Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

8© May» I9S4 CUMHTJRÎYET O .N Pakislana silâh yardımı BİR DAKİKA ru*. Ağızlarda da dolasryor. ••çimlerde muhalefeta aday obnuş Ali mahkemenin, ırk tefrOdnhı Atina 19 (a.a.) Resmen büdl kadar eden hükumlerin tatbik aekli veya aday olmak istemls. de olamaylard» berl beklenea mış memnrlan yerlerinden çıkan» rildiğin* göre, Yunanistan 11« Bul izah olunacakta. kaldınfanası ile ilgill karanıu andlaşııa nlhayet dün yorlamus» garistan arasında, diplomatik mügazeteler iyi karşıladı New York 1» (AP) TunantaKaraşid» imzalandı, Bir nasebetlerin tesisi hakkmda bir Her yapılan Ista blr mantıkJ tzaka tan, Yunan topraklarmda bulunan vardır; lâldn ortada bh d« nteBuar leşık Amerika Pakislana askert anlaşma akdolunmuştur. New York 19 (aja.) Amer&an maizeme göndermeyi, Pakistan orgazeteleri, mekteblerd* ırk tefrikiBu anlasma münasebetfl» yayın Birleşmiş Milletler askert müsahid statüsü vardır. Bir de B e m s n a dusunun eğitimi ile meaful ollanacak olan müsterek beyanname lerinin geri alınmasını istemijtir. insan olarak beklemekta hakta «IWashmgton 1» (AP.) Bajkan bir Htifak kuruldugu takdirde, B. nln îmiHınİTTiam hususunda yüksek atayı kabnl etti de, 1947 yılı bans andlasmasmm, Bunun için de 1 agustos» kadar duğn muamele vardır. Eisenhonrer bugün güney doğu As Amerika, Ingiliz hükumetinin faal mahkeme tarafındac verilen karan Birleşik Amerikanm ba andlas yada, îngUterenl Işüraki olmaksı işbirliği ve tam desteği olmaksızın, överek şunlan yazmaktadırlar: sivil harb esnasmda komünistler mehil verilmiştir. n Bb hüknmet kendine nraanz a» madan ve kuvvetli, Utikrarh bir bu Htifak çerçevesi dahilinde Hintarafından alınan rehinelerin iadesi Bununla beraber Tunanlstan lan memuru Işlerfanl aksaor, baiThe Herald Tribune: tManbklı tm komfinizme karjı müttehld bir Pakistandan çok fcyler beklediği diçini harbine müdahale edebile insanlann hepsi mahkemenin karahususunda Bulgaristana düsen va Balkan tâli komisyonunun bir sene talar, zannile, vehmüe isinden çıcephe kurmanın mumkün olabileanlaşılmaktadır. cektir. Lâakal böyle bir ihtimal mn şükranla kabul etmişlerdir. Ezifelerle tazminat meselelerini alâ daha kalmssını teklif etmistirM karmak ister. Balkanlarda da böyceğini töylemiştir. Pakistan, birbirinden çok nsakmevcuddur. bıgiltere ise halen Celedir. Bn doğru mudur, değü miBir basm toplanhsında konuşan nevre konferansı kanalı ile, Hindi sasen Amerikan yüksek raahkemelaıda iki toprak parçasından yücud sjnden daha başka bir karar çıkdir? Orasmı tetkik etmlyorum; ama, „ Başkan, B. Amerikanm müttehid çtni harbine müzakere yolu ile son bulmuştur. Bunlardan en büyüğii a ması beklenemezdi. Bir kaç politimemur, devletle mukavele yapnuf Hind yanmadasının baü kösesinde bir cephe kurmak için Ingilteresiz vermeyi derpis. eden bir siyaset güt kaa müstesna, karan bütün atllet bir işçidir. Onun mukavelesl, medir ve «tratejik mevkü, Ortadogd harekete geçeceğini fakat bunun o mektedir. aUcışlarruştıı.» mur statüsünfi teşkil eden kanun19 Mayı* çekilişi dün müdafaasında rol oynamasına Im , bölgedeki ilgili devletlerle AvuıBaşkan konusması nrasmda, ıu The Tabloid Daily News: tAmelardır, Ba kannnlarda memarun pokân vermektedir. Bu sebebledir ki, ı tralya v« Yeni Zelandanm durum ciheti de tebarüz ettirmistir: BAnkarada yapıkk rikan yüksek mahkemesinin. ittifakIiüka ile fffen nğraçması yasaktn\ Törkiye U« Pakistan arasmda U : lann» bağlı bulunduğunu anlat Amerika güney doğu Asyada ko la verdiği bu karan gönülden alYalnız Ur istisnası vanfar. O da Mukavelename, Türklyenin birliğinin renişletilmesine matuf | mıstır. Milll Piyangonun 19 Mayıs çe seçim propagandası için tayin edillektif bir güvenlik sitemi kurul kışhyoruz E^rl Warren'in başkactasdiki ile yürürlüğe girdl bir anlaşma yapılmıştır. Bunua zaEİ3enhowerTn beyanatmdan ffu masma taraftardır. Amerika, yal hğındaki yüksek mahkem» bu kaHadranın 10 unda toplanacak kilişi d ü n Ankarada saat 1330 da mis müddet zarbndaki sözler v» 6 manla Ortadoğu bölgesini keplayan mana istihrae edilm^ktefllr: Güney nız başına her hangi bir müdahale ran ile iftihar' edebilir» Strasbourg 19 (a^.) Avrupa olan parti meclisinde knrnftay yapılmıstır. lkramiye kazanan nu ldrlerbir müdafaa paktı haline fehnesi doğu Asyada komüniat aleyhtan de bulunacak değildir. maralan bildiriyoruz. The Daily Mirror: «Kanun na Insan haklan mukavelesinin proMemurlarm, hatti askerlerm polkonusunun da ele ahnacağı bnkân dfihilindedir. [IHIIIHmııı....... 200.000 lira ir»ratı«a numara zannda her insan müsavidir ve A tokolu dün, mukavelename ile proökaya kanşmalan ve kansmama» bildiriliyor Diğer taraftan Dofra Pakistan Bb 208874 merikan anayasası hiç bir ferde ka takolunun tasdik vesikalannın Tür lan, hattâ oy veri» vermemelerl atanya Oe hemhndnddur ve ba se190JMM Ura kazanan m u n a n nun dışı imtiyazlar tanımaz Bina j kiye tarafından tevdii üzerine, yü Ankara 19 (Anka) Tttzüğü g>her memleketto ayn hükumlera beble d« Güney doğu Asyanın mfîf 333544 enaleyh Güney eyaletlerinkı yüksek j rürlüğe girmiştir. reğince kurultayın her yıl en geç bağiıdrr. terek müdafaasmda vazife alabile20.000 Ura kazanan numanlar mahkeme kararma karsı gelecekleri Bilindiği gibi mukavelename, o haziran ayının somuna kadar topBen memurlarm poBt&a !!• nf» eek durumdadır. düşünülemez.» nuncu tasdik vesikasının 3 eylul lanması gerekmektedbr. Fakat bu 141407 150085 159855 219437 219651 raşmalannı hükumetin istememesiSoa fünlerde jrfelerc* kisinta 1953 tarihinde tevdüni müteakıb yü yıl milletvekili aeçimlermin mayı» 288023 312617 452275 480759 490389 ni yerinde bulabilirim (Tabli fld flumn ve yüzlereesinin d« yaralanrürlüğe glrml? bulunmaktadır. Pro ayında yapümaaı illerdeki kongre10.000 lira kazanan numaralar taraflı poUrika yasnğı). Seçimlerd* •aas I]« neticelenen kanşıklıklar tokolun yürürlüğe girmesi içte, nin tamntnlanmaaına engel olnrus 026908 035678 040063 052924 059475 muhalif partiler hesabına adayhDogn Pakistanda vukua jelmlştiL bunu imzalamıs olan devletlerden tur068435 080046 108708 116138 116505 ğuu koyan memurlarra istifa etroeKomünistler ve onlarla iyi feçin Bir habere göre, Mısır, Sudanda onuncusunun tasdiki beklenmekBu yüzden henür kongrelerkü 123930 124328 154409 180368 193134 leri lüzumunu da kabili munakaşa mek istiyen •olculur bu havalide aakeıl darfoc teşebbüsünd* teydi ve bu da dün Türkiyenin ta» bitirmemiş, 28 il vardır. CHJ>. Ge 263204 279182 320376 347447 431036 bnlurum. Ama bunun için memuaiyadesile kuvvetli değillerdir. FaHabeşistan tmparatora dfln bulanmuf diki ile tamamlanmıştır. nel İdare Kurulu bir kaç gündür 5.00* Ura kazanan numaralar rin kanununa ve ordu mensub» kat bnnlar, Batı Pakistandakl mernçakla Amerikaya hareket etti Avrupa însan haklan mukavele üstüste yapmakta olduğu toplantı 009848 014157 064159 074340 078176 lan hakkındaH hükümlerde oldufv keıi idare |I« Dofn Pakistandaki Hartum 19 (THA) Sudan MttAnkara, 19 (Anka) İhşası ta namesinln protokolu, ezcümle mül lannda bu meseleler üzerinde dur 087694 091456 106800 124895 139354 AdisAbaba 19 (AP.) Habegibi seçim kanununa sarih hükümmahalll Idare arasmdaki ihtilâflar dafaa Bakaru bugün Terdigi beyamamlanan Üniversite meydanındadan foydalanmaktadırlar. Hattft ko natta, Mıaır idarecilerinin Sudan jistan tmparatoru Hile Selâsiye ki Atatürk anıü bugün saat 1630 kiyet hakkını, hür seçimlere katil muştur. Kongrelerini yapıp yeni 142322 143826 145117 149311 149488 ler koymak lâzımdır. Ona göre bl» mak hakkını ve eğitim hürriyetini delegelerini seçmiyen 111er, kurul 164760 166304 168619 182650 194693 memur aday olmak isterse, bpk» nUnistlerin, Doğu Pakistanm mer hükumetinl devinneğ* çaliftıklan bugün blr Amerikan asker! uçağı da açılmıştır. teminat albna almaktadır. iştirak edemiyecekleri için bu 209134 210496 210756 215585 220755 askerler gibi memnriyetten «yr>ile buradan hareket etmiştir. îmkeıi ldaredea tamamila lynlntan nı açıklamıjtır. Törende Cumhur Bsjkanı Celil îşi haziran sonu&a kadar mutlaka 224701 227858 245701 272236 305500 lır .. Ama bugün bu hüküm yokr» başlıbasına bir devlet knnnası Verilen malumatm (6r«, Mıstr parator B. Amerikayı ziyaret ede Bayar, Başbakan Adnan Menderes, tamamlaması zarurl görülmüş ve il 311834 325022 327310 334522 352804 tur. Olmadığina göre meıııuıun sirl Qe alakalı eereyam körükledikleri Bafbakanı Nasr, Kahiredekl gibi cektir. Haile Selâsiye hava alanın milletvekilleri, profesörler ve kalere bu yolda tebliğat yapılmışür. 357321 360398 367050 375201 378769 adaylıkta hükumeti tenkid etmi« 4e müşahede ohmmaktadsr. bir darba hazırİBmif, Taldlerle ba da împaratoriçe ile Kral ailesi men labahk bir talebe kütlesi ile kalaBu duruma göre, kurultayın ha 383307 387879 390949 395769 409857 olmaktan dolayı bir okubete nira* Birlesik Amerikannı Pakistana sı Sudanlı subaylart kandırmi|tır. sublan, Bakanlar, yabancı diplo balık bir halk küüesi hazır bulunziran sonuna kadar yetisemediği 413911 426668 459887 470332 476533 masma kanunen bnkân yoktur. •skerl yardımınnı btr hedefi de, Fakat hukumet, yapılan Ihbar üıe matlar tarafından uğurlanmıstır. mustur. takdirde temmuz İçinde toplanacagı Hlnd yanmadasınm Ur taraftan rln* derbal raziyete hakim olmua, Amerika seyahatinde kendisine en Kanuna bu hfikümleri koymak İzmlr, 19 (Anka) C.MP. nln 2.000 lira fa»»ff'»w nnmaralar Tslebe Federasyonundan Uri genc, OrUdoğuya, dlğer taraftan Güney bahis mevzuu rubaylar tevkif edil genc oğlu Prens Ahle Selâsiye ile Ankara mebusu Atıf Benderlioğlu, Izmir il teşkilâtında son günlerde anlaşılmaktadır. nn, koymamab mı? 010554 012303 017259 020026 022873 10 kişilik bir maiyet refakat edeHaziranm 10 uncu gür3 toplandoğu Asyaya bakan iki yönünde mişlerdir. Ba bir demokrarlk rejim mflnaProf. Sedad Kansu ve Prof. Ekrem büvük bir faaliyet göze çarpmak026241 026890 036284 040009 051860 hukumet baberinin cektir. Împarator bu gece Libyanın Üstündikmen birer konusma yap tadır. C.M.P. civar üçelere *bağb tıya çağınlmıs olan parti meclisinbtikrartn sağlanmasıdır. Soa kanlı Bu darbei 055955 065122 076573 076698 077270 kaşası «lnr. Ama hukumet muhaTrablus sehrinde mola verecek ve karrçıklıklar fimdiki zâhirl istikra yayıbnas üzerine, Hartum'da Mısır bucak ve ocak teşkilâtlanru süratle de kurultay konusu üzerinde de 087628 091673 105820 117192 121998 lif partilerden namzedliğini koymışlardır. durulması tabiî sayıimaktadırnn her an borulmast ihtitnallerinin aleyhinde şiddetli ntimayişler ya Kral İdrise misafir olacakür. Yarın Bundan sonra Cumhur Başkanı ikmsl etmeğe çahsrnaktadır. 138335 139388 144388 145201 147389 mus. memurlan isinden ateeaksa mevcud v« knrretH dduğnna da pılmıçtır. 100,000 kisüıln katıldığı Parise müteveccihen hareket ede mız Celâl Bayar, kordelâyı keserek C.MP. nin tzmir ü teşkilâtmın 148765 156472 166432 175962 178007 bunu kanuna koyması daha doğm cekür. Atlantiği gemi üe geçecekMeclis Reisi Bursada lasrçtlerdlr. gösterilerde Mısır Başbakanı Nasr ikmalini müteakıb vilâyet merketir. 25 mayısta NewYorka varması Atatürk anıtını açmıştır. 184150 191235 193425 196266 2009SO bir is. olur. Hiç değilse memnr gaBursa 19 (a.a.) Büyük Millet Birleşik Amertka Mr tanftan aleyhinde sozler sarfedilmis.tir. Subeklenilmektedir. împarator B. A Cumhur Başkanımız gellşlerinde zinde büyük bir toplanü yapıla Meclisi Reisi Refik Koraltan dün 207234 216203 216233 223139 225998 fil avlsnmaz; mantara basmaz. Pakistanla bn andla^nayı lmiRİar danda bulunan Mısır askerl birlikBütün bunlann dışında Mr d* merikada bir kaç hafta kalacak ve ve gidiglerinde halk tarcfmdan coş cak, bu toplanbda Osman Bölükba ;eç vakit şehrimize gelmiştir. 227062 233233 234023 235719 236853 kea difer taraftan da Güney dofn leri kışlalanndan aynlmamaktadn* Kanadayı da ziyaret edecektir. kun tezahüratla karşüanmıj ve u şı, Ahmed Tahtakılıç ve AbdurVilâyet hududunda Vali, bazı 238071 239170 249705 252079 253263 nefis mohasebesl vardtr. Asymda mö^terek müdafaa gistemi lar. Sudan hükumeti, Mısır tubayrahman Boyacıgiller hazır buluna Bursa milletvekilleri, Belediye reisl 254105 260280 263332 267084 269765 ğurlanmışbr. tnsanlar yapbfı işleri baakaaui «d knrmağa matnf haztrhklarraa larma aokağa çıkmamalannı tevcaktır. partililer tarafından karşılanan 276779 277013 278069 287344 288085 karsı daha kolay muhakeme ederha Termi$tir. Şimdiy* kadar Wa siye etmiştir. Osman Bölflkbaamın bu münj Reflk Koraltan, yol boyunca top 288928 290879 295716 298427 299209 ler; fakat neflslerme karsı ba koihtnrton il« Londra arasında t&a&ı Bu gece mevcuk bir kaynaktan sebetle partinin muhalefetteki ro lanan vatandafların sevgi tezahür 301532 301793 301910 310255 313167 layhk ber zaman mevrad değildh\ f«rü^ farklan ba cabada mtisbet verilen haber, Sudanın Mısır hükulü üzerinde bir konuşma yapacağı !eri arasından geçerek İnegöle gel 313(569 315416 318021 322047 323197 Nihayet her secim bb nncadeledb% netlce alınmnvna bnkân vermemlş metinl «lddetle protesto etUğini mistir. da söylenmektedir. 325814 326504 328391 338719 341399 Mficadelede miuavi süâh fartttt. Londra 19 ( M . ) Irlanda mutir. Başkan Eisenhower dün yaph bildirmektedir. Seul 19 (AP) 8 milyon kadar Burada Belediye balkonundan al 343107 346327 369231 371125 376552 E bb tarafta devlet, öbür tarmft» hanz alayınm eski erlerinden olan seçmen yann yeni bir millî meclis Şeker fabrikalan kampanya tı basin konferansmda «tngilterekışlar arasmda Inegöllülere hitab 379805 386148 387152 398524 421419 onun emrlnde bir ecir olan memur Nathan Goldberg «dında iri cüsseçmeğe hazırlanırltrken Syngman afat d«» bu cphede mfl^erek mtteden Meclis Reisimiz, son yıllar 423967 429416 448830 455038 461093 çarpışnuş ve nuglub obnns İse, artarihleri tesbit etfildi seli topal bir adam dün üç ayn Rhee bugün bir idarî karamame ile 4afaanm plânla^tınlmasnıa doğrn zsrfınds millet ve memleket ola 471419 484451 486979 489960 499678 bk bn maglubiyeti Bwhvetmek ha. yerde üç kişiyi tabancayla vurmus. fldibnesi fankin r* lhtimallerinden Ankara, 19 (Anka) Şeker Şir ak bir kül halinde kaydedilen teüney Korede 3 günlük sıkıyöneline getirmekte blr ıcvk t M a v w ror. bMtml^Hr. lira kftSatnan ntmftralar tim ilân etmiştir. Bütün polis kuv keünden aldığımız malumata göre, rakkilerden ve zflmiyet değisiklletmem. Tersine olarak Goldberg ilk dnayetmi East EndJ vetleri seferber obnuştur. Yeni mec şeker fabrikalan kamp?nyalarmın Bası Amerfkan fasetelerl «lngflTorlno, 19 (a.a.) İtalyan yağinden bahsetmiş ve sözlerine fun 002802 004084 006675 010760 012812 da derin bir keyif oldnğnna mnttefikimlı de^idlr» »cklinde nmadasında ve bürtaasa güney I bölgesinde Bethnal Green'de bir a lis 203 mebustan teşekkül edecek başlama tarihleri tesbit edilmiş bu015982 016937 018867 024205 025979 nederiro. *an ilâve etmiştir: ne^rlyat yaparken Başkan Bsen talyada yetmis, iki saati mütecaviz partunanın kapısmda durmakta o tir. Şimdiye kadar bu mebuslukla lunmaktadır. Tahminî rekolte vaJ € Eseriniz büyüktür. Itimadla 029698 038024 039536 044948 057374 Bundan başka nihayet bir me~ hower ln bn yolda beyanatta bn bir zamandanberi yağan yağmurlar lan bir foförü öldürmek suretile ra 1213 kişi adayhğını koymuştur. ziveti dikkate alınar'k kararlaştı059661 059883 060484 064528 072297 hmmuş obnası, non camanlarda pek ekinlerde, yollarda ve evlerde e işleraijtir. Katil öğleden sonra Tay Şimdiki halde Devlet Reisi Rhee nlan bu tarihlere göre, Alpullu fab nnıza lâyık olan arkadajlanruz 076516 079167 085897 088652 095032 murun isinden çıkanlması, bir ail« de iyi bir manzara arzetmiyen Lon hemmlyetli hasarlara sebebiyet ver mis'in güneyinde Brijrton'da tıklımi nin başkanı bulunduğu Liberal rikası 7 ağustos, Tural fabrikası 27 dört yılda milll saadetin temelini 096077 102612 104266 106286 106307 ocağmın temelinden sarsiunası demektir. Bunlan yaparken nefsimizl ükhm dolu bir lokantaya girerek partinin »eçimleri kazanmak şansı ağııstos, Eikişehir ve Uşak fabri attılar, Bu onümüzdekl dört yılda dra Washirtgton mfinasebetleri miştir. lokantacrya ateş etnuş ve adam a kuvvetli görünmektedir. Diğer belli kalan da 28 ağustos tarihinde nor da bu temellerin üzerine aaadetl 115189 120082 121199 122195 126082 • memurun yeriae koyarak ölçfl flzerinde nasıl tesir lcra edecekChivasso yakınında, SebasUano nizin sarayuu kuracaklarfır. Allah 132592 141390 141764 143171 145767 ahnakta fayda, hattâ taruret vartir? Po'da üç ev sulann hücumundan ğır yaralı olarak hastaneye kaldı başlı muhalefet partileri, demok mal kampanyalanna başlamıj bu hepinizi neş'eniz içinde daim et 149321 150117 150520 153256 154454 dır. ratlarla milîiyetçiler, hükumetin lunacaklardır. Bir habere g3re bn beyanat Lon mütevellid bir toprak kayması ne nlmışür. sin.B 155059 160082 164775 178395 178566 Nihayet akşam 400 polis memuru harb siyasetini desteklemekle beradrada hayretle kar;ılanmıştir. în ticesinde yıkılmıştir. Bununla beBana kalsa ben boyle yapmanv Kahire Büyük Elçüiğî Inegöllü vatandaşlann büyük te 179748 181059 183365 184407 188784 Müsamaha gösteririm. Kanun da fflizler, fiiney doğn Asya müdafaa raber bu evlerde lkamet edenler katiii her tarafta aramakta iken, ber Rhee rejiminin iç siyaset pro192318 198130 198513 199947 201692 bunu âmirdir, vicdan da... paktı aleyhinde olmadıkiarau, bu vaktinde kaçmağa muvaffak olduk Goldberg Hackney'de bir otobüs ga gramına muhaliftirler. Ankara 19 (T.H.A.) Hulusi zahüratına vesile teşkil eden bu hi205404 208001 211012 218247 219796 na katılmayi arzn ettiklerlni, fakat larından blr can kaybı olmanusnr. ra;ma gizlenmif ve yarım saattenFuad Tugayın emekliye sevkedil tabmdan sonra Büyük Millet MeeB. FELEK lisi Reisi Bursaya hareket etmiş ve 222233 228063 243253 245784 247379 Eskisehir Valisi Cenerrc konfennsınm neticeierini mesindenberi münhal bulunan KaTorino bölgesinde de bb çok beri beklediği şahıs gelince beline ates etmek suretile ağır bir fekilde EsHşehir 19 (Teîefonla) Eskl hire Büyük Elçiliğine eski Harici saat 00,30 da Bursaya muvasal f 260770 265956 265991 266508 267580 •Idıktafi K n n hareketo geçmek ac toprak kayma vak'alan olmus ve eylemiştir. 271409 273469 274125 278235 278445 îşçi Sigortalan Kurumuna mlnda balanduklanm tekrarlıyor bu yüzden münakalât durmuştur. yaralamiftır. jehir Valisi Arif Ozgen bir üst de ye Komisyonu reisi Finız Kesimin Büyük Millet Mecnsi Reisi, Bur 285717 291945 295431 298995 302875 Nihayt Goldberg bir nrsaünı bu receye terd etmiştir. Ur. Fakat Amerika, Onerr* kon Blr çok noktslarda yağan yağmurtayin edileceği bfldirilmektedir. bağlı sağlık tesislerinde sada blr kaç gün kalacaktır. 304069 309057 310625 321921 322129 ferana sftröncemede bırakılır, ne lar ekin ve sebzeleri mahvetmlstir. larak taksi ile kaçmaya muvaffak Sebze yetiftirmek için Isviçrede deprem tice bir tflrlfi alınmas T» bn arada Plemonte'de bir çok nehlrler yük olmuştur. FaJcat katil, polislerin Guatemalaya gönderilen 323271 328642 328959 329753 335793 yerli flâclar kullanılacak 336382 340174 345859 346256 350716 d« Hindlçini tamamfle komünist selnüstir. Po nehrl mutad aeviye kendisini takib etmekte olduklarını Ankara 19 ÇTSK.) Alikah hormon kullanıldı Cenevre 19 (AJ.) Son 8 yıl »ilâhlar 350837 355260 355702 356573 359917 makamlardan aldığımız malumata görünce, Charing Cross hastanesikrin eline düşene müşkül dnrnm smi iki metre asmısür. zarfında tsviçrede yer alan en kuvLucknov, 19 (Nafen) Burada nin önikıden geçerken, beynine bir Guatemala City, 19 (a*.) Ma 382637 370417 371313 377502 377655 göre, îsçl Sigortalan Genel Kuruda kalınm dlyerek acel« daTranıAmerîkada *el vetli deprem bugün memleketin kurfun sıkarak intihar etmiştir! zireat eksperleri, eebze yetUtirilhallî gazeteler Dış İşleri Bakanhğı 381481 382632 384369 384936 387074 mu, zaruret hasıl obnadıkça teşkl« Tor. muhtelif kesunlerini sarsmıştır. Ha Roswen (New Meıdco), 19 (a.a.) ömer Sami COŞAR Son yağmurlann meydana ge Katil hastaneye kaldırıldıktan az mesinde hormon kullanılrr.asını tec sar veya insanca zayiat vuku bul na mensub bir sözcüye atfen y« 390057 393394 394561 395957 404176 lâtında yabana menşeli ilâç Irulsonra, saat 22 de ölmüştür. Oto rübe etmişler ve bazı yerlerde müsyınladıklan haberde, Guatemala 407740 415504 415694 417811 422054 lanmamağa karar vermiş ve bu katlrdiği seller, Roswell'de evlerin üç mobilde Bereta tipi nikelli bir ta pet neticeler almışlardır. Böylelikle duğuna dair havadis yoktur. nın istedifi şekilde ticaret yapma 423707 426811 428940 430310 430380 rannı Kuruma bağlı bütün tesislvte ikisini oturulmaz hale getir banca ve dört, beş duy bulunmuj mevsim olmamasına rağmen süratDeprem CenevreJe de hissedilğa salâhiyetli hür bir memleket 431613 432287 436517 442178 445977 rine duyurmuştur. mistir. tur Tabancada da tek bir mermi le domates, hormonla yeti§|irile miştir. Rasadhane bunun 1946 dan olduğunu bildirmektedirler. 446309 449767 455716 456757 462631 1800 Hs4 evlerindıen çıkanlarak kalmıstı. Goldeberg'in üç kisiyi, in bilmektedir. beri kaydedilen en şiddetli sarsınb Son yoklatna zamanlan gönderilen kc 470162 471804 475088 476497 479289 jehrin yüksek mahallerine nakle tikam hisıi İle vurduğu zannedilolduğunu bildirmiştir. İsviçrede sık Guatemalaya Hormonla beslenen kavunlann sık tâli depremler kaydedihnekle münist menseli silâhlar hakkında 483097 485597 492033 498471 498885 gelen talebelerin isimleri dilmlşlerdir. Zarar ve ziyanın bir mektedir. 2M Iira kawmaw numaralar da daha tatlı çıthğı ğörülmöstür. beraber nadiren hasar ohnaktadır. Amerikan Dtf İşleri Bakanlığmın milyon dolan astıgı tahmln edfl•ılcerlik fubelerino Buraya varan haberlere göre sarsm tebliğint temas eden gazeteler, si Son flç rakamı (878) (952) l k nimektedir. Fransada bir cepano Hrw Tork 19 («.a.) Baakan tı doğu Fransanın bazı kısnnlannda lâh alım sabmuu tahdid veya men bildirüeĞek hayet bulan 1000 numara. cDünyanın en büyük Eisenhow«r dfln geoe, Casslno aadeposunda infilâk da hissolunmuştur. Cenevredeki eden milletlerarası bir kanun veya Ankara 19 (TH.A.) Milll Mfl•afinın onuncu yıldönümfl müna100 Hra kazanan numaralar suiistimali andlaşmadan haberdar olmadıklanAngers, 19 (a.a.) Dün Angers sarsmü 15 saniye sürmüştür. dafaa Bakanlığı, ilk yoklama zama •ebetile eski Polonyab muhariblerin Son flç rakamı (207) (343) (609) nı gelen veya emsalleri silâh albnda nı yazmaktadırlar. civannda Bauge cepane deposunda Frankfurt 19 (a.a.) Federal hü Toronto, 19 (Nafen) Gazetetertiblediklerl bir toplanüda okuFajta idamlar (947) ile nihayet bulan 2000 nuHukumet bu husruta Tcamf hiç ler, «dünyamn en büyük suiistima kumet çok yakında, semalannın vukua gelen bir yagm sonunda debulunan talebelerin okul idarelerl ean mesajmda ş5yl« demlatJr: mara poda mevcud 60 ton mühimmat inFas 19 (TJÎ.A.) Fransız Müs blr beyanda bulunmanuştır. tarafından askerlik fubelerine be«Polonya milleti, bugfin ürerin li» nin burada bir yol ins.aatmda kontrolu için kendi radar sistenuae filâk etmeğe başlamıştır. 30 kilo temleke idaresi, Fas milliyetçilerine 59 Hra kazanaa nnmaralar Gene gazete haberlerina gflr*, yazmaktadırlar. sahib olacaktır. hemehal bildirilmesini Maarif Badt mevcud yabancy baskısına, vukua geldiğini Frankfurt hava güvenliği federal metre mesafeden duyulan infilâk karşı şiddetli bir kampanya açmış Milll Savunma Bakanı Jose San Son üç rakamı (179) (221) (474) kanlığmdan istemiştir. Cassino dağı savajlanndı gösterdi Yüksek mühendislerin, hükumetin ler sırasmda, depoda çalışmakta o bulunmaktadır. Fransız polisleri, chez Purto Barrios'a gitmistir. Bu (704) (822) (981) ile nihayet bulan fi cayaı kahramanlıkla» mukave yollar müdürlüğü yüksek rütbeli bürosundan bildirildiğine göre, ecHer yıl muayyen müddet zarfmmemurlarının da dahil bulunduk nebi menşeli radar kontrol organ lan 24 igçi işlerini tamamlamıs. bu Fas milliyetçilerinin herhangi bir gün Avrupadan gelen •ilihlar 3000 numara. aet efcnektedir, Cassino, Polonyalı da kadrolan dahilind* bulunan t*> larının Frankfurt'a yerleştirihnesi lunuyordu ve bu sebebden ölen ve hücumundan sakınmak için hazır hakkında resmt bir tebllg nefredil•skerlerln ion harbde totaliter kuv lan 11 kişilik bir grup itham edi20 lira kacasas mmsaralar cile tâbi tutulacak talebelerin künyaralanan olmamıştır. Civar şehir bulunmaktadır. Fransız mahkeme mesi muhtemeldir. vetlere karşı gösterdikJeri kahra lerek tevkif edilmişlerdir. Bunlar, ameliyesi bu yıl içinde tamamlanaSon iki rakamı (11) ile nihayet yeleririi bildirmiyen okul id»relerl caktır. Daha sonra Hambrugda Al lerden gelen itfaiyeler yangını sön si tarafından verilen bir karar buBanldt v% fedakirbğm «emboiü gayet düz bir yolu, inişli çıkıslı dihakkmda icab eden idarf ve inztMalezyada buhman e»ld bulan 5000 numara. ye göstermeğe muvaffak olmuşlar man mamulü bir tesis faaliyete baş dürmege çalışmaktadır. Bu arada gün yerine getirilmistir. dör.» batt muaaıelenin yapılmasm» t«II Hra karaıa* ntnnaralav yeni infllâkler vukuundan endişe lıyacakür. Bu •abahm erken laatlerind* flç ve müyonlar vurmuşlardır. Yunan vmaolan Son iki rakamı (06) (99)flani vessttl tdilecekör. Izmirde sıcaklar Fash milliyetçi kursuna dizUmek Sîngapur, II (A.P.) Smgapur 100 dolarlık banknotlan edilmektedir. Izmirde ev sahiblerini hayet bulan 10.000 numara. suretile SldürulmOşlerdir, fzmlr, 19 (T.HA.) Bir kaç gun ve MaJezyalı arkeologlar kuseylznik gölündte balık Arak mer mleketlerl z«ytbı I lira fcn«»w nnmaralar beşer dolara sattı telâş aldı! «wel başhyan sıcaklar, bütün şiddoğu Malezyadaki vahsi onnanlarda btiyor » ••• • • •• • Son rakamı (2) (8) nihayet buyetiştiriliyor tzmir. 19 (Telefonla) Şehrimi Stwttle, 19 (a.a.) Dün bir adetile devam etmektedir. eski Yunan vazolan nümunelerini Blr matdettenberi durgım fldes dam, Dustein tren istasyonunda ulan 100.000 numara. Hararet güneşte 53, gölgede ise 26 zin muhtelif yerlerinde ikamet eKocaeli (Husus!) îznik gölünteytln plyasası e«nlanrnağa ba«lanus> bulduklarsu açıklanuşlardır. Bu l.M« Iira tes«Qi «üklfato derek apartıman ve ev kiralarını nutulmuş bir valizde bulduğu 100 de BalıkçıLJc Enstitüsü tarafından tır. BUhasa fhracat l^lerinde hareket dereceye kadar yükselmiştir. keşif dünya arkeologlan İle Yunan {«zUdır. EvvelkJ gün Bulgarlrtan» 41 artürmış. bulunan Amerikalı NATO« dolarlık banknotlan sahte zannede Almanya göllerinde bulunan ve kazanan numaralar tarihçilermi mühim bir mcael* Cenub bölgesi karayollan personeli, bugün Komutanlığın al rek beşer dolara satmıştır. ton zeytin ihrac 008874 108874 200874 201874 202874 lekeflermden deedllmi;ür. Arab memTürkiyede bulunmıyan yeni bir karşısınd» bırakmaktadır. talebler bajlamıçtır. Satılan banknotlan tetkik eden balık CİDSİ yetiştirilmektedir. Anksra, 19 (TJÎ.A.) 1954 yüı dığı bir kîrar üzerine bu binalan Piyasamızdk lüi» Gemlik eski mab< Ormaslarda kazılar y»pan T» pa 203874 204874 205874 206874 207874 polis, sahte olmadıklarını söylenüjyol bakıro ve yapım programı mu tahliyeye başlamışlardır. toptan kilosu 190 200 Bunun için Almanyadan husus! Buı doLabuıa k.cUr zartesi günü Singapura dönmüf « 208074 208174 208274 208374 208474 lul leytîrüerln 140 160 knrro» artsındı cibince Tarsus Ulukışla, Tarsus Bundan böyle, NATO'nun bekâr tir. surette getirilen balık yumurtalan 208574 208674 208774 203804 206814 blrüıcl mallar • »tiin lan heyet bu «rmanlarda İki d*vh« amamcl* gBrmektedir. Adana Ceyhan, Mersin Silifke, personeli Kıalçulluda kendileri İçin Porsuk çayında bir genc Orhangazi kazasmın Narlıca köaid «fyalar bulmuşlardır. Meyda 208824 208834 208844 208854 208864 tskenderun Antakya güzergâb.ı kurulmakta olan portatif mahalleyünd» hazırlanan Akvaryumda ffikanlan B mtard«1ri l«k«I«t 208870 208871 208872 208873 208875 ra ikramiy» boğuldu özerinde bulunan kara yollannm de oturacaktır. bilet tzmlrda. muhafaza edilmiş, meydana gelen lerin büaafk T» kotrtiartedaB W 208678 208877 208878 208879 208884 20.000 lira lkramiye kazanan bilettamjri ve tevsüne başlanmıştır. Eskisehlr 19 (Telefonla) Bu balıklar büyütülmüş va dört buPortatif ev malzemest getiren lâddan 200 aan* «w«l yaşamif 208894 208974 209874 218874 228874 lerden ikişer tanesi Ankara ve jiaAmerikan vapuru bugün limanı gün Porsuk auyuna yüzmek üzere çuk milyon kadar balık yavrusu Rus âlimleri aya 238874 348874 258874 268874 278874 ÇinHlar olduklan giren 19 yajlansda bir amele boğu göle atılmışbr. Bu ls onümüzdekl tanbulda, diğerleri tzmir, Tokat, mıza gelmis. ve yükünü bojaltmağa gideceklermiş larak ölmüştür. Gencin üzerinde iki sene de aynı sekilde devam aDlğer 14 masarda k* Hmdiçml 288874 298874 308874 408874 Karabük, Çankın, Gönen ve Nub?şlamışbr. (00 Hra teselli mükafata den gelerek ba ormanlara yvrlefmlf Moskova, 19 (a.a) Bir Sovyet saybin, 10.000 lira ikramiye kazaTahliye edilen binalarda kiralar hüviyetini tesbit edecek hiç bir decek ve üçüncü lent sonunda kazanan nnmaralar olan blr kavm* aid olduğu sannefır.k âlimi, Rus ilim ad:mlarmın otomatikman düşmüş, ev sahibleri vesika bulunamamıştır. nan biletlerden alb tanesi Istangölde bol miktarda iyi bir balık dilen esyalar v* iskeletler bulun 033544 133544 233544 303544 313544 bulda, beş tanesi Ankarada, iki tasya gi'ecek bir feza gemisi inşa et ni telâş almıştır. dnsi elde edilmiş olacakür. İskoçya, Norveç üe ü»eğe muktedir olduklarını iddia 5 fhıirmna l*dw muştur. 323544 330544 331544 332544 333044 nesi Zongnldakta, diğerleri EskiAhnanyadan gelmiş olan mütePrens Ali Han, sanşm bir berabere kaldı ctızdan »Unlar bu •tmiştir. Bu mezarl&rda bas Yunan vazo 333144 333244 333344 333444 333504 sehir, M. Kemalpaşa, Mersin, Hohassıslann ifadesine göre bu balık kur»j» d* (ircrlcr. Oslo 19 (AP.) Bugün burada Almanyada en makbul göl balıkgüzelle geziyor lanrun bulunması ortaya halledile 333514 333524 333534 333540 333541 pa, Aydm, Yozgad ve Tarsusta, Üç buudiu fümin 333542 333543 333545 333546 333547 5.000 lira lkramiye kazanan biletDublin, 19 (a.a.) Dublin d karşılasan îskoçya ve Norveç millî lanndan olan Gorregan dnslndeneefc güç blr meael* çıkarmifnr. mucidi öldü varında bir harayı gezmek İçin bu futbol takımlan 11 berabere kal dlr. Tahminen üe dört tanesi blr' 333548 333549 333554 333564 333574 erden ea dört tanesi tstanbulda, Huntington (New York) 19 (ajı.) raya gelen Prens Ali Han, yanında mıştır. kilo ağırlığındadır. S33584 333594 333644 333744 333844 on iki tanesi Ankarada, dört taBtSAN ESEN J \ , 333944 334544 335544 336544 337544 nesi Adana ve Eskişehirde, )W ta Üç buudlu f;imin mucidi Fred uzun boylu, sanşın bir güzelle gö Birinei haftaym golsüz neücelenOrhangazi kazasının Narlıca k5y mişti. Aller dün burada ölmüştür. i rünmüştür. üe lüleri bu balığın kendi köylerinde 338544 339544 343544 353544 363544 nesi Izmhde, diğerleri Bergamaj Diğer taraftan Stckholm'da îsveç yetiştirilmesi hatırası olarak NarTURHAN ORBAT 68 yaşında bulunan Fred Aller, j Ali Han, kızın kim olduğunu soAfyon, Bursa, Çorum, Babaeski, 373544 383544 393544 433544 fotoğrafçi olarak 40 senedenberi ' ran meraklılrra, «sadece arksdas, millî futbol takımı Holanda millî lıca balığı isml ile anılmasıru v« üç NikÂhlandılar. Zila, Karabük, Saraykor, Muğla, İkramtye nerelere eıkfe t.lriTnını 61 yenmistir. Isveçlüer, sene İçinde balığın çoğalmasını tesinema sanayiin* bianet ttmekte başkasına aid biri» cevabını verBu çeklUste 200.0000 lira Ocramlye Safranbohu Kula, OazJanteb, AkSamsun 14.5.954 oyunun ilk 45 dakikasını 21 ba} menni etmektedirler. I çaıbad va Samranda aatilııııa^a kasaaaa bflet Kayaeride, 100.0» U , ta bltirmJalerâL , Güneydoğu Asya müdafaa paktı Yırcahdan rics nekteblerinde ırk tetriki Rirlejik Amtrikoda Mfr%tiçello takal btrok«n adamUr çoğdhmf. YunanButgat* münasebetleri Bana kalsa!, Diplomatik münasebetlerin tesisi için anlaşmaya varıldı Gazetelerdea HadkeferArasındi Eisenhover, İngilteresiz de müdafaanın knrnlakileccğini söyledi mtyan kardan grr» yapwwflar. Evlerindı yemek pijtrmiyorlamuf. HattA iki tantti tLSturalarla kocalanntn üztrin« hücum ttmişler. Bizdt d* kara takal görmekten insantn ruhu nhthr oldu. Bu tevk sahibi fcadtnlardan btr miktar ithal ettek, ne dersiniz? D. N. Bu «curiyetten memiMm ei Avrapa insan haklan C.H.P. Kurultayı temmuz başında toplanacak Milli piyango Sudan Mısır Haile münasebetleri Selâsiye'nin bozulnyor mu? seyahati Ankarada Üniversite meydanındaki Atatürk anıtı diin açıldı G.M.P. İzmirde feşkilâtını büyütüyor Bir ginde 3 cinayet işliyen katil Gflney Korede seçim yapılıyor İtalyada seller büyük hasar yaptı Eisenhowerln hür Polonyalılara raesajı Batı Almanyada radar teşkilâtı 9 EYLÜLDE 10 DÖŞELİ EV BİRDEIH • • • • • • • •• YAPI ve KREDİ B4NK4SI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog