Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

CÜMIIUKTI t Mayn 19M Şehrimizde dünkü hazırlık ve hâdiseler Baştarafı 1 inci sdhifede Oy atma işinin saat 17 de bitmesi Ve tasniflere başlanması mukarrerdir. Sandık başlarında herhangi uir hâdiseyi önleyecek tertibat alınmışttr. Vali ve Belediye başkan vekili Fahreddin Keritn Gökay, Bahr bayranu dolayısile dairelerin tatil bulunmasına rağmen dün sabahtan itibaren makamma gelmiş, Emniyet Müdüriinün ve Jandarma Kumandanının iştirakile, alınan inzıbatî tedbirleri şözden geçirmistir. Gerek Vali, gerekse muavinleri busün sabahtan itibaren *ece neticenin alınmasına kadar vilâyette bulunacaklardır. Vilâvette teskil edilmiş olan 9 büro vasıtasile tasnif neticeleriııin kısa zamanda toplanacağı ve Dİhayet saat 24 ile 1 arasında kat'î cet'cenin alınacağı şüphesiz göriılmektedir. Pastörize siit fabrikası dün faaliyete gecti Şeçim günü için ve reyler hakkında kanun ne diyor? I tod aahifeden devam Ancak, parti müsahidleri üçten fazla ise hazır bulunanlar arasuıda başkan tarafından kunıl huzurunda kur'a çekmek suretile sandık bsşmda kalacak uç parti müşahidi tesbit edilir. Diğer müşahldlerl* bağımsız aday müsahidleri için sayım işlemini yakından takib edebilecekleri bir yer ayrılır. Oy pusulalan tle «çılan sarflar saytsının kontroln Oy sayımı bitince, torbaya atılmıs olan oy pusulalannm sandıktan çıkan zarf sayısına uygunluğu kontrol edilir ve keyfiyet tutanaga geç:rilir. Muteber olmıyan oy posalalan Aşağıda yazılı oy pusulaları muteber değıldir: 1 Sandık kurulunca verllen tek biçim ve renkte bir zarftan gayri bir zarfa konulmuj bulunan pusulalar, 2 İmzah veya raühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten herhangi bir issret taşıyan pusulalar; 3 Hangi seçmen tarafından »tıl dığı belli olacak şekilde ımza, mühür veya işaret taşıyan zarftan çıkacak oy pusulalan; 4 İhtiva ettikleri Isimlerden hiç biri sandık kurulunca okunamıyan oy pusulalan. Bir zarftan, muhtelif İsimleri muhtevi ve birden fazla oy pusulası çıkUğı takdırde bu pusulalardan hiç biri muteber olmat Aynı isimleri muhtevi pusuladan bir kaç tane çıkmesı halinde bunlar tek pusula sayılırHesaba katılan ve kaülmıyas oy pusulalan Belli aday sayısmdan daha az sayıda ismi ihtiva eden oypusulalan olduğu gibi kabul edilir. Pusulada yazılı ısimlerden kurulca okunmıyan isimler hesaba katılmaz. Aynı lsim bir kaç defa yazılmıjsa tek oy sayılır. Pusulada, seçilecek aday sayısından fazla isim bulunduğu takdirde, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. Sandıkbası isierine itiras Sandıkbaşı işlerinrien dolayı sandık kurullarma Ugili seçmen veya sıyasî parti tarafından yapılacak itiraz ve şikâyetler üzerine, s?ndık kurulu derhal itiraz ve şikâyeti tetkik ve bir karara bağlayarak ilgiliye seçim yerinde tefhim eder. Aynı zamanda, bu .karara karşı itiraz olup olmadığım sorar. İtirazı varsa karrrla beraber bunu da rutan=ğa geçirir. hgili seçmen veya siyasî partiler, rutnağ3 geçirilen bu karara karçı yapacaklrrı İtiraz için ilçe seçim kurulu başkanına müracsat edebilirler. Başkanın karan, vaziyeti tashıh ve sandık kurulu kararını'1 iptal eder mahiyette ise derhal san j dık kuruluna bildirilir. Kurul bu karara uyar. Şikâyet ve itirazlarm sekll, müddet ve tesiri Şikâyet ve itırazlarda şikâyet ve itirazedenin adının, soyadmın ve adresinin açıkça bildirilmesi şarttır. Böyle olmıysn jikâyet ve itirazlar tetkik edilmez. Sandık kurullanna en geç tutanağın tanzim edilmesine kadar şikâyet olunabilir. Sandık kurullannın kararlan ve tutanaklarm tanzim işlemleri aleyhine ilçe seçim kurullanna yapılacak itirazlar sandık tutanağının Haftadan Batılılar arasında ihtilâf haftaya Baftarafı 1 inci fahifed* tncilterc ve Fransa bu ihtilâfları küçümsemiye salısmiflardır. Fakat Birleşik Amerikanın noktai nazanna göre, tngilter» Ue Fransa, Dulles'in Rusyaya karşı kuvvetli ve metin davracılması prensipine dayanan siyasetinin tatbikinde Amerikayı yüzüstü bırakmışlardır. Şimdiki durumun tahaddüs edeceği esasen geçen ay, Dulles'm Londra ve Parise yaptığı ziyaret sırasında anlaşılmtştı. Amerika Dış tşlerj Bakanı o zaman, Cenevre konferansı arifesinde bir Asya müdafaa ittifakı teşkilâtlandırmaya çalışmışh Fakat Tngiltere ve Fransa kesin taahhüdler altına ginnekten kaçmmışlardır. Dulles burada da Asya Pakb meselesini Büyük Britanya, Fransa. Avustralya ve Yeni Zelar.da ile müzakereye devam etmiş fakat bu devletler, konferansın devamı müddetmce herhangi bir harekete geçmek fikrini soğuk karşılamışlardır. Dulles'ın şimdiye kadar sarfettiği gayretler neticesinde yalnız Thailand ve ilgHiler, ittikka katılmak srzusunu göstermislerdi. Bütün bu müşküllere. İngiltere Başbakanı Churchill'in bir beyanı inzimam etmiştir. Churchill, Cenevre kon| ferr.nsmm neticesi tebellür edinci| ye kadar İngüterenin Hindi Çinide J Fransaya yardjm etmek hususunda herhanai bir askeri taahhüd altına girmiyeceğini söylemışti. Amerikan leceği gibi ayrı bir liste de yazaAtatiirk Orman çjftliği bilir. Tek bir parti listesi yazılaDİtarafından satin alınan leceği gibi istenirse karma liste de fabrika şimdilik 30003500 yapılabür. Karma lisdte yapmanın kilo siit işliyecek; yiize yasak olduğu hakkırıdaki haberierT yakın siit müvezzii dün asıl ve esası yoktur. Yalnız, gerek bizzat liste hazırlayanlar, gerekse sokaklarda dolaşarak 250 karma liste yapaeak olanlar isimşer gramlık eşantiyon lerini gayet okunaklı şekilde düz dağıttitar beyaz kâğıda yamalıdırlar. Çizgili ^BMB«BB m^ammam veya kareli kâğıdlara yanlmış lisBeşiktaştaki pastörize süt fabriteler muteber değildir. kasınm Ziraat Bakanlığına bağlı Adliyeye intikal edecek hâdiseler Ankara Atatıirk Orman Çiftliği mü Bugün Adliyede bir ağır ceza essesesi tarafından satın alındığını üç asliye ceza ve ikisi Eminönü, yazmıştık. ikisi Beyoğlu, biri de Fatih olmak Fabrika dünden itibaren faaliyeüzere 5 sulh ceza mahkemesi nö te geçmiş, şehrin Beyoğlu semtinbetçidir. Bunlar adliyeye intikal e deki apartıman ve evlere birer teldecek hâdiselere bakacaklardır. graf çekilerek «Bahar bayramınızı Gene bugün erken saatlerden Iti kutlar. dağıtma servisimizın pastöbaren İstanbul Savcısı Hicabi Dinc, j rize süt, yoğurt ve diger mamulleBaşyardımcısı Fethi Alpergin ve di | rimizi evlerinize kadar getirmeğe ğer savcı yardımeılan vazifelîri hazır olduğunu saygılarla arzedehaşmda bulUMcaklardır. ı riz» denilmiştir. Bu sabahtan ıtibaSeçmen kartları olmıyanlar Secmen kartlannın tevzii bitmiş Bir müstakil aday nezaret •ltına ] ren 90 kadar süt tevzi memura, Bevoğlu, Beşiktaş ve Galata semtlr Evlerir.de bulunamamış seçalındi menlerin kartlan bağlı olduklari îl Seçim kurulu dün son toplan tindeki binaların kapüannı calarak «andık kurulu başkanına teslim e tsını yapmış ve bazı kararlar almış bu sütten ve ayrandan istiyenlere vereceklerdir. Müessese müdürüdilmiştir. tır. Ziraat Bankası afişlerinin proSeçmenlerin seçim kartlannı san | paganda mahiyetinde olduguna dair nün izahatına nazaran şimdilik gün dlk kurulu başkanlanndan alabile C. H. P. iddiası tetkik edilmiş, afiş de 30003500 kilo süt işlenecek, kısa bir zaman sonra bu 10,000 kicekleri. seçim kütüklerinde isimleri lerin toplantılması uygun görül loya çıkanlacaktır. Haîbuki Istanbulunan vatandaşlanmızm da nümüştür. bulun ihtiyacı 6 ilâ 8 bin kilofus kâğıdlan ile müracaat ettikleıi D. P. tarafından C. H. P. adavı dur. Fabrıka, NATO devletleri kim tekdirde seçmen kartlan olmasa dahi oylarını kullanabilecekleri Vi Mihal Kayaoğlunun Yenikapı mu sesiz çocuklara yardım teşkilâtile hitinde memnu gün^e oronaganda bir anlaşma yapmıştır. lâyetce bildirilmektedir. yaptığı ihban savolığa havale edilBu anlaşma gereğince, yardım Şehrimlıdeld seçmen ve sandık miştir. faslından memleketimlze pastörize tayısı Dün Yeşilköyde korpünlzm lefcmŞehrimlzde muhtelif ilçelerde »an de bazı konuşmalar yaptığı iddia süt fabrikası tesisatı verilecek, buna mukabil fabrika her gün fakir dık ve seçmen adedi şöyledir: edilen müstakil adavlardan Yusuf Sandık Seomen Ahıskalı nezaret altma alınmıştır. çocuklara meccanen 3000 kilo süt daSıtacaktır. ilçesi 171 70703 Eminönü Tehdidle rey serbe<trisinl Şehrin süt ihtivacı, mevcud 5500 295 130722 Fatih ihlâl edenler inekle temin edilmektedir. MaamaBakırköy > 84 33S37 arttmrsa C. H. Partisi; Nuruosmanlye, fih fabrika kapasitesini Eyüb » 95 32344 dışından da süt Beyoğlu » 399 165046 Kumkapı, Gedıkpaşa, Eyüb semt şehrin hududlan gelecektir. Şimdiki halde şehirde Beşiktaş » 97 44506 ocaklarına mensub 37 C. H. Partisuçlannın anrak 4000 kilo istihsal vapılmakSanver » 43 17541 linin tevkif edildiğini, tadır. Pastörize sütler 3.2 nisbetinÜsküdar » 102 41757 açıklamadığını idia ederek İç İşde vaŞlıdır. Kadıköy > 110 49424 leri Bakanlığma, İstanbul EmniMüesssseve gelen sütler 80 deBevkoz > 62 20316 vet Müdürlüğüne, Savcılığa ve İl recede kavnatıldıktan sonra soğııtKartal » 50 16752 Seçim Kuruluna yıldınm teli çekilAdalar > 15 5668 miştir. Halk partisi il başkanhğı. ma cihazmdan gecirilmektedlr. Aydondurma da Çatalca » 79 21950 Alemdar ve Kumkapı karakollann rıca kaDİar içinde ] Imal ediiecektir. Hall's sütün kilosu Silivri > 41 14107 da hürriyetleri tahdid edilmiş C. H. 80 kuruştan verilecektir. Şile » 52 87rı3 Partililer bulunduğunu iddia etDün ellerinde bayrak, başlannda Yalova » 44 1163G mekte, seçim kanununa aykın olbaslık bulunan vüze yakın süt müBundan snlasılacağı gibi. bugün duğu için durumun derhal düzeltil vezzii sokaklarda dolaşmış, 250 şer 1739 sandıkta 685 092 seçmen reyuii mesini istemektedir. gramlık eşantivonu parasız dağıtmış kulknscaktır. Savcılığın verdıği malumata göre tır Şiselerin üzerinde sütün pastöSeçmenlerin dikkat edeeejh ise, tehdidle rev serbestısini İhlâl rize tarihi bulunaeak. süt pa?törize hususlar Bugun sandık başma gıdip rey ettikleri iddiasile 10 partıli karako edildikten iki saat sonra müşterinin eline geçmiş olacaktır. veıecek olanlann bilhassa şu hu la celbedilmiş, fakat seçim arifeie sinde bulunulması dolayısile ifadesuslara dikkat etmeleri "ndır: Rev puslalannuı üzerinde seçmen leri alınıp muvakkaten serbest bıBunlann •eçimt tarafından konmuş imza, tarih v.s. rakılmışlardır. müteakıb yana tekrar savcıhğa gibi bir işaret bulunmıyacaktır. Kapalı rey hücresinde vatandaş celbedilerek haklanndaki takibata Baataraft 1 rttri sahHedc mevcud adav listelerini kullanabi devam olunacaktır. Akmeı bize şunlan söylemlsttr. Trakya SMirlannda kolera (ehlikesi mi? Bajtara/t 1 inci sahtfede Emniyet makamlannca gerekll tedbirler alınmıştır. Seçimlerle «lâkalı olarak memleketin dört bir yanından gelecek haberlerin basma intikali için Anadolu Ajansuıda bir buro kurulmuştur. Yann akşam Ankara Radyosu 23.45 ten itibaren neşrıyatına fasılasız devam edecek ve gelen resmî neticeleri ilân ede"cektır. Pazartesi günü de radyo jpeşnyatı saat 7.30 dan İtibaren fa^ılasız oğleye kadar devam edecektir. Izmirde seçim enınlyeti Içhı alınan tedbirler Tarihî gün geldi: Dün geceki baskelbol « Svilinfftad Ista^yonunda Bul|»r ve Yunan demİTyol personeline maçları Yurdda seçim bugün kolera aşısı vapıldıŞını haber alTOrklye basketbol birincflrklerme dım Yarıtıfım tahkikatta. bunun yapılıyor düR gece devam edilmiştir. Gecenin bir ihtivatî tedbir olduŞunu öŞrendim. derhal Fenerbahçe """• ° u " a . temasa gecerek macta M > k o n s «1'>'l«su maçta Moo 6047, son meseleyi sordum. Ademl malumat bevan etti. Bulaaristandan gelen maçta da Galatasaray Ankaragüyolcularla temas ettik. Böyle bir cünü 8249 mağlub etmişlerdir. şevden haberleri olmadıŞını söyleBir günlük istlrahatten sonra diler. Kavdı ihtivatla bir defa da maçlara yarm gece saat 1930 dan SaSlik BakanliÇma telsraf çekerek itibaren Spor ve Sergi Sarayında malömat rica ettik. Henüz bir eedevam edileeektir. vab alamadık. ük kartıhsmasınd. Mülkivevi 7859. ikinci Mülkiye>i 7859, ikinci daspor Altınorduyu (üçüncu $ahifeden devam) tanzfanhM kadar sozl» ray* yan fl« havaliy» mahsus aert bir kif btrsandık kurullan vasıtasilt veym oy venn* gününfln «rtesi güntt saat denblr* bastırmiftı ki silâh sesle17 ye kadar dogrudan doğruya ilç* rile herkes evlerine kaçiftı. Bis de seçim kurullarma yan ile yapıla eczahaneyi kapayıp yukandaki obilir. tlçe seçim kurullan, oy vermt damıza çekilrvştik ki gece yansm» gününü takib eden ikinci gün saat doğru kapımız yıkılırcasına vurul17 ye kadar kararlarmı verirler. mağa başladı. Pencereden ihtiyatİlçe seçim kurullarmın işlem ve la, ne olur ne olmaz, bas çıkardık, kararlanna karsı şikâyetler bu ku sorduk: rullarm tutanaklannı tanzim etme Ne istersinizT lerine kadar ve bu kurullarm karar Dokuz kişi idıler, içlerinden biri lan ve tutanaklarının tanzim işlem cevab verdi: leri aleyhine 1 seçim kurullanna 1 Hekimbaşıyı isteriz. yapılacak itirazlar ilçe tutanaklarıArnavud idiler. Hekimbaşıyı, yanın tanzimine kadar bu kurullar vasıtasile veya üçe tutanaklanniTi ni beni, niye istiyorlardı? Aşağıtanzimi gününün ertesi günü saat ya, eczaa ile beraber, indik. Binkapımızı araladık. 17 ye kadar dogrudan dogruva il bir ihtiyatla seçim kuruüanna yaz» Ue yapıla Yüklenip içeri gırdiler. Zaten açbilir. masaydık bıle zor kullanacaklardı. İl seçim kurullan tutanaklannı Maksadlarını hallerinden anlamatanzim gününü takib eden içüncü mak mümkün değildi. Koca koca gün saat 17 ye kadar şikâyet ve adamlar bir elimi bırakıp öteki itirazlar hakkında kararlarmı verir ehmi öpüyorlardı. Civardaki Arler. navud beyinin oğlunu Bulgarlar İlçe ve 1 seçim kurullanna ti vurmuşlardı. Hemen yola çıkmam 1 kâyet ve itirazda bulunanlar bazır lâzımgeliyordu. iseler karar kendilenne tefhim ediKar diz boyu idi. Kasabanuı etlir. Hazır değıl'erse şikâyet ve iti rafında şiddetli bu1 musademe, hatrazlarında seçim kurulunun bu tâ sıkı bir muharebe olup dururlunduğu kasaba veya şehirde mu ken biz de hayvan sırtında yola ayyen bir yer gösterümis. olması çıktık. Kurşun, muharebe seslerihalinde karar bu yere tebliğ olunur. ne artık alışmış olacaktım ki adamKurul kararlanna karşı yapılacak lara sordum: şikâyet ve itirazlar oy vermeye ve Bu havada, bu balkanlarda her türlü seçim işlerinin devamına bizi kurd yer... eıgel olmaz. Arnavud homurdandı: Oy TernM netieeleri Şu kurdu bulsam da kulaklaOylann sayımı ve sayım cetvellerine neticelerin geçirilmesi biter nnı koparsam!. bitrnez sandık kurulu başkazu bu Neden sonra bir köye geldik. Ev neticeleri yüksek sesle ilân eder. bir yer odası gibi bir şeydi. Bır Bundan sonra: zeytinyağı kandili ortalığı golgelere 1. Oy vermenin yapıldığı tarih boğuycrdu. Belki elli kişi yere ve gün; oturmuşlar, ortada bir hasırm üs2. Oy sandığınm sandık kurulu tüne bir delikanlı yatırmışlar, bin üyeleri ve seçim yerinde hazır bu bir kederle yaralmın inleyişini dinlunanlar huzurunda alenen açıldtsa liyorlardı. Beni görünce hep bir saat ve dakika; şayed sandık saat ağızdan bağınştılar: 17 den sonra açılnufsa bunun se Tinya tinyata!. bebi; Ortada bir ateşin üstünde su 3. Seçim alannıdaki seçmen hsçıkardım, tesüıde yazılı olan seçmenlerin sa kaynıyordu. Aletlerimi elimi yıkadım.. Kurşun dizkapağıyısı. 4. Oy kullanan seçmenlerin sa nın biraz altından saplanmış, saplandığı yer kan içinde fakat çıkhğı yısı; 5. Sandıktan çıkan zarf sayısı; yer görünmüyordu. Demek içeride bunlann oy verrruş olan seçmen idi. Bu saf insanlar benden efendisayısını belirten tutanaklarla kar lerinin oğlunu kurtarmamı istiyorşılaştınlmasının sonucu ve fazia lardı, Osmanh hekimbaşısuıdan!. çıkmışsa, bu fazlanın kaç tane ol İyice bir muayeneden sonra anladuğu ve yakıldığı; dım ki kurşun daha aşağıda, ayak 6. Makbul ve muteber tutulan bileğinin içerisinde idi. İmparatoroy pusulalannm sayısı; luğun hekimi, elbette, o kurşunîi 7. Oy pusulalanndan kaç tane oradan, ne yapıp yapıp çıkaracak sinin hangi sebebden ötürü muteve onlara efendi milletin ne olduber tutulmamış olduğu; j ğunu bir daha gösterecekti. 8. İtiraz edilmiş ve ıhtilâfh p5Bıçağı dermden derine soktum. rülmü§ fakat muteber addolunmuj Acı duymaması için onlar da bana oy pusulalannm sayısı; 9. Soyadı alfabe sırasma göre yardım ediyorlardı: Arnavudun teadayların kaçar oy aldıklan (r» pesindeki bir tutarn saçı birisi okamla ve yazı ile); 10. Sayım neticesinin başkan tarafından orada hazır bulunanlara ilân edildiği; 11. Oy vermede kanuna aykınlık bulunduğu haber verilmış veya şikâyette bulunulmuşsa bunlann nelerden ibaret olduğu ve kurulca haber veya şikâyet üzerine verilen kararlann neden ibaret bulunduğu; Matbu tutanak kâğıdına kaydedilir ve alü baskan ve üyelerce imzalanır. lanca kuvvetile çekiyor, bir başkası da bumunun tepesine parmağını dayayarak habre bastınyordu. Bana gelince ben de ameliyata iniltiler arasında devamda idim. Nihayet kurşunun madenl sesini hissettim. Fakat kemiklerin arasına ijnce seplanmıştı. Parmağımı, kerpeten gibi kullanarak elime geçen kurşunu etrafımdaki elli Arnavudun önüne fırlattım. Hep birden feryad ecîer gibi höykürdülen Huy bre yaşa hekimbâşı!. klarecileri bütün bn gelisnı«l«r n«ticesinde, Batınm konferansta ko«lancm layıfladıgı kanaatindedlrler. Amerikan idarecileri aynı zamand* Rusyanın, Fransaya Amerikalılarca kabulü imkânsız bir Hindi Çinl sulh plânı teklif etmek iUTetile Batılı müttefiklerin arasını büsbütün açmağa çahşacağııu muhakkak addetmektedirler. Amerikalılar, komünistlerin bütün Hindi Çiniyi el« »eçirmelerini önliyecek cinsten ••kprî garantiler venlmeöikç*, • memlekette herhangi bir mütarek» kabul olunmamasmd* ısrar etmektedirler. Amerikan idarecileri, komttnl»*lerin şimdiye kadar Cenevred» gayet kumazca bir propagandad» muvaffak olduklarını itiraf etml»Ierdir. Molotor •• Chu* En Lal, »çılii nufuklarında bilhassa B. Amerikayı mütecaviı ve sömürged bbr devlet olarak göstermeğe gayret sarfetmişlerdir. Komünist delegeler diğsr Batılı devletlere karşı hasin davranmamışlardır. Konferans odaj< dışjrda komünist liîerlerm Edea ve Biaault ile görüşroelerinde «on derecede samimî davrandıkian d* eöıülmüştür. Komünist delegele» konferans salonunda verdikleri demeçlerde B. Amerikayı hırpalarlar» ken, İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika ve diğer Batılı müttefiklerin çoğu bu hücumlan sükut lçinde dinlemişierdir. Hava Yedek Subay Okuluna alınacak öğrendler Baştarafı 1 inci sahifede Okuluna alınacak öğrencilerin kayıd ve kabulüne 10 mayıs pazartesi günü başlanacaktır. Bu devre, Eskişehir Hava Yedek Subay Okuluna, yedek subaylığmı yapmış veya yapmakta olan asteğmen, teğmenler ile lise, lise muadili kolej ve yüksek mekteb mezunlan alınacak tır. Pılotluk, talim ve terbiyesi çok masraflı ve devamlı çalışma istiyen bir meslek olduğundan, hava yedek subaylığı diğer sımflar gibi kısa devreli olarak yapılamamaktadır. Bu sebeble, hava yedek subaylığının beş yıllık mecburî hizmet devresi vardır. Hava yedek subay okuluna 18 yaşını ikmal etmiş ve 27 yaşından aşağı olan gencler alınmaktadır. Havacı olmak istiyen gencler Ankara piyade yedek subay okulundaki kabul komisyonunca bılgi testi ve sıhhî muayeneye tâbi tutulmaktadırlar. Sıhhî durumu ve fikri kabiliyeti elverişli olanlann kayıdlan yapılarak, askeri uçaklarla Eskişehire götürülmektedirler. Eskişehir Havacılık okuluna rütbesiz olarak katılanlar, altı ay havacılık ve temel askerlik eğıtimi görürler, alu ay sonra hava asteğmeni olurlar. Okuldaki uçuş egitimi sirasında rütbeli rütbesiz herkes maaşla» nndan gayri teğmen maaşının kesintisiz tutannın yüzde yirmi bejlni uçuş parası olarak alırlar. Pilo< diploması aldıktan sonra iau maaftan gayri alınan uçus, parası, lktisab edilen rütbe maaşının keatotisiz tutannın yüzde ellisidir. Eskişehir Hava Yedek Subay Okulundan pilotluk diploması alanla* arasında lisan imtihanım kazananlar Amerika veya Kanadada jet pilotu yetişmek üzere kursa gönderiIirler. Bu eğitim devresi bir buçuk senedir. Kursu bitirenler jet iifak birliklerimizde vazife görürler. Hava yedek subaylığının dört M nelik mecburt hizmet devresinl bitirenler isterlerse sivil hayata dönerler, isterlerse muvazzai rubay olarak ordudaki hizmetlerine devam edebilirler. Ordudaki hizmetlerine devam ettikleri takdirde, muvazzaf subaylann sahib olduklan bütün haklara sahib olurlar. Sivil hayata dönen havaa yedek subaylara her hizmet yıb İçin bin lira tazminat reribnesine dair bir kanun lâyihası hazırlanmıştır. DEMIRBANK 1954 Aylık İkramiyelerimizden Bazıları •k • • • • APART1M4N DAtREl.Elrf. KİLOLARLA ALTIN, BİNLERCF LİRA, PIRLANTA re ELMAS ZtTNBTLEm, AVRUPA SEYAHATLERt. BURSA ve YALOVADA 15 GÜNLÜK VESAİRE PolaUıda dünkü tren kazası Baştarafı I inci sahifedt Kazanın sebebl henüı belli olmayıp, tahkikata devam edilmektedir. Elimizdeki bütün lmkSnlan kullanarak hâdisenin sebeb ve mahiyetini araştınvoruz. Henüz kat'î hir }ey söyliyecek durumda değıliz.» • • tzmir, 1 (Telefonla) tç tşlerl . Bakanlığmdan Vilâyete gönderilen I bir tahmata göre seçimlerin emniI yet ve huzur ıçınde geçmesini sağ*, lamak için devlet daırelerine aıd • büumunı resmî otomobilier Emniyet Mudurluğu emrine verilmıştir. Vilâyet Seçim Heyeti İzmir Adaiet Sarayında ve merkez kaza he' yeo de Valılık makamında kendilel rine tahsıs edilen yerlerde sabahtan ; itibaren faahyete başlayacaklar ve " akşam resmî netıcelerın ilânına ka' dar çahşacaklardır. ', Resmi neücelerden halk meydanj lara konulan hoparlörlerle peyder'pey haberJar edılecektır. Bugun partiler tarafından Seçim ffcîeyetine bazı müracaatler yapılimıştır. Matbu karma listelerin höc1 İrelere konulmaması h3kkın< aki İzmirde diinkS zelzele TEPEBAŞI tstanbuluo e n büyük GAZINOSU M Ü Z İ K H O L Ü TERSANE • • AJANSIMIZ Hâdlse Ankarad» ve Polatlıda Baytarafı 1 inci nahifede duyulur duyulmaz derhal vak'a üç dört ssniye kadar «ürmüstür. mahalline imdd treni tahrik edil İzmirde iki günHür hUsedilen miştir. Insanca zayiat olmamıştır. anormal sıcsklara baksrak halk zaten böyle bir zelzeleyi korku ile D. P talebi kabul olunmuştur. Mat beklivordu. baada baskı sırasmda hafıfçe işaZelzele en çok şehrin merkerinretlenmış olan D. P. listelerinin de ve Kültür Park civannda hissomuteber addedılmemesi yolunda C. lunmuş ve buradakı yeni evlerde H P. tarafından bir müracaat ya oturan NATO personpli Amerikalı pılmıştır. Bu gibi ânzalann seçme aileler kenHiler'ni heyecanla K>nin huviyetini belli etmiyeteği kaklara atmışlardır. gözönünde tutularak bu müracaat Izmir bugün de mevsimsiz sıcaknazan itibara alınmamıştır lann baskimna usramıştır. Ayrıca D P. 1950 seçmenlerinde îstanbu) Erkek Llseslnkullanılmış olan D. P listelerinin den aldigım tramva> pttomu kaybetyeniden bastınlıp seçim pivasasına tim Yçrusin! «lacağımdan eskls] husürülduğünden şikâyet etmiütir. Bu kuou'izdur. D 1 sınıfındsn 1343 GBkre Avgen müracaat de tetkik edilmektedir i' AKŞAM KIŞ M E V S l M l N l N Gfiıel, çeşldll açılı? hediyelerl Tennekte, rfi haftahk ikramiyelerine devam etmektedir. İkramiyeler arasında tek taşlı pırlanta T , besibiryerdeler. radyolar, halılar r*bl çok kı/metli eşya vardır. VEDA PERİHAN SÖZERİ Butün masalar numaralıdır. GALASI 42690. Fevkalâde program Ue saat 8 den 1 e kadar (Bugün matine yoktur.) •k Her 15» lirava blr knr'a numaras!... • tstanbul haricinden hesab açtırmak Isteyealert» havale ücretlrrile ikramiyelerin fönderme ma» rafları bankaya aiddir. SATILIK EŞSIZ YALI İstanbul Boğîzının Rumeli sahilinde, bir tarafı deniz, 8nü otobüs caddesi, geniş, rıhtımh, ön kısmı gayet muntazam bahçeli iki katlı, 10 büyük odalı ayrıca 650 kişiyi istiab edecek merasim salonu, önünde gayet geniş denize karşı balkonu, 4 yatak odasına p.ralel, renkli çinılerle ve gömme banyolarla süslenmiş muhtelif renkli 4 banyo daireleri, alt katta gayet konforlu mutfak ve aşçı ve personel odaları kalorifpr. sıoak ^u t°ti batlı, her odıda Avrupa şömineleri, oda ve büyük salon kalorifer ve geniş pencereler. pancurlu, ts tanbulda bir eçi bulunmıyan muhteşem, modern oıiııır, 'ru.ıo u ha '• IU « • , . , • ,»i lâtlı yalı, seyahat dolayısile boş olarsk satılıktır. Mutavassıtsız olarak bir hafta içüıde müracaat rica '!<? Şişli, P K 72. Görüşmek ve pazarlık için I K F A N B I L İ K. Tel: 26309. M H a i l H İ H H B İ end^m etmek duştü Napoleon gene ciîl"he«ile taoını eivmi'tı Saatlerfe avakta HurHıık alavlann eerisini «ievrpttik Etienn* de yanımda idi Boğazı yırtıhrcasına hsvkınyordu. Kar pene baslamıstı Geçid bir türlü bıtmıvordu. avaklanmız su ictnde kalmıstı. Fakat bu sayede vaki* hulHum. Operada maresallann verperği baionıın haızrlıklan üzfrinde düşiindüm. Teşrifatçıbaşı marp^a'lara Imnaratorun şerefme bir HP!O vermeleri lâzim geldiğini ima etmisti Son derece muh+^fm bir balo olaoaktı: onun için, Opera binasını tutmak zorunda kalmış tık. şılaması en doğru olurdu. Kadınlara gelince; Madam Derthier mi, ben mi. bir türlü kara veremiyorduk. Madam Derthıer hepımizin en yaşlısı, ben de Prenses Julie hazretlerinin kardeşi olmak hasebile uygun görülüyorduk Fakat. en nihayet ben. Madam Berthıer'nin împaratoru karsılamasının çok daha muvafık olacagını hapsine kabul ettirtneye muvaffak oldum. «Bilemem» dedim. Tuvalet masamın önüne oturarak, muzaffer bir tavırla: «ikisi de!» diye haykırdı.t Altın kutu hâlâ masamın üzerindeydi. Onu görünce: «Üzeri karta! resimli bu kutuyu sana kim hediye etmişse pek zevksiz biri üniş doğrusu» dedi. «Şimdi de sen bil bakayım» dedim. ADRES: Galata Telefon: (Tprsane) caddesi 1?4 45467 49620 DEMIRBANK TURIİIYE KREDİ nm 29 nisan 1954 günü yapılan çekilişinde asfaltında Erenköy Ethemefendl çamlar içindeki ff ( uınhurıvet» ın Fdebı Tefrikası:©! SAKAYLARIN AŞR İLÂHESt , Çevtren Hatırlıyorum: M. Montel b \ ^ !s adımlannı da göstGrmışti anıa, lası! dans edileceğini hiç bılmıyordum JeanBaptıste ise. vaktıle Vıyanada elçi olarak bulunduğu için, gayet iyi biliyordu. bana gösterdiKışla meydanında çavuşiann «Bır, iki. üç!», «Bir, iki. üç!» diye «Bir, iki!» dıye saymalan gibi, 5ayıyordu, kendimi asker sandım' Fakat sonra sesi gıttikçe tatlılaştı, ni kendıne daha fazla çektı, ağzı saçlanmın arasındaydı. Döndük, döndük, en nihayet Luaembourg sarayının balo salonunu donatan ı$ıklar birbirine girdi, bir ışık deryası halini aldı. JeanBaptiste kulağıma: «împaratorun gozü sendeydi, gördüm> diyordu aBir. iki, üç! Bir, iki, üç!.. Bugün törende. Gördüm. görduro.» I «Heyecanı içten gelmiyordu» |dadim. \ <M« Hunan7 Sana bakarken •İT» «Ne münasebet. esnım! Taç giyme törenınde demek ıstiyorum.> «Tempoyu ur.utma. vavrum» Ben gene ayru bahse devam ettim: «Taç giyme töreninde tnsan içten bır heyecan duvmah.» «Napoleon duyamaz, yavnım. Napoleon duvamaz. Onun için bu sadece âdet yerini bulsun diye yapılan bir şey Bir vandan cumhuriyete sadık kalacagına dair yemm edıvor, bır vandan da kendi eliie başma taç giyiyor. Bir. İki, üç... Bir, iki. üç.» Vahdpl Gül.TKKIN APÂRTMÂN DAİRESİ Davetlilerin sesleri sanki tâ uzaktan geliyorduEve dönerken Tuilerles'in önünden eectik Saray baştanh^sa donaimıstı Karanhkta. kınnızı kırmızı dalgalanan mes'alpler ellerinde, muhafızlar nöhet hpküyorlardı Biri sdvlemıstı tmparatoıla Imparatorıçe o akşam vemeğı tek baş lanns vemişler, Josephıne sofrada tacını basmdan çıksrmamış, çünkü Napoleon onun taçlı halini pek he&eniyormuş Yempkren «onra tmparator çalısma odssına çekılip haritalannın üzerin* kapanmış. Sarayın önünden eecerken JeanBu sırada biri: clmparatorun seBap+iste bana *YOTU bır sefer harefıne!> dıye bağırdı, kadehler çınzır'ıvor» Hpdi ladı. Kar »ektar vafirnaÇs baslamış, «ASabeytndi bagıran.> mes'alelerın bir çoğ\ınu söndürAlçak ses'e «Biz dansa devam müsrüedeMm, devam edelim» dedim Paris. tac eivme torcnlnden fki Afaı gene saçlarımdaydı Kesme haft» tonra bitlur avizeler gökkus?crının nurlu Blr fki gtın oluyor. Imparator •rengi Ue ısıldıyordu Bütün nalon laylaruu knrtalb fancaklar »erdi. buımla beraber dönüyor fibiydl. Bu* de Ch*npa d» Man'ta «nı Napoleon'u karsılamak vazifestai üzerime almak istemiyordum. çünkü kendisine çok kızıyordum: JeanBaptiste kendisine Paristen mümkün olduŞu kadar uzak bir yerde, müstakil bir komutanhk veri'iıesini israrla istemesine rağmen ImpaBiz maresal kanlan sık sık toprator onu boyuna bekletip durulanıyor. çağıracagımız kimselerin yorduli^tesini tekrar tekrar tanzim ediNihayet balo gflnfl geldi. O »•vorduk Kimsenin hatın kalmasın, bah hiç beklemediğim biri geldlkimîe darılmasın istivorduk. M Montel bize Imoaratorla tm Polette Yanında da biri bir ttalparatoriçeyi nasıl karşılayacağmnzı. yan keman sanatkân, biri Fransız süvari yüzbaşısı, flci adam v*rdı. salona nasıl alacaâimızı öğretti. Despreaux'den haber aldığımıza Onlan oturma odasında bıraktı, fföre de, Imparator bizlerden biri kendisi benimle beraber yatak one kolunu verecek. maresallarHan dama çıktL Kahkaha lle gülerek: tBÖ bakabirl de tmparatoriçeyi tahtına kayım> dedi, «bunlann hangisi benim dar götürecekmiş. Bu haber uzun ve hararetli mü dosrum?» Şuh hali, ustaca boyanısı ve ufanakaşa^ara yol nçtı Bu iş için han gi mareşalı ve hangi mareşal ka cık kulaklanndaki Borghese zümnsını sececektik? Nihayet Mareşal riidleril* pek cazib olmuştu G5xI»rdan Murat üzerinde ksrar kıl lerl bana Napoleon'u hahrlatıyordu. «Söylesene, bxngbi?» diye dık: Kansı hanedana mensub bir prenseati, lmparatoriçeyl onua kar tekrar İstanbul Şubesi müşterilerinden 6261 cüzdan sahibi TRAKYA YÜKSEK Düşündfl, düşfindO Sonra birden TAHSİL ÖĞRENCİ YURDU namına açılan hesaba isabet etmiştir. bire basını kaldırıp yüzüme bakü: «Şey mi... söylesene... jey MuhteUi ALTIN ve PARA ikramiyeleri kazaı^ın numaralar mi...» şunlardır: Gözümü kırpmadan yürttne baİSTANBUL 181, 345, 6215, 9?25, 9933, 8035. H491 6261 fErenköy karak cevab verdim: Ethemefendi asfaltında Apartıman daıresi), 12551, 13725, 16407 16087, «Bu kutu bana tmparator e75115, 76011, 77471, 76173, 78847. fendimizin bir lutfudur.» Polette tokak kın gibi bir ıslık CALATA SUBESİ 53721, 51979, 50265, 51617 50597, 505M, çaldı: 50265, 52755, 50841. «Anlayamıyoruaı vesselâm> dedi. «Anlayamıyorum Ben »anıyordum ki simdi onun metresi Madam Duchâtel, yani fu uzun bunınlu »araylı.» Kıpkırmın kesildim: «Marsilyad» iken benden borc para almıştı, taç giydiği gün bu e«ki borcunu ödedi. Mesele bundan ibaret» dedim. Polett» çıkifir gibi bir tavırla: «öyle ya, kuün, 6yle ya. Baska bir t«y «lur mu hiç!» dedi. Bir f*y dfl#ünür fibi durdu Sonr* açfidv (Arlua n t ) BEYOGLU ŞUBESİ 24733, 16433, 24693, 26353, 18225, 16997, 20451, 19435, 21279. İZMİR ŞUBESİ 879, 9999, 2693, 2689, 2428, 3553, 144». ADANA ŞUBESİ 187, «87, 3550, 1975, 3532, 201i. Son para kabul fünü: 17 Mayta ÇeklBş: 2S H a y v TİIRKİYE KREDİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog