Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎTET t , |i lngiltere Londrada yatan hava şehidlerimiz Yazan: FEYYAZ TOKAR "^"\ Mektubları J =haberleri Hububat mübayaa hazırlığı I 1 GÜN ÜN Landra, mayıs Dün on dört nunuıda tfiterken bunu bir de maşehidfajirin kabıini ziyar°t edip on tem funfln» trca edecek olursanız ların manevî buzurunda njtıram tnil vt t«»vlri hakikaten pek güç razifemizi yapük ve kabirlerma bâ dakikalar vaçıyorsunuz. Karfimızda on dört mezar ve rer parça anavatan toprağı serptik. Dünyayı bir kan çemberina b* her birinde »enelerce evvel vatan rüyen İkinci Cöıan Savasmın, Tür m&daiauı, bizlerin selâmetımiz, ge Toprak Ofis, Mtm alaeağı hukiyeyi tatuştursmıyan bir alev o lecek nesillerin refahı için can ve bubatı yerlerinde standardizaslarak gelip peçtigmi r»"*<?erdlm. reo »ehidlerimız yatıyor. yona tâbi rutacak; bu maksadla *** Meger ufak da olsa bize de kıvılaseyyar selektörler getirtildi mıra atmıs ve anavatan topraklaGOnfln themmiyetini belirten konndan binlerce kflometıe nzakta nuşmaıını yapmadan evvel şehidleToprak Mahsulleri Ofisi yeni on dört havaeı tegmeni:r:»i şehid rimizin önünde bizleri blr dakikalık hububat mubayaa kampanyaaına rütberile îngilterenin jreçil azmeo »mygı dunışuna davet eden Faruk aid hazırlıklarıru hızlandırmıstu. lerina gdmmüş. Berkoldan sonra Hava AUgesi Nev Bu hususta aalihiyetli bir zat biz* *** u d Gök« veciz bir konuşma yapa ju izahatı vermistir: Ikincl Dünya Harbinhı patfayianiı rak, mriw şehidlerimizi ve kıymetli < Ofis teşkilâtından aldığımız müteakıb «*=3s rr.ücadele hav"^ oe meslekdaşJar ını yâdetü. Müteakı raporlara göre, bu leneki hububat reyan etmefe başlaymea Turk ha ben Bab Avrupa Maarif Ataşemiz rekoltesinin yüksek olacağı blldirilvacılığınrn geliştirilmesi ve muhta Orfaaa Şaik Gökyay gözleri yaşlı mektedir. mel bir savaşa iltihak du' rnu k»r olarak şu konuşmayı yaptı. Ofis, bu bol mahsul karsuında fisında îhüvaca karsı gelebUeeek « Uhrevî dünyanın eşiğinde te mubayaa, nakliyat, depolama, ıtanpilotun teminl için bazı nvmleket •eliisl olmıyan bir mevzu ozerinde dardizasyon, iç ve dış pazarlara hulere staj görmek fizere pilot g8n konu^mak zordur. bubat satışlarına aid blr if planını derflmeğe baslanılmıs O zamanUr Tesellisi olmıyan bir mevru... hazırlamıshr. bizim havacılık okuiu bir sena rar Fakat lnsan gene de teselli aramakDünya pazarlanna, rakib memfcnda ancak 100 merun vereblllyoı f tan kendini alamaz. Dünyadan ne leketler kalitesinde hububat arzedeı zmıs. Fakat bu rr=zıın! "n içtndc'. kadar bıkılsa hiç olmazsa arkamız bilmesi için standardizasyon Işine uçuş kabiliyeti olsbilen de otuz ka da kalanlar taraiınchn hatırlanmak büyük bir ehemmiyet verilmektedarnn teskil pd; ımn». P't müna teaellisile bu fâni dünyadan aynlı dir. Bu sene mübayaa edilecek husebetle însîltereve «taia gönderllen n ı Hiç bir bilgimiz olmıyan bu bubat tasnife tâbi tutulacak. stanhavarı toSrnenlermizden on do'rdü yeraltı dünyasına yolculuğa çıkar dardize curetüa ayn ayn depolatallm uçuşlan «ırssında ve Wr kı ken içimizde tafidığunıs korkulann nacaktır. aım Alman uçaklsnnm hücumla bir tek tesellUi vardır. O da oıanm Ofis, bu maksadla getirrtiSi seynnda düşürülmüşler. bir tckım kahramanlann gittiği ver yar slektörleri teşkilâtma tevzi et*** ohnasıdır.» mistir. 15 mayıs trtımar'^si »ttnu TfcrUye Seyyar (lektörler, hububab mflGökyaym konuşmaaından aonra topraklannda yatan hav5~i »eMdlaygı yürüyüşile kabirlerin önünden bayaa edildiği yerde standardizas.lerimiz içtn anma törenlerl yapılıryürüyerek hepsi teğmen olan havacı' von ameliyeslne tAbl tutacaktır. ken biz de Londrsva Ikf saat mnaa Depo va hangar lnaaatı da bfitfln leh.dlerimizin lsim ve febid düjfedeki Wokme kasabasmin Brookhızile devam ttmektedir. tiiklerl tarihleri okuyoruz: woods mezarlığındaki Türk kabrtaMuhtelif istihsal bdlgelerinde 11 Ömer Sümercan 21 eylul 943, Estsnma gitük. • Şajmaz 23 ağustos 943, Saim büyük silo ve aynca çelik hangard Sabah saat 9.30 da Londra aaftParlak 17 temmuz 943, Nizameddin lann lnşaata bugünlerde ikmal eretimizin önünden kalkan lki otoŞengün 18 birind teçrin 942, tbra dilecektir.» büs bu millî vazifeve lcahet etmek Diğer taraftan, Toprak Mahsullehim Oray 25 mart 943. Reşid Nalsrzusunu izhar eden elll kadar band 16 ağustoj 942, Ali Aksu 21 ri Ofui, muhtelif yabancı memTürkü alarak yola kovıılrlu. Kaflikinci kânun 943, Kemal Gülçeken, leketlert 1 milyon 191 bin 919 ton lede Londra sefareti müsteşan FaEmin Donmez 25 birinci teşrin, Fet hububabn »atıjını anlasmalara bağ ruk Berkol. Londra b^şkmnolos ve hi Ank 24 eylul 943, Abdullah Ay lamıgür. Bu miktardan, kampanya konsolosu. Maarif. Hava. Kara. De4 nisan 945, Hüsnü Toroa 10 ikinci bajmdan niaan nihayetine kadar niz ve Ticaret staşeierile B. B. C. teşrin 944, Mustafa Görez 4 ağus yapılan hububat Dıracan 761 312 totomsilcileri ve Londrada staj ve tos 944. On dördüncü şehidi nu bulmuştur. Eldeki stoklann yetahsilde bulunan Türkler ve sefaret miz Hakkı Akaçay 3 '4 eylul gecesi ni istihsal mevsimine kadsr ihrac kâtiblerüe konsolos muavini de o:ı kuvvetle tahmin olunbir Alman uçağı tarahndan dü?ü edileceği hınuvordu. maktadır. rülmöş. Bu hazin hâdise söyle ceEvvelki blr yazmria bu kabfl t8reyan etmi». Teğmen Hakkı Akaçay ren'.erde bulunmanın har:~' "riİArigece bir İngiliz filosile birlikt* taRus bahriyeliferi, ikind partf mize düşen kaçınılmaz blr vazife lim uçujuna çıkmıj. Lâmbalan yaAmerikan femilerini retinnek oHujhına isaret ermi"tirn. Sonradin nık olarak uçuşn devam eden flttzere memleketlerine böyle törenlerde buTuTimanın vazllonun yakınma bir Alman uçağı sofe olmadığma daîr savunmalar yadöndüler kulmu?, fakat bütün limbalan ı 3 pan ban kimse'örin tPikidkâr koOdunç Verm* v* Klralama prograjnı | nuk olan Alman uçagını tngiliz flrı'jsmslanna mut+aH oMnn Fikat dahiunda Amerika Birlejik Devletleri1 losu görmemifl. Anf olarak ate^ a nin Sovyet Rusyaya verdıği 38 gemlnın kendilerini işaret ettigim tnlll! vaçan uçağm bütün mermıleri Türk 10 tekneuk Uk grupunu luaammıza gezife sırasında da pöremedik. Buna pilotunnn kulhndığı uçağa isabet »t tiren Stu bahriyelüeri dun sab&b *gat •"îıazin bir uyuşukltık denmez de ne miş ve teğmen Hakkıyı bir gece ka » da «Dlyakop. arama tarama gemislle Odesaya mutevetcihcn iin.anımızdan denir?. ranlıfında tngiltere topraklanna şt ayrılrnı$iardır. *** hid olarak düşürmüj... Aldığımız rnalumata gore, Udesi k«Anavatan topraklarından uzakta AÖz sehidlerfanizin üzerlertnl rtriajtırılan 33 gemlnın 28 teknalut baherşey insana ayrı bir hüzun verikiyeıl, Oae.a lımamnda demlrli bulunyor. Çok eğlenceli bir a^ 'i Hahi kaphyan dost tngilterenin ye maktadır. Aynı murettebat «Libertın» şil çimenlerine îimdi anavatan tipindeki ticaret germlerinden nuıteşekmemleketimİ7İn havası. su^'U burtopraklsrı da serpilmiş bulunuyor. kil İkinci grupu önumuzdeki gunlerde Evet... Devlet Tiyatrosu sannklr Ilmanımıza getırip yetkıll Ajnenkah TEŞEKKÜR larından Muazzez Lutaa berabe:in fubaylara teslım edecektir. AIU buvnjumıız « k t Ordu mcbucu de taşıdığı bir avuç vatan topraDiğer taraftan, .Rjchmore» ana tamlf İSMAİL ÇAMAŞ'ın ğından, hepsinin üzerin» ffit ya| gemisl, dun sabah saat 8 de beraberınde lad« edilen 10 tekne oiduğu balde tfainte lntıkalleri dolayısile bluat tcf larıle birer parça »erpti. llmanımızdan ayrılmıgtır. rlf «derek veya telgraf ve mektub yacank bu>uk acımıza iştlrak lutfunda Yugoslavyaya yağh tohurn bulıuıan ze\*atı kirama. dost ve akra6 yaşında bir çocuk bostaa ihrac edilecek b«y» ayrı ayrt teşekküre lmkân buTugoslavya ile yeni imzalanan ticakuyusunda boğuMa lamadığımızdan Ş'ikrnn'arımızın arzıret anlaşmasına göre bu memlekete 1 Ba muhterem gazetenlzln tavassutunu Malteped* Çlfülk eaddestnde oturan milyon 300 bin dolar değerlnde çejıdli Tica ederiz. Hı.seyln Çalı;kuıın 6 yaıındaki cjlu yaglı tchum ihracı mümkun olmuştur Çamaj «l>st namını oğlu Muzaffer, evin arka kısmında oynarken Bu miktardan 500 bln doiarı ayçibostan kuyusun» düjmus ve boğularak Şeref Çamas olmüjtür. Yavrunun cesedl kuyudan çegl tohumu, 400 bin doiarı kendir torıkarılmi}. kaz» etrafında taiıkikata humu. 300 bin doiarı keten tohumu ve 100 bln doiarı Eusam tohumudur. aaşlanmıjtır. Mertıum büyuklenmU:, veterlner emekll Bınbajı Dünku Cumhuriyet gazetesinde, hafta kadar kmlanmaktan vazgeçti. Amerikan basınından iktibas adiBir hafta sonra komaya girmek ülerek (şeker hastalüdarına kars» zere idi ki gene ensülin sayesinde yeni bir ilâc bulundu) başlığı alyavrucak hayata kavuştu ve bugün tında bir buçuk sütun bir yazı innormal bir şahıs gibi cemiyet içetişar etti. Bu yazıyı okuyanlar arisinde vazife görmektedir. rasında binlerce kimsenin alâkalı lemlerini kolaylaştırıp mümkün kı lerdir ve hattâ bazılannm çocuklaBu husustaki mısaller o kadar olacağıru düsünexek yalnıs bir fik lar. Şeker hastalıfına tutulan sah n olmuştur. Bugün evlâd sahibi çoktur ki yazmakla bitmez. re kapılmamalan için bazı nokta sın pankreası ya çok az ensülin if dirler. Hep bunlar ensülin sayesinBugün dünya istatistıkleri çöstelan açıklarr.ayı bir vazife bildim raı eder veyahud da hiç ifraı et dedir. Bu kadar mühim hakikati, yor ki şeker hastahğına müptelâ Makale şdyle başhyor: (Dünyanın mez ) şekerli hastaların hayatlarının u insanların hayatı uzamıştır. Eskiher tarafında şeker hastahğına tuŞu yukandaki yazıdan da anla zamasında başlıca amil olan bir ılâ den vasatî olarak 44 vaşı telîkki tulan binlerce kişi simdiya kadar şılacağı üzere seker hastalığı pan cı, hastiların nazarında kıymetten edilırken, bugün 66 yas, şekcrli''*sadece ensülin tedavisinden meded kreas dedığimiz mide arkasında bu düçürmek hiç bir iz'an ve vicdanh rin vasati ömrü olmuştur. Bu ı V ummakta idi. Fakat son bir kaç ayTıcarî gosterivor kı bu yas uzama ke\,.lunan uzvumuzun bir kısmının kimsenm kân değıldir. danberi Ameırikada tatbik edilen tabiî bir surette yapamadığı ensü maksadla belki her^eyın reklâmı yeti ancak ve ancak her *fk<v yepyeni bir tedavi uaulfl ashnda lin noksanlığından ileri gelmekte yapılabilır. Fakat bir ilâcın ve bil uygun bir perhiz ve ensülin sayevücude son derec* zararlı olan endir. Işte en makul bir düsünca ile hassa değersiz bir ilâcın çok değeri sindedir. Danimarka. Isvec ve A sülinden seker hastalannı kurtaraolan bir ilâca üstünlüğünü göster merika gibi memleketlerda ç»ker cak). Bu yukanda kerre içerisine hastaların vücudündekl eksik olan mek için bu gekildeki yazılar an hastahğına müptelâ kimselerin V bu ensülini biz dışandan iğne ile aldığım yazıl?r hakikate ve bugüncak cinayetle itham edilecek şe yaşını geçenleri bugün nek çoğal kü bilgilerimize tamamile aykın vücude sokmak suretile hastalığın kilde ağır olaylardır. mıştır. Bizim memlekptimizde d önüne geçmia oluyoruı. Nasıl olur dır. Derhal junu söylemeliyim ki Bu şekil propagardalar halkm a tedavisine dikkat eden »eker has da bu kadar asikâr bir hakikati, dün de ve bugün de seker hastatalannın bu yaşhra vasıl olHukları bğına karsı elimizde yalnız ve mü yazar makalesinin basuıda ensülini rasında da ve bu MP vı&raşmıvan nı ve geçtiklerini memnuniyetl vücude son dereceda zararlı gös ve reklâmlara kıymet veren bazı essir olarak tek bir ilâc varaa o da görmekteyun. ensülin ve ensülinla beraber mü termeğ» çahsır. Ben f*hsan 25 se hekimler. arasında da maaatteessüf Şimdi ikind blr mesele Oıerin nedenberi her gun ensülin kulla görülmektedir. nasib tatbik edilecek bir perhizdir. Bundan 3 sene evvel sekerli bir nazan dikkati çekmek isterim. ( Yeni ilâc diye bahsedilen sey E nan hastalar tanınm ve ensülinin da seker hastahğına müptelâ olu vit. minidir. Bu E vitamininin se kesfedildiği günden bu yana, (ki 35 hasta bu E vitamini için yapılan uzun yaşıyan insanların bazılanndi ker hastalannda kullanılması gene sene gecmistlr) hayatta ve ensülin reklâma inanarak avuclar dolusu para verip Amerikadan bir sene kalb ve damar hastahklannın mey makalede yazıldığı gibi bir kaç ay le yasayan insanlar vardır. dana çıkmasıdır. Bu tabiidir. Evvel lık bir mesele olmayıp 7 senelik Bir tanesi de Londrada en btlyük müddetle bu ilâcı temine imkân ce şeker hastahğına müptelâ insa mazisi olan bir hikâyedir. 7 aene diabet mfitehassın heklmdir. Ken buldu. Ne ilâcı aldığı zaman ve ne lar uzun müddet yasamadıkları İçin evvel E vitamininin »eker hastah disine hergün lki defa ensülin ıı de bir sene nihayetinde seker has bu gibi kalb ve damar hastalıklan **• talığı iyilesmedi. gerilemedi ve elğına ve seker hasts lığından husule nngası yaptırmaktadır. görülmezdi. Bugün görülüyorsa an bugün perhiz sayesinde ve aragelen damar bozukluklarına iyi Atatürkün kalpagi Çocuklann v« genclprin aeker sıra ensülin ile yaşamaktadır. Son bunlann uzun yasadıklan içindir. geleceği hakkında Kanadada bir Mustafa Kemalln Milli Mfieade» hastalığı enafllin kesfinden evvel en zamanlarda gene diabetli bir hasta Şeker hastalığı olmıyan yaşlılann fabrikaya bağlı maaslı doktorlar, bir çoğunun da damar ve kalb has leye aid plânlan tasarladığı evd« ilim cemiyetlerinden ziyade (Reader korkunc v» yasama imkânını bı ancak günde üç defa ensülin yap talıklarına musab olduklarını gör son bayram dolayısile bîr tören terrakmıyan bir hastalıkb 3ugün en mak suretile dörtnala PiH«»n seker digest) gibi mecmualarda yazılar müyor muyuz ve dünyaya göz ka tibleıuniş. İsmi lâzun değil, bir hayazdılar ve ondan sonra da 1948 sülin sayesinde böyle bir korkumuz hastahğını durdurabilmişti. Etraf pamalanna bu hastalıklar sebeb ol tib, Atatürkün tarihl kalpajhzu vithaziranında ( Medical Record) da kalmamıttır. İyi tedavi edilen yav tan yapılan ensülinin zararlı olaea muyor mu? Buna mukabil şeke ve (Journal of Clinical Endocrino rucuklar büyümüşlerdir. EvİPnmiş ğı propagandasına kapılarak bir hastahğına müptelâ olan ihtiyarla rininden çıkanp basma fiyıtda. Bn hareketi, dinleyiciler tarafmdaj» talogy) de bir mektub halinde neşrın kansere daha az tutulduğun riyatta bulundular. Biz o zaman bu dair uraurai bir kanaat vardır. Hal biatile soğuk karşılanmıs. Gerçi hatib elbette bun« fena E vitaminini muhtelif sekerli hasbuki şeker hastalığı olmıyanlarıı talarda tatbik ettik ve 1949 senebir çoğıında bu amansız illete dah niyetle yapmamıştır ıma, bn dereee ( L I N Y ı T K Ö M Ü R Ü ) olçüsüzlük de olur mu? Hürmatiıı sinde Tıb Cemiyetine bu meseleye çok rast geliniyor. Fabrikatör ve diğer ihtiyac sahiblfiinın emrindedir. ve hürmetsizliğin milletea kabol dair tebligatta bulunduk. Ve netiNetice olarak şunu belirtmek Is edilmit ifade tarzlan vardır. Töce olarak E vitamininin şeker hasterim ki bizde ve dünvanın her ta renlerde ortaya çıkanlar hiç ıfcjfllsa talığı üzerinde hiç bir tesir icra rafında şeker hastahğınm tedavis etmediğini sövledık. Bizim gibi 7 Kara Mustafa Paşa Cad. (Rıhtım Cid.) No. 209. bu kadarcığını bilmelidirler. ıki mühim esasa dayanır. Biri per TELEFON: 47472 senedenberi bu mesele üzerinde çaManevi tarafıadaa baska aaaVR hir., diğeri ensülindir. Bıın'ann ha lıs^n helirrler, ensüline ihtiyacı otarai da var: ricinde henüz şeker hastalığını te up da onunla yaşıyan seker hasÜmmetler ve millefler, krymeta davi edecek ne ağız ve ne de en talarının ensülini bırakarak E vijeksiyon yolile bunlar kadar tesi hâhralanna el defil, tög büa 4eğ. tamini ile iyileşt ğini hiç bir zali hiç bir ilâc yoktur. İlmî esaslar; dirmiyorlar; çok defa onlan güntş man görmemişlerdir. istinad etmiyen günlük ilâc propa ışığından konıyorlar. MiutomaagandaİRnna halkımızin itiroad et lar, büyük Peygamberierini» kor> Haknkat bu iken simdi yalnız memesini kendi menfaatleri bakı kasını öyle itinalarla asırlaraı M*> 29 Mayıs Cumartesi giinü ensülin sayesinde bugün yasamak mından tavsiye etrneği faydal sine miras bırakmıslardrr. Mukadimkânını bulan şeker hastaların a gördüm ve insanlık borcu bilirim des emanetleri tesellüm eden milensülin tehlikelidir, onun yerıne E letimizin bu hususta da vazifesial vitamini çıkmıştır diye bir fikir teliyi yaptığı göriihuüstür. Türkler, kin etmenin ne kad^r zararlı olamillet olarak da, milli bitmlara cağını tebarüz ettirmek isterim. şimdikinden daha titiz, daha baSeker hastahğına karşı ensülinin kanç davranmalıdırlar. bugün di»hi yegâne ilâc olduğunu Şeker hastalığı hakkmda neşredilen asılsız haberler •. Yazan: Ord. Prof. « ^ ^ » » > 1 | M E V Z U L A R ı 1! [ 20 Mayıs 1954 ABAHTAN ABAHA... Marş kıtlığı on millî bayraza sırasında dikkate çarpan bazı hâdiseler oldu. İyi taraflannı bahi« konusu yapmak «aruretini duymuyorum; çünkü Atatürkten mukaddes emanetini devralan Türk gencliği, tpor bayrammda elbette yüzümüzü güldüren bir gösteride bulunaeaktı; bunda muvaffak olonmujrur. Ancak... Bu «ibi bayramlar, kültür barnlelerine de yol açmah detil midirT Yalnız bayrak asmak, tak kurmak, İsveç asulü jimnastik yapmak, hattft eski nesillerin bulduklan aa'an«li oyunlan sahada diriltmek, tek» rariamak kâfi »ayılama». Gönül, bir ibda, bir yaratıcdık «dmaaım diliyor: Mutlaka o seneya mahsus birkaç jey icad edihnelidir. Meaelâ ononru yıldaki meşhur marj kabi« linden... Her nedense maaleaef Wz«Je böyolamıyor. Musikişinaslaranız, i»tidadlanm ya fazlaca alaturkaya, yahud da garb müziğinin yüksek kademelerine tırmanmağa hasretmişlerdir. Öemen her milletin bayramlarmda türlü türlü »»frıl»»1 va kütle havalan orUya abldıtı hald*. biz ille diş memleketlerden yahud eski zamanlardan imdsd bckJlyortn. Subay olarak yetisen genderimiıın bile, çok malum garb havalarlle muşterek beden hareketl ympmak zorunda kalmalan bixi düfündürmeli, bestekarlanmm fayrete fetirmelidir. Askeriikle ve topluhık hareketl^. rile bu kadar uğraşmıı Türk milletinin bu dereee az marsı ve hep birağızdan söylenecek sarkıya «ahik olmamav havsalaya sığmaz. Bestekârlarunızı tenlddd* hakh Muzaffer Şevki Yener 3 KOMUR CERRAHOĞULLARI T.A.Ş. TURK EKSPRES BANK soyledim. Bunu aynı makrledeki şu yazıdan da pek güzel anlıysbiliriz: (Şekerlinin vücudünde hâdiseler normal seyrini kaybeder, ya şeker gerekt.ği ksdar çabuk yanmaz, yahııd da depo edilmesi uzun sürer. Pankreasın ifr. z ettiği ensülin, şekerin yanması ve depo edilmesi iş Keşideye ıştirak etıııek. Uzere para jatırınaL. Hemedan'dakl tören: Kâzım Gürkan SON GÜN BU AKŞAM Mevsimin ilk biivük ATRAKSYONU Utanbul Markazl: Sirkacl. Büyük « Postahan» karsısı. T«l: 2422422525756 ^ OskUdar A|ansı: Ahmftdiye. Halk Cad Ha. 1 Karagümrük A|ansı: Atikill, Ftvıl Pata Cad Ahmed M E V L İD ŞAKtR GANİ Somuncuoğlu BUKİYE FEVZtYE Somuncuoğlu'nun 21 mayn 1954 cıımartesi gunü Tefvlklye camlinde oğle namazını mütetkıb Mevlidl Şerineri okunacmğı akrabs dost ve teşrifı arzu edenlerin malumatiarın» arzolurnır. Somuncuoülu aüesl lthal&t yapılmaması yuzünden »on zamanlarda pıyassda fotr japka darlıgı hissedilmeğe başlaır.ıştır. Şeker Bayıamının yakıajtığı ju günlerde piyasada isterulen evsafta şapka bulunamadığı gibi fıatlar da çok yuksektır. B.Ihassa yazlık şapkaların mevcudu piyasada çok azaımıştır. Haber aldıgımıza göre Ticaret Bakafihgı piyasaottki dar'ığı öiılemek *cln Daireler hu sabah açıhyor 19 Mayıs Ce ;c ık ve Spor Bayramı Çekoslovakyadan kulliyetlı raıktarda Tnunaubetile dı.n kapalı kalan resrnt şapka ithalıne mıısaade etmlftir. Bu hususta Merkez Bankasına lâzım daireler bu mhth scılncaktır. Okullar ge'ıen talımat verjrr.ıştır. bugıın de tatil yapacaktır. Ekonoml ve Ticaret Bakanlı&n» bağlı Toprak Mahsullerı Ofisl ljçl roumejsilleri dün matb&amıza gelerek kendilennin de Tekel müstahdeırüeri durumunda olduklarını, senede üç defa verılmekte olan lkrarr.jyeden faydalanmaları İçin alâkalı makama müracaat ettiklerinı bildirmişlerdir. Memlekett» imar faaliyetinın genislemesi dulger ve duvarcı lhtıyacııu »ttırmaktadır. Bugjn blr dulger veya sıv&cı 15 lira gundeligi bile az gorırektedir. üu lhtiyacın Milli Eğitim Bakanlığınra gozonüne ahnarak şehnmızıie bir U«ta ve Vapı Okulu lle kurslar açılmasına hızum gorulmektedir. Dıger taraftan memleketimizin muhtelıt yerlerinde lnşa halınde bulunan nıdro elektnk santrallarının uc. dort sene sonra faaliyete geçmesıni muleakıu gents c'çude elektrikçi ve elektrik m^Jzemeci.l=ıne ıhliyaç basıl olftonğınJan şımdiden tedbir alınması zaruri eı.nıtmektPaır. Toprak Ofis işçileri d« ikramiye istiyor Çekoslovakyadan şapka ithal edilecek HATA'S BALLET 6 dansöz ve mfv'ıur Çinli akrobat Ahmed Agaoglunun 15 lnd BlUm yıl ddnOmü mUnasebetile dün evinde vı Ferikoyundekl merarı baaında bir toreı yapılmıs, hizmetleri belırtllmtıtir. Saat 15 te merhumun ruhuna mevlld nkutulmuştur. Ağaoğlunun ölüm yıldönümü Taksim Belediye Gazinosu Lokanta ve Pnvivonunda Bu akşamdan itibaren Şehrimizde Usta ve Yapı Okulu açılması lüzumJu görülüyor 1 KİŞİYE 100 REŞAT ÂLTINI YENİ ACILAN O S M A N B E Y Şubemizin hususî ikramiyesine istlrak lcin hesab açtunnn. Lâfı açılmışken bir noktaya daı dokunayım: kısa zamao aonra, Millî Mücadele devrine ve kahramanlanna dair fotograflan galiba pek bulamaz olacağız. Atatürküa îotoçraflan ki, kendi devnnda n l mütenahi denecek miktardaydı; hatenevviiler azabnış. ekseri orijinallerin rengi sohnuştur. El yanlan da öyle: kimyevî mürekkebler, eski berir mürekkebleri fibi sabH olmadifhndan, uçuyor, gidiyor. Keza, razete koleksiyonlan azalıyar. Hulâsa, elimizde pek çoktur zannettiğimiz hâtıralar, bu kadar kısa bir devrede, zamamn tahribine manız kalmıştır bile . Hiç değilse, vitrinlere itina fl« konuianlara karşı lâubaiiiik etmU yelim. Kalpak hâdisesi bize buna ihtar ediyor. Hürmet etmek vazifemiz bir yana. madrfî sebeblerle bu fibi eşyaya daha itinnlı olalnn. Kadıköy OPERA Sinemasmda 2 büyük film birden 1 İPEK MASKEÜ 2 FAHİŞENİN (Maske end Blue) Baş: Rollerde: Marika Rökk Paul Ilubschmidt KADIN (Renkli) 9 EYLÜLDE Bıılıın da.valı hır r\e »nhıb •i^bılirsınit. CAZİB AÇILIŞ HEDİYELERÎ ÜTrnım! kesidede Erenköv Ethemefendi asfaltında her ay blr •partıman ılnlr>n BELÂLISI Sevend Fevel Fimners I Baş Rollerde: Jon Wavne Marlene Dietrich I Katîıköy Süreyya Sinemasmda 1 ATOM BELDESİ (Orijinal) GE\E BARRY LYDİA CLARKE 2 HAYALİNDEKİ ADAM Bu akşamdan itibaren 2 büyük film birden HCHVARD DUFF MONA FREEMAN' Beyoğlu ELHAMRA Sinemasmda ~" Tramvay ve Eloktr k Iuire^mın A'man\a>a sıparış ettıeı ellişer kışilik ctnbiisleri Almanyada tesellıım etnıek uzere Otobus Servis Muduru >arın A!nı,.nyaya gıdecektır. Şimdi çalısaıılardan daha ufık olan bu otobüsler el!i trııedır. Şth.n kenar temtlerinde acılicsk yeni servıslerde kullanılacaktır. Ellişer kişilik 50 olohüs yakında Almanyadan getiriK\or 10 DÖŞELİ EV BİRDEN S ll.ı/ııaua k.>dar (t»/dan «lanUı lılı kıııata da gııtıkr «JLSJLft. TİIRKİYE KREDİ n ^ artanbal •adyotunun od* mflzlğ! n a * taıd* «alaa |enç aanatkârlara son günlarda nOjv tmtOua tıtyttt buzıınrcda hntlh»n* tâbi tutulanklan Mldlrilra!»tir. Tıllans» Konaemtuard* okumus. llmt kurulda lmühan vermlf tnı san» •tkârlars yapılan teijlı UcllUcr armjında hayretle kaısılanmiftır. Istanbnl Radyacunun oda müziğl •nrtrftrinn hntihana tâbi tntuhıyM •Blr FransızBayan^ itrctmen fransızca, al manca dersleri verir. Telefon 24 12" Saat 1418 VAHSIDUNYALARDA Where No. Vultures Fly (RENKLİ) ANTHONY STEEL DİNAH SHERtOAN Bv akşamdan ttibarea Mevsimin en güzel filmi 1SAHTE ŞÖVALYE (Renkli) BOB HOPE LUCÎLLE BALL Bugünden itibnren 2 büyük film birden MAYAS 2 0 RAMA7AN 17 ' 2 ÖLÜM YOLCULARI (Orijinal) BARBARA STANWYCK JOHN LUND 1 V. E. ] 4 38 | 9 14 t.4< 12.10 16.03 19.24 21.17 S.44 |12.00| 1531 â o 2 1 < S, 1 > 2 31 7 07 /API ve KREDİ BANKASI ATTT SAKAR Nfishası 15 knru^for Abone şeraiti Türkiye Harle Ura Ki ScnelUc 42 00 Altı aylık 22 M Üç ayhk 12 00 Blr »yhk 4 50 D I K K AT îazetemlze genrtenien evrak ediUln edlımesln tade tlân adan merutlyet cabuı srillmez CUMHURİYET J L  L E ve A R S i n e m a l a r ı n d a 22 EV va 195i yılında Bah^elt 10 9 Eylülde bir çekilişte hediye edilecek Döseli v Bahçeli e evde : 1.000.000 lira Çeşitı. para hediyeleriyT& her Buı dolabı * Rad.vo * Çamajır makinası • Elektrik »üpurresl * Diki} mnklnası EV Haziran CumartaaJ «kfamına 5 Ikramiyeli Ait* Cuzdant u kuraya da glrerler» Kadıköy Şubemlzin önündta heı laat bajı kalkan vasıtalarla bu •v/tri .tiyaıtt •d«blîlı»tni+ hadar vt Ktedî Dankasi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog