Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

: 3 mayıstan HAZİRANA y eniden inşa edilmek üzere 15 haziranda yıkflacak olan STOK mağazası, Avrupa ve yerli en nadide kuma?ları mecburen en ucuz fiatlarla satıja arz etmsktedir. Çaym muşterîîerimize bu fırsattan istifade etmelerini tavsiya ederiz. En tUtun kaüta EA aaditfa iesenf&r KİNİNLİ GRİPİN Yabancı bir sanatkâr ne divor Ungıcıcds n&hklan öcler "TOrkiyede, herhangl blr Amerfkan veya Avrup* sabununu aratmıyan cldden nefis blr Tuvalet Sa* ÇELTİK EKİCILERI Çeltiğin en çok muhtac olduju gübr« TOMAS't». Fiatı da ueu»dıır. Bitmeden aeele muractftt •dinlx. SULTANHAMAM 11/13' İSTANBUt T E L : 22974 Türk İngiliz Şirketi Galata., Perşembepazar Arslan Han 9/3. Tel: 49083 RÜBİ ZEVK SAHlBLERl •• SAYFİYEDE OTURANLARI DAVET EDÎYORL Saçlannırın tabit rengi için 45 dakika kâfidir. V lw«to* yıkaaradon V Dekotor* etmedon V Zahmat vermedeii Bütun Avrupa, hattâ dunyada artistik mamulâtlle jtöhret yapmı? bir fabrtkanm Turkiye i bir rn^ g^Cİİİfr yp.f,edajk,ar1iklar iş elde ettik «.!.*•«, J.« •.. ..=/.. .^ •ir RUBİyi ziyarçtpızde ejj tipikv« çrijinaj ayak lâmbalan V« «FTEK hayranlığmızı ğizliyemiyeceksiniz. •• RUBI sizlerefSİipdkr&k^iar grnsall^ M ras1lamaaıfyjız zevk mahsulu kıymetler tak* dim edecektır Emsallerüe kıyas edflmlyecek kalıtede EASY çaniaşır maklheleM inuaizam FLORENCE ve apelisl havagazl ocaklan, muhtelif bu« dolablan 11» biluımım elektrik r e havaçazi cıhazları. cfft OzeHncto y PURO benek ve sfv!!cel«rinteşekkOIOrtttmsni olur dldlnld beeler, ko * PURO rur ksdfe gibl yu* muşak çiçek gibi taze yaper • rinin e(!er Orerindeki tahripkâr tesirine mani olur * * RUBI Mutlaka ziyaret etfiniı. Istiklâl Cad. 423. Tel: 41496 RUBI İşçi Aranıyor Mağazsda olabılecek görmek uzere 1315 yaşında adama lhtiyac vardır. Muracaat: Tahtakale Caddesi Cömerd Türk »okak No. 3 Sanuun Asüye 2 nci Hukuk Hâkimliğinden: M/ıon Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kadıköy Şubesi Müdürlüğünden: KadJcoyünde tskele civannda kâin Şube binamızm Ikınc: flçüncü ve dSrdüncfi katlanndaki daıreler açık arttırma luretile kiraya verilecektlr. Daireler dört oda, btr bol • saflTtemilfltmdan ibaret ohıp » kalortferlıdir. Açık artürma şartnamesml g3rm«k r* izahat almak İçin fubemiı müdürlügün» 4/5 '354 tarihln» kadar mflracut edü*bfllr. 5 '5 '954 tarihliM mflMdif çarşamb» gtet aaat 15 <U Şubemiz njüdürlüğTİndeki komisyon hiizurunda yapdacak «çık arttırma nrtice»! Genel Müdürlügümüzc* tasdik edıldıkten »onrs kontratlar aktedılecektir. Gene! Müdürlük lhalerl .yapıp yapmamakta ferbesttJr. (5411) MemleketimİEe gelerek NÎLGÜPf iltnini çerirea Alman lîlim yılcfıa e ffleellik kraliçelertndea ERÎKA HEMBERG. M n« kadar aefu bir sabun ba PURO M dijorrPURO cildime o kadar iyi geidi ki.M Türk hanımları için PURO fibi bir «abuna buimak imkânı eidden bQyük bir matharijetl Siılere tartijem: PURO'dan bagka aa. bun kullanmayıou. PURO ile, gençlik, g^tellik ve cazibenizi daijçna mubafaaş edebilireinis. M BOL KÖPOKLO • MEFİS KOKÜLUİ Çakmak Meraklılarına M üj d e Cihanşümul (TRESOR) marka İBRtKLÎ Çakmak fabrıkası uzun müddettenberi buyuk fedakârhklarla çalısarak mco Dnplex ve Alf» Exira Tiarka benzinli otomatik cakmaklarının da tçmınme muvaffak olarak gövdesi desenlı ve çiçekli bir şekilde pıvasava arzedilmlştır. Çakmakların asıl kıymetlı parçaları çark ve yaylarıdır ÎWCO ve ALFA cakmaklarının çarkları en yüksek kahtelı çelıkten yapılmıştır. Taklıd markalarda bu çarklar adi sactan yapıldığı cihetıe ömürleri gayet kısadır. Markalarımız patent Hdır. Telefon: 27859 Umumi Türkıve Mümessıüıği : Marpuccular Barnatan han No. 40 Istanbul PURO memleketimlrde on güzel hanrrdan dokuzunun kultandığı tuvalet sabunudur Hususî Almanca Dersleri Soa metodlarla h«r me*leg« för« «irw»n«« dard rarilir. Tercumelar yapılır. Mur»caafe Lâldl, Çukur$e«m« »okak HARS AptDaJr* 5 TORM LINES Vapur Kumptavası GERD TORM vapurunun 11 mayıs 954 de doğru Istanbula New York'tan hareket ve 2T/28 mayıs 954 de lırranımıza muvasalat edeceğini sajnn ithalâtçı mui'erılerlne bıldımekle şeref duyar. İfhalâtçılara îlân Gahta Karamustafa caddesı 1 Tel*fo" 42612 Dsyael MümJn Car. tarafından davah Ean« Can alevhıne açı.an boşanm» d«vuı üzerine yapılkn muhakeroede djvslının yeri ve yuraiınun bellı olmar S'Jı fopianan belgeıt'ien a Uıılmekl* dav*. düefeçesl ve flavetıyente Iıtanbulda Lntt^ar eden Cumhurtyet (azeteelle Uinen tebllgin» v« bir ömejlnln mahkeme salonuna uılması v« dTirutmanın 21 mayıs 954 fUnü ü » t f ı bırmkılmaıına karar verildljinden belll g\m ve saatt* duniîmaya gelmMlJ) veva blr vekll gondenredijl t«kdlrde hakkında gıyab kararı verülp tebllg eaıleceğınden îorusturma ve yargılamays de%am olımnak uzere 10 gun Içlnde cevab vermesi ve eozu geçen gun v« saatte gelmesi Han clunur. (52«9) MODA GİYİM SALOND . Şık glyiamek istıyenlerıa hizmetındedir. Ve çok müsaid şartlarla BAYLARA An.erikan markası üzerine haztr takun eTbise 115, tngillz ipliğl Molln» kumaşUnUn beğendirmek fartU* ıamarlama elbij* 140 lirmdır. Parısten getlrdigüniz kadm terzlıais tarafmdan mflesses*mizde dikilea tayyör, manto, dökar, döpiyes, pantalon Y* kaplar en müşkülpeâend bayanlan dahi memnun etmektedlr. Ayrıca, çocuk takımlan, «por ceketler. pantalon, gomlek, pijama, yünlü, ipekll. pamuklu kumaşlar, perdelik tüller ve her cins glyim eşyası çok ucuz fiatlarla temin edilebılir. ENVER KULAÇ T« ORT. Sultanbamam Selâni Bankası yanında Tuhaiçı Han kat 1 TELEFON 25803 PEŞİNATSIZ TAKSİTLE Safılık K 0 Ş K > Feneryolu Gazi Muhtarpaş« sokak 25 No. lı 4 dönüm bahçe içlnde 15 odalı deniM»W kSok Mblık&r. MOracaat: Telefon: 88552 T Op. ÜrologBevliye Mütehassısı Levend mahallesi 3 öncö kısım evferi hakkında ALİ İDr. Süreyya ATAMAL I T a Takslm, Sıraselvıler 91/1 Telefon: 45744 ^ Üroloğ Operatör J Levend znahalleslnin S flncfl kının inçaatın* başlanmıftır. tkind kısım Inşaat İçin Bankamıza mürseaat timiş v ı e«aj şartlanmız dahiünde hesab açtırmış bulunan taliblere bu «on kısım inşaatta niçhan hakkı tanınmış bulunmaktadır. Bu teklif. ler sırasında yenıden tasnıf yapıimak üzere 3 üncü kısım olarak, inşa edilecek evlerden yeni B F tö R. «plerine talıb olanlana 31'5/1954 tarihina kadar Bankamııa muracaat ederek talebnamelerini doldurmalannı rica ederiz. (5232) Türkiye Emlâk Kredi Bankasından: Umumî Acentası: C. S1SKİDİ f tŞÇİ KIZLAR ARANIYOR | Lâboratuarda ambalâj işlerin J de çalışmak üzere işçı kızl«r aranıyor Her gün oğleye) kadar Osmanbey Halâskârga» I caddesi 204 1 Fen Lâboratu | • anna müracaatleril SATILK BOŞ BÎNA Cağaloğlu. Nuruosmanlye caddesinde 204 metreli 4 er büyük odalı üç katb dükkânlı kârgır Ap. boç teslim. İrfan Bılık Tel. 26309. Dr. SUPHİ ŞENSES tdrar Yollan ve Tenasul Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı Beyoglu han Tel 45367 fiaaaaaaMBn A r a n ı y o r Taksimde yeni açılacak eczane için parfümeri kısmında çaluacak ve daktılo bilen bayan ıle, tecrübelı eczacı veya kalfası aranıyor. îsteklılerın her gün saat 11 14 arası 23538 e telefon etmeleri. I R A L A T A J A \ SI Hizmetinize YALNIZ B A L A T M A Y I S A J A N S I N A İ K R A M İ Y E S İ 5 0 0 Gi riyor K « ff | «| • • I A L T I N BANKAMIZA MAHSUS ZARİF ve CAZİB AÇILIŞ HEDİYELERİ A İ D 1 0 0 A L T I N Her AÇACAĞINIZ 100 Liraya 1 kur'a EN AZ 100 L1RALIK Açılış günleri gişelerimiz saat 20 ye kadar emrinizdedir D 0 Gü HESABLA AN numarası BUNLARI KAZANABİLÎRSİNİZ. T e l e f o n : 11573
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog