük Tarifeıi CetveU Gümrük kanununun baa maddtlertnin değiştırılmeste» TI 1499 lâyıh gümrük tardfesi kanunu U« ek vt tldillerinin kaldırılmasıru dair k«nun kltab halinde çıkh. İNKİLÂB KİTABEVİ 30 ınea jıl sayı 10.709 umhuriyet HLmUCUSU: TUNUS NADİ Ttlgrai Tt meJrtuB adr«sl Curnhurlyet, îstgnbui Posta kuhiiu isttnbul No 240 Tclcicmlar: Umuml Santral Numarau: 24298 Yuı İfleri 24299, Matbaa 24290 AHAT D AKİF bütün manzum basılan v» b*§ılrnıÖMER RIZA DOĞebî. fîkrt, sahsiyeaddeme ile birlikt» bu muazzam ese•apılmıstır. Cnma 21 Mans 1954 ITABEVİ Nemurların tarafsızlığı Cenevre Konferansı konıısu ele ahnıyor ümidsizlik içinde D. P. Grupu, hükumet programmm görüşülmesi sırasında bu meseleyi de müzakere edecek Bazı mahfillerde: "Yapılan teklif ve temenniler çoğıınluk kazanırsa tahkik ve tasfiye komisyonları knralarak vatandaş vicdanına baskı yapan resmî vazife sahiblerinin kadrolardan tasfiyesi zarurî olacaktır» deniliyor Ank»r» 20 (Telefonla) Bu pazar günü toplanacak olan D. Parti Meclis Grupunda, hükumet programının bılhassa memurların tarafsızlığı üzerinde genış ölçüde müzakerelere yol açaceğı muhakkak sayılmaktadır Bazı mahfillerde ilerı surülen esbabı mucıbeye göre seçim bolgelerindekı çetin mucadeleden henuz donmü? olan yuzlerce mıl1 Beklenilmedik bir değişiklik vukua gelmezsc konferansın dağılacağı söyleniyor, bugün mühim bir gizli toplantı yapılıyor Cenevre 20 (A.P ) Hindiçinlnlll akıbetinl tayin için komünistlerl» burada gayet gizli bir takım müzakerelere girisen Batılı müttefıklerin, bugünlerde Cenevre konferanaının gidişinde kesin ve beklenıl* medık bir değişiklik yer almadığı takdırde Cenevre müzakerelerinden ümidi kesmeğe hazırlandıklan anlaşılmaktadır. tngilter» Dış Bakanı Eden. ba gabah Kızıl Çin bastemsilcisi Chu En Lai ile uzun bir Böriıçme vanmış ve bu akfam yemeğlnde Sovyet Dıs Bakanı Molotov ile konuşmuştur. Eden, her ikl komünist liderinin halen takınmış bulunduklan tavn değistirip değiftirmiyeceklerinl kestirmefe çalıçtığı anUîilmaktadır. Eden ayru ramand» Amerik«n Haridye müstefan Walter Bedell Smith ve Fransa Dii Bakanı Georga Bidault ile dt temaf halindedir. Arkan Sa 8. Sü. T dt Bayar İstanbul milletvekilligini muhafaza edecek Ankara, 20 (Telefonla) Bugün Meclis BaşkanlıjKna Cumhur Baıkanhğmdan gelen bır tezkerede, Bursa ve İstanbuldan milletvekili •eçilmiş olan Celâl Bayarın İstanbul meb'usluğunu muhafaza «decegi bıldirilmiştir. ietvekilinln, bafkentte bu mesele ile ilgili blr çok acı hâtlralarla gelmi; oldukları görülüyor. Mesele, bu mahfillerdeki hararetli hasbıhallerin bütiin Uzelığmi henüz muhafaza etmektedir. Gene buralarda bazı ıdareci öğretmen ve hattâ «dalet mensublannın 2 mayıs seçımlerine takaddvim eden Arkas* Sa S. Sü 1 de , Raslarm Londraya T mlly«n aterllnlik men*«fiıt makineleri stpari^t vfrildl Moskova, 20 (ajı.) Sovyet Rusya, Ingilterey» 7 000 000 «terlın değerind» menjucat makineleri aipariş «tmijMr. İkind Dünya Harbinin »ona •rroeshîdenberi Rusya ilk defa olarak tngiltere ile bu kadar büyük Blçüde tıcaret yapmaktadır. McCarthy'nin BatiDo&u HcareHne dair sörleri Wa»hington, 20 (A P.) Ameri Hindiçinid» Dien Bien Phu kaleriııdea yaralılar uakledilirke» 19 mayıs gösterileri 100.000 Tiirk şehirlerde ve kasabalarda bayrama iştirak ettiler Lefko?e 20 (a a ) Takriben 100 bin cıvarında olan Kıbrıs adasmdaki TUrkler dünAtatückün Şam^ın» çıRışının v¥^lnîrTUiu?narekeu baılangıcının 35 inci yıldonumünü Arkası Sa. 8, Sü. 4 t« Vedad İrdelpin dün «vinde alHirdığımır resmi v« Çorıık Kralm nrkada^lanmıza şcker ikram ederken kendi payuıı cvvelinden ayınp avcuna ııkı;tırması Kıbns'ta Yunanistana karşı Bir ilkokul İtalyada hoşnudsuzluk lalebesi arkadaşını Papagos'nn Balkan Askeri Paktına dair beyanatım Roma iyi karşılamadı Roma. 20 (aa.) Hükumet taraftan İtalyan (razeteleri, Yunan Başbakan Mareıal Papagot'un New York Times gazetesine verdiği bevanatı «dostluga yakışmıyan bir hareket» olarak tav^if etmislerdlr. Papagoa, bu b*yanatında Turklya • Yugoslavya Yunanlrtan ar«sındakl üçlü paktın askert ittifaka inkılâbı karsısmda ttalyanm veto«unu kulUnmasına itiraz etmifti. Arkan Sa 9. Sü. 2 d» bıçakladı Arkan Sa. i, Sü. 5 d« Bu kanlı bidise kumar o>iınun« daki anlaşmazhktan doğdu Gnl. Fechteler Golcuk ussunu ziyaret etti Gcneral Poydrnot vr deki heyet de Hiin İzmir* muvasalat etti lzmir 20 (Telefonla) Sefsrihisar ilçesinde ikl ilk okul talebesl arasında bugün kanlı bir kavgg olmuş, Mahmud Erol, arkadajı Hâml Abacıyı karnından bıçakla ağır surette yaralamıştır Kavga kumar oyunu yuzürıden çıkmış ve gözü ka«afan. kuçuk çocuk yakajanmıştır. ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR: Çocuh Kral iîe evinde yapttğtmtz mülâkat ROBEBT ROLLEJİN MAYIS BAYRAMT Robert Kollejın senehk Mayıs Bayramı dün mekteb bahçesinde kalabalık bır davetli huturunda yapılmıştır. Bu bayramda muhtelif atletızm musabakalan da yapılmıştır. Bu arada »enenin Krallçe ve Kral geçünı de yapılmıştır. Fe'imde Kral ve Kraliçe görülmektedır. Kraliçeden sonra dün de çocuk kral Vedad İrdelpin huzuruna çıktık. Aynalı Çarjı, Emin Camiı §okağındaki evinde kral bizi anneannesi ve bir ırkadaşile karşıladı. Annesi ve babası çalıjıyorlarmıj Her ikısinın de yokluğunu fırsat bılerek majestelenni sıkıjtınp K>ruyoruz: Anneni ml, yoksa babanı mı daha fazla «evıyorstm? * Annemi» divor. Kendisının müsabakava glrmesinı en fazla kımin isledıginı oğrenmek ıstıyoruz. Bir onrekt sualt verdiğı cevabı tekrarlıyor. Kralhğının ük günündeki hareketini de şöyle anlatıyor: t Annemle babam çok «evlndiler. Ben de azdım.» Anneannesi Vedaduı »Szlerini Tokvo, 20 (A.P.) BuradaJd mötasdik ediyor. şahidler, 22 mayı.«t« başlayacak Bu «ırada kral flç tckerlekH bl Dünya Serbest Gures turnuva^ında Arkası Sa. 8, Su. 6 da Arkasi Sa 8, Sü. l d< Dünya güreş şampiyonasına dair tahminler Hereke, 20 (Telpfonla) Günejr Avrupa Muttefik Ku\vetlrri Komutanı Orgeneral Fechtsler beraberinde GüneyDoğM Akdeniz KaTacirler ithal malı fiatlannın yüsde 10 • 45 ra Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kendall ıle diğer NATO generalleri artacağını »öylemekle beraber tarifeyi mrurt olduju halde bir destroyerimizle görüyorlar EÜn Gblcüfe gelmiştir. Donanma Komutan ve mpnsublan tarnfından karçılanan Oreeneral FechtpBir laelr »öyl« demektedir: Golcüktekl drniı üs^ü ıle bir Gümrük ve Tekel Bakanlıgının 7 haziranda yürürlüğe girecek oc Yeni gümrük kanunu aaafı lıklerimizi liyaret etmi} ve buralan yeni gümrük kanunu hakkın yukan her maddeye bir ı*m yapdan Izmire gitmıştir. da yaptığı açıklama piyasada mem truştır. Arkan Sa 8. Sü. 4 te nunlukla karşılanmıştır. Ben kauçuk Hzerine lı yapanm. Alâkalı i} adamlan kanun üze Yürürluğe girecek gümrük tariferinde fıkır beyanından çekinmek lerine gore ham kauçuğun gümrük 1> beraber yeni kanunun yürürlüge resmi 4 misli artacaktır. « gırmesile bir kısım ithal mallannın Diğer İthal mallanrr/ da (fOmfitalannda yükselmeler ol«c»ğında rük rtsmi bir mıktar artmaktadır. h|rkes birlegiyor. Arkan Sa. 8, Su. a t« Yeni gümrük tarıfesi için tacirlerin fikri Keyif için at öldüren sapıklar Halk. bu menfur i$l yapan şahıslan linc ediyerdu Dünkü otomobil kazası Bo£az yolunda bir otomobil ajraca çarph. 5 kişi ağhr surette \ aralandı Dün Boâaz volunda bir otomobil kazası olmuş, beş kişi yaralanmıjor. Hâdısenin tafsılî'ı şudur: İbrahim Musa Atabey ida; inde Arkas\ Sa 8, Su. 4 te Konsolosuıt Karısı Yeni telif romanımız Irmlr 20 (Telefonla) Kemalpaşa ilçesinde, 4 kijl tarlada otlamakta olan bir ah sırf zevk duymak için başına ta?Ia vurmak v« karnına da bıçak »aplamak iuretıle dldürmüslerdir. Halk bundan baberdar olunca mütecavizleri yakalaır.ış ve bir hayli tartaklamıjhr. Poligln yetişmeslle tamklar linc edilmekten kurtulmuşlardır. KOMİK HARDY HASTA Beyaı perdenin meshur komifi Obvt» Hardy Plymeuth'da bir temalli müU«kıb bayguıhk g^İTBfÇS»8H*ratlt hastaney* kaldınlmiftır. Doktorlar, şi^nan komigin rarörri» •!duğunu bildirmlşlerdlr. Oliver Hardy, «rkadaşı Stag I*urel ile birlikt» İngilterede turned» iken hastalanmıştır. tkl komlk, mümkün oldufu kadar kua zarranda Ho!ljrwood'a döamek niyetindt olduklartnı »öyl«mişlerdir. B U G Ü N *• Ynznn: Sultanahmed Camii Meclis kaçakları tstanbnldnn tmUetveMi seC'Icn ılcı unıversite profesöru Mechzın yemm torenine ç\t. medtler. Tahk'kat, tetkıkat, üntverstteden ayrümak ıstemedıklerinı soylemezler mi? Meıı. sub oldukları partımn aday hstesı ilân edıVyor, ses çtkarmıyorlaT. Seçimler yapüıyor, ses çıkarmıyorlar Nettceler ıldn edilıyor. ses çıkarmıyoTİar Tam sıra çalışmaya gel.nce yoo saı/ım suyum yok, öyle mi? Eskıden jjehn olacak k\zlar ıçm bir aünUığüne kapahçarş'darı başlık kaldırtrtardı. Se. vmli profesörlerımızin partı adrsy listcierinde oynamak ittedıklen rol acaba bu âriyet tac rolü müdtir? Onîar mebvs seçılebueceklerini herkese götterip heveslerini aldılar, atw ladıfc. Fakat kendilerinden bojaîacofc yerler için yapıl. ması lâzım gelen ktsmi seçım masraflannı kım odeyecek? MiUet mi? Yoao bu jazla, bu kadan pek fazJtı! DÜNKÛ MAÇ Dün yapılan lig maçlannda Kasımpsja, Bcyoglusporu 21 yenmıştir. Yukandakl resim, Beyoğluspor kalesinin sıkışık bir dururaunu gosfermektedir. (Maçra tafsilâtile diğer gpor heberlerimizi dordüncü «fthifemızde bulacaksınız.) Haluk Y. Şehsuvaroğlu Kıymetli tarihçimizln (totanbul Camileri) ser sınden ve dort, beş gün sürecek güzel tetk k yazısı, bugün 2 nci «abıfemizde basladı BUGÜN SAHtFE 10 AU Radyo Ilâvesi lo sahifelerde Yazan: Nihal Karamağrab İlk salırından son satırına kadar sizl heyecandan heyecar?* stirakliyecek çok güzel bir yerli roman ggggggggg Pazara Başlıyoruz M + + * + ' TAZISU...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog