Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtm • t • • > • • • VANISMIN6 CRIâM markasını erGreene KABILI NAKIL MBRhCALAR SEYYAR FABRİKALAR BHüm«n va çalnl l«brıkaıı, 35 ton t«aHa Kr*muwı k»rfclb*nda bulunar da< N M b«mbMk« bif bayulık »•<* Dcvvnk Mr wItmaJdan aaaft fninkı fm YOL YAPt MAKİNELERI K»ı ıltıı mt «• ANKARADA MÜMESSİLÜK (/dçamnrn Bu »•"• »v«nlze bir ENGLISH ELECTRiC •Jım* ENGL'SH ELECTRIC ömrUnüz bo Anyan flrmaların P.K 207 Ankua adreslne mUracaatl«rl Telefon 18022 Philip* marka Standard tio 10 miliamoerllk eok az kullamlmif rfafcftada 4 m««r»d»n 13 m««r«r« kadar MOTEHARRtK KAY1ŞLAB •ntn m**al*T« nakladar DOLOURMA VE BOŞALTMA MAKİNELERI ENGLISH ELECTRIC BUZDOLAPLARI Rönlgen Makines! KAYIB Begıkta; nufıu memurlutıradan «ldntım hüvİTel euzttanimı kıyl>»ttlm Ycnldnl »l«c«|ımd»n »«VIrtnin hütorO yoktur H Avni Kul#n OIÇER'LIR Kiralık DEPO Kjrfth rapur Ukelaat y«nınd« 14 No. h nhüuılı r« Ukeleli bflyük depo klralJttır MüraWm cast Tel'fon 33695 m KAH YDKLSY.CiSı Kar tomlılaiM btanbul An Inşaat Nüessesesi Müessisİ: TAHSİN KARAKAŞLI Adres: Boyoğln İsHklâl caddesi 258 Elhamra Han ka( I No, I Tsl: 42740 1 Arsalarımu Florya b«tı aahllİTid«, «lektrikli trenU Sir k#ciy« 20 dakıka y« Avrupa bulvarı asfaltı azerlndedlr Denlıe t dakikadır. S Sıze deıüı haıreii hlMettlrmiy»c«k rt «!«nlx lhtlvacınm karjılıvacak bahceli blr er arsa»ı lâxim<!a arsalıırımıı «rüularınıza tamamen uygundur. 3 Parseller 150 277 re 300 metrekaredlr Metr«kar« flatı 8 llra olsrak ts«bıt «îılmiştır Cumartesi v« parar gunlprı «aat 13 30 da Müessesemlı ftnünden hususl otobüsümüzle hareket edılerek arsalarımız gosterılecektır Lutfen sıra numaras! alınız ^ • * DE DEPO ARANITOR I D^nıı kenarında bdyuk I bir vapurun vanasabılecegı vap I kârgir d depo aranıvor Mıi 1 racaat Telefon 261 <H racaat BaJct*rlyolot llrktr . Smııl Ovtrıın, l*«. YOKIEYICI B<rfc«f • Gra«tıa Company, Aurors, Mln«i«. U.S.A, T Ü R K İ N T E R M A K İ N E L E R İ A.0 Bankalar Han, Galafa SATILIK a m P.K. 734 Telefon: 42983 Telgraf : TİMAK İ Boş Teslim EY B«kırkov Yenımahalle Ktasvonunda bol guneş v manzaralı altı oda banvo ve bahçelı Her gun 12 301 30 arası Bahcekapı Borsa sokak Kutlu handa Bav Cevada muracaat edılmesı daha canbeh olmak •"•'=""111171 Ürolog Operatör Dr. CATER TfLDIRAN Pazardan maada her gün saat İS ten sonra ha«t*larını kabul eder Muayene hane Cağaloğlu. Kızılay Cad 6 2 Keçioren Apt kat 2 «Sağhk Müdiırluğu karsı^mda» Telefon 24293 t Ooeratör Ürolo» Dr. ^ ltinalı Cinsten Saatler Inval »den eskf blr îsvlçre fabrıkası tarafından bflyilk koleksfyonu ve müsterıler nezdınde lvı munasebeti bulıınan »aatçilikte tecrubelı bır toptancıya U TUZLA IÇMELERI ÇİNENTO Mtyıg PaMr fününden itibar«n trtel lokanU ve tkU tlyaretçU«rt Ucak T« hu»u»t trmleri d» caktır. I Olduğunuzdan daha güzel L l "'"!)!? 1 [Dr. FARUK YAUM tarak ıle taravınız Markava dıkkat A d Ibenzerlerinp aldanmayınız ü X 0R İdrar re tenasul hastalıkUrı Mntehassısı Beyojlu Konak Oteli karSKI Suterazı So No 12 UJur Apt Tel 4143B saat 101S KEMAL ÇAĞLAR SATIŞ İNTİYAZI temtn edllecektir Fabrıkanm bir adamı alâkadarlarlt *örüsmek üzer» pek yakında Türkıvede bulunacaktır Tekliflerin fransızca. ıngılızce veya almanca olarak (B 154A> rümuzu lle t»t 178 PK adresıne gondenlmesi Çeşıdli ltiul m*lı çimentolamnıj! gelmiştir I ADR1 ADRES Unkananı Leblebicı sokak No İ TPI ?1R75 R Tahlil Lâboratuarı tstanbul Dıvanvolu No • 113 Telefon 20981 • Mayıs Ikramiyesi 500 ALTIN Jft Cll 1 sofranızda I»OĞIB\\K Son i»«rak 24 Mayu Pazart««i C t k l ü ı Sl Mayıa Pazarteti SOKONİ VAKUM P. A. O. DAN BİR fkl GEÇİRMEK HÜRDA MALZEME SATIŞI Şirkettmlzin Kuruçefm* tetl*atınd» bulunan muhtellf ıurda malzeme ı»tı»« cıkarılmıjtır Alâkalılar, her fttn çalı^ma »aatlerf dahiltnd» adı geç«n te«Uat madürlüğüne müracaatle, »atılacak hurdaları föreblllrler. Tekliflerin en jeeç 1 hazlran 19S4 «ksamma kad»T Sokoni Vakum P A O na trvdil ric« »lunur. Satılacak malzeme aşağıda ffttterilmljtlr: 1 2 3 4 5 8 7 S Ud. CM. bHVNU Cad U» TaL 4?48) Taif. Ka+m • Dalmo VİTA ife haıırîanmış yemekler, SANA ll© yapılmış tatlılar bulundurunuz. Lezzetli ve besleyici oiur. Sahur'da hafif yemek istersenlz, bol SANA sUrülmÜ; birkoç dilim ekmek size, iftar'a kadar, lâzım ofan kaloriyi temin eder. Muhtelif eb'sdda ie T« du lâ*Hk Wâyne benzln pomoaâi aksanu. Eski kolonlar. Akümülâtorler. Brodıemeter kontftrl«rl White markalı 3 tonluk kamyon (c«lifmM T«ıİ7*tte) Greı tabancaUtrı 9*rld t««ter« flrktn Mtıı «AKt«KOT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog