Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

20 Mayis 1954 CüMHTJRn "Harikulâde bîr uçuş ...artılc benim için yalnız KiNAD THE RAINBOVV mevzubahis olabilir !fV J.# 5O.OOO,OOÖT.L. ', ADET S A NCIL A RI Karşı kuHanacağimz en mOessir Oftç KiNİNLi The Ralnbow, Amerikaya gidişdönOy blHnel stmf tarifeye nacaran 991 Ura tasarruf saglcr. Pan Ameriean'iB çok nfbet gören Turiu Scferlen. tl*on?h havı volculugu içın reoı bir mfiktmmeliyel miyandır. The R»inbo'w ile ıe»tbal ettıgımt zam*n. tfagıd» kı Pan Amerınao'a münbasır ili»eleri. ilâve ticre» ödemedeo elde edemnı*. • Y M I " Supv • 6 . DlppsAle» ucsklan • Dahı tnOtmmvt w f w • Nefis yemsklsr; «mrialn imad« bar sanrfst • Buyuk, yumu<ak kottuktır • Emsalsiz uçu? tedrfibtsl • YınJıniınızı hızır 411 Şuba KİNADİN ANİ VE KATİ TESİRLfOİR \ Satılık Bahçelİ Kargir Ev HERTURLU BANKA MUAMELE VI HİZMETLERİ Türkiye Emlâk Kredi Bankasından: Bostancıda Y««ikariyede astalt ttrerinde Adalara n«zıp Rüzel manzarah ve bahçeli kârgir bir ev satıUyar. Esas No. Teri Kıymeti Clnsi T>2 KadıkSy yeni Kariy» 37280. Bahçeli 7456. köprü asfalt Cad. CBaJ • kârslr «r dad Cad.) yeni 21 numaralı ada 99 parsel 3 No. lı ve 724 M2 Yukanda izahatı yazılı bahçeli kArgir »r ük t»k*lt p ^ 8İn, bakiyesi 3 senede ve % 7 laizle ödenm«k üzer* t*k 5cr«h«« Aeentenize veya Pta Americaa bArolınaa m&ra eui ediois ISTANBUU. Galstauraf, Yaıtfçarşı 20, Tatı 4121»tOfl23 *. K. 1OT4 ANKARA: Anka** P*IM OtM T«*i 13681 Tasarruf Mevduatı İçin Cazip İkramiyeler... zun tensibi alınmak kaydile »ubemir «atı* komiajroou bururunda yapılacaktır. thale tarihi: 7/8/954 günü pazartesi «aat 14 tedir. tsteklilerin çubemLr* müracaatle teminat akçeMni ymtffmalan ve teklil mektublannı bir llm mükabüİDd* alacaklan şartname hükümlerine muvalık jekilde tıtnrim ederek bildirilen gün ve gas.tte fubemiı satı« komijyonuna tevdi eylemeleri veya ihale aaatin« yeüçmek üzer* ladeli taahhüdlü olarak posta İle göndermeleri. (8352) sitle ve kapalı zarf ujulü ile BKUSI G«nel Müdürlu^urau ANKARA 5UBESİ:BANKALAR CADDESi N952 OONYANIN EN TECROBO.I HAVAYOUARH "" PANAMERICIN MAYIS Kamgarn Yün İpliği SATILACAKTIR Defterdar fabrik&ımda bulunan 12.931. kflo k*m farn yun ipliği mevcud fartn*ra*flnd« yazılı kayıdlar d*hllind* «atılacaktır. fcrteklilerta tm l»« aid ftftnaaMyl ghuıritrt Mramhı izahatı tlarak teminatlarını ymtırmaltn T« tekliflerinl en geç 28.5.954 (Cumı) (fünu akjamm* ktdar M0«flMMmlx YünlO Şubesi Müdürlüğun* rcrmelerl rlea okmur. Müessesemix, ıatı«ı jrapıp ympmmnakt* rbiUf. Bl İSTANBUL SUBESi: CiÇEK PAZAR! ,j^rh ÇINENTO Üsküdar Paşalimanı caddeai 25 numaralı depomuzd» tttıal «tüginüı Avrupa taze çimentolanmızı çok uygun Büyük İthalât Müessesesi Dikiş Makinesi Tamircisi Arıyör I Çok •tecrübeli dikls makinesi «ervisinl bizzat yapacak ehil dikis makinesi tamircisi aranmaktadır. Müracaat: Telefon: 40430. flatU «atLî* bajladık. Tel: 24059. Çok «evdiğiniz • Sümerbank Alım ve Satım Miessesesi Bayan Daktilö Aranıyur tmtijrulı ve en son moda mutfak levazımını imal ed«n blr Fransız Fabrikatörü Türk toptancı ithaîâtcılar arıyor. Çjı adrese yazılrr.asi: Gemac tndusTies 71. rue Rivay Levallois Perret. France. Muhaberat ijlerindo çalışmak ürere lngilizce lisannıa vâkıf bir bayan daktiloy» ihtiyaç vardır. Taliblerin Bahçekapı Garanti han No. 314 te Garantl înşaat Ltd. Ortaklığına müracaatleri. Her iş için 1 uygun bir VVorthington tulumbası vardır. Tulumba Imâlinde en uzun tecrübeden faydalanımz. Işinizi en randımanlı şekıîde gcrecek tulumbayı ahmz. Bur.u. dünyanın er. geniş çeşidl, Worthington çeşidi arasmdar. scrmekle yapabllirsiniz. Buharh donkey, pistor.lu. rotatif, santrifüi ve şakui! de.j.n ku.vu tulumbaları 100.000 den fazla tıp ve bcy. Worthjrgton Corporatıon, Export Departemer.t. Harrıson, New Jersey, U.S.A. T« h«r MMraiMfla VBIITTH^IJITIII nadid» çiçeklerin koknsunu geca •t fündüı ttneftOa ctmek nrsatım tizlere Ingiliz mamulâtmdan «RACASAlf> çiçek «tsalı kalıpkn Tennektedir. «KACASAN» yatak ^Um»^», salonlarmızda, baoyo odaruzda; ha^**^ jardroblannızdat seyahat bavullarınızda ve otomobUialad* kulluııldıjıada nefiı çiçek kokusu teneffüa etmij ola«BACASAN» kınlmu T» dSkülmez r« nkleti takribeR 75 gram olduğundan bayanlann el çantilarmda v« baylarm ceblerinde tafinabilir, çünkü cRACASAN» ufacık bir çiçek esansb kalıptır. «RACASAN.> ın b:r kalıbımn girdiği odaya ve bilhassa gardroba güve gelmediği glbi elbiselerinirin küflenmesine mâni olur. .DİKKAT>, cBACASAN» ın her odanızın en yüksek köçesine ufak bir çivi ile asılması ve hîva cereyanına kapürılmaması lâzımdır, aJtsi takdirde hava cereyanı cRACASAN.» ın neşrettiği nefis kokuyu alıp götürebilir. «RACASAN» ecza depolannda, itriyat depolarında, •cranelerd», tuhafiye mağazalarında, modern bakkaüyelerde vesair yerlerde eatilır. «RACASANo az miktarda geldiğinden acele temin ediniz. «RACASAN» ın ithalâtçm ve fabrika mümessili: A. JEMALY, Yerebatan Cad. 17/7 İSTANBUL Tel: 29212. ATORTHINGTON k DUnya Boyunca Kıymet Timsali ÎHTÎYAÇLARINI2 : Arjantin, Avusturya, Breaîya. îngiltere, Fransa, Almanya. tUüya. Meksıka. »spanya, Birleşilc Amerîka Devletler.p.deü ternın edilir. Türkiye Umumi Mümessiileri FRANSIZ ERKEK LİSESİ Kadıköy İstanbul Tel: 62600 Yeniden kaydolunacak öfrenciler icin münhal yerimiz pek az old^ığundan. HAZIRLIK sınıfına ancak kabul müsabakîsında muvaffak olsbilenier kabul o'Mnp^aVt'r M'isabakaya istirak $artlan hakkında malumat almak isyenlerin Müdürlüğe başvurmalan. Müsabaka 21 haziran saat 8.30 da yapılacaktır. SAINT • JOSEPH MOTORLARI 9 ve 18 Beygiriik, 4 zamanlı. BURLA BİRADERLER ve Şsı İSTANBUL ANKARA SU TULUMBALARI 9 v e i 8 H . P. (BeygirkuvvetFJ Tam Dizel 6 inç tazyikli su Bol yedek parça Ziraat Bankası krediai ile o ö nlarmtzm intihabmi tesadüfe Çora bırakmayıntz, ORAN DÜŞE nyion çoraplanmn kalüesi darma ömidinizin fcvkindcdm C/RANDÜŞE nylon çoraplarında aradîgmız bütun vasıflar mcvcuttur: tElastikiyct *Saglamlık *Moda Renkler «Zerafet «Yüksek Kaüte Türkly» Umum M0m«MM t MATAŞ TİCARET T. A. Ş. 'T4HİR HAN. OALATA • k)TANMIL Telefonıf44a»« ANKARA.AOANA «AKSARAY.CEYHAN«DİYARBAKIR • ESKf ŞEHİR.JZMIR.KIRIKKAI.E» KAYSERİ •KIRŞEHİR.KONYA^ »YERKÖY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog