Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CVMHUftf I n i Nihayet... yepyeni bir Benzin Benzmle işley en her türlu nakil vasıtasının daha'r tmdımanlı ve mükemmel çalış masını sağlıyabile fcek yegâne yakıt Mobilgas Bu günön icaplanha göre tekâmul etmekte otan araba motörleri, alelâde benzinden başka bir yakıt kullanılması lüzumunu doğurmuş bulunuyor. Bu ihtiyaç gözönünde bulundurularak meydana getirilmiş olan YENI MOBİLGAS ÇİFTE KUVVETLİDIR. ..VENİ \l ESKİ HER ARABANIN YAKIT1 Memleketlmlzde lîk defa olaraV YENİ VE ESKİ fTER TtP VE MARKA ARABAMN RANDIMAMNI ARTTI.' RACAK HAKtKATEN ÇtFTE KUVVETLİ BİR BENZİN PİYASAYA ARZEDİLMİŞ BULUNUYOR. YENİ MOBİLGAS birinci kuvvetini en yeni tasfiye tcknlği tl« elde rdilen yOktek o k t a n derecesinden ve bunua motörflnüze sağlayacağı bir sOru faydadan alarak, (kinci kuvvetini d# bir cok motör anzalarını önleyici kiniTe\1 katıklarla kazanarak eize daha az benzinle daha fazla Jdlometre eağlıyaraktırt Dana yflksek oktanlıdır. 0nun i t i n her t ü r l u »arabantn cekisini artırır. Motor vuruntusunu keserj Uine katılmıs olan tesirll terkipler sayesinde motor • arızalarının (oğunu önler. ARABAN1ZIN DEPOSUNU BÎR DEFA DOLDURMAKLA ARADAKİ FARKI ANLIYACAKSINIZ. BUTÜN » I I S A T I S YERLERİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog