Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

19 Mayıs bayramı dün bütür v yurdda heyecanla kutlandı ŞEHÎRDEN RÖPORTAJLARı Çocuk Kraliçe ile evînde bir mülâkat rotoğrafçı «rkadasıınıs Salthad nınndaki arkada^lanndan Mrn», dtn Giz fie dün yaptıgımıı bir ri öm«r v« GünaeÜ, FatofU tebrik et Boftanfı 1 inci »dhifed* amatörlük mükâfatmm bir miktar yarett* muaseret ftdabm* hiç de mis.ler. Bir an SDC* mekteb açılsa Suad Erler v» ellnd* bir buket peradan daha krymetl olduğunu uymıyan bir hareketta bulunduk. da onlarla «oynasam» diyor. bulunan refSkaaı taratmdas k*r ögretmek mecburiyeti ile karçı karBir kraliçenin yatak odastna gir Krallçeye nisbeten htısust bir jıyayii Amatörlükte vermek, proşılanmiAİardır. dik. Hem de onun izni v* battft ha «ual loruyoruz: «Kralı nasıl bu«Abbazzia» yolcu gemisindt ken fesyonellikte ise almak esasür.» beri olmadan... luyorsun?» Evvelâ annesine bakı Ingiliz atleti Roger Bannisterl» disile göru?tüğümüz Mr. Avery Bizim geldiğimiri duymadı bfl». yor, sonra iri aiyab gözlerini biz* Brundage, çok mühim bir atletizm 1 mlllik mesafedeki 3.59.4 lük yenl Mısıl »ıçıl uyuyardu. Yatnğmdm çeviriyor, yüzünde bir tebessüm beotoritesidir. Bütün ömrfl boyunca dünya rekoru hakkında ne düs.üsağ tarafma bebeginl, *ol tarıima llriyor r« «beğeniyorum» diyor. dünyadaki ve memleketindekl gizli nüyorsunuz? da gazetemizin dflnkfl nfishannı al «Onunla, oynar mısm?> diye *oc Hârika. Bu rekor 1 asırdan* profesyonellik ile bir an bile mücamı?tı. ruyoruz. Cevabı müspet kanaatini İMTİHAN HAZIRLIĞI İstanbul deleyi bırakmamıj ve saman altm beri bütün atletlerin üzerinde çaOnun klm olduğunn her hald» ifade eden bir baş sallaması oluyor. Ünlversitesi Tıb Fakültesinde lm dan yOrutülen bir çok hüdiseleri hşıp da muvaffak olamadığı bir anlamışsınızdır. Çocuk Kraliçe Fat Salâhaddin, objektifile birlikte bir tıhanlar yaklaşmaktadır. Bu mümeydana çıkarmıs^ır. (1) numaralı derecedir.» ma Dural... de susl tevcih ediyon nasebetle talebelerde de iratihan amatörlük aşığı olarak bütün mil Roger Bannister, televizyon» Kimya mühendisi Ismail Duralın «Vedad, M.hmudu Jstes* verir hazırhğı artmışür. Yurdlarda otu leti erce tanınan Mr. Avery Brun çıkartilmadı. Çıksa idi profesyonel» Ni^antaşmdaki evindeyiz. Fatma u misin?» ran gencler toplu olarak çalışma dage, sehrimizi dyaret makmıdinı liği ilân edilecekü. Kendisi amatoryurken annesi ile görüşüyonız. He Cömerd Kraliça, «reririm» dt irnkârunı bulmaktadırlar. Yuka şöyle izah etmiştir: lüğü medheden bir konuşma y=pnüz yeni tanjdığımız minimini Kra yor. ndaki resimde, boya ile bir insanm c Arkadaşlarım vt ben, hiç bir mayı taahhüd etse idi, gene profea» liçembdn hususiyetlerini annesinZekâsı, Fatosta bir nevi «büyu iç organlarının resrnirü arkadıaş resmt sıfaü hais olmıyarak, tasıa yonel mi addedecekÜnizT den dinliyoruz: müs de küçühnüş» hali yaratıyor. larının gögsüne çizerek bilgilerinl mile hususi mahlyrtte, birer turlıt € Bu tuale ben cevab v«r*« « Zevld vardır. Tesir altmda En büyük merakı, her çocuk gibl kontrol eden gencler görülmekteolarak çehrmire geldik. Daha 8n mem. Bunu daha zlyada atletia kalmadan karar verir. Meselâ bir gezmekten başka sık giyinmek ve dir. ee, 1912 senesinde gen« bir turivt bağlı olduğu teskilâi arafUnnaJta ayakkabı alırken biıim seçükleri reaim yapmak. Yaptığı resimler aolarak tstanbulu ziyaret etmlstiın.» «alâhiyetlldir. mizi d«gil, kendl beğendiğinin a rasında ekseriyeti gemi va uçak Bundan lonra, Mr. Avery BrunFakat kanaattme*, ie* para k«» lınmasını ister.» resimleri teşkil ediyor. Hiç uçağa dage sorduğumuı ban tuaHeri «• kusu girince, aporcu İçin d»lma tstikball hakkmda d* şunlan aa binmemig, fakat çok arzuluyor. «Avablandırmıştır. profesyonellikl* rtham edilm* laüyor: merikaya gitmek istiyorum. New BahtiyeUIerinıizm stadda seyircilerin önünde yaptıklan kalyon Atinada yapılan ton mİHetler likeai mevcuddur.» « Her feyden Onc« terblyt ve York'ta halam var» diyor. Amearası oltmpiyad komiteai toplanta Slzce profeayeBeBikl* Boftorafı I fnci »ahıfede salon ve Atatürk kır koşusu birin bağlılığını belirtmiî ve demiştir ki: tahslll yüksek olmalıdır. Sonra 11 rlka eazibesi Krallçeyi de tesiri al« Atatürkün izindeyiz ve dairoa san bilmesi de sarttır. Gazetenizin smda alınaa bellibaslı kararlar »e tOrlfigfl tamamlU ayma kutaa : Cfia«7 Avruj* Müttefik Kuvvetleri cisi Deniz Koleji kupalar aldılar. diye gülüyoruz. tına lerdir? dirT Bafkcanutanı Oramiral Fechteler, Bu arada 36 yıllık beden terbi O'nun izinden, O'nun yolundan yu hediyesini tahsil çağında kullanaMevzuu, diğer merakına lntikal yesi öğretmeni Zeki Yumuğa da Be rüyeceğiz.» c 1956 secesi ottrnpiyacîlanaın, Maddi menfmatt cağız. Hiç el değdirmek lstemlyo ettiriyoruz. Şıklığından bahsedince kordiplcmatik, Ankara Valisl, M den Terbiyesi Öğretmenler CemiAvustralyada Melbourn* tehrind* raayoa*! beyzbol, futbol r*mir apoa Behçet Kemal Çağlar kursfiy* ruz.* kert T« mülkt erttn rt çok kalabamücevherlerini sayıyor: Baştarafı 1 inci »ahifedt yapılman kati olarak kararlaftınl faallyctleri tpor dejll •flencedla, bk bir davetli kütleal hasr buiun yeti tarafsndan bir kupa hediye gelmis, Atatürku nesiller ve partiYatak odasında onu uzaktan g9re îki çift mavi kupem TIT. edildi. ler üstü bir varlık olarak kabul dükten »onra lalona dönduk. Biraı Oç yüzüğüra var. Üç de bileziğtm. müteşekkü Türk heyeti, Türkly» mıatar. Sadeoe, bu memlekett» earf iftir, tiearettir. Amatfir, karvılık muştur. Ü olan «karantlna kanunu» nun do olarak (ereften b«aka hi« btr feyl «Türk milleti ve Cumhur Başkanı etmiş, müstakil v» münevver bir sonra Kraliçe de, anneannesile birBayramı, Mlllî Eğitim Bakanı Ce«rkanı tarafmdan ğurduğu müskfillere binaaa, bini beklamrk. 8pom aadaea spor •evki içinı üç defa csağol!» çağrısı yapıl Atatürkçü olarak k onuşacagını söy likt* salona geldl. Bize çikolâta ik Biri atnak, biri kovalı, blrl de taş büyükelçiliği MLI Yardımcı bir konuçma il« h.» karsılanmiftır. dllk mfisabokalan da Stockhohn tçİB yapar.» dıktan sonra bep bir ağızdan tDağ Canderin büyük bayramını kutla baaını duman almıs» marşı söyle lemi^tir. 19 Mayısm değerini anla ram etti. Gerdanhgım kasdederek devam Vehbi Emre: «Müsabakaya en iyi sehrinde icra edllecekttr. Ayne*, TfirkiyenİB •portff tan kısa bir konusrnadan sonra Aatus, günüe man» ve ehemmiyetini nildi. Müteakıbcn geçid resmi ba?«Ev işlerinde annen» yardım e ediyor: Türk güreşçileri ile katılıyoruz. programdı teknik tadllât, samaa atrafmda düçöree'mmı nedirT tatürke aid hâtıralarından bahset diyor mustın?» diye forduk. Kalın belirtmiştir. Bundan MDim göste ladı. Geçid töreni ju sırayı takib « Boynuma takılanlardan da Geçen defa Rusların kazanmıs ol tasarrufu gayesüe aporcu T» W» cGuretçilermizia rr.i; ve arzu uzerine jiirler eku sesl ile «tabi!» dedi, sonra ilâve et bir kedili, bir mavili, bir de kitab lller yapılmıştır. duğu jampiyonluk kupasını geri recl kadrolannda tensikat yapıl <Jttnyad« lfitmeıruş ktmj» roartu* etti: Mehter takımı, bayrak ve fla muştur. Anıt Kabirde ti: «Evi düzeltiyorum.» Sonra, «en gibisi var.» almak niyetindeyiz.» demiştir. mıştır. Önümüzdeki «en« Pfcrist» Tflrk sporu çok çabukterakİd«dlraalar, şampiyon takımlann kapGülsevin Akkan, Sabri Selçuker çok hangi oyuncsğrnı beğeniyorAnkara 19 (a.«.) Cumhur Baş tanlan, kız talebeler, erkek liieleri Son «larak, gezmelermden lâf Amerikalılara göre bir toplanö daha aktederek 1960 yor. tstikbaH dah* da iyi olacak. re Çetin Günaşann okudukları jür sun?» diye sorduk. Cevabı hemen açıyoruz. Bize, geçen haftaki mükant Celil Bayar vt Başbakan Ad talebeleri, Kuleli Askeri Lisesi taTokyo, 19 (AJ>.) Birlesjk A olimpiyadlannm lahaTHni teabit trr.» nan Menderes, Atatürkün, Türk lebeleri, Deniz Harb Okulu ve Ko lerl müteakıb «Dağ başını duman yapıjtırdı: «Mahmudu» v* koşa ko him vak'ayı anlatıyor: merika güreş tnViTnmm kaptanı, 22 edeeegiz.» Mr. Avtry Brondag* v» nültaak, almış» marjı «öylenerek toplanüya 5a gitti getirdL Yatağını payla'tığı vatazuru ve Istiklâlinl kurtarmak Ieji talebeleri « Pazar gflnfl Apotlo sirktne mayıs ile 25 mayıa günleri arasın Amatorlüğfla ipordakl btflc ymnn aaat 1.15 t* Ur S.K. «ç«tU« nihayet verilmiştir. ftzere Samsunda Anadoluya ayak bebekti bu. Yalnız kollanru ve a gittik.» da Tokyoda yapılacak dünya ama ball nedir? Para eazibesint gene in Zurich'a fldecekler, dl|er •ihnpU Daha «onra gSsteriler* geçfldl bastığı günün yıldonümü olan yaklarım koparmif. «Ne oldu Mah En çok hangi numarayı beğen tör güreş fampiyonasında binncili san nasıl daymnacakbr? Bu menu yad İcra komrteal asalan 4a feorn Önce erkek talebeler, ögretmotı AGençük •• Spor Bayramı münamudun kollarma?» dly« gayriihti dlğini öğrenmek istLyoruz. «Havada ği Ruslarrn alacağını löylemişür. da fikirlermlzi »öyler misiniıT cABBAZİA» yoleo gtmisO* b« lâeddin Giineşin idaresind« hare•ebetile, bu sabah saat 9 da, refayarl bir sual dudaklanmızdan dS aallanan k u il* biberonlu kara aAmerikan t»^tr"r"'n kaptanı John ketler yaptılar. € Amatorlugfin idamed bir tah akfaza memlakettmteiatı katlerinde Bakanlar 11* mülkl ve küldü. Onun da cevabı hanr: «13 yıyı» diyor. Schindle Rusların an kuvvetli ta sfl ve terblye meaelealdir. G«nd«re lardır. Erkek talebeyl ku talebelerin askert erkân olduğu alde, Atatürleri yorgana takılıyor. Hem bSyle Kraliçe bugttnlerde Kral fie bu kımı teşkil ettiklerinl, bununla bekün Anıt Kabrinl riyaret ederek gösterisl takib etti. Kız tslebeler, daha lyi oynuyorum.» Merak jalib geliyor, soAmerikalılann bir birincilik Baştarafı 1 inci »ahijtd» bir buket koymuşlar ve aziz Ata öğretmen Nevin Bekdoğanın idaBu arada telefon çaldı. Odada ruyoruz: «Nerede buluşacaksınız fimid ettiğlni sözleriresinde idiler. Şehir bandoeunun çal am manevt hururunda saygı d v u herkesten önce Fatos »yağa kalkgibi yapadığı valslerle yapılaa lobutlu ha ntn ancak cehaleti Snlemek luretile ne ilâve etmiştir. şunda buiunmuşlardır. h. Nasıl olsa telefonun kendisl için rak: «Daha karar vennedim» direketler pek güzeldi Bunu mütea yapüabüecegini belirbnistir. Ruslardan sonra, Amerikalı kapAnıt Kabre geliş ve oradan ay kıb, milli kıyafetler giymis Vız tayor. Birlik Başkanı aözlerine föylt de çalındığını bîliyordu. nhşında Cumbur Başkamna bir ih lebeler, öğretmenleri Nevber Tur vam etmiştir: Dün Şişii Terakkinin vuva sıNuyan YİĞİT tana göre, en kuvvetli takım İsveç takımıdır. 1952 olimpiyadlannda tlram kıt'ası selâm resmini ifa et kün idaresinde ve mehterin çaldığı «Birliğimizin tnevzuu kanun Bastarafı 1 tnd $*hlU& • şampiyonluğu Ruslar almıjlardı. tsmiştir. Baştarafı 1 ineİ mihlftâ* parçalarla milli oyunlaı •oynadı ların himayesi altınd» mkılâbların letvekilliğinden tottfa «dec«U«ei veçliler d« üç birincilik t«T«m«n amda frpy»1nnwnjtıyT İstanbulda lar. korunmasdır. Ancak biz lnkılâb«ayialan yeniden kuT?etlenml(tta, lardı. 19 Mayı* Gençlik ve Spor BayPakistana bundan bOyl* Bundan »onra, nra Kuleli talebe lanmınn konınması v* inkılâblanSchindle dfin 11 Amerikalı gfl bu bölgeslnl mumkfln bir komfl Hattft baa gazetelcr, a * g«çea •»• ramı gösterileri dün sabah Dolma•atm istifa •ttiklerinl kart «Jarall mıza karaı olan tepkilerin önlenereççinin başmda olarak Tokyoya bahç» stadında, mahşert btr teyircl sine geldi. Gösterilere başlanırken, bilmesi için, daha evvel halkımın tzmir 19 (Telefonla) Bugün Baştarafı 1 inci »aht/ed« gelmiştir. 16 memlekete mensub 150 nist tecavüzfine karft koruyabfl bildirecek kadar flerl fltmi»l«r<«m, ikl Kuleli talebesi, ıcref tribününe kalabalığı önünde yapıldı. Bu göstenvir etmenin lüzumuna kani bu şehrimizde enteresan bir dolandın Teknik ÜntversK* apor aalonunda güreşçi Tokyonun yeni spor saha mesi için kulliyetli miktarda askeri Kemal Atajr •• Ahmed &ai, dfk» terilere halkımızm büyük rağbeti gelerek, gösterileri takfb etmekte cılık hâdisesi olmuj ve Ahmed Ekşi malzeme v» ailah fevkedllecekttr. bir muharrirtaü»», Ontr«r«Hed«»l olan Vall ve Belediye Reis Vekili lunuyoruz. ve bu rağbeti mümkün olduğu kaadmda biri jehrin tanınmış demir kalabalık bir »eyirci kütlesi önünd» sında karşılaşacaklardır. Dün geoa Anlaşmanm tmzalanmasfle bir avnlmalannm kendferi içtn peli Memlekette mkılâblara karşı mev tacirlerinden Mustafa Kostaka altm ovnanmıştır. Sahaya, Teknik Üni Türk, İsveç ve Alman gürej tadan karşıiayabilme gayreti, tribün Gökay ile Atatürkün hemşireleri likte bugfia Hindistanın endisjeleri guç ve hattft imkinsn •lacağıoı Makbule Atadana birer buket ver cud tepkilerin, şuurlu bir düşünce , kımlan Tokyoya gelmişlerdir. Bulerde izdihama sebeb olmuştur. külçelerini versdteliler kadrolannda Yalçm, kü geleri d i y e b a k l r nl yatıştınnaya matuf bariz bir açıklamışlardır. eseri olduğu kanaatinde değiliz Rün de Filipin ve Avustralya ta gayret garfedilmif ve B. Amerika Stanın istiab haddinin kat kat üs diler. nin eseri olduğu kanaatinde değiliz. yutturrauştıır.. Yüksel, SadL Güney, Haşim, MuBu arada partDertne oUn b*|bSahaya kendi röcudlarile btr ay Bütün tepkileri blr tahrik mahaulü kmılarının geünesi beklenm;ktedir. ile Pakistaa «rasında şn noktelan tünde davetiye dağıtılması, tribünAhmed Ekşi, Mustafa Kostagı zi ammer, Nejad gibi milli ve tanınlıklannı belirtmişler, Sağlık v« Tokyoya g'tme rekonı lerde hoşa gifcmiyen hâdiseler do yıldız ve Kuleli resmederek gdste olarak teiâkkl etmekteyiz. yaretle gizli bir define bulduğunu, mıs basketbolcular bulunan bir tatavzih eden notalar teati olunmuf Milli Eğitim Bakanlıklanna eeçfleğurdu ve bazı kazalara ramak kal rilerine bsşlıyan Kuleli talebesinln Bu tepkilerin hiç bir surette mu ", kımseye açıklamamasrnı, bu külçeTokyo, 19 (ta.) Dünya ama tur: m«dikleri icin istifa ettiklerin» dai» âletli ve âletsiz jimnastik hareket vaffak olamaması da düşüncemizde leri kendisine yüz bin liraya satabi kımla çıkmıştır. dı tör güreş şampiyonasına karüa1 Anlaşma, B. Amertkaya Pa lddialan mutlak olarak yalanlamif Törene saat 10 da, Vall ve Bele leri alkıg topladı. Bu arada bil hakli olduğumuzu göstermektedir. leceğini sbylemiştir. Mustafa Kos Fenerbahçe takımmda be, yenl cak olan tek Danimarkah güreşçl kistan topraklannda askerl flsler lardır. hassa tüfeklı gösterilerle Atanın diye Rms vekj i, İstanbul KumanYapılan tahriklerln arkasında ta lak. pazarhkla bu aıış verişi 35000 iransferlere yer verılmij, bu arada Henrich Hansen, Tokyo yolculufu verilmesinl tazarnmun etmemekteBilindigi fibi Kemal Atay •• İstanbula gelişini tasvir eden rfam, Millî Eeitim ve Beden Termamile komünizmin bulunduğuna 'iraya bağlamış, 5000 lirasmı da pe fılmaz, Tunç, Barokax ve Şevket için yetecek kadar parası olmadı dir. Ahmed Öıel Büyük Millet MecHsinbolik tablo pek güzeldi. Kulellnin biyesi Müdürlerinin teftişlerile baş gösterileri Atanın aziz hâürasın» kani bulunuyoruz. Bu bakrmdan şinen ödemiştir. Kârh bir iş yaptı gibi milli basketbolcular da bulun ğmdan bir yük gemisine binmi» v» de yemln merasiminde bulunma2 Anlaşma Paklstan Be B. AIandı Teftişi müteakıb bir izcirtin izafeten havaya üç saygı «tıaı ile giriştiğimls mücadeleda iki esa» ima inanarj Kostak, bilahera kuyum makta idi. Bu maçı ldare edecek |?ynı zaraanda da Tokyoya gitme mışlardır. Verdikleri teahata gBre, merlka arasmda askerl bir ittifak şhT.dilik henuz Ankaraya pitmeğl borazanla çektifı «thi« lşaretile İs sona erdi. kırmı;tır. Hansen, iki ay mahiyetinde değildir. mevzu üzerinde çalışıyoruz. Neşri cular çarşısıııda tanıdığj bir kuolan hakemler gehnediklerinden yumcuya giderek aldığı altuı kültiklâl Marşımız çalrcdı. Bu arada, zihinlerinden geçirmemekteBirler. süren bu yolculuk aırasında gemiSon olarak Deniz Harb Okulu ve yat ve halk eğıtimi. Burada neşredilen tebllğde, Paçelerini göstermis ve istediği takdir salonda bulunan Bülend Öztürk Ee de çahşmıstır. bsyrağımız direğe çekıldi. Gerek Kemal Atay, gerekse AhHalk eğıtimine, önümüzdeki se de bunîan yüz bin liraya satabile Şükrü Mete bu maçı mecburen kistanın geçenlerde Türkiye ile de med Özel D. P. Genel Başkam v« Bayrak merasıminden sanra, Va Kolejinin gösterileri yapüdı. Ord. idare etmişlerdir. ^, 1 İ 1 J V 1  . Ufak bir muayebir dostluk paktı akdettiği hatırla Başbakan Adnan Menderese birer li ve Belediye Reis vekili Ord. Prof. Prof. Gokay üe Makbule Atadana neden itıbaren geniş ölçude g i r m i ş ^ ^ ^ söylemiştir. W1OJ1 . „„ U I U t t J t : tılmışttr. tki hükumet, bu dostluk mektub göndererek Dr. Gökay bugünün t^şıdığı büyük birer «çıpa» rozeti veren bahriye olacağız ve açacağımız gece ve gün I n e d e n s o n r a bunların altın değil, Çok çekişmell geçen maçm ilk durumlannı paktı çerçevesi dahilinde siyast, ik izah etmişler ve Üniversitede kalehemmiyeti belirten bir konuşma lilerin gösterileri çok muvai&kı düz kurslan ile halkımızı zararlı I b a kır olduğnnu bildirince Mustafa devresi 3 0 2 8 Fenerbahçe lehine tisadl, kültürel ve günvelik alanla mayj arzuladıklarını belhtmişlercereyanlardan korunabilecek bir deiiye dörımüs ve soluğu karakolda bitmiştir. yaptı. Ancak, tam bu esnada mik yetli geçü. nnda plânlannı koordine etmek dir. Vücudlerden çizüen çıpa, ayyıl duruma getirmeğe çalışacağız. Bu j almıştır. İzmirden kaçmış bulunan rofonun bczulması yüzünden, koİkincl devrenln 5 md dakikasınhususunda mutabık kalmışlardı. fiuşma tribünlerden i?itilmedi Tek dız ve (Dz. H. O. 19 Mayısı kutlar) nunla ilgili olarak kültür filmleri j Ahmed Ekşi aranmaktadır. Kemal Atay ve Ahmed özel, 0 da Teknik Üniversite 3 8 3 6 galib nisyenJerin bir müddet devam eden ibaresi ile muhtelif âletli ve âletsiz ve radyo konuşmalan üzerinde de Turkiye ile Pakistan arasmda niversitedeki vazifelerine devara durumda iken hakem Yıbnazı safaaliyetlerl neticesinde ânza gide jimnastik gösterileri pek hoşa gitti. ehemmiyetle durmaktayız. Çünkü Baştarafı 1 inci sah^fedt akdedilen bu pakt, Amerikan ha etmekte ve durumlannı kati oîaBugün Amerikadan 100 hadan çıkartmak istemiş, FenerBahriyelilerin ve günün gösteri tehlikenin ancak halkı tenvir etrildiAkdeniz Kara Kuvvetleri Kuman riciyesini sevk ve ldare eden şah rak tayin için Adnan Menderesin bahçeliler bu karara itiraz etmişYunan turisti geliyor Bir erkek ve bir )ax taleb 19 Ma leri sahanın ortasına kurulan bü mek suretile ortadan kalkacağma danı Korgeneral Kendall ile Tuğ siyetler arasında, bir Ortadoğu .TIÜ cevabmı yük bir kaîyonun taretlerinden ya emin bulunuyoruz.» yısm heyecam içinde güzel birer Oğrendiğimıze göre, bugün «Se lerdir. Uzun münakaşalardan son general Wılliard olduğu halde An dafaa Ütifakınin nüvesi sayılmaktadır. Nitekim Pakistan Türkiye üe koıtugına yaparak Türk gencliğinin pılan top a^ışlarile »ona erdi. Prof. Ekrem Egeli, bu mevzudaki »niramıs» turist gemisile, Amerika ra hakemin kararmda ısrar etmesi karadan şehrimize gelmiştir. Merasim tam 5 saat devam etti. stluk andlaşmasını imzalar imbisleraîe tercüman oldular. yardımlanndan dolayı gazetelere daki Yunan Ahepa teşkilâtmdan üzerine Fenerbahçe sahadan çeBugün Gölciikteki deniz üs ve zalamaz, Eisenhower idaresi, HinBundan sonra, okul spor yurdlan Büyük bir intİ7am içinde geçen teşekkür ederek konuşmasını bitir 100 kişılik bir grup şehrimize gele küraiştir. Maç da bu suretle yanbirhklerimizi zivaret edecek olan distanm kuvvetli muhalefetine rağ muvaffakıyetli miştir. 1B53 1954 ders yıü faaiiyetinde gösteriler cidden cektir. da kalmışbr. Oranıral yarm İzrnire feidecekiir. men, Pakistana silâh ve askeri mil oldu. d«rec« alan mekteblerin lcüpalan, Baştaraji 1 inci sa Cem ATABEYOĞLU PKO* NİMBÜS'ÜN 5LACEB ALAKll zene teminini kararlastıırrjştır. AValj ve Belediye Reis vekili taraşeklinde yapılan çeîenk Dernek merikan idarecileri Pakistana vapı fından takım kaptanlanna verildi CEP. genclik kolunun toplanbsı adına Makbule Atadana verilmiş, Kıx Liseleri voleybol şampiyonu Cü. Partisi U genclık kolu, 19 n ask°n va^'mı, Hindist^na karsı o da çiçeğı yatağın iızerine bırckdilli, basketbol janıpryonu Is Mayıs Spor ve Genclik bayramının bir hareket detil. bütün OrtsdoŞu mıştır. MüteakıbCTi, muayede salotahbul, atletizm şampiyonu Çamlı 35 inci yıldönümü ve genclik teböîgesinin müdafaa kudretini art nunda topîanılmış, buraca Şukrü e» v» Atatürk kır kojusu galibi şekküllerinin birinci kuruîuş yılı tırmava matuf tesebbfısün bir kıs Kaya 19 Mayıs gününün öneminBelçuk ile tstanbul; kız ortalar vo münasebetile, dün saat 16 da Marmı telâkki etmektedirler. den bahsetmiş ve hâüralannı anleybol jampiyonu Kandılli, yakan mara gazinosunda bir toplanü yapKarasi'de anlasmamn imza töre latmıştır. Şair Behçet Kemal Çğtep aampiyonu Gedikpaja ve kapalı mıştır. nini müteakıb bir ba^m konferan lar, At3tüık için ycz'lmış şiirlerinl •alcm atletirm jampiyonu Kandilli, sında bev?nqtta b'i'unan Dıç Isleri okumus, Dcr*ıek Başkanı Dıdar Ç j Törene tstiklâl mar?ı ile başlan»rkek liseleri futbol şEmpiyoBU ts mış, Atatürk ve Kore şehidleri için B=kanı Zafinıllah Han şunları söy :ay3n, 10 Mays 2u^ür.ün 35. . L.Isnbul, basketbol şampiyonu Da ihtiram duruşundan sonra, genclik lemiştir: 'lonümıi müna=ebetı)e bir konu""a rüşşafaka, atletizm şampiyonu Ga kolları başkanı İzzet Sedes bir ko« AndlaşmanTn h'"k'ÎTr!eri fti ycpTiıstır. Top!?ntı çonur<'a M»<lat«*«ray, serbest ve grekoromen nuşma yaparak genclik kollarının devl^t arasında asker* bir ittifak ] bj'e Atapsna Dem<e;r! şereî üve' el n Jüreşl«r jampiyocu Kuleli, kapah gayesinl anlatmış, Kemalizme olan kunıîma<ını Sm;r bu'uimndı*1 eibi verilmiştir S ray'Ti gezıimesın.'^n sonra, top'uca Bîvîerbeyi Fsr^ rsa. Pakistan, kendi tonrBP'ır'a B. A; merikaya askeri üsler temin etT!Pk möte^kber; Küçüksu K?srına g hitt'umlıuriyet.) in Edebî T e f r i k a s i : 7 6 cadesindeki o evi bir türlü benimHer neyse, bu adam dün bize mektubu gostermedi mi?» hu<nısunda her hangi bir taahhüd m:ş. buralarda konunıalar yap.lsiyememişti. Bütün odaları gayet geldi işte. «Mcsyo Fouche vaziresini ga altma girmemistir.» nuş, şiirJer okunmustugüzel bir şekilde dayayıp döşediğım «Neden sizi Pariste hiç göre yet müdrik bir iıisar.dır, tabiî o halde, her köşede bir hayalet görür miyoruz, saym prensim?» diye sor mektubu da gosterdi bsna. Bu tebSayın devlet memurlarma. gibi oluyordu. du. riklere mühim bir şey değil der.eO eve ilk geldiği zaman: «Mo JeanBaptiste nazik bir tavula mez. Fakat, şimdiki halde, pek mureau'nun büstünü teşlığa koydum, cevab verdi: him de sayıîamaz.» iyi ettim, değil mi?» dij'e sormuş «Bu sizi hiç de hayrete sevketBunun üzcrine JeanB=!r!ti<;te: tum. memelidir, efendim Sıhhî sebeblerGözlerini gözlerime dikerek: den dolayı mezun bulunduğumu «İsveçliler o deli krallannı martta tahürH?n İnIlrmisîer, .verine am ' Aiin«nuıne SELINKO Çevtren Vahdet GULTEKIN «Bundan daha iyi yer olmaz» de herhalde biliyorsunuzdur.» Her nevi kadın ve erkek yünlü kumaşlan. çocuk ve büyukler di. «Her gelen bu evin eskiden ki Talleyrand ağır ağır başını salla CFSI Onüçüncü Karl'i geçirmişler,» «Ben asker değilira ki, Pren Yanında bir, Fernand vardı, ya disi yokken bir bakan millî muha min olduğunu unutmadığımızı an dı ve: «İnşallah iyileştiniz artık?» için hazır ELBİSE çeşidleri Burada kulak kabarttım: les» dedi. «Eskiden sadecede bir veTİerini bile getirmemişti. fız alaylarını seferber etmek ve lar. Ne tuhaf, yavrucuğum, nasıl diye sordu. «Sahi mi?s dedim. «Napottyaziye hocası idim... Çavuş falan İki gün sonra tekrar yola çıkü. komutanlığı da* kendisinin (yani oluyor da benim zihnimden geçenZira, JeanBaptiste hergün saatimparatorun) göz hapsine aldırdığı leri söylemeden enlıyorsun?» leğüdim. Kader fu anda Parise Bu sefer Manş kıyılzrına doğru. lerce at gezintisine çıkıyor, yüzü leon'u mağlub etmek vazifesinın j iiz mareşal gönderiyor, ben de bun Paris yakınlarında, La bir mareşala vermek gibi bir cüret «Tuhaf olur mu hiç!» dedim. tunc gibi oldu. Bunun için, biraz iyi kendisine Kader tarafmdan verildi«Gayet tabiî. Çünkü leni »eviyo olduğunu kabul etmek zorunda ğini düşünen o Gustavus tahtmdan las dolayı taliime |ükrediyorum! Grange köşkü, 1809 son gösteriyor. (öylorsiniz, değil mi Prenses?» bahan kaldı. Fakat Napoleon, JeanBaptiste'in rum.» indirilmiş ha?» Bafimı aalladım ve onu kapıya Artık haüra defterim* blr şey yardımile Fouche'nin Fransayı kurDün, hiç beklemediğiml» biri Talleyrand bu aefer: «Son n Bana cevab vermedner ve birbirSultanhamam, tklnd Vakıf han «Hmda tadar geçirdim. ler yazacak vaktim bile yok. Bü tardığuu resmen kabul etmek zo geldi: Benevento Prensi Talleyrand. manlarda dışarıdan mühim haber lerinln gözlerinin içine bakmağa Soara, «khma bir jey geldi: Belki tün gün JeanBaptiste'in etrabnda runda kaldı. Hakikaten, milli mu Gülerek «komşu ziyareti» diyor ler aldınız mıT» diye »ordu. devam ettiler. Ortaya çöken setslzI* bunların hepsi bir tuzakb. Şu dönüp durmak ve onu nes.elendir hafız alaylan seferber edilmesa ve du, çünka Benevento prensliği biKendi kendlme: «Sorduğu fey» iflc beni ııkmağa baslanuştı. Touche dedikleri adam pek kurmeğe uğraşmak sorundayım. bir znareşal on yıldn eline tüfek zim Ponte Cervo prensliğinin ya bak!» dedim. «Dışanda olup bitenBu sessizliği gidermek için Tallazdı zira.. Temmuzda benimle görüşmeğe almamış talimsiz 'köylülerden mü nıbaşında. Ona da bu prenslik bi leri herkesten lyi kendisi bilir çünleyrand'a döndüm: «Fakat» dedim, «kocam, tmgeldiği gün Fouche tehlikeden bah kemmel bir ordu yetiştirmeseydi zimle beraber verildi. kü.» «Gustavus dedikleri o adam terator Hazretlerinin malumatı ol sederken hiç de mubalâğa etemmiş. Fransa muhakkak ki mahvolurdu. Fouche bir, Talleyrand iki, bunJean Baptiste sakin blr tavırla: İTHAL malı çimentolarımız gelmiştir. nadan böyle bir işi üzerine alır mı İngilizler hakikaten Manş kıyılanNapoleon, Fouche'ye Otranto lar Napoleon'un fevkindeki en zor «Fouche'ye sorun.» dedi. «Bana sahiden deli, öyle değil mi, efenkilmejn.» na çıktılar ve Vlissingen'i aldılar. Dükü unvanını verdi. Herkes Jean lu adamlar. Talleyrand dış işleri gelen mekrublan benden önce o o dim?» diye sordum. Adres: Mersin Uray caddesi No. 71 Telefon: Fouche yanıbajımıda durmuştu. Fakat Jean Baptiste Anvers'le Baptiste'e de bir pâye vermesmi bakanhğından geçen sene istifa et kuyor. Fakat, mühim bir habar alTalleyrand: «Burada» httkam «Merak etmeyin, Hanımefen Dunkerque'i bir İki gün içinde tah bekhyordu ama, Napoleon ona te ti. Napoleon'la çekismif, yeni yeni mıy değilim.» vermek becur» için biraz «ordur,» di» dedi, «raemleket müdafaası ba kim etmek, gibi bir mucizeyi basar sekkür mektubu bile yazmadı. harblerin getireceği belalara karşı «İareçli ahpablanzuadaa taMk diyerek fulÜmsedL cFakat |una hİM mevzuu olunea Mareşal Ber dı ve İngilizler geri püskürtüldüğd Bundan bahsettiğim zaman Jean onu ikaz etmek lstemii. Fakat, an falan da abnadınıı mı?» eminim ki amcaaı trveçin ^ttikbali nadotte bu i?i derhal üzerine alır.» gibi bir çok esir ve ganimet de a Baptiste: «Niçin teşekkür etsln?» laşılan Napoleon onun siyasi diraBu fual biraz manalı gSrunfiyor bakımından Czermde duruhnağa Biraz durdu, sonra işitilir işitilmez lındı. Kalanlar da canlannı zor dedi. «Ben Fransayı onun haün yetine muhtac kalmış ki sonradan, du. JeanBaptiste Talleyrand'ın yu değer. Oldukça yaşh, hastahkb, oc bir sesle ilâve etti: «Mares£İ un kurtarıp gemilerine atladılar, kaç için müdafaa etmıyorum ki.» mühim dış meselelerde gene ona züne dik dik baktı. Sonra başını cuğu da yok. Öyle zannediyorum, tılar. vanını muhafaza ettikço Paristen La Grange'a taşındık. akıl danışılmasını istemiş ve onasalladı: değil mi, Preas?» , Eimi öperek ayrıldı. tmparatar «hıp Mteüeıi kaber JeanBaptista burada «ok gux«l «bafmüfavir» gibi bir unvaa ver «A, «vat, bir kae Ufidea taHKao büyük bir «r aldı. Sataa Anjo« Milletlerarası Olimpiyat komitesi başkanı dün akşam şehrimize geldi Güreşçilerimiz Tokyodaki müsabakalar neüeesinden ümidli görönuyorlar Halk, zararlı eereyanlardan kornnacak Amerika Pakisfan andlaşması Imzalandi Unîversîteden ayrılmıyan profesor milletvekllleri \ İzmirde bir demir Dün geieki basketbol maçî yarıda kaldı taciri do!andırı!dı Amiral Fechfeîer bugün Gölcük üssifne gidiyor Afa'nın öliim döşeği önünde diinkü tören SARAYLAREV Mağazamız, Paşlnafsız Psşin Flafına 6 Taksiile Safış Yapmakladır. Karamürsel Mensucat Fabrikaları Satış Mağazası CİMENT îlân Tashihi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog