Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

10 ı ı e ı yıl ıtfi I0.7Ü8 umhuriyet M g n f »• KakttA a*«§! Gumhorlya*, tıta nbut Posta knrum tstanbu! Ho U$ " ümumi Sastral Kumara*. 2429S Yaa tflart 24299, Matbaa 2*290 iW»acırsijiniNtrsNAnl MTUNUSNABI . . Perşembe 20 Majns 1954 19 Mayıs Bayramı dün bütün yurdda heyecanla kutlandı Türk gençliğinin bütün şehîrlerde, bilhassa Ankara, Istanbul ve tzmirde yaptığı spor gösterilerî çok güzel oldu Atanın d1 n 1 «e ölüm döşeği önüııdo yapılan tören Behcet Kemal Çaflar oldufu hald». aut 10 *» Dolmabahçc Sarayonda toplannuslardjr. Ata. tflrkün yatafı bMinda ihtlram dun«undafl «oa. ra, kımuzı beyaı karanfülerla Turk barr&tı Arkan Sa 8 Sü. I dı Cıunhnr K«M, Baıbakaa •• Bakaalat M a aabalı Ankara4a Ebedl S*f AtMflrkdn manavi hımırunda dımetaı TatİB Ruftü Zorlu, Buyük «Idugu fibi, Ankanda 4a kak 1» May» aaadyonuada Ankara 19 (« a ) Ariz AtatflrMeelM Raia vektllerl, Bakun Türk vataru vt ishklalıni kur bfiyük bir hayeeanla kırtlannn»*». tellf «por f6*Wrileri yapmıştır. Maraaiınd* Cumhur Bvakam O* Vınlar, miU*trekiUerl, Krkam H»rAtatflrktt» « u n ı t ttÜJtl muk»dtarmak üzer» bundan 35 N B I »W»1 Samsuna ayak bastıjı füıün yıl da« vedıayı t«(llı» almanm SS » e l lftl Baymr, Ba^bakaa Adnan MeruU bty«i Umuıniy» Rcif reklli, NATO Xrk«ıt Sa. «, Sü. I <i« donumü oian bugun, jrurdun h«r yıldorrtfanünde Turk feoehtı bu »• rta, Devlat Bakaıu Bafbakas 7ar Miflf TeMnüd Biriiği, gece re giindüz lcursları açarak halln inkılâblara muzır tahriklere kârfi tenvir edecek Halk, zararlı cereyanlardan konınacak Andlaşmaya göre Pakistan askeri malzeme ve teçhizat alacak, fakat Birleşik Amerikaya üs vermiyecek Amerika Pakistan andlaşması imzalandı Arkasi Sa 6, 7 de tstanbul Kıı Llseslnl Bltir«nlw Derneftl. 19 Mavii Spor ve Gençlik Bayramı münaseb«tıle, dün avrı bir program tatbik »tmisrtlr Dernelc menaublan. arala'rında Ataturkfln h«n?lre«l Makbule Atadan. Sukrü Kaya v# MllH Tetanfld Blrliglnhn kuruluş yildonfimü münasebeüle Bırlik Baf kanı Prof Ekrem Şerıf Egeli dun aaat 11,30 da Gazeteciler Cemıyetind* bir bann toplantısı yapmı;tır Birhgln faaliyati re gayeleri hakkınd» luhat Teren Ekrera Şerlf Egell, komünizm tahrıkçılennln bilkasaa echalet, hastahk vt ljçı daralan •trafında çahştıklanna, tahriklerinl bu cepheler» vonelttıklerin« işaretle, buna karsı mudafaa Arkam Sa 6 Sü 3 d« j Wa«hington 19 (A P 1 Blrleşfk [ Amerika bupun Pakistan lUihlı kuvvetlerine askeri malzerfie ve ta; lım terbıve yardımı temıni hususunda resmen taahhud altına gırmıjtır Hındıstanın sıddetll ltlrazlanlt karşılasan andlaşma Karaşıde Pakıttan Dı$ Işlerı Bakanı Sır Muhammed Zafırullah Han Ue Amenkan Elçılı^ı maslahatguzan ara Dotaubalıt* ated^h M ı U gteterttaHhaı Ur tobU trmlr. 19 (T. H A ) Kıyafet \ • Şapka kantiTmna avkın olarak §on BÜnlerd» WUıaM» »»hnmlzin merkeri yerlerind» fe« gıyenWtB çoğalmam dıkkatl çekmektetHr Bılhatsa eamiler» Ukk«lerl« r* kfiçflk çapta fetlerl* gldUmMİ genclik tetakkfillerl tarafından «nTaknik Ünlversitt taraiından ter nıyct* babar rerllmif r» bunlara Tflrkiyt Gflre» redermsyonu ı*Tokyo, U (a a ) Dfinya gur«f »ampıyonasına katılacak olan ısi Vehbi Emr», 9 pehbvan, S ha bblcncn, Teknık Ünıv*r»it« Fe mânl oluıunan iatenınlstir. Şehlr içindc çarfafla dolajan kaMemleketımlzl riyaret etmekte o 16 kışılık Turk heyetı dun gec« bu k«n, 2 «mtren&r v# 1 ldareciden nerbahçc basketbol maçı dftn gec* Sa 6, Su 5 tt dınlann da fayın günden gun« ırtlan Guney Avnıpa Muttefik Kuv raya gclnujtır. Arkas\ Sa. 6, Su. t da vetlerı Kumandanı Oramıral Fecbmaktadır. teler dun beraberinde Günevdoğu ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR Arkan Sa. «. 5ü. « d« Amiral Fechteler Güreşçileriniz Tokyodaki bugun Gölcuk miisabakalar neticesînden ömidli ussüne gidiyor Üniversiteden ayrılmıyan Prof. milletvekilleri Dün geceki basketbol maçı yarıda kaldı Izmirde f es giyenler çoğaldı Milletleraraaı Olfanpiyad komiteni bajkanı mnharririmizU karsı karsıya Milletlerarası Olimpiyat komitesi başkanı dün akşam şehrimize geldi Bütün dnnyada pizli profesyoneHiğin düşmanı T« amatörliığun 1 numaraiı âşığı sayılan Avery Brundağe il« bir mulâkat Milietiararaaı OUmpıyad Komlte«i Ba<kaıu Mr Avery Brondagc, dün laat 2015 te Italya bandıralı «Abbaria» yolcu gemlsile Atinadan gehrımıze geimlştir Beraberinde rtıkası, Mılletlerarası Ohmpıyad Komıtesı ve icra komitesi azalanndan Kubalı M. Bıguel Moenck ve refıkan, İtaryan Count Thaon de Re•«1 • kın Ü» fane bir ttaly«B « olan Sıgnor Gidt Sttphaniı bulunmaktadır. Bir Amerlkalı olan Mr. Avery Brundag* vı beraberindekiler, mtalesef lâyık oldukları jekılde alâka görmenuşler, sadece Turkıye 01lunpiyad Komitesi umuml kâtıbi Atkan S. t Su 1 d» FEVERBAHÇE GALİB Profe«yonel kuroe altıncı hafta karıılasraaJarındap Hki dun DplrpaV>ahç« stadında Fenerbahce ile EVnnıyet arasında vapıldı 2 1 Fenerbahçenın kaîanmastle scaıa eren maçın tafsılâhnı dorduncu «ahıfeHs venyoruz Yukandakı resım bu karsılasmadan heyecanlı bır laflıayı tesbit ediyor. t^nbul mllletveklll Ord Prof Dr Kema) AUy Ile Srvım mUletrekılı Ord Prof Ahmed Özelta mil Arkajn Sa, 6 Su i &• Çocuk Kraliçe ile evinde bir mülâkat Eski hamam, eski tas OflmriUe v lnhisarlar VtfcdUt* »övluyor y«nl oumruk tmrifıti umuml bir hayat paKakft^t ttvhd «d*ctk mahi. yttt* dtğtldir. Gazrttei ıSylHvor. tthal mah pamuVIu fiatlan yeni tartfe tatbtk tdumed*n artmağa başladt tğ«r hngünku tıaytt poha. UUğında muhUk'rlerin, bır Jcınm tıiltk&r tactr vt «maftn d« büyuk payy olmasaydı VekAletin v*rd\ğ\ trminat belki «ndtfelcrt ha/ı/letırdt. Fakat mademki bunlar fazlasüt meveud, • haldt «ı/ent tarıfe ha. j/orı pahahlandıracak mnbıV«tff drğildir, dıyip kesmek bır bnkflmtt makarruna deflı' hır fintvernte kursumvt yakipr dnrten Idf oluyor Han< bv ttbVğdt tyeni tonfeyİ f<atlara tam için vesıie edecekIcr« föyle yapılacak, bbyle ya> jnlacak. sözü* O, gene, att a. lan Uskudarı geçtıkten jonra mt suylenecek* öyle ıst ne zahmet a devletlum, boyle tebhğlen bız okuya okuya hafıx olduk. \ »»» J 1UGİİN: Kırkınci Tarih llâvcmiz ie »ahifelerimlıde Çociik Kıallçe Fatma Dural »rkadasımula fconu;urk<>r (lnıraiınıiakller, yanındaa ayırnıadifı bebeği «Mııhmııd Ile CnmhıırlyFt'bı dıınkıı ı«yuı) Mğda Kjrall«*nl»ı *n heiendi»H remwi . l'jjtı*t t. ne\ sahıjtmud* Efki futbvlnı Alfeh An«h.. Hiç MjU futb*l hakeml dbvdüler... ••tartmiM y«nl ••lan kftpeklvr futbol OTnuTorlnr fftrnMdiım. Na kavga attütr, aa i»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog