Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

I Mavn IKA CÜMHURÎTCT Londrada sözünu tutmiyan mebusun macerası Bu «day, teçmenleri 5nünd« şaplcuını jemeye mecbur tutuldu (Landra husıul muhabirimh WIdiriy«r) Londra, nisan Şu yazımın gazeted» intışar ettiği gün, beıki teçiralerın neücesı abnmıs olaca'c, belki de beklenılmekte olan sonucun heyecanı ıçmde bulunulacak. Her iki hal de bu yazı için musavi. tngllterede leçimlerde bakın aeler olur? Seçim ariiesinde blzim Myın adaylann vaidleri, »ahifeleri çevirmekle bitmiyen bü>Hık bir roman halini almaktadır. Seçmenler de bunlann biiyük bir kısmını dinledikten bir kaç dakika »onra unuturlar. Kafalarda sadece esas meselelere daır ortaya atılan iddialar kalır. Bu hesabsır vaidler sadece bizim memlekete mahsus değıldir. Demok rasinin en mutekâmıl memleketlennden tngilterede bıle aynı Kal mevcuddur. Yalnız bir farkla, eg»r bol keseden savrulan vaidler tahak kuk ettirilmezse o zaman savuran'n basına gelenler insana pişmiş tavuk hikâyesinl hatırlatıyoT. Erxeklenn saçlan neden çabuk dokuIur' Insanlığın en esrarengız derdlerinden bırı de budur, fakat asırlardanberi bir türlü sebebı ve çaresı bulunamıyor. İhmal, sıhhat bozukluğu, ftnl heİIM fCfimlerinden Iki intiba: Sandıklann açılması ve yakılan evrak yecan ve korkular, ılim adamlarına göre bunların hiç bırı erkeklenn saçlarının dökülmesınden yahud yerinde kalmasından mesu'l değıldırler. Tarihın muhtelif devirlennde erkeklerin peruk takmalan moda olmuştur. Bılhassa on yedınci ve on sekizinci asırlar, peruklann en parlak devırleridir. O zaman, sokakta perukasız bir erkeğe rastlamanın ımkânı yoktu Kral İkinci Charles'ın meshur ettiğı uzun, luleli peruk Baştarafı 1 inci sahifedt 1 oy puıubsını zarfa koyup kapaBunlar isım ve huvı> etlerıni o Kurul başkaru sandıktan, fazla salardan tutun da kısacık beyaz peOy vcrmt gunü, oy vcrmt tnud dıkUn lonra, seçmen burasmı ter sandık seçmen lıstesıne kaydederek yıya tekabul eden mıktarda zarfı rukalara kadar muhtelif renk ve detınce ordu vt zabıta meıuubla keder v« urfını »«ndığa bızzat a isımleri hizasına ünzalarlar. gelitıgüzel aiır. Bunlar açıimadan şekillerdeki penıkalar, dünya ernndan bajka hiç kimse Türk Ceca Ur. yakılır ve keyfıyet tutanağa geçıriSa>ım tedbirleri K:nunu menetmemij ol*a bıle köy, keklerinm başlannı örtüyordu. Körler, mefluçlar yeya bu gibı Sayım alenıdır. Oy verme yerin lir. kasaba ve sehirlerde ıllih taııya bedent maluliyetleri açıkça belli olan ât hazır bulunanlar »ayımı takıb Acaba bugünün erkekleri de saçsız Bundan sonra sandıktaki zarflar lar, bu seçün çevreıi leçmeni olan edebilirler. Kurul faahyetinın selâ tekrar sayılır re oy verenler »aanaz. Muhafazakâr partinin mebusla başlannı örtmek için peruka mı akrabalarından bırının ve akraba met ve intizamı bakımmdan sayım yLsına tekâbul ettiğı göruîurse ara Oy verme müddeti ruıdan Mr. Rupert Spelr iki ay ev kullanmalıdırlar? Oy v»rm» fünü, saat 8 den 17 y« st yokıa diğer herhangi bir seçme masası etrafında boş kalması gere verilmeksizin sayıma başiarur. vel Northumberland'daki bir "ni Cınsiyet mütehasaın Havelock kadsr geçecek taman oy n t m ı nin yardınu il« oylarını kullanabi ken kısmı, kurul, bir ksrar ile t»Sayımın siırekliliği tuıgde konuşmak üzere kürsüve i Ellis ve Alman ressamı Dürer gıbi •üddebdır. Saat 17 ye geldigi hal lirler. Bir seçraen b:rden fazla ma yın eder ve bu kısım etrannda ip Sayım is.i aralıksız devam eder. j kıyor. Muhtelif meselelere temas insan vücudıinün en mükemmel d* »andık başında oylarını vermek lule refakat edemez. germek gıbi hazır bulunanların $a Oy verme işi saat 17 de bıttiğine ettikten sonra benzin mevzuunu ele şeklini arayan meşhur tahsiyetler, üzere bekleyen seçmenler de oylaKurul bafkaıu oyunu sandığa a yımı takıb etmelerıne engel olmıya göre, sayım hemen başlar ve fasıİlmi bir kon^rede bir araya gelen çıplak başlılar saç dokülmesinın cinsiyetle hiç bir alan mebus: l»nı kulknırlar. tan aeçmene sid olup, zarf alabil cak tedbirler alabilir lasız olsrak devam ettırılerek ne «Benzin fiatlarında önümüzdp surette alâkalı olmadığı kanaatlne bak bir çingeneye rastlamak çok kendinizl sakınmaJumn. tji Ur N > mek için kendisine bırakılmış olan Oy vermede ura ticeye varılır. Aksi halde kurul vaOy verenlcr sajısının kontrolu ki bir ay zarfında muhakkak su varmışlardı Onlann bu fikirlennin zordur. Şu halde temis hava ve bunla başınırı yıkadıktan •onra Oy verme günu »andık basına seçmen kartının mahsus yerini mıiOy verme 1 1 bitınce kurul baş rifesini kötuye kullanmıs oîur ve 5 lette duşme olacaktır. Eğer bu doğrulğunu tanhm meşhur saçsız mesu'hyet azlıgı saçlann dökülme dikkatie krırulamanjı şarttır. S a ç a §elec;k seçmenler, îandık kurulu hiirler ve kütıik listesındeki ısmı kanı bunu yuksek »esle ılân eder. ı;eTlandırıhrva'dım tahakkuk etmezse hepinızm erkeklenle isbat e^Tiek kabil . mesınde rol oynuyor demektir. •nune başkan tarafından sıra ıle hizasına ımzasını attırdıktan sonra Masa üzerınde sandıktan gayri ne ıyi kurulanmasına bllhasaa dJkkat Zarfların açılması önunde şapkamı yiyeceğım» dıycr. Saçsız erkeklerin listesi Neron ve kartı kendisıne geri verir. birer birer alınır. Gebeler, hastalar, Kimyager: Bir vakitler homv» etmellsiniz, sira sehir rularmnı ekSayıma bajlamazdan önce kurul varıs kaldırılır Oy vermennı bitMr. Rupert'ın bu taahhüdu din Jül Sezar'dan başlayıp günümüze bozukluklannın saça tesir ettiği •e sakatlar bekletıleme*ler. YaşîıImza atmasını biimiyen veya â tıği saat tutanaği geçirilir. seriyetinde aaça Te bsaa cararlı başkanı, kurul üyesi tam ise birısi leyicilerini o derece memnun bıra kadar geliyor. rıza »ebebile imza edecek durumda hr önee alınabilirler. fikri yayılmıştı. Bu tamamen a«ıl kalsiyum TC klor tuzlan Bundan sonra kutuk listeslnde muhdefetten olmak üzere ayrı ayrı kıyor kı neredeyse benzin fiatîarı rardır. bulunmıyan seçmen, IOI elımn baş yazılı olup da oy vermı? olanların siyas! partilere ır.ensub iki uyeyı Oy vermeden öneeki lşler " Saçları dökülen erkek, bu ku*u sız, hiç bir tecrübe ve hakıkate da Yağmur suyundan başka hiç bir Sandık kurulu önüne »lınan klm parjnajfını basar. Bu parmağı olmı sayısı. isimleri hizasındakı imza ve cetvel kayıdcısı olarak ve siyasî duşmese de sayın mebusun sapka runu hiç akhndan çıkarmaz, hal yanmadan ortaya atılan bir lddiasuyun basta kalıp kurumasın* sını yıyışıni görsek diyecek hale M seçmen kartını baakana verir. yan seçmenin hangi parmağını bas ya parmak izlen sayılarak tutsnağa parti mensubu üyelerden blrini »an gelıyorlar. Maamafih bir çoğunun bukı etraftan onun başının çıplak dır. Zira hormanlar daıma cinsi beklemek dogru deglldir. Baskan »eçmenın kütük liıteıindt mıs. olduju yanına yazıhr Hiç par geçirilır ve netıce yüksek sesle ilân dıktan zarfları çıkarıp kendısine akhndan geçen bu »rzu bir ay son lığuıı farkedenler azdır »e bun» yetle ilgılidirler. Ve cinsiyet de Saçlannın her gun trçalarm, ravermek, dığerini de ışlenecek oy •dını bulur •• masa üıtrindt du magı ohnıyan »eçmenln durumu, edıUr. ra hakıkat oluveriyor ve benzin fi onun kadar ehemmiyet vermezler. baftaki Mçla hiç alâkadar olmaz. kat ajl» sert darbeler rurmanuık pusulalaruu torbaya koymakla öra* zarfiardan bir tane vererek, i m i yerine ifaret edilir. KuUanıImıyaJi zarflar atları düşmuyor. Bunun üzerine Uzmanlar, wç dökülmeri vt ça Saç ddkülüyor dıye hormon iğnesl snrtıle Bafinızı mllmkfln oldujhi Sandık basını terk •andık yerinde birden ziyade kıOy zarflarından kuKanılmıyanlar devlendırir. Sayım cedvellerinln mebusa bajhyor mektublar yağ releri hakkında, neler diyorlar, iayaptırmak olmıyacak yerlerde lüpalı oy verme yeri varsa, hangi kaHiç bir aeçmene »andık başında sayılır ve oylanm veren leçmen boş ve yazısız olduğunu hazır bu mağa. «Şapkanızı yiyeceğiniz gunü kadar az kapamağa bakm. Çapkaterseniz beraberce araştırahm: zumundan fazla tüy çıkmasından p î ı oy verme yerlndt oy verecefi müdahale, telkin veya tavsiyede sayısına eklenerek kurula teslım lunanlara gösterlr. sız dolaşıp, rüzgfinn saçlanmzın amerakla beklıyoruz. Birinci va'diDoktor: Irsî mı* Hayır, tamamen baska bir ıse yaramaz. ve hiç bir seçmen eciilen zarf yekununa uygun olup ni soyler ve oy puıulajını zarfa ko bulunulamaz Vzifeli üye sandıktan oy zarfını rasından geçmesi her bskımda» yüp guzelce kapamıdan çıkmama oyunu kullandıktan »onra sandık o'mad:ğı tutanağa geçinlir Kulla tekcr teker alarak bajkana verir mzı yerine getıremediniz, eğer ıkin , değil. Annesinın saçlan eüzelse cğTrikolojist: (Bütün gün saçlarla faydalıdır. (Çmgenelerl unutmacısını de tutmıyacak olursanız şinı lunun da saçları guzel ve sık olur, uğrasan ba; mutehassısı). başında kalamaz. •ını tenbıh eder. r.ılmıyan zarflar b r paket hahnde Başkan zarfın üzerinde onu atan ym!) Zarfı alan seçmen doğrucs kapa Kurul mensublarının oy vermesi rr.ühurlenir ve uzerıne saysı kay seçmeni belli edecek ımza, muhur, dıden sonra hiç bir sozünüze inan fakat guzel saçlı bır erkek. bu ha Bizım işimız, erkeklerin bas.mıvacağız > diyorlar. Hoptslıktan sonra basa reytinyağj zınesini saklamağa her zaman mu latindaki saçları muhafaza edebilSandık kurulu bafkan ve uyeler:, dedıîerek keza tutanağa geçırilir. h oy verme yerine gider ve oyunu veya işrret bulunup bulunmadığına Secmenlenne karşı müşkül dusürmek faydalı oîabllir. Protein ve kuüanmadan başka yere gidemez. hangi seçim bdlgesi veya ssndık Dsha sonra okunup ksydedilecek baktıktan sonra zarfı açar, ayırır ve rumda kalan Mr. Rupert, ya sivast vaffak olamaz. melerini »ağlamaktır. Maalesef Sıhhat mı? Belkl Işlerının çok şimdılik tam bır basan göstere vag kıfryetsizliği aaçlann dökülmeK'pah oy verme yerine girmiyen Üstesinde kayıdlı olurlarsa olsunlar 0/ pusula'arımn konmasına mahsus okur hayata veda, yahud da sapkasını luğundan dolayı istırıahat etmek miyoruz. Saç dokülmesi ilk defa slnde miıhim bir rol oynavabi'ir. ve> s zarfı alıp oy vermiyen seçmen vaafe gördukleri »andıkU oy ve ' torban.n boj olduffu tesbit edilerek O okudukça cetvel kayıdcısı iki yemek mecburiyetmde kalınca başrirler. O leçim çevresinde oy ver keyfıyet tutanağe geçirilir. Zihlnlerini yorarak çahşanların d«n TPTÎ geri alınır. üyeden her biri önündeki cedvelde hyor bir hal çaresi aramağa Neti imkânını bulamıyan çnlıskan i» a 18 ile 21 yaf arasında baslar. Ne 1 Kapalı oy verm« yerinde kalma meye yetkili olın aeçmen İtarüru yasına yazık kl o zaman bunun farkına araiınHa saç an ismi okunan adayın hizasına aldıgı ccde şapkasmın renklermı havi ve damlarının »açları kırk Sandığın açılması ve zarfların gösteren adaylar ve müşahidler de mstlamak pek seyTek Bir seçmen kapalı oy verme yeoy savısını kaydeder. Boylece oku aynı büyuklukte bir pasta yaptınp, j doğru dökulmeğe başlar Başı ka v&ranlann sayısı pek azdır. Boysa.Miııı bt' h^iseHir. Şu haMe e rinden dıjan çıkmadıkça hiç kimse bulundukları landıkta oy verebilirYukarıdaki m ddede yazılı mua nan ve sayım cedveline k:ydecıilen va'dini tutamadıgı ıcin şapkasım lece kırk yasında tam mSnası1e oraj a giremez. Şu kadar ki oy ver ler. meleden sonra sandık. oy verılen pusulaları başkan diğer vazıfelı ü Hexham'dakı Mr. Rupert ilk lokmavı aldıktan saçsız kalmaya mahkum bir adam zm selSmeti ugruna 7İhnimlzi fazla me pusulasını haarlayıp zarflaraak Bunun için sandık b^ında oy ver ; erde ve hazır bulunanların gözü yeye verir, o da bunu torbaya atar yormamaya çalışmaJıyız. merkezınde merasimle yıyeceğini sonra caman ne nefıs olmuş» de daha ortaya çıkar. İçin gerekli normal müddetten fazla mek üzere bekliyen »eçmenlerin önunde açılır. İçindeki zarflar, aOy pusulalarını isterlerse kuru ılân ediyor. Parti merkezi o gün yınce meraklılar şapkaya taarruz Kanaatimizce saç dekfllmestnln Talebe Birliği, ders kitablaruun kapalı oy verme yerinde kalan'îee *r*ası a!iîttni| olmajı lâzımdır. çılmadan sayılır ve oylarını kullan lun diğer üyelerı ve parti musahld meraklıların istilâsına uğruy ır ediyorlar ve mebusun ikınd bir Sandık kurulu b«;kan ve Oyele mı< olan «eçmen sayısına uygun leri gorebılir Aday ve parti mujaen bellibafh tedavisi temlzliktir. ınen, başkaa tarafından uyanlır; •abs hakkını istiyor Baıı bir hayli büVük olan saym lokma almasma meydan vermedeo tıkmamakts devam ederıe çıkanlır., rile aday ve müsıhldlerinin o gan olua ojmadığı tutanağa eeçirılir. Toı ve klr yaratmaktsn başka bir hıdlerine sayım mssası başuıda yer mebusun şapkasına uygun olarsk bıtiriyorlar. 1 Ü. T. Btrllfcl, Ünlversltelerın B^r». djkU oy verdıklerİ tutanağa geçiriZarf •falınası ve fanza Fazla zarf çıktıgı takdi'de, tek, verılir FeyyM Toksr ise yBTsmıyan ilâçlardan mut'aka Bra üytlertM »)d oluı tedrl» klublan yaptırdığı pasta be« kilo tutAjyor lmrlytı r» ı«t'? hakttının Blrllğe veKapalı oy verme yerınde diledigi Hr. z?rfl?r venHen = ndığa konıır Arkası Sa G, Sii. 4 te Erkeklerin saçları ne gibi sebeblerle dökülür Seçim qünü için ve reyler hakkında kannn ne digor? Parti Aday Listeleri Cumtıarijet Halk Partiai Aksel Aslan Senih Aydın Çakar Çetınkaya Demirsy Erdemer Eren Gençay Günçan Gürler Guremek Humbaracıbajı Hüdaioğlu Öter Isfendıyar İşınak Keşis Koçu ve Seçlme Giren Bağımsız Ağırtopçu Ahıskalı Ankan Arsîan Balçık Balıkh Berker Devell Dürgüzin Gezgin Güden Irdelp Karabacak Kayah Kavur Kısıroğlu Koksal Kurtakay Nas Adaylar Taşkınbaf Taşkıran Tibet Ülkü Ünman Üstunpmar Yavuzkan Demokrat Parti Atay Ates Bayar Bezmen Cebesoy Çamhbel Göğen Gdktürk Haçopulo* Husmen Kırdar Koprulü Kurd Menderes Nadi Onat Sarol Sav Türkije Kojlü Partisl Muammer (Müstakil) Musıafa Receb Tahsın Tahsm ömer tskender Yakub Fehmı Kadri Salâhaddin Osman Nurı Muammer Salâheddin Salâhaddin Ilh,mı Refik Fahreddin Agon (Must=kıl) Reşad Ekrem (Mutakjl) Mu^tafa Reşıd Moralı Etherr. Menemencıoğlu Tanrıöver Rahmı Taşgıl Kâmil Taşkent Hıkmet Tuksa\ul Ali Nevruz Türk Cezmi Yazır Muhtar Cumhıırivetçi Millet Partisi Akaygen Aldoğan Ardıçoğlu Arna Arsal Başar Batur Beraha Bornovalı Bolükbası Engiz Günel Kaçar Kaflı < Kankat Koperler Kok Oğuz Saracoğlu Tahtakıhç Taner Tengırşek Topbaş Tosbi Türel Tlnan Saffet Yorük Yü#ebilgin Enis Sadık Nureddin Fuad Orhan (Müstakil) Ahmed Hamdi (Müstakil) Suphi Cemil Lutfı Osman Yervant Muammer (Müstakil) Saadet Ali (Müstakil) Kadır Can Cafer Tayyar Tevfik Kâmıl Enver Ahmed Cemaleddın Ahmed Iskender Yusuf Kemal Nuri Sadreddın Yusuf (Müstakil) Abdullab Kemal Yusuf Ziva Işçi Partisi Arsal Orhan B^ran Abdülhalik Ekrem Gdnüllü Fevzi Hdız Mehmed Zihnl Kantürk Mehmed Emin Ksyacan Mehmed Müfid Kayaoğullan Sevdiye Konuksever Hüsnu Kuran Üzeyir Maveralı Hüseyin Türkmerd Nihad Uluortaç Mustafa Eşref Ulusakul Zekeriya Nazmeddin Yamanoğlu Arif Hikmet Yurdagel Ahmed Bağunsız Adajlar şevket Yusuf Ra?id Ahmed trfan tbrahim ı\. Taceddin Muammer Aziz Mediha Halil Ahmed Fuad Yusuf Ahmed Orhan Şadı İsmail Memduh Rıfat Agâh Rasan Zeki Rauf Sadık Cevad Hakkı Burhaneddln Ekrem Necib Cavid Mustafa Nuh Muhiddin Nedim 8 Samı Batunsız Adayla» Oeman 9*ref Hajan Arif Fevsi H. ŞemseddİB M. Rauf Süleyman Suphi rllmesf İçin faallyet* geçmljttr Blrlik. bu haklar kendllerlne t»nındığı takdlrrfe, ögTend ve öğretlm üyelwin!n lehlnde bir llerleme olacagım v« rlvayet hallnd* dola$»n mıihteilf sullstlmallerln Snün* (eçlleeeglıü Uerl türmektedir. Kemıl Neemi Celftl Sorypno Sporel Tinnover Tçkil TJabar Topçu Tur^eldi Uas yamut Ysua 7akar Nazım Ali Fuad (Müstakil) raruk Nafiz Seyfi Ziya Aleksandr Hadi Lutfi (Müstakil) Fuad Naci Adnan Nsdir (MüsUkil) Emin Mükerrem Nizameddin Ali Hanri Zekı Hamdullah Suphi (Mustakil) Furuzaıı Nazh Ahmed Celâl Pua^ Fıhri ^uri Tshsin D. Ali Rıza Fetımı Yetvart Ratib Tahir Kemal Rauf (Müstakılj Ali Fuad Bahir (MüsUkıl) Bur ı*n Şetnseddin Şahab Ali Muhiddin Fethi Hüseyin Esad Mahmud (Müstakil) Kayaoğlu Mıhal Küley Jroın Melen F«ıd Onat Rifat Özden Ekrem Sağlam Tevfik (Müstakil) Sancar İlhami Sekban Fcrdi Sözen Musagi : Meliha Avni Sümer Nurullah Esad Tekinalp Munıs Türel Ali R'za Yalçın Hüseyın Cahid Yetkin Suud Xemal An Atınf Bezu Burak Çinngiroğlu Dizdnr Erden Ersoy Fvltk GünalUy GOrler Hacıbekir Inaler Kandan Karakurd Edebrjat Fakültesinden U r prupu Avnıpada tetkikler l«tanbul Oniveralteıl Edebly»t tMİ tenat Tarlhl Mlümünt m«nsub M MjUlk »jT»nei irupu. b»»l«nnda Doç«nt Dr. Olrtay Aılanmp» olduju hald» İS temmuı per|«mbt ftlnü Avrupad» blr tetklk «ezlsln» çıkac»ktır. 1» «Ju»toeta nlh»y«t« er«<«k oUa bu feılda BJr«ncll«r; Yun»nlst«n. Yufo»l»vy». Alrnımy». rran» v» tulyad» ln«lenaeler 7»pacaklaxdıı. Vaü dün *«bab ber»b«rlnd« Emniyrt Müdür Muavlnl Orhan Iyübo4!u olduju hald* Btyojlu Balıkpaunndnld tanılm •atiilannı r&zden geçtrml?tfr Beledlyenln Sakatetçılar D«m«ei İle yaptıjı nnltfmıy» fftr» ti tajudra F»tıjlırını müvızl olarak 18 »kataıçı dükkânlarıda da *mk«tat tanrtm iKtışlan yapılmakUdır. Tanzlm aati| yerlertndeki fiatlırd* aerbert plyasay» nazara yuzrt» 2 0 4 0 düfükluk mevcuddur. Vall tanzfan tah^Iannı tdtlf etÖ Ögünç Önce Öner Ozbay Ozsaracoğlu Özbay Pekgür Seslıkaya Seymen Suer SürüjSn Demvkrat Partiden ihraa edilenler Demokrat Pırtl Adalar tefMlıtından Sadık Guulosman 11* Emlnonu t««kiUtından Kemal Azerln D P Merkn Hayslyet Dlvanı kararlle partiden lhrao edılmelerlne karar verllmlştlr D'.ğer taraftan parti tüzugu hükuralerlr.e aykırı hareketlerl goruMuğımden Haslm Pekşen İle Mehmed Yüksel Genel Merke» Haystyet Dlvanın» verllmlflerdlr. geçiriyorlardı. Yüzbaşı ile kansı, ket ettiremezsiniz, diyî tavsiye et olmuşsunuz. koydu ve çıkü. Otelden 96 nııma dik, dedi. Bır siıkuttan sonra: Betty, gülümsedi... Gerçi zoraki Betty ve Hubert kalktılar. Geride mışlerdi. Siz ötekıler gibi değilsiniz. raya kadar olan yüz adımlık mesa Hayır.. ben buraya böyle bir kalanlara bir. Betty'nin arabaya biımesine yar 1 sebeble gelmedim. Onlar benımle alav edivorlar, ya feyi yaya kat'etmek hakıkaten çok bir gülümseme ama ne de olsa yü Bonsuvar dedıkte nsonra ves dım ettı, kendi de direksıyona geçSozlerinde ço< acı bir ifade var hud b = na karşı kabalık edivorlar. Bu zahmeth oldu. Kutub soğuğuna 3h zune daha hoş bir if?rie verdi. tıvere cıktılar Hubert herkes gibi ti şartlar altında ben halımi nasıl .s şabllmek içm en az uç şun « ç Affedetsiniz . Bende içki yok. dı ıçı vkoyun pos^u ıle kaplı çizmeleri 14 üncü sokafın han"i numa Ben Kolombiya Üniversıtesin lah ederim Amaan bıktım. artık. mesi lâzım geldiğini scylemıslerdı Bir kahve ister misinız? Kahve . Hayhay... Ama bana ni ayaklarına ^ecırdı »Kustuvu pan rssında oturuyoı'sur.'tz'' diye sor den dıplomah tıb doktoru idim. G« Boyle konuşmaym! Ben sıze Bunun doğruluğunu bizzat müşatalon ve mantosunu gıydi Basma du. hede ettı. Gelelı 12 saat ol bır dakika müsaade edin' diyerek favdalı olabilınm. çen sene meslekten tardediHım . da kurklü başlığı eeçırdıkten son 6 numarada Ote'a vakın duğu halde bu soğuk iklimde he bıraz evvel Betty'nin yerini gosterAcı acı gülerek: 14 uncu sokağa sapmak ıçın vıra bırbirlerıne son bır vpda t«ülümSonra birdenbire hıv sebeb vok rajı aldı, Kadın hâlâ muhafaza st Koynunuza gırerim ümidı'e nüz nakavttan uyanmıj bir boksör diği ayakyoluna gıtti, kapıyı açtı Türkçesi: B. F. semesi teati edip kutup maskeleri ken: sersemliğini hissediyordu. Üsflelik ve açmasile: tiğı şırret tavrile sordu: mı? muttasıl küçüksu dökmek ıhtiyacı Bu neee? diye bağırdı. Rica ederim bana takılayım Neden atıldığımı merak etmeBu olmasa biraz pud f, bi [ cevsb verdi. Sonra yüzbajının ka nı yüzlerine taktılar Hubert kendi Bu söz üzerine Hubert soğuk maskcsini duzeitmeden evvel: da smirine dokunuyordu. Bu da, Doktor teğmen Stanley Norman, falan demeyin! Ben övle şeylerden diniz mi? raz dudak boyasl, bir de şü ruı Karin'e: tavırla: büyük soğuklarm fizyolojik bir yere diz çökmüş bir vazıyette. om Bu mubareklerle biz, hayali hıc hoşlanmam.. ha! Bilmiş olun! Sıze aid bır meseleyı söyleyip ZPI kaiın elbisesile Bitty, tom Böyle bir ümidfaıiz varsa ak Beni eve götürebılir misinız? zu duvara dayalı, başı tuval°t kâHubert. gul nerr.ek için kendini söylememek gene sizin bıleceğınız lınızdan çıkarın. Şu kılık kıyafetle, neticesi idi. bul eseven erkeklerin pekâlâ ho diye sordu. Buna Yüzbaşı Ole is romanlardakı ilen lerden kaçmış mahluklara benziyoruz, demek'en tuttu şev! Kapıyı çaldı. Betty açü. Thule ğıdı tomanna d?yanrıı§, yuzü acıs'ir a viecek b:r kızdı. Pek husu=î teksizre cevab verdi: bu kadar itmasız bir kadın »sla bir bır zp\kı olmıyan Hub^ıt bıle ar3 Müstcrih olun Mis Donovan Âşıkı tarafından terkedilmiş. erkeğın arzusunu tahrik etmez Üs karargâhının burıın binalarına so dan buıuşmuş. duruyordu. Biz avnı semtte oturuvoruz kendini alamadı. Olmuş. S'ra hdvle bır şevi nahos görmezdi 14 üncu sokaktan da dolaşmak Üzerlerine kiırklerini givdik*en Ben gorur gormez siz'n nasıl oır on yedı yaşında bır kıza kurtaj telik ben. Euzel kadınlann vıcır eueun içeri girmesıne mâni olmak ?Ii« Donnvan'a n=Uc=naliz yapmaya Hubert hemen fırsattan istifade tt sonra surmelı çıft kapıdan çıkarak kadın olduğunuzu anladım. Huhert. cekıhp kapıyı kpamsk japtım. Adam evlı barklı ve na vıcır kaynadığı Washıngton'dan için konulmu» olan siırgulu kapıkarar vererek dedı ki: Arkasını kapıya, vuzu Hubert'e muslu olarak tanınmış biri ıdı Bu dün ayrıldım. Daha acıkacak kadar yı geçip merdivene geldiler. istedi ama geç kaldı. Bağırtısına mahfei binasını terket^ıler. Dışarımek istedi. Thul^'deld bütün binalar, iklimin koşan Betty de doktorun ceseduıi Bir viski içseniz, size pek iyi Ben 14 üncü sokak^a 108 nu da herhalde sıfırın alHnda elli de donmüş bır halde mutecaviz bir nun uzerine benı kovdular Ama zaman geçmedi. tavırla cevab verdi vicdanım rahattır. gelır. Bunları söylerken kadma bakı icablanna göre hazırlanmıs, dıja gördü maradaki oteldeyim Arabam da rece civarında soğuk vardı. Rüzgâr Oooof! dedi. Hubert'e hasmane bir eda ıle kapının onünde. Sizi memnunıyetle butün sırtlarındakı kü.k ve teçhi Yaa' Öyle mi? Nasıl bir ka Hubert, arabaya fren yaparak yordu; ama onun yüzündeki mas rının soğuğunu içeriye vermiyecek Hubert: zata rağmen l'klerıne kadar işli dınmışım bakayım. Söylesenız f ! konuştu: bnktı ve bir i<itikrah harekpfi '\f. götürebilirim. ke, sözlerinin tesirini, yüzünden o tertibde küçük, büyük takma ev İcki ağzırm kovmam' dedı Zannederım, kurtermak için Kaç vasındasınız? Hep aynı çey ! Herifın sizde kumasına mâni oluyordu Lâf et lerden ibaretti. Dışarıdan baktığıaız Bu sözü Danimarkah Yüzbaşı vordu Kar tsnelerı neon lâmbalarının mavimtrak zıyası altında haOle şirin şirın culmeye oasladı. Ole Winter tasdik etti. Otuz altı1 uyandjrdığı hınç. hareketinızın â meden bir kaç saniye durdular. zaman heyeti mecmuası irili ufaklı yapacak bır şey yok... rikulâde bir suratle geçıvorlaı dı Siz hele buradan çıkın! Ben bir Hubert C cadd°sıle Piktinfık b'il mıli oluyor. Halınızi anhyorum Hubert kadmın ne düşündügıinü bir takım konserve kutuları yığını Bettv dünvada iki şevden nef İsıniz oldu Betty Sizi doktor Danımarkalı çıft birer veda ışare varınin kavşak mtydanını geçerken j Herhalde bir ruhî tahlile muhtac pek merak ediyordu Nihayet Do manzarası arzediyordu. Penceresız kere bakayıra. Tİ> eder doktor Ickı ve erkek. Bıll Botsford eötürur. ve son derece mükemmel ısıtma ter Kızın vazıyetmdekı garaoetın a[ sınız Size bır psikanalız yapalım. novan konuştu: Kız, anlaşılmaz bır kaç kehme tınden sonra un metre ıleride du vavaşladı. Şaşılacak kfdar serinkanlı görütıbatını haiz duvarlı evler... n?h!dimı bulmuş olan Hubert: Araba durdu Donovan: mırıldandı ve sustu. Hcp bırd^n ra narabaldrına oın.rck uzerc aynuyordu. Sanki bır çok defalar. A Ben dc o>lc tahmin ctını^tnı. Otele gıtmek için aceleniz var Anhyorum. dive mırıldandı içtıler Parasını demıncek sıcak ke rıldıUr Hubert in anınahi motoru dedı. herhdlde vaktıle çok sevrriş Betty'nin daireai birinci katta idi. merıkan ordusu rrensublarını böyle Ben halimden memnunum. 1? mı?. Bizim evde bİMZ gevezelik Betty'de gorul^n muvazenesizlığin limesini ktıllandıgından dolayı ceza ışler halde kapının önunde duru olduğunuz bırısı sıze karşı pek âdi dı. GaHba geldik. değil mı* Bir medhal, bir küçük mutfak, bir tuvalette ölü bulmuş da alışmı? giedemez miyiz? yordu. Bu kapalı 'içı Hubeıt'ın bir harekette bulunm"« "'"ia1ı. 3usebebı, hırslı bir tabiatle mutaastıb olarak Betty ödedi. Olur. Inin, ben arabayı gara oturma odası, bir banyo, blr tu bi. Evet, sizin eve ğelHiV Ama rmrine vorirkrn. bır ruhun birleşmiş nlma«iı idi. Bu Karinvaletten ibaret Medhalde soyundunun Ü7erine siz de hütiin rrkeki» si7 hnliniztlen memnun değilsini7 ja koyayım. . Yok, yok! Cesede dokunmayın! iki âmil hiç bır zamm hayırh bir lar. Henüz bu mütemadî kılık kı Askerl polise haber vermeğe mec Artık gitsek . hen pek vorgııArabadan inerken: Arabanızı dıvarıda bırak'ığı rin de onun gibi olduğu kanaıti Kat'iyen memnun değilsiniz.. İş netice vermezdi. num.. dedi Ben sizi koridorda De'tlerim yafet değiştirmemeğe aljşmamıı o buruz. nız zaman daıma motoı işlesın. E hasıl olmuş Bu vüzden. dünvanın meydanda... Mutecaviz bir eda ile: lan Hubert: Salonda muhtelif oyun masala eer Hurdurursanız her scv donjr en ucunda kutubda bovle bir yer Hakkınız var.. Halimden mem dedi. Yal Doğnı.. Hakluınu. Bır ie yanladığınız yok! diye rındı hali yirmi kadar subay vakıt ve arabayı istediğınız zaman hare de manasıı bir hayat sürmeye raıı nun değilım. Hiç memnun değilım. Hubert, arabasını otelin garajına Nikayet tekrar fauana (Arkası w ) CUMHURİYETin Macera Romanı:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog