Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

K Mayta > CUMHURİYET S a n a t Aleıninde Şehir Komedi Tiyatrosu cumartesi turneye çıkıyor Şehir Komedi Tiyatroau, Iznür ve Ankarada tarnsiuer vermek üzere bir aylık bir tumeya çıkacakür. Cumartesi günü aaat 14 t» vapurla tzmire hareket edecek olan trup İzmirde Basmahanedekl Tiyatroda 14 temsil, müteakıben Ankarada Küçük Tiyatroda 9 bazirandan itibaren 14 temsi! verecektir. SanatkSrlar fu eserleri sıraslle • oynayacaklardır: ! 1 tMelek Hanımm Kıskançlığı Burhan Felegin, Louis Verr«H: Va»fl Zobu» 1 tOnu Çok S*vmlyorum» Sahneye koyan: Vasfi Rua.» Çalısma ve oktrma aalomı Izmirde yeni bir kültür âbidesi: Ege Koleji [zmiri modernleştiren Behst Uz. be$ zengin hacıyı da ikna ederek; önların malî yardımı ile dersleri ingilizce ölan bir kolej kurdu Isnirka eakl Baladlye Raial va ajmdiki Saghk Bakanı Dr. Behçet Uı, Egedeki zengin ailelerin, evMdlarmı lyi mekteblerde lngiliıce aaaaı üıerlnde tahsll attirmak lçin •cnebt memleketlere, hlç degilsa latanbula göndermek güçlüfünü va •aahzurlarını önlemek lçin, Irmlr eivannda blr Ege Koleji kunnağa (Buvafrak olmustur. Yuzlart» dönüm ba*, baheeei, koruluğu v» bllhasaa okul hixmeti•i gonnek makaadile yeni yaptrnlmif güzel bmalan bulunan bu snüeaseecnm araziai, yarli bir lngüiı aileainin malik&neiinl hayırlı bir tfe tahaU a<iip mgilizceyi yaymak anurundan istifade olunup tıeusa aaiUnmiftır. Egedeki bef haoı efan4i 4a, Bahçat Uı'un tahsma Itlraad edlp aarmaya vererek |irket kur«nu?lar. bu milyonluk müesaeaevl albirllğile vücude getirmlalerdir. İngilt*reden lyi hocalar eelbolanmufhır. Tnhsillerini batıda yapaaif va peda«ogluaTu keodilerina gaf edhania yartt fandar 4a 5*re*«naa kadroaundadıriaT. Mektobla aftaçk» I m l « aif aenabl 411i Whniywı yocuklarm bo kolojde birkaf a/ dfar •• kenvam hepsi gece yatuıdır. tfiode bacUiıca kotrvsrnaja baala İlerida inaaat TI teaiaat faoifledfkoa koiejde üç yüz »111 kadar ta4üdan rakMa arkek faouklan aaah lebe okuyabilecektir. derecekleri umuluyor. DAvte tmsarruiuoa yarayaa ve çocutun uzaklarda kahy k*ba olmamanna hiz»et edea bu mekteb Egenln blrçok lanlrde çok ecncbl bulundugun zenfj» aiUlerini n«aacub buakmıta bunlann da çocuklarını föo lanraasından bahsetml* ve bu bayanatı gazetelerde yayınlanmifb. Yapılman kararlaştınlan Balkan Müzik Feativali, ftn hazırlıklan için Ankara Dif İsleri Bakanl9>ndaki toplantıya Istanbul Kongervatuann dan Eşref Antikacı i!e Cemal Reşid 1 Rey davet edilmişlerdi. Eşref Antika ! cı Ankaradan dönmüştür. Cemal Re Gazrtecner, pek hakh olarak »i[ şid Rey, Paristeki konserierinden ; yeni dönınü; bulundugtından yapı nirli «inirli kaleme aanldılar. Yur ilacak lstişareyi müteakıb alınacak dumuzun ldaresmi ilerida allerlııe j kararlarla haorlıklara başlanacak alacak olan gencler pek yerlnde bir va bunlar peyderpey blldirilecektir. tepkl gösterdiler. Me«ela malum.. Şehrin ctesinda beruinda fea ve buBeynelmllel çocuk resim na benzer serpu* aatanlar turemi».. müsabakasmda der««« alan Hattâ bunlan alıp baslaruıa geçlrTürk çocuklar mek cüre'tini fösterenler de varHindirtanın Sbanker's Weekly dergiainin ter t», evvelâ Şapka kanununa ayı tiblediğl Beynelmilel S »Makine» Eser: Cevad k ^ kın blr hareket oldugu lçin açık bir • k * m%\ Çocuk Resim müsaFehmt Baskut, reü: Meinecke.» ç te^kil eder, derhal »abıtamn va aabakajı ülhayetlen4 «Geçti Bolunun Pazan» adliyenin hareke+e ve faaliyete geçmiş ve tstanbuldan da altj öftrend 20 yıl evvel Bedia Muvahhid fla meainl gerektirir. Sonra o acalb mükâfat kazanmi|lardır. Derece Varfi Rızanın, De Flers'et CalllahevesUleri karşımııa alıp kendilealan Sgrencileri veriyoru»: vet'nin tLea vignes du seigneurs» rila foyla bir hasbıhale girişmemizi 1 Çatalca ortaokulundan Kıral adb piyeainden adapta ettikleri va leab ettirir: Ortaç, Necmi Güler; Osman Gazl birlikta oynadıklan komedi. Ey livri akılhlar... Tm veya ükokulundan Hafize Ada; 19 Mayıı Bu turneye Bedia Muvahhid, Netakke ramaıan pidesl veya kan<îi! ilkokulundan Nasin Ulaa, Cröztep» tahet DllUgil, Gönül Ülkü, Hümapansiyonlu İlkokulundan Murad döner. Önünde gSlgeligi olmadıgı sah Hiean, Behtad Butak, Vssft diye böyle bir Isteğe kapıhyorsuOrıat ve Melih Oz^elkert. Rı*a Zobu, Yasar Özsoy, Hâdi Hün, nuzT. Bilmeniı lanmdır ki rea va Raşid Baran, Reşld Güraap, Haluk A. Arad Fethl Karakaa takka na bir dindarlık, na da blr Taksimdeki Fraruıı KonaoloaluSana iatlrak adeceklerdir. MehmilUyetçillk alânıetidlr. Vaktila Karaca haıta bulundugundaa $u galarisinda tanırunif rcssamlan ecdadımıı Orta Asyada kalpak, O»• nuıdan A. Arad lla Fethi Karskajın katalanuyacaktır. Trup beraberinsergisi genlş İlgi toplayarak devam manh »altanatı devirlerinde laa kade, aksaruar, dekor, makinist va etmekte va bilhaasa, «*nat âlemi vuk giyerlerdl. Feı ancak inhitat teraisinl da gatürmektedir. mizde ölümu lla elem uyandıran devirlerinde blr hristiyan zümreKfiçük Sahncda Tria Alberte'i Sald Faigin »ürleri va diger şairle den ömek alınarak basa geçirlldl Alberto UnlkowaT, Ruth Unlko rin fHrleri üzerina yapılmış resim ve Atatürkün ikazına kadar tepewar va Amalia Uîilkovar'den mü ler dikkatl çekm^kteHir. Sergi 23 mizde püsküllü bir bell gibi kaldı. teaekkil Kukla Üyatro.«u v» komik mayıı pazar gününe kadar devarn İnıtana halâvet yertne çirkinllk vaedecektir. rir. SaSlık bakımından da lararlıhnttaayonlar temsillerina ba|lamı?Sclmi ANDAK dır. Yağmurda ıslanır paçavraya tır. Sanatklrlar Almanyadan sonra döner. Önünde göieeleftl olmadıfc İsrael'da bsşan kaauımiilardiT. için gözleri frinesten de muhafaza tntot B*lk*nfc edemeı. DİSer medentler arasında kisl a kıyafetila göza batar va füHatoiar4a alduftv fl lünç olur. W gcçen ay Ve»nsin ^ ^ V ^ l O devlrde lrtanbuhı rlvaret edeaı 4e Cenal Reşid R«y V Q | bir yabaneı memiekeüne d*ndüğu Yugoslavyaya gide zamaTi soTmuçlan Buı aloltbuı* ka<Ur rek, Üıküp va Bel• l l i ı « ıy « ııl% TürHerl nasıl buldun, kılıklafradda ıMakedonaka FUarraonija» n, kıyafetlerl na tandaî va Belfrad Filtrmonik orkestrasuu ldara etmta, bu programlarda Türk Icnebl her halda giyim kusam folklonından mülhem blr bestesinl kargasalığını ve o acalb aerpufun da ealdırarak Türk müziği ve mükomikliğini kasdederek: zisyenleri hakkında geniş ilgi uyan Vallahl, demlt, galiba karnaval dırmıjtı. Dönüşünde kendisile yr.pzamanına rastladım. gerçek kılık tığımız görüşmede: Yugoslav kornkıyafetleri hakkında bir fikir edipozitörleri birliginin teşebbüsile j nemedim. ortaya atılan önemli bir tasavvur oİBn ve Türkiya, Yunanistan ve Dogrusurm aflyllyeybn, aocukYugoslavyada fiç memleket »«natluğumda onu t»k yakıştiTdığirB ln«UnUr kârlanniB lştiraklle blr müıik, o*«n tlplerl ttyahl harema|alan idL pcra, bale, folklordan müteşekkfl Belki de tairbr Wr Inter Balkanlk fe«tlval hanrAnber lala b« h n u a leaJa Püsküllü belâya dair Yazan: Ahmed Hidayet Beel ya, hafif bir ilkbahar üikhjı göstermeğe gelmeı. bile *•* Pazar ola, kachna başı! î EYLÜLDE 10 DÖŞELİ EV BİRDEN Mek»ik»U bir dottor, tinyör A B selma Nunes, dnsiyct aaglıgi bakımından ortaya «eaki yeBİ» bir naıarlye atmı»: Erkekler, bfltum omürleri boyunca bir kaduıa varhklaruu baftlamak, tek ttftf D» yasamak ydrttnden aıhhatlartaıl kaybediyorlarmı». Onlana tan«lyon vüksekliği, damar aertUgi. tlnlr borukluklan, hattft erkes bunaZuııuin tach Bakkala ufrayıp da: ma (flbl aftır va tedaviM Imkânsı» Maatte«flffüı jekerimiı kabnaihastnlıklara uftrayarak bu dunyadar b!r an ervel (toçflp gitmelert dıl Cavabou ahaea ban <U kakikatas hep bu ««bebdenınif... Kadmda ifTnonoffsmle», tek erkekle ldara • bir tuhai oldum. Ş e k « bayraım lunma kabillyetl m«veud olmagınt artfetinda tabil halkımıan da, birajhneTi wkek yarsdıb:» bakımta rim metlekdaılann da gücüne gıttt, dan «polyjtame», muhteltf ksdm B«r«kat verBia, Ş*kar Şirketinlıı larla hayat geçtrrnek tırnetinda Umum Müdurü Baha Tekand imdada yvtifti. Bir taraftan bir basıa lml».. toplantun yaparak vazlyeti aydınlaSflyle, Sfnvnr Ana«1ma TfuneB, hrken diğer taraft«n da Cskiaehirs«yle kora tatar agaaı, har y«rda dan şehrlmiı» vagon vagctı feker oldufu trfbi bbde de bMBa Bnleyeo »cvkrtllfdl. 9« anda, durura f«bir k»<run dipdlri ayakta durması rah veriddlr, bakkallardaa küo kllo değil çuval çuvml istedifini» na mŞTn^n hnşum» şridtyor. Hojuma eldiyor ama, vaktfle ae kadar ;eker alablllr«inl«. Tilr. hvL dedlklerln tizin taraflarda Yirmi d6rt taaüik ânl Wr buhdeğils» de, şarkta va Mrirn m^m randan aanra herşey yoİTma gtrdL İBkerte asırlgrea hflk<lm fürmüs Çok fukttr, Seker bayramında ağblr ahşkflnlıktı, blr «rftS. Wr Sdet nmızın tadının kaçmıyaeağı anla•I. rıatti şeri ve tabiî i » . kamındu. şıldı, Fakat hâlâ ağzımızıa tadıra Fakit o Taman da eene wk*kler boHnakta devam eden lddialar var^ j yukanda ssydıjhn hastalıklara uğ Muaalif gaıetelerin llle arabayı yo nıyorlardı. Hattâ gene padlşahlar, ku»a turraekta BösteTdikleri lnad^ vMİrier d8rt kadınmdan maada Bakkaldaki aandık «andık, çuval yözlerea mHya fla al takka v«r çuval f«kerlertn karşısma g«cip: k014h oytmuna ırrrişme ythrilnden Seker buhranî devam edivorf Diya keea puntolarla haberler sı8mflrlarinm bahannd» verema, l»»r tiakaya, kaşekalya tutulup ırldiyor rahyorlar.. hattl aralarmda mangal tahtaaı na bayram haftan münaselardı. KsMı H Vuefln tepeıtıttda I> betslslikt«B daha üstün bir münase* moklSK'ln kılıeı jrTbl »alİBnıp duran betslzllk bulunan blr meseleyi da Ikttsad! roriuklar erkegin blr kaç onunla alâkadar göstenne^a kalkı« parajua kadmı deŞil, t#k kadını bfle g«çta aıyorlar. ıekw buhranı dlrmeslne mnnldir. Hern da ctasler kıymeüal düşürme tasavvuıile 11arasında mademki msanlık va va güi iml».. öyla ya. her taraftakl seker çuvailarma 1«rıdaşhk haklannda mflsavsbat var, tıkhm hklım yle h\r ije dîr'et nası] eosterebl baka baka tjeker yok!» diyenler, liriz? Aümallah. manikörlü tımsk klmsenin röyasında bile gSrmediğl lsrile yiîzumlirfl pözümOru param böyle blr tasavvuru gerçek gibi ileparça ederler, lskarplnlerlnin trfTl ri furmek va cnu mevcud olmıyaa fejter buhranı lle alâkalı gostermek uçlariie kemlkleHmlrf kırariar. aB ntçin mahrum kalsmlarT Rlea »dertm, by »efer, gerçdrtan f»ö« armmızda dıryarf» aente ıa*tnı» ea onlardaa bir taneal yukanda »aydıgın i«H hastahklan başrmua muaallat edebiUyorsa dört tanesl ma»Mİl»h bugünkü ömrümüzfl da dörtta bira indirir. Ga«an gto tarlh UAvamlıda füt1L Tıbll aam gormemladndir, Ur tane ondan aana gönderayim.. bUraam naradeki mesarbkta Ozertnda tkan dırdınndan Bldugu» yazıb zavallırun mezar tfy*"" resminil • ** 0Wm I I I I 1 • S A Y M E 8 ••% şme Kjıdıköy, Sögüdlüceşme I Çarjı Cad. Direkll Apt. No. I No. 5 a naklcttiğini tayın m.üs • twil«rine bildirir. Telefon: 61942 • Kadın Terai S. G. J YAPI ve KREDİ B^KASI DAKTILO BAYAN ARANIYOR Ciddl bir plrkett* ecnebi muhaberatı idar» edecek v« •erl daktllo yazan bir bayana lhtiyaç vardır. İngiltzca bllmek »arttır. Dolgun ücret verilecektir. Taliblerin tAFA» rümuzu ile 21780 numaralı telefona müracaat «tmelerl ric* olunur. Oftya ncn ate^H kftmftrsün! b«yti aok hofuma gfttigl lata b i mısraların eanlı tasvirlerini karfimda gSrmektra x*vk alıyerdum. Vlyanada f*sl« dola^aa Mrinta arkanndan yaramaı çocuklann tar.ek» çaldıklanna blzzat aahld eU dum. Loaun konferannndaA dftnerken beraberimdaki bafinda fea lajımakta ıarar eden Tunualu doatum y&ziinden na güçiüklera uğradım, »ormaytril Şimdi Turkiye da Byla madeni bir diyardır, Fammuhtl kanua mevcud olmasa dahl halkımu otu» seneye yakın bir zamandanberi alıatığı gelenegine karjı konubnamna muhakkak k! tahanunül ademeı. Fakat yobazlarda bunv idrak adecek beyin neredeî Ama • kaialara bit ferçeği «dankl» dadirraejl de billriz. Doktor Vallmiı anlara «Deli!» teşhislnf koymakla belki biraı aııl mesleŞinin teslri nltmda kalmıçtır. Lâiin, onlar taro akılh da değildirler. Fırsat düşkünfl bir takım aapıklardır. Ge\'şek davranmaga gelmeı. Bugün kt, takka derken yann alınlanna eskl harflerden bir de «Ma?aallah!» takarak ortaya çıkarlar, öbür pün isa «sıbyan mekteblerin ni, ttekkeo leri veniden kunnağa kalkarlar... Uyuşmuş yılanlara yaz püneşl deŞIl cnet kenaU itte bit aujeluâi vatJut Selânik Bankası T. A. Ş. "n II Mart 1954 te toplanan alelâde hissedarlar umuml heyeti «A» hisse ienedlerin» % 5 gayrisafl temettü t*vıilne karar vermiştir. Bu karar mucibince behpr his?e senedin» isabet eden 41 kuruj ve 45'oo gayrisafl temettöden % 15 gelir vergisi tevkifatından sonra kaian 35 kuru? 23/oo safi temettü 5 numaralı kuponun tevdii mukabilinde bankanm îsianbul, Galata, Voyvoda caddesindeki idsre merkezinde 1 haziran 1954 ten itibaren tediyeye vazolunacaktır. 1 numaralı kuponlarm tediyeye vaz'ı tarihinden itibaren be$ sencnin inkizasında. yani 31 rr.ayıs 1S55 tarihinde, zaman asınv.na uğr.yacagı hamillere ayrıca bildirillr. Binaenaleyh. bu tarihe kadar ibraz edilmiyen 1 numaralı kuponlar 23PR numaralı kanun pereğince hazine>e lntikal edecektir. nda eldugunu bildigi için asanıörü yukarıya yollaman icab ederdl. Müt hiş blr kuvvetle e«en rüzgâra mukavemet için ikiya bükülmü^ halde, direğe raptedilmiş telefon kutusunun kapağım açtı. Manivelâyı çevirdi ve bekleâi. Mikrofondan asangörcünün ıe«i geldi: Allo! Asabileşmeyin p«tron! Mühendls maskesini çıkanp talefona bagırdı: Na bekliyorsTin be herlf! Burada rüzgârın benl kspıp götürmesini mi? Göndersene asansörü. İslemiyor patron! Pan oldu. Motör çahşmıyor. Yedek motörü çalıştırsana aşek herifl Onu da yaptım patroal G«ne işlemedi. Allah belinızı versin.. ' Çalısıyonız. patron! Düzellr düzelmez gönderirim. Sınirlenmeyin! Çat! Telefonu kapadı. Son dereca şiddetli blr »ağanak telefon kutusunun kapağını kopardı va mühendisi orta direğe çarptı. Küfür derek direğe yapıştı. Rüzgar elindeki elektrik fenerinl uçurmuştu. Oldu olacak... Rüzgânn rür'atini gösteren ilete bir go* attı. İbra çıldırmış gibi bir halde idi. Kadranda rüzgârın «ürati aaatte 120 130 140 150 ki lometreye kadar çıkıyordu. Bu ftrtınaıun ne zaman duraeağmı Allahtan başka kitosa kestiremezdi. tyl yerlejtiremediği majkeal rüıgârın tegirüa ruratım tokatlıyordu Kulaklannm birinln yerinden koptuğıınu zannettl. GÖ7.1erini kapadı. Bir an sonra yüzüne yiizlerce iğnp batar gibi olduîvnu farkedince, maskesinin düştüğünü anladı. îçine blr korku (f»l<fl. «Ya buradan uçacağım, ya paramparça olacağım.. Ama her halde artık hesabım tamam.» Yüzükoyun yere yattı ve direğe eldivenli ellerile sımsıkı sarıldı. Kule rüzgânn tesirile çatırdıydr ve »a'lanıyordu. Bu «allanma rüzcâr arttıkça fazlalasıyordu. O kadar kl mühendisin gönlü bulanmaya başladı. Yüzü çıplak, nefp?i k<"5İlmiş bir halde direğe fimsıkı yapışmı* olan mühendisi rüzgânn görünmiyen elleri yerinden iokmek için mukavemet edilmez bir kuvvetle çekiyordu. Bu kuvveta daha kaç dakika dayanabÜlrdiî Kulenin demirleri arasmdan geçen rüzgânn çıkardığı lesler de ne kadar meç'um va maneviyat kıncı idi. Bunu lsitmemek için kulaklannı tıkamak istedl. Bir ara |iddetli blr naSanak adamı yerinden havaya kaldırdı ve yerinde blr fınldak gibi döndürdü ve tekrer yerine bıraktı. Biçare mühendi» Hergüllerin eîinden çekilip bırakılır bir oyuncak olmuştu. Ama bu böyla devam edemeıdl. Soc baddine varmn olan hayata yapıamak arzusu, yava« yavaf gevşemege başhyordu. Ellerinin eldivenden kayarak çıkmakta olduğunu hissetti. Hayatmı muhafaza etmek insiyakı ona kuvvet verdi. Bir tek çare, bir tek ümidsiz çara vardı. Zaten başka da yol yoktu: Yavai ynvaş yerinl değiştireibldi va başını çe\nrdi. YanmakU olan gözlerinden yaşlar akmağa başladı. Blrkaç dakika sonra bu yaşlann buı olup gözlerıni kapatması ve kör etmesi muhakkalctı. «Qt*nittflltin batkl <Ja farttıftda d«<il»inı». «unku güıat aıyah (oılerinit larbiya adilmamia bir tM Ascrtnda eatıbaMHİ ktybadar PONDS Krami «i*ln hakıkl |QMİIİginitı ortaya ç>•kerıoaklır Har tkaam yuıun» •a va boynunuta PONDS COLD Kreml »ıelerda aindirılmıt loalan v« makiyıj kalıntılannı laratılaf. «Idinit üıerıne yumu«atıa bif teair iera ader. Sabahlan o * kiyajınm yapmadan avvei PONDÎ VANİSHİVG kremınl •urunuı. Bu krcm ciMınizin berrtklıgını ve taıelifinı cnuksfata eder »« butun ffln 4evanıınaa pudrtaısn uçmanna «MJM elur POND'S BGyuk Tüp 225 Krş. \ y ş. K ü k Tüp 110K t T Küçük Krş. Talehe ve hocaların yatakhana binalan Tftrkçed: B. t. Donald başını fld yana lallayarak, mühendisin hareketindeki ihtiyatsızlığı göstermek is.tedikten son ra asansöre girdi .kapıyı kapadı ve lnmeğe başlada. Mühendis yerden 300 metre yükseklikte bir sürü makineler ve âletlerle dolu bu daracık sahanhkta, kutbun dondurucu bir eecesinde yapayalmz kaldı. Yan tarafta. içinde yedek malzame ve yardım eşj'ası bulunan bir dolabı açtı ve bir elektrik feneri aldı. Bununla sahanlığın her tarafını sistemli bir şekllde aramaya başladı. Burada bulunan büttin âlat ve cihazlann pl&nını acbarden blldiği için aralanna karifnuf har hangi bir fazla makine va «ihaJt derhal dikkatini çakecekti. Gözünfln önünde va ayaklannra altında genif va pınl pınl ıpklı kutup şehri durmakta idi. Daha blr kaç sene evvel buralarda insan yaaayabilmesl bir mühim meseîe idi. Dsnimarkah leyyah Rasmussen Ha buralan dolaştığı zaman cılıı blr Esklmo kabilesinden bajka kimseye tesadüf etmemişti. Eskimolar, hâlâ Thule'nin iki, üç mil dışmda yaşamakta idiler. Lâkin beride fennin ve insan cesaretinin eseri olarak buzlar içinden muazzam va modem blr |ehir doğmuftu. Hepsi gönulltilerden mürekkeb 7000 nüfuslu bir şehir. **• Beınhardt araştırmalarında, süpheli biç bir |ey bulamadı, rüzg&r da gitgide artan büyuk bir fiddetle esmekta idi. A^ağıya inmeğa karar verdl Kulenin tepesinda bir verici Lstajyon bulunabileceği hakkındaki jüphenin na kadar aptalca bir ı«y olduğunu düşündü ve böyle blr jüp heya nasıl düştügüne »aştı. On dakikadanbarl kulenin tepasinde oldujmnu oradakl «aatten he»abladı ve hayret etti. Asansör hSIİ geri dönmemi$ti. Halbuki Donald inerken, derhal asansörü yukanya yollamasını tenbih de etmişti. Zaten asansörcü de kendisinin yuka mam ... Yazık oldu... A i Lydla...» diye duaundu. Hayalinde kanaınuı güzel yüzünü gördü. Biri yadi, öteki dört yasındaki oğlu Ro1 bert'le kızı Sophie ^ düşündü; düşünmege çalıştı. Artık vücudü bir yağh ipin etrafcnda donmua, taf kesümij bir yıgından ba?ka blr şey değildl. O kadar kl yağlı t«l MSrün elbiselerln kuma»lanm va kflrklerl yakıp vucudüna, çıplak etine geldiği zaman bir şey hissetmedi va sonuna kadar, aşağıya ininceye kadar tele takılı kaldı ve nihayet telefon kabininin tepesine müthiş bir Asansörün boşluğu hemen orada gürültü lle düjtüğü laman içerida idi; yegâne kurtuluş yolu! Ellerinl asanıörü çalıstırraaga uğra»an amebırakh. RüzgSr bir laman çöptt le baslannm üttünde blr inülftk ol2iHi mühendisl «ürükledi. A«an?ör du fandjlar, boşlugvnun batıkuzey k5şesinde1»ki direğe çarptı: gavruldu ve asanHubert, Mahalia Jakson'un radsorün yağh çelik tellrü tuttu. İki elile yapıştı. Bacaklannı da sardı. Bir an hareketsiz durdu. Sonra vaziyetini biraı daha ayarladıktaa sonra yavaş yava* ajağı kaymaya baıladı. 300 metra yagh talden kayarak inmek... Divanelik... Ama baıka çara yokl A^ağıya 61ü olarak bile inmiı olsa arkadaslan barl cadini memlekete gönderirlerdi. Bitkin bir halde oldugu için iniŞi lâyıkı veçhile kontrol edemedi ve bütün arzusuna rağmen çok süra'tli kaymağ» başladı. Yaşları donmus olan gözleri hiç bir ıey görmüyordu. <tBu sefer işim tayoda tatlı iesile okuduğu şarkıyı koltuğunda hareketsij blr halde dinliyordu. Arkadan haberler bultenl başladı. cöğledeo Mora ThnU âfaktna inmi» olan fırtrna mnvakkat bir ı«kua devresin. glnnijdr. Saat « i Ma kadar knrnbdaB fele, rflıgârlar »«•tte M . 79 kilomerreyl g^çmiye«ktlr, 8 a a t ondarj aonr» rtttgârnı kuvvetlnl arttiraca|ı ra geca yarwı Izaml aiddet* varacatı tabmlıı adilmektedir. O aaatlerde kotub riizjtânnın «aatte 200 kilometreyi bulmam muhtemeldir. Binaenaleyh saat ona kadar devam edecek olan trafik a aaatten tonra siddetia yasak KÜlmijtir. Şa anda aldıgımıı maiumata göra Ba^kaa Eisenhower Washington'dan hareketle...» Hubert ayağa kalkh; radyoyu kapadı. Şu anda onu Thule ile orada cereyan etmekta olan hâdiselerden başka blr tey meşgul etmiyordu Hele Cumhur Başkanırun nereye gittigi umurunda büe deftildl. Saatine baktı. Sekizi beı geçiyor. Bernhardt gecikti. Allah vere de bu çocuğrun başına bir felâket gelmese! Bir gün evvel subaylar mahfilinde bir takım rezaletleri ortaya koyacağını bağırarak söylememlfl miydl. tBen buradan aynlmadan e\^vel btitün çirkefleri ortaya dökeceğim. O zaman pis!ikliklerden iğreneceksiniz!» dediğı hâlâ kulağında idi. Güzel bir jest belki; fakat güze! bir ihtiyatsızlık! Hubert, Bemahardt'ı dinleyip bu rezaletleri Bğrenmek için sabıraızlanıyordu. Çünkü mühendisin reallst bir çocuk ve namuslu bir adam «lduğunu, hayala kapılmıyacağını, yalan «»ylemiyeceğinl bildiği lçin mühim jeyler ifja edeceğinden ajağı yukan emindl. Isteksiz olarak bir viski doldurdu. Sabahleyin başından geçen şu mahud alev lâmbalan hikâyesinin hâlâ tesiri geçmemisti. Şimdi de mühendisin neden geciktiğini merak ediyordu. Zaten Bernhardt'la görüftüktcn lonra çıkıp, poli» teğmeni Dedecker'den bas hususlan aormak irtiyordu. Kapı vuruldu. Gittl açb. Sırtında deri bir ceket, ayağmda siyah kadife pantalon olan bir senşın onbajı telâ|h bir halda içeri girerken arkasına endiıeli biı nazarla bakb ğ ı a gördü. Onbası girdikten sonra Hubert kapıyı kapaiı. Çocuk: Benim adım Edward Orrial Dedi. Pekl, ne l«tiyorsunuzT Orris ceketinin iç cebinden flzeri mühürlü bir zarf çıkararak Hubert'e verdi. Başmühendis Bernhardt'tan siza bir mektub getirdım. Kendisi neden gelmediT Ed. Orris hafifçe sarsıldı. Ehıdakları tıtredi. Yutkunduktan sonra eevab verdi. Bir kaia geçirdi. Kuleden asağı düştü. Ne söyltiyorsun? Kuleden aaağı mı düştü? Evet, maalegef 8yle oldu doktor... Eyvahl. öyla U« paramp«rça olmuçtur. Orris yutkundu. Ellerl eeketinln şöğsüne takılmıs olduğu halda emvab verdl: Pek o kadar deği] ama, şündl koraa halinde Inıis. Belkemıği kınlnuj. Hastaneye kaldırdılar. Ha Sahileyi Saklayımz, "CUMHURİYET M Size Cildleylp Voroook
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog