Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET M Mayıs 1954 Fenerbahçe dün Emniyeti 21 maglub etti PrtJteByonel lig maçlarma dün Basri Nad, Melih, Aketin FikD.lmabahçe ftadmda devam edil ret, Mehrned Ali, Fericun, Burhan, mış ve Fenerbahçe, lig »onuncusu Lefter. Emniyet llt karsılaşmıştır. Üç hai Emniyet: Sabih Mahmud. Kotadanberi; Adaletle 00 berabere ço Samim. Fehmi. Fikr«t Fethi. kabp, Kasımpaşayt 10 yenilen ve Seeai, Müfid, Cemil, Gündogan. Vefa ile de 11 berabere kalan Fenerbahçeliler dün de çok bonık bir Balıkesir stadyomunun yeni cyun çıkarmışlar ve zorlukls maçı | tesisleri törenle açıldı 21 kazanabilmişlerdir. Bahusus sanlâciverdlilertn ilk golünde de Balıkesir 19 (Telefonla) Balıtofsayd» pozisyonu bulunmakta idi. ( kesir spor severleri büyük sevinc Sarılâciverdll tskım. biriflci dev içindedir: Atatürk stadyomunun reyi 41 lnel daklk»da Burhan vası kapalı tribün ve modern tesisleri tesile yaptıftı bir golls 10 galib bi bupün törenle afilmış bulunuyor. tirjniştir. Tesislerin yapılma?ınds W>vük alâİkinei devrenln 17 nei dakikasın ka ve gayreti görülen Vali Nuredda M. AH unktan bir fütle uolleri din Aynuksa bueür. binlerce davetli lkileşmlşse de on dakika §onra Na huzurunda bir hitabeyle açılıs töcinin sebebiyct verdi£l bir oenaltı rertini yaprm? ve te<H=l'" "rii^ikten dan Fehml, takımının jeref iayısmı sonra 15.000 kişilik bir halk kütlesl, çıkarmıato. ŞencliŞin ve asker* birliklein spor Sanlâeiverdliler hâklm blr »e görterilerini takdirle sevT"tTni«fi . kilde oynadıklan bu maçta fprve Saat 16 da, İstanbuldan davet edi tin istekslz "vunu vtizünden randı len amatör futbol rurinrilerind«T. Elektriksporla Balıkesir karması man • lamamıslardır. Hskeıh Tevfik Parlann idare et bir maç yapmıstır. Eîektrik tak'.rmtüH bu maçı takımlar ıu kadrolari nın seri ve teknik oyunu neticesi Balıkesir karması 61 m='ub olU oynaBuşlardır: Fenerbahce: Stlâhaddin Nedim, I muşhır. r RADYO Bu insanlar, hastanelerin belkemiğidir Askefî hastanelerde çalışan hastabakıci ve hemşireleri müşldil durumda bırakm ayı vicdan kabul etmez. Askerl hastanelerdekl hlzmetHler, yeni baremdeki durumlarmın sarih olmasını istiyorlar. Sslshaddin Barffünoğlu imzasile »ldıgımız mekrubda. ercflrale deniyor kl: «Açker! rıastane hartibakîtr. ve hemşireleri zaten mahdud fniktardadır. Bunlnr 75150 lira arsmda blr para »hp fjiind* hat'4 İS saat kadar çabsıvor. gece hlzmetine de giriyorlar. Buffönlcu şartlara pSre, bu para mantıSa da. lnsafa da sıftmaı. 3035 lira aylık verdiŞimiı tek orbisrda barnıyor. sefil oluvoruz. Biz de bu vatanm evlâHıvız•Rarem içleri dOzene f b'Tİm d» dÛ5uniiln^pmİ7f beklemekteyiz. Her defa ümidiprimiz br»?a çıkıyor. Bizleri düşünmell.» FIKRtMtZ: Hastsbakıcı r» hemşireler. hast«nelerln bîitıin yflkönü taşır. Dok torlan. nhhlve mem'jrian. dijer memurlan dikkate alıp hastabakıcı vı> hemslreieri muhtac olduklan tfecim geviyesine yukjeltmeınekle hRgtanelerimizin de mertebesinl indirmiş «ayılınz. Bu isi yaln.z sikâvet »«hlİDİerinİTi mes^lesi olarak deftll, askerl hastanelerimfıin mese]p*\ nlarsk ds üüratle ve ehemmiyetle ele almalıviz. btıl Londra yolu iamini taşıyan re Belcdiyenin ehemmiyet verdiçi bu cadde üzerindeki camle hirişik meşruta arsa bu kere kiraya verilmiştir. Çimdl burası esW otomobfl T« kamyon meıarlıfı hallnl almıştır ki bu hal civar halkınm asabiyrt Te tecssüriini) murib olmaktadır. E?er tstanbul Evkaf teskllâtı alacaİı öe kruru'jn halkm hurur ve Istimhatinln boralmasına tercih ediyona bu fedakarlıjı yapan dvar halkı bunu da teminden çeklnmezlerdi., CEVABIMIZ: Mahallelerinin niıama ıflrmesl lcin fedakârhktan kaçmmıyan hal! km mahallesinl kâmyon eii / tüsfl ile orurulmaz bir hale sokmak reva defildir. İlgililerin dikkatini çekeriz. f Bugünkü program tSTANBUL j Büyük Adli Hatalar BİR HÂKSIZLIK NÜMUNESİÎ O»TİI1; HAKHAB IUTTI 1J.ST AçlHı v« program 13 00 H«b«rler 13.15 Danı ırüıiğl IP1.1 13.30 Şarkılar. otuyanlar: Suz»n Köktürk v« Kaıım Ünal 14.00 SevHmis orkestra parçaları (Pl.) 14.20 Şarkılar H45 Tilm yıldııları (Pl.) 15.00 K^panı». • UM Acılı« T* tıirküler, okuyan: Atizm Töıem 1820 Zinat laati 18.30 Cclâl lne«d«n aevdlgtnlı «arkıUr 19.00 Haberler 19.15 Herkes İçln müzik İPl.ı 19.30 Viyclonist Darvaj 19.45 İleri Türk Musıkisi Konser\'atuarı Dernegi toplulugu 20.15 Radyo Gazeteai 20 30 Kıss şehir haberleri 20 35 Hallf pıelocB'.er (Pl ) 20.50 Dünyada bu hafta, Hamdl Varoglu Z0.35 Şarkıiar, okuyan Alaedtlin Yava»çm 21.30 Tarihl fıkralar 21.40 Müzlk mecmuajı 22.00 Şarkılar. okuyan: Sabite Tur 22.30 Büyük vırrjoılar (Pl.) 22.45 Haberler 23.00 Kambiyo. boras v« programiar 23.07 Kanjık haHf tarkılar (Pl.) 23 30 Dans v» caı müzljl (Pl.) 24.00 Kapanış. Her ikisi de bakımsızlıktan solar Clldinize husust bir Ihtimam gösteriniz. Banyo ve lavabonuzda beyaz sabun yerine PURO kullanınrz. Teninlz kadife gibl yumufak. çiçek gibi taze olur. ANKARA T.ZS Açılıı v» program T 30 Günaydm (Pl.) 7.45 Tîaberfer SXK) Karma u b a h müzljM 'P!.> S.M Norman Cloutter Orkestrası (Pl.) 9.00 Kapanif. • 11.58 Açılıı T» program 12.00 A»ker »aati 12.20 Ordudan haberler 12.30 Sevlm Tam Ürekten jarkılar 13.00 Haberler 13 15 Raciyo salon orkestrası 13.30 Öğle Gazetesi 13 45 Radyo «»lon orkestrasının devamı 14.00 Kapamı. 16.5» A ç ı l n T » progrsm 17.00 Bu plâkları « v f r mlsiniz? 17.30 Ulviy* Hekinıci. Giil Batu, Nermin Denıirçay, Mljrtafa Safc,aşardan beraber sarkılar 17.45 Serbest saat 18.00 Operet sevenl«r «aati (Pl.) 18 20 Ince »«z ıCifte f u ı l U55«k Acemkürd! fasılları) 19.00 Haberler 19.15 Tarlhten bir yaprak 19 20 Ali Candsn türküler 19.43 Dini. ahlakl musahabe 1955 Ke:.enie uk.siml ıPl.j 20.00 Çaplı trıosundan «evllmij melodiler 20.15 Hadyo Gazetesi 20 30 Esen Altandan sarkılar 20 15 Piyano refakstinde şarkılar 21.00 Ka'hrananiar geçiyor 21.15 Marslar (Pl ) 21 30 Spor Gazetesi 21.45 Nesrin Akcandan şarktlar 22.00 Serbeı=t saat 2215 Operaya davet 22 45 Haber' « 23.00 Kapanıj. lstanbul telefonlannm NEBIOGLV OKUL KİT ABLARI Müdür ve öğrelmenlerin dikkatine Onümüzdeki der» 71 lında olcutulmak üzere Nebioglu Yîyınevi tarafınd*n hazırlanan ilk ve ortaokul kitablarmın paruız nümuneleri okul kkrelerine gönderilmektedir. S&ytn mUcKir ve ögTetmenlerden bu kitabların ince lenmeaini ehemmiyetle rica ederiz. acmacak hali Doktor Hulusi Dosdoğrudan ajağıkl mektubu aldık: «Ben, Ortaköyd» oturmakt* ve serbest hekimiikle geçinmekteyim. 86542 numarah telefonum 10 pindenberi çahşmamaktadır. Telefon İdaresinin 02 numarslı şikâyet bürosuna müteaddid defalar müracaat etmeme rağmen hiç bir müspet netice alamadım. Telefon Başmüdürlüfrüne telefon ile başvurdum. Bana «ebeke basmühendisliğine müracaîtimi tavsiye etti. (28715 • telefon ettim. Verilen cevab aynen şu oldu: eTelefonunuzun bağh olduğu hattın »on yağan yağmurlarda toprak altından Reçen bir kısmm da ânza olmuj. Tamir olunmakta imiş. insallsh yakında dOzelirmiş...» Kendilerine telefonumun bir hekim I muayenehanesi telefonu olduğunu ve on gündenberi bu telefon 4rıza«ı yüzünden maddî. manevl bir sürü zarara uğradığımı, yaz gününde hiç bir toprak ânzasmın ]0 Stün sürmesine mantıkan imkân olmadığını dilim döndüğu kadar anlattım. Lâkin çl fayda. nKablo ânzası 10 gün de gürebilirmlj, bir ty da!r> diye karşılık verdiler. Hâlen telefonun zili vakit vakit çalçmakta, lâkin ihizeyi kulağıma çötiirünce uzaktan başka bir insar.ın karşılıklı konuşmaları hcfif olarak işitilmektedir. Bu acayib, içinden çıkıimaz durum karşısında telefon arızasırun bir an evvel yapılmssı içln kime ba?ıTjracağımı ja^ırdım. Esasen 1 bur.dan önccleri her yfğmur yağdığı vakit telefonum kısa lnkita'.ar vansr. ?onra düzelirdi. Bu dummu ! Telefon Idaresine daha önceleri bil| dirmeme rağmen bununla İJgilenilI medi.» remleketlmtıln «n jlJzde ptntt r ı nhne »ınıtkârlannıır kullındıklan »abundur. 1705 senesi sonlarına doğru albay dö Sayi. karısına bir mektüb gönderdi: Artık kadının masumıyeti tebey yün etmişti. Bu hususta herhangi bir süoheye mahal kalmamıştı. Albay. gönderdiği mektubda seyahate çık tığından dolayı meydan alan dedikodu ve hâdiselerden dolayı hayretini izhar edivor ve karısından af diliyordu. Adam öldürülmemişti... Bilâkis yasıyor ve ölmek niyetinde olmadıgını da söyiüyordu. Albay, eünün birinde açıklıyacağı bazı sebeblerden dolayV bir müddet uzak laşmıştı. Bu hareketin Markiz hakkmda duyduâu scvgi ile hiçbir alâkası yoktu. Müstear bir isim altında evvelâ Vire'de. sonra Jersey'de yasamı$tı... 14 sene »üren bir dava Nebioğln KİTAB Limited Gareteierin yazHıklanna pöre. ÖLÜM efiempn evlerini licrilpndiren kırtaslve muameieleri ?4 »T g Nuh Nkd oCu. Mt»k yormı.1?. Ya d"*mn Vıü'MİTne MPCIy h4kim Rıı», hikim 1 Hjalb, hâklm Şeri/ kardeşi, veteriner j dlyeköylü biz. 92 kaHar aile. ecdaAbay Sadi, veteriner Yarbay Hilml dımıza aid nian 7PS0 spne^ir saEHnçayın agmbeylert. Nsdlre, Süreyy» eill bulunduğumuz eaNTİmenkulün Dlnç*y v* Süheylâ, Cen&b Antın b«ba 14 »ene rflren ve VıaİPn dp devam lın, «»b«k Topçu A t i | Okulu yüksek ri.aziy» ve Maltep» v« Kulell Askeri edegelen dava dol^vişile henüz taLUelert kozmografy» v t riyazly» öjr«t pulanmızı alamadığımızı söylersek menlerlnden ne derslniz? IL\LİD NACİ DİNÇAY 1J'5,"9M carsaır.ba günil Hakkın rahmetlne kavujmustur. Ceıuuol 20/5/9S4 rfrjembe ffjnu .Beşlktaj Sinanpsşs carr.lind* ikindl namarmı müt^akıb MerkMe«»ndiy« defnedllecekttr. Mevlİ rahmet tyleıln. M%s*lenin esası f5yledlr: Küî^dhane kSjrü: «Buralan bizlm merV • mızdır!» iddiasile bizi dava edivor Bu dava Yar^ıtayla mahVeme arasında tam 14 .«pnedir devam edivor. Bu kadar uzvın jüren davalardan fıkara zamr jförDyor. BULMACA 1 ! | • s 1 a • 1 • îiftehavuzlarda Arsa Kadıköy. Çiftehavuzların en güzel yerinde köscbaşı 20 metre cepheli. 3 kata müsaadeli arsa acele satılıktır. Telefon: 22664. 1 Valcıflar Irfaresi, şehrin perisanlı^ını arttınyor Aldı&mız çok imzalı bir moktuMa deniyor ki: «Şehrpmini ile Topkatıı arasmda P^7artekke<i Hcnen yerHe ve framvav caddpsl Ü7erind<> Kiirkçühaçı Ahmed Sem«ieddin Kfendl ramil vardır. Kı>inerl tarihiyesi olan hn cıımliri bir müddet evvel knhb*>:l CÖVTTIİİ* ve Kvkaf irtarpH haberdar ediIdi.!H haide hic hlr alâka eö«termcmlstl. Civar halkı bn oatnil tamlr ettirmU ve Vaktflar MürfHveti bn h IHn blr kurtn Jahi sarfrrmemlştir. Bu lcâfi dejilmi» jnhi îstan •| • • • Artık Madam döSasi'nin hapiste alıkonması mevzımbahs o'.amazdı. Faîcat Vilye yakaladığını kolay kolay bırakan adamlardan değildi. Onun icin de son bir gayret sarfetti. Albayın gönderdiği mektubiin uydurma oldugunu iddia etti. Bunıın üzerine Jersey valisine mektub yazılarak albayın orada bulunup bulunmadığı soruldu. Gelen eevap müspetti. Markiz, derhal serbest bırakıldı. 4tf c 0 0 ö 0flö0 dbe 0 0 • 1 9 EYLÜLDE KIŞIN AYAZINDA~ VAZIN SICAĞINDA... BAŞARI İLE KULLANILIR MIDEYI BOZMAZ KALBt VE BÖBREKLERt YORMAZ. Yazın cereyanda oturmaktan mütevelllt kırıkltk ve ağrılara karsı GRİPİN kullanınız. Baf, dlş.adale, sinlr ağrılarını Gripin, süratle teskln eder. Bayanfanm muayyen zamanlardakl saneılanna karşı faydakdır. GRİPİN her mevsimde Bfttfln lı bir «v€ » »labillnlnlr. 10 DÖŞELİ EV j. BİRDEN 5 Hazlran» cuzWan atanTar hıı kurava da j i r t r l e r . UULSJL Kininli ve KREDİ BANKASI ŞÜKKÜ CANAf» SOLDAS SAĞA: 1 En kuçük ra«ekun yerlmlîe yukarıcan aşağıya doğru yürüyen (lki kelime). 2 Insana b«nzer sekilde (lkl kelime). S ŞaLr Nedlmln terennüm ettigj devrin adı. Almany&da bir bölge. 4 O gellnce herkes tası tarajı taplayıp 8bür dimyajT» gbçmek »oınndadır, mahkemelerin hükürolerlnde dayandıklan « u ı 5 Sonuna blr harf getlrllinc» bir Jecmetri terlml olur. Hallcdeki btr lemtln lkl bası. « td»r« bölümlerimlıden. blr çeçld kaymak. 7 tnsanı blhu; eden. 8 Dnguriaki knrrFiımuzun halkından. blr çeçid rnmorktinın ikl ba^ı. YVKAHIDAS ASAĞIYA: 1 Müstahkem mevkiin tam duvan n ı n yanıb«5i (ikl kellme). 1 MO•sseselerde ve re*mf dalrelerd» büro garsonj vazifesinl görenler (çogul). 3 Arabın gazel söy'erken sık sık tefcrar ettlği kelime. hayret edatı. 4 Ah hele gencükte o ne tathdır, ıil«h mah/azası. 5 İpllk bükme âleti. ba»ına bir harf geüriUnce memleket malı olur. 8 Herhangl blr seyin sonu ve üç noktası. T Kâlnatm »onuna ka<t«r uzayıp (rldecek laman. snn hafta rarfında 5ehrimi7.de yapılanlar acayib neticeler vennege başİB'lıiar. 8 Fran «ız Rlviyerasındaki blr jehre mensub valld* (lkl kelime). 1 Z 3 4 S • 1 GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet almabilır. Biçki Kitabları rludın elhıselerıne uid • femel Bıçki MO Bıçju latbıkab, Diki» ve Provalar 500 Yüksek Bıçki Kaid»lerl 250 Vapma Çiçeiler 15C Hocasu ŞapftacıUk 150 l.rkckit're dld ulanlar: Bıçki Uerslerl 500 Gomlek *e Pijamaiaı 300 Utenen kitabların öedeli son ierildijhnde cierhal TOI SAI13 VERİ: Türkiye Emlâk Kredl Bankası Kadıköy Şubesi Madürluğündenı Kadıköyünde tskele dvarında k9b» sube binamızm üçüncü ve dördüncü katlarındakl daireler açık arttırma suretile kiraya verilecektir. . ' Daireler dört oda, blr hol ve mösemlltâtından lbaret olup kaloriferlidir. Açık arttınna şsrtnamesini görmek ve İ2ahat almak Için Şubemiz Müdürlüğtine 18/5/954 tarihıne kadar müracaat edüebllir. 20/5/954 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te Şubemiz Müdürlüğündeki komisyon hıuurunda yapılacak acık arttırma neticesi Genel Müdürlüğümüzce tasdik edildikten sonra konturatlâr akdedilecektir. Genel Miidürlük ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ' (8169) Yemekten sonra dışlenn aralannda kaJan yemek artıklannın zamanla asrtleşmesile husule gelen asit laktik bakterılen dışleri koruyan mine tabakası m eritir Bu keyfiyet diş çürümelerinin başlıca sebeblenn den biridir KLOROFİL ÇÜRÜMEY' NASIL ÖNLER? Kuvvetli bir antıtoksır. uıdn K L O R O F İ L . Alıt laktik bakterilerinin çürütücü te8İrini bertaraf ©der. Bu rtibarlaKlorofilli RadyoJin kullanmak dişlerinizin konmmast bakımından şayam tavsiyedir. Sabah, öğle, akşam her yemekten sonra dişler!' DİOİDIÜİKİLİÜ' ÜRİAİNİf !A İ7 A •RİEİÇİEİL •'E| T EİYİB D İ Î İ L İMl E K İ E İ R İ İ İ M B El R T|NK!NB;A İMl A öBs EİYİR El T RİAJT ÜİAİK I m Kadın hürriyete kavuşur kavusmaz kocasına mektur> yazdı: Nedejj ortadan kaybolduğunu. yalnız yaga dığını sordu. Albay. cevabında her seyi açıkladı. Cesur bir asker olan dö Sasi ne yazık ki biraz manyaktı. Siyasetle alâkalanıyor ve ekseri askerler gibi o da kendini büyük bir diplomat sanıyordu. Vaktile alaymı satarak Roma ve Napoliye dostları olan sefirlerle gitmisti. Orada bircok seyler yapmıştı. Fakat bir neticeye varamsmıştı. Bundan sonra tekrar orduda hizmet almıs, çıkmıs. Veneaik ordusuna ve bilâhare İspanyaya iltihaK etmişti. Bazı hâdiseler adamcağızı endişeye sevkeylemisti. Bir müddettenberi de Fransa Kralınm kendisini gözaltı ettiği zehabına kapılmıstı. Hapse atılmaktan korkuyordu. • M E V Ll D AUelerlmiıin muhterenı bOyügö mıHga Düyunu Umumlye Başmümeyyizi TALÂT SEVERİn UÖUR Kitabevi ,, Vnloısv, No «4 ruhuna ithaf edilmek üzere 22 mayıs 1954 tanhln* m u u d l f cureartesl günu «a»t 14 to Aksaray Valid* eamilnde mevUdl seril kıraat olunacaktır. Merhumu «evenlerl» a m ı buyuranl a n a tegriflerlnl rica »d»rtı. Sever v« Safayhl ailelerl CITfiOEN 36525 • telefonla müra caat edümesi. OPERATÖP. DOKTOF Muhfslif Ambalâj Eşyası Satıtacak MAKÎNE ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN : 1 Ankara, Kırıkkale Te Elmadağ fabrikalarımızda mevcud bidon teneke güverçile çuvalı, tahta fıçı gibi »ağlam ce hvrda ambalâj eşyası kapalı rarfla teklif aluunak luretıle saülacaktır. 2 Bu saüşa ald gartname Ankarada Genel Müdürlüğümüz Satış Müdürlüğünden, İstanbulda da Galata Bankalar caddesi No 77 kat 4 İrtibat Müdürlüğümüzden alınabilir. 3 Teklif tnekrublan ve geçici teminatlarını en geç 25 mayıs 954 tarihine tesadüf eden sah akşamı saat 17 ye ksdar Genel Müdürlüğümtiî Saüş Şubesine verilmesl lüzundır. 4 Kurum. bu satısı kısmen veya tamamen yapıp yapmamsîrta veya mab diledigine sstmakta serbesttir. (6237) Ziyaeddin MAKTAV İKulak. burnn. boğat (ağız, Idiş) hastaiıklan miitehas'îisı JCağaloğlu Sağlık Müdürlüğü karşısır.da Kardcşler Apt. [ Telefon: 23197 Gayet laJ olan bu adam •ndl^elerinl Vilye'ye sflylemişti. O da albayı teskin edec«k yerd« bilâkis korkusunu körüklemişti. Dö Sasi nihayet kaçmaktan baska kurtulus çaresi bulamamıstı. Bunun üzerine ismini değiştirmeğe ve gidip baska bir yerde yajamağa karar vermisti. Albay bu suretle Belçikaya gitmis, Vir e ve Jersey'de yasamıstı. Gene bu sebebden karunnm Parise dönmesi hakkmda yaptıŞı daveti cevabsu bırakmıstı. Parise gelir Relmez tevkif edilmekten son derece korkuyordu. Bu sayede Vilye, meydanı bos bulmujtu. Arka.'i var Safılk F 0 R 0 D Çok yeni vaziyette olup yolculuk dolayısile acele ve ehven fiatla latılıktır. Bankalar g«rajına müracaat. Baaao r* yayan Cumhurly«t Matbaaeılık »• Oax«t#dllk Türk Anontaı eirk«tl Ogoloflu RalkeTİ aolcUt No. M/41 8«hlbl«rl Türkiyede neşri hakkı yalnu' gazetemize aiddir. ^ Dr. Operatöı • örolof •• Bahaeddin VARNALI Lutfi fdrar T * Tenasül Yollan Hastalıklan !Vfiitchassı<n GalatasareT U Bankas karsısı Emimevrua aokak No 10/3 •JBBJİ relefon: 42203 • • • RADYO LİN ile fırçalayintı. KLÖROFİLLİ YİRMİNCİ ASIR Haftalık Resimli Mecmua NAZtME NADİ rt ÇOCUKLAR1 Taa CEVAD »EHMİ BAŞKUT lılertnl m«n idu* «dtB Mes*ul Müdür Bugiin çıkan 92. sayısını muhakkak okuyünuz. Nebioğlu Yaymevî BM Sahifeyi Saklayımz, "CUMHURİYET,, Size CUdleyip Verecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog