Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

WM Dün yapılan profesyonel lig maçiarı Aıtıatör I. ligin ilk devre maclan sona erdi Dün yapılan maçta G. Saray, Fenerbahçeyi, Beşiktaş Vefayı yendiler İlâvemizdeki meselelerin halledilmiş şekilleri SPORCULAR »u hareketleri yapmaktadırlar: r RADYO Bugünkü program İSTANBIL i Hatalar KATİL KİN? MAZHAJt Çıkan kısmın hülâsası: K o r a n s e r k ö y ü n d e cereyan eden bir vak'ada Brier islmli bir köylü. sokakta yaralı, b e ş ç o c u ğ u da çiftlikte ö l ü olarak bulunmuştur. A v l u d a çiftliğin k ö p e ğ i d e bir bıçak darbesile öldürül müstür. Fenerbahçe Adatetle berabete katdı. Vefa Kasımpaşayı Amatör birinci ligden noksan | yapılmıyacağı henüz malum değil32 yendi kalan iki müsabaka dün biri Fener ı dir. Eğer, ikinci devre müsabakabahçe,stadmda; diğeri de Şeref ita I ları yapılaeaksa, maçların tamamDün Dolmabahçe sttdında yapıdında yapıldı. lanması için 13 haftaya ihtiyac IÜlan karşılaşmada Fenerbahçe Ue Kadıköyünde Fenerbahçe Gala | s;l olacaktır Adalet profesyonelleri 0 0 bera tssaray arasındaki maçı, 21 Gaiat Sıcakların birdenbire başlamasınbere kaldılar. tasaray amatörleri kazanmıştır Se dan sonra temmuz ortasına kadar Hakem Faik Gökayın idare ettiği ref stadındaki Beşiktaş Vefa kardevam edecek olan bu karjılaşmabu karşılaşmaya saat 16.30 da bas şüaşmasmda da Beşiktaşlılar 20 lara karar vermek hayli güçtiir. landı. Takımlar sahadaki yerlerini galib eelmişlerdir. »sağıdaki şekilde aldılar. Bu suretle amatör birinci ligdeki J Dün yapılan iki müsabakadan Fenerbahçe: Salâhaddin Nedim, takımiar 13 er maçlaruu tamam.li sonra, amatör birinci ligdeki takım Bssri Naci, Melih, Akgün Fik yarak birinci devreyi bitirmişlerdir. j ların puan durumu aşağıdaki şekli ret M. Ali. Feridun, Burhan, Lef Bu ligin ikinci devresinin yapılıp ! almıştır: ter Adalet: Ömer Fahri, Gökçen Baftn'i. Cahid, Ahmed Erol. Salâharldifl. Necmi^ K. Erol, Salim. Maç Galib. Bera. Mag. Attıfı Yedifi Puan Oyuna Fenerbehçelilerin vuruai2 •38 9 22 11 13 1. Galatasaray le başlandı. 2 dfekikada sanlâei2 2 35 7 20 9 13 2. Fenerbahçe verdlilerin bir at:ını komerle dur13 8 3 2 35 8 19 3. Elektrik duruldu. Çelcilen komer neticesiz 4 18 13 16 6 3 4. Karagümrük 13 kaldı. 13 6 4 3 14 12 16 5. Defterdar 4. dakikada Saüm towı birmı »flr15 30 15 4 6 3 13 6. B«9İkta« diikten sonra çektiği şut tt»t diregi 22 4 13 8 3 17 19 7. Beykoz »ıyırarak avuta gitti. 13 5 5 3 18 22 8. tstanbulspor 13 8. dakikada «tınlicfarerdlller ka2 16 12 13 5 6 24 9. Adalat ' tandıklan bir komerdekalenin önö 10 18 2 3 14 4 13 10. Vefa kanftı, bu aı»da nkrctia çektiği 24 B 3 7 11. Sümerspor 13 13 3 şahan» bir fut dlreğc çarpıp gerl 12 42 1 2 8 12. Beyoğluspor 13 a geldi 11 29 13. Kajımpa^a 13 2 1 10 i 15. dakikada AdalatUler kazan44 13 2 11 6 2 14. E^nniy«t dıklan bir komeri ••uta atarak iaydalanamadılar. 282 282 20. dakikada Erohm çdrtigi aün bir furu kaleci Salâhaddin uçarak tuttu. Devranln ortalanna dotnı kırBuzıbeyaxülar oyuna hâktm oldular rt kurvttli rakiblertnl ftdeta Loodra, 1 (A. P.) tngüterenin •Emega bajladılar. gözda futbol takunlanndan W*st 35. dakikada aan}ftcrf«rdlil«r Bromrich Albion bugfin rmkibl hficum insyatlfini tllarln* aldılar. Pr«atoD North End'l 1 2 y«nmi# Bu arada Fikretin Leftcr* rirâiğl T* kup« finallni kaıanmifbr. güzel bir p«JB bu ojruncu kullanaMaç, 100.000 Mylrel toplamiftır. DOaya »erbett güreş blrindlikltmadı. W**t Bronwich'« kupa şampiyoo rin» iftirak edecek milll takımımıBundan »onra oyun d«rra »oou luğunu kazandırmn (ol, oyunun bitnn Mçm* mfisabakalanna dün ba|na kadar karfilıklı akmlarla h«tn«a mesin* bir buçuk dakika kala hemen müaavi bir »eklldt cersyan Frank Grlffin tarafından atıhmstır. lanmiftır. Spor v» Sergi Saraymda taat etti. Devre d» böylelikla 0 0 Amatör ikinci, üçüncü r e berabere bitti. 15.30 da başlanan llk elemelerln nt • dördüncü küme maçlan ticeleri »öyledir: İkincı devrede de oyuna »üra'tli j bir şekilde bajlayan Adaletlüer Amatör İkinci, flçflueü r» dör52 kilo: Hüseyin Akbaj. Ahmed daha birinci dakikadan gol traat düncü kümeler llg maçlanna dün Bilege ittifakla, Hasan Gemici. Na [ de dört mhada deram tdUmif vc ri Çakırcıya ittifakla galib geldiler. ları kaçırmağa başladılar. 8. dakikada Fenerbahçelllar o yapılan müsabakalarda fu netieecıar 57 kllo: Kadir Ergin, tsmail Uyyunda hakimiyet kurmag» muvaf abnnısıbr; hıya ekseriyetlt galib. Şeref ıtadında: fak oldular. Bu arada 8. dakikada «2 kilo: Hayrullah Şahhı, tsmet Paşabahç* 2 Şafakıpor 1 sarıIâciverdülerin gollük bir akıTosuna İttifakla galib. Galata 2 Anadolu • nını kaleci kurtardı. Fenerbahç# ttadında: • kilo: Osman Kambur, Mehmed 7 15. dakikada Lefter Adalet mflSultantepa S G*dlkpaa« • Çelebly» İttifakla galib. da.'aasım çaİımlayarak geçti, ç«kVefa stadmdaı Tavfik YOce İU Raif Akbulut »tiği şutu gene kaleci kurtardı. Beylerb«yi S SIUcymanİT* t Tamndaki güre^t», Raif Akbulutun Oyun bu arada her lki takım büTe?ildlrek S Tarabya 1 omıunda bir arua vukua geldifiatün sür'at ve enerjilerilt oynadıkTaksim R. Hlsan maeının Halanndan çekişmeli v» zevkli cere jkemi, mhayı teçril «tmedigi İçin, d*B Tevfik Yüce galib ilân edildi. yan etmeğe başladt. T kllo: Nuri Aybar, İbrahim ÖnS I bu müsabaka yapılmamiftır: dert 9 dakikada tuşla galib. 30. dakikada Adaletliler kazan I dıklan bir korneri avuta atülar. 79 kilo: Ismct Ath, Ziya Do&ana ! cimlerinin b«c«rikaiıliği yflrondan 39. dakikada Burhanm bej met »ayı yapamıyorlardı. Oyun gittikç* ittifakla galib. reden çektiği bir şutu Adalet ka jVefa lehin* açıldı. S6 na daki'f da Milll kadroyu (eçmek İçin final lecisi uçarak kurtardı. Sanlâci Ali Vefanın berabarlik aayıamı yap mttaabakalan yarıa gec* Spor r* verdiler tekrar oyuna hâkim oldu itı. 38 ind dakikada GarbU rakib Sergl 8arayında yapılacaktır. Final lar ve âdeta tek kale oynamağa ! kalı önündt mühim bir tnat ka müaabakalanna katjlacak güresçibaşladılar. Sık sık Adalet kalesi çırdı. 44 fincü dakikada Vefalılann l«r fimlardır: ne çektikleri şutlan dün cidden iyi jsıkı bir iniji nrannda.MSdan g ^ tl kilo: Hü»eyui Akba», Haaan bir gününde olan Omer en mflj len bir |<lt» İMbctll bir kafa TU Gemici, Ahmtd Bilek kıil durumlarda kurtanyordu. ran tsmet Vefanın ikinci golünü 87 kilo: MurUfa Dafistanlı, KaSon dakikalar gene Fenerbah atü. Devr» d« boyl* bitti. dlr Ergin lkind devrey» VefalılaT çok huçe'ilerin hâkimiyeti altmda cereyan n kUo: Bajrram 9H, Hajrrullah etti ve maç da golsüz olarak 0 0 h bir fekildc baıladılar. Ali, nğdan Şahla yapılan bir ıflrüjt* T« dördüncü bersbTe nihayete erdi. tT kllo: Onnan Kambur, Tevfik dakikada Vefaya üefinefi golü kaVefa J Kasımpaça 2 Yüea, MehmKİ Çelebi Dün Dolmabahçe stadmda yapı zandı rdı. Vefalılar uçüncfl gold«n ionra n kilo: Bekir Büke. Nuri Aybar !an liğ maçında Vefa, Kaıımpa|ayı rahat oynarken Misbah yirml dör32 y%ndi. 79 kilo: tsmet Ath, Mvutafa Kurt Tatsır, ahenksiz v« havadan ya düncü dakikada Kammpaşanm ikin 87 kllo: Adil Atan, Burhan Gürpılan bu oyun içinde iki takırrıdan d »ayısını yaptı. Maç S2 Vefanın kan biri üstünlük elde etti demek ye lehlnde bitti. Agır nklet: trfan Atan, Hamld Vefa: Recai Fuad, Hahmetl rinde bir göriiş olamaz. Oyun karşı'ıkh hücumlar altında cereyan e Gaüb. Tank, Kenan Kâzım, Aİ1, Kaplan Bu müsabakalann birlncilert mılderken, bühassa topun devamlı o Garbis, îsmet. K. Garbis. Kasımpaja: Sedad Hikmet, Se 1! kadroyu teşkil edecckler, ikincilarak taca atılmış olmasile büsbütün zevksiz bir şekil aldı. 18 inci raceddin GüngSr, Çetin, Necdet leri de yedek takım olacaktır. d?kikada frikik atışile Ulvi birinci Kayhan, Tayyar, Misbah, Ahmed, Kasimpaşa sayısını yaptı. Bundan Ulvi. Hakem: Feridun Kılıeeonra Vefalılar daha derli toplu oynamağa başladılar, fakat muhaÖmer Be«lm r 12JT Açılıs ve program 13 00 Hab«rler 1S.15 Saz «erlerl (Nubar tekyay v t Feyzl Arslangil» 13JO Viyan»dan küçük valsler (Pl.) 13.45 Şarkılar; okuyan: Rıza Rit 14.15 Dans ve caz müz.l£i (Pl.» l*40 Oyun h«v»ları 15.00 P«zar korneri (Pl.) 15.30 Şarkılar; okuyuılar: Mülklye Ecevld ve Nurten Sürelsan 16.00 Sevilmij vlrtüozlar (Pl.) 16.15 Sevllmiş sesler Sevilmiş şnrkılar (Pl.) H « Oda müziği 17.00 Şarkılar: okuyan. NecOTt Cici 17.30 Tiirküler 17.45 Dans nıüzlği (Pi.) 18.00 Okul Öğrenci saatl 18 45 Karıjık hafif müzlk (Pl.) 19 00 Haberler 19.15 Küçük koro: İdare eden: Nevzad Aüığ 19.40 Ne arzu ederseniz? (Pl.) 20.15 Radyo Gazetesi 20 30 Şarkılar: olcuyan: Nadlr Hiikat Çulh» 20.50 Bunu duydunuz mu? 21.00 Şefıirde bu hata 21 15 Sevilmiî piyano parçaUrı zl.30 Spor haljerlerl 2145 Saz eserlerl 22.00 Radyomuıo» bir misafir var 22.10 Dinlfylci Istekleri 22.45 Haberler 23 00 Proframlar 23.45 Güzel seftler • Güzel melodiler (Pl.) 24.00 Kapanı». Amatör 1 inci Lig Puan Vaziyeti ANKARA 8 28 Açıhs ve program S.30 Haberler 8.40 Pazar sabahı rrelodileri (Pl ' 9.20 Yayh sazlardsn mıızk (Pl.ı 9.35 Lâvta Kemençe Timbur refakatinde sarkılar; okuyan: Fahriye Caner 9.55 Salon orkeıtruı Pl.) 10.10 Kadın «es ve saz tophı'iiğiu 10 30 Karadenlz havaları 10 45 Saatinde biidirilecek 11.00 Daldan OTİa 11.20 Sevlm Çağlayan 11.40 Pazar fkeçl 12.10 Aısker »aati 12.30 Yurddan sesler 13.00 Haberler 13.15 Tanmmif Amerikan tazîarı 'Pl.r 13.30 Ögle Gazetesl 13 45 Ses >lldııları (Pl.) 14 00 Kap»nı». StNEMA sahlfemizdekl lorularm cevabları: A) SÖZLER: 1 Merte Oberon; 2 Lauren Be call; 3 Michele Morgan; 4 Ava Gardner; 5 Vivien Lelgh; 6 Marta Toren. B) AĞIZLAR: 1 tngrld Bergroan; 2 Greta Garbo; 3 Jean Arthur; 4 Danielle Darieux; 5 Olivia de Havilland; 6 Jennifer Jones. West Broımich Albion Kral kupasim kazandı Millî takım güreş secmeleri 1İ.S8 AcıUl ve progr»m lT.Ofl Enver Kapelman ve »rkadajları 17 30 1 Radyo ile lngilizce 17 45 Kürd;!ihlI cazkâr faslı 18.30 Türküler 18.45 Gönul Soylerden farkılar 1900 Haberler 19.13 Tarihten bir yaprak 19.20 Aksjımın lcücük korueri 19 45 N'ecdet Varol 20 15 Radyo Gazetesi ^ 20.30 Kısa «por haberlerl 20.35 İstevin calahm 21 .10 Serbest saat 21.45 Plak albümıl 22 00 Caz ve dans 'Pl.ı 22 30 Müzik (Pl.) 22 45 Haberler 23.no Kapanı;. • K ö y l ü ' e r . i n l e m e k t e olan Brier'in üstüne istemiye istemiye korkunç hakikati kulağına fısıldadı '\ dclJ iar. c u n a duyan B ı . c r « v K İ a r a ne oıau?» a :• e s u r du. Tekrar ettikleri halde o g e n e anlamıyor. durmadan tne oldular?» d i y e soruyordu. B u arada Buve, k ö y e k o sarak jandarmaya haber gönderdi. Şartr savcılıgı da kısa bir zaman sonra h â d i s e y e vâkıf oldu. Kihayet şafak söktü. Brier'i yaralıyan v e cocukları öldüren katil v e y a katüler herhalde tarlalara açılan arka kapıdan e v e g i r mişlerdi. Neşhur Diinya Gülleri Oamızlığımız 852 çeşiddir. Siyahlar, alacahlar, benekliler, ye;il ve maviler yüzlerc* görülmemij çe;idlerde dünyanın tekmil nadide kokulu ve katmerlı yediveren güllerinin ndanları bulunmaktadır. RenkLi fiat listesini isteyıniz. 50 kuruşluk posta pulu mukabilinde gönderilir. Ağaç olan güllerin bozulanı ödenir. Şiradi dikme zamanıdır. Taşranın en uzak yerlerine garantili ambalâ;!arla =. . i. fidanlar »evkedilmektedir. Acele edilmesi . TELEFON: 61250 Türkiye BiivüV Oiil FIHan'm Kadıköy, Kürük Moda Hediyeli fidan satışlan baslamıstir.' ULMACA 1 1 1 1 1 I '. 1 1 1 1 '•' 1 1 111 1 1 ı ı m ı 1 » 11 1 1 * III 1 ! ! 1 1 hl 1 1 I III Yara'arı g ö r ü n d ü ğ ü n d e n çok hafif oîan Brier. çiftli ğin mutfağına n a k l e d ü e r e l t bir şiltenin üzerine yatırıl ınıstı. Adamcağız, feci şekilde öldürülmü? olan cocuk larının cesedlerini de y a n ı n d a istiyordu. İstediği yapıldı. Pazartesi aksamından £N k5 itibaren A TT ^ W A Sinemasında 3 FİLM Müsabtkasının 3. rü FİLMİ "^ t m ÎNTİKAM YOLU (V»naeanc« Valley) RENKLİ Metro GOLDWY Fihni Arüstleri: BURT LANCASTER SALLY FOREST ROBERT WALXER DİKKAT: Pazar günü matineler saat 17 de başhyacaktır. SARAY SİNEMASINDA ANDREW RAY KATHLYN RYAN tarafi"dan fevkalâd» bir tarzda yaratılan KATİLİN PENCESİNDE fllmi bir kaç gün daha devsm edecektir. SOLDAıV S.4ĞA: 1 Partllerımiîden birinin mensubları (çogull. 2 Famîlya Işlerile llpll 3 Çevriünce kotü b»rış» muıuın» geiır (iki keüme). 4 Herhangi bir ls ancak bu kabtliyet bulunduğu takdirde yapılablllr, yakın »krabadan bir kadının yarısı. 5 Bir »ıfat Ukııı. bu şekllde meskenler İçin de geçen yıl ırülkiyet hakkı tanındı. t Ltirumnıı. olarak toplanrr.if kalabalıg» polij bu emri vermek zorunda kalır. 7 Kalbl iyi ihtlyafların yüzünde çokluk o vard[r. Hristiyan ölüleri için yapılan. 8 Temeli sagiam olarak kurulmuş. YUKAR1DAN ASAĞ1YA: 1 Dünyadan haberi olmıyanl&ra yaraşır tanda. 2 Bir erkek adı. ona sahlb olmıyanın yerl tımarhanedlr 3 Tersi bazı eçyanın kolayc» tutulroası '.çin yapılândır. bir cins ylinlü kumaj. 4 Çevrilince pek İyi akar ÜU» manaaına gellr Mkl kellme). 5 Eski Ru» çarlanndan blri, Büyük Briîanya adasında, blr böige. 6 Tertl bir pamuk '.hracatçısı olan merr.leketl lulayftnd^r, oraya yapılan ko;ke yalı derler. 7 Diinyanın ç«idli diyar'arını doiduran halk toplulugu. I Blr «rkek adı, bir soru edatı. Bahar Mevsimindeki öksürüklere karşı ATOL öksürük tabletleri en kesin ilâçtır. . HKR ECZANEDE BÜI.UNÜR. " M M » tr •a * •|AİR|«|D AİVİA ÖLÜM OÎNİBİUİÇİUİKİ*! Y İ E İ t l S l » İ L AİV U İ F İ A İ L İ T İ A NlN!AIT|UİK|«|A!Ş C!l!»lLlElH!Ui AİS!T|AİR|ti!B!Ş Kİ*İAİR|1İF|E|0: Çocukları demir v e y a c « ^ i ç l e v u r u l d u ğ u h a l d e Brieı bıçakla yaralanmıştı. Verdiği lfade l a y e s i n d e korkunç sahnenin nasıl c e r e y a n ettiği anlaşıldı. Brier diyordu ki: cAksam, Hörto isimli bir arkadajla m e y h a n e y e gltmiş tik. Saat 11.30 da e v e d ö n e r k e n bizim tarafta oturan L u b e n ' e rastladım. Onunla da gidip bir k a d e h içtik v e bana h e m e n h e m e n k a p ı m a kadar refakat etti. O gider ken s ö y l e bir «hıra b a k t ı m : Ha> r vanların rahat olup o l madıklarını a n l a m a k istiyordum. Sonra da mutfağa girdim. O ânda birisi ü s t ü m e sıçradı v e benl yaralad:. K e n d i m i kurtarıp b o ğ a z ı n a s a n l d ı m . Fakat arkamdan gelen birisi bana bir kac darbe indirdi. B a y ı l m ı s ı m . K e n dime gelir g e l m e z . yol» doğru süriinerek ilerledim. B a ş ka bir jey bilmiyorum...» r 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Profesyonel Lig Puan Vaziyeti Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Vefa tstanbulspor Kasımpasa Beykoz Adalet Beyoğluspor Emniyet Maç 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Galib. Bera. Mağ. Attığı Yediği Puan 9 2 22 10 31 8 2 2 34 12 18 3 2 17 7 34 13 21 14 7 S 23 20 14 4 5 3 21 12 28 5 S 28 2 18 11 5 13 1 6 2 4 8 24 27 8 4 35 2 10 16 40 0 12 4 223 223 "S A H I B I N I A R A Y A N KADIN" YAZARI ÖLÜM Merhum Bafdad V«1UI AbdUlm «cid Hulösl k ı ı ı v« merhum Surlye Mektubçusu ve rik BüyiUc Millet MeelUinde Izmir mebuçu Mehmed Nuri eşi. Mecdl Devrimln ınnesl. Sadlye Devrimtn knyınvalidesi. Nurkalb Devrlm ile, Okş«n Devrimin baba«n neleri, «ebak Mersin HalV Partlsl Relsı Necib Ergunun hemşıreai Altın Meklk Fabr!kast sahibi Selim Şeyhun eşi. ?erhunde Şeyhun. Başvekâlst Yüksek rrurakab* heyeti raportürü Edib Mfcitolu. esbak Berlin Şehbenderl Balıaeddin Karabajhnm »blalart, Aitın Mekik Fahrikası Mhlblerinden Zübeyir Şeyh'.mun, Yükeek Mühendis Kemal =eyhunun, Hulüsi Şeyhunun ve Nazlme Pamirin tevze'.erl Mellh» Bssmacı, Falze Selen Tt M«lek Bilgenın babalan Doktor Ali Fuad Bilgenin kardeşi Sadi Basmacı ve H»mid Sadl Selenin kayınpederlerl. Neclâ, Turhan, Orhan ve Rennknın büyükbabaları. yaprak tutün tüccarı KEMALEDDİN FAİZ BİLGEN Şişüdekl lkametfâhınd» Hakkın rahmetlne kavuşmuştur. Cenazeai 2.5.954 pazar günü ojl* namazını müteakıb Şljll C&rnimden kaldırılarak Zinclrllkuyu Airt mezar!ıgındakl rr.akberesine defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyllyt. *** lıtanbul Oniversıtesi Profesorlerinden merhum Ahmed Ali Özekenln eşl, Serçin Özekenin anneji Hayret özekenin gelini. Cenab ve Refia Dervişin kızı. Adll ve Eniı Dervlfin k|7kardes1 BAYAN İSMET ÖZEKEN Hakkın rahmetlne kavu^mustur. Cenazesi 2.5 954 günü öğle namazını müteakıb Tejvikiye Camiinden kaldmlacek ve Feriköy mezirlıtıııa detnedllecektlr Brier'e ve çocuklara yöneltilen bu tecavüzde kullanılan ftleüerden hiçbiri bulunamıyordu. Brier'e göre katiller hırsızhk maksadile bu işi yapmışlardı, çünkü 1530 frangını alıp kaçmışlardı. Bu paranın bir kısmı kâğıd. bir kısmı altın, gümüs ve ufaklıktı. Parayı ihtiva eden teneke kutu. ikinci odadaki konsolun gözünde bulunu yordu. Esasen katiller. konsolu karıstırmışîardı. Hattâ, Flora'nın cesedi üstiine bazı çamaşırlar düsmüstü. (Arkası var) TiirkivedcL. neşrj hal^kı yalnız'gazetemize aiddir. TEŞEKKÜR Mesud gunümüzde bizzat gelerek veya telgraila jeref veıen büyükierimlz*. yakınlarımız», dostlarım.z» ve arkadaşLarırr.ıza candan teşekkür #d*rlı. Nüvıd ve Bülend Serbes DAKTILO SAT1LIK ARANIYOR FABRİKASI (FATMA SACİDE DEVBİM HANIMEFENDİ) 1.5954 günü Hakkın rahmetlne kavujıruşUır. Cenazesi 2.5.954 günü lklndi namazını müteakıb Kadıköy Osmanftğa Camiindwı kaldırılarak Karacaahmed alîe mezarlığma defr.pdiVcektir. Mevlâ rahmet eyliyc L1MELICHT ve MULEN RUJ İngiliz valslarını Pıof. Panosyandan öğreniniz. Galatasaray HHB Yeniçarşı 25. • • • Basan v« yvyfcn Cuınhuriyet Matbaacılık v« Gazeteclllk Turk Anonlm Çırkeü Cagologlu Halkevl sokak No 30 41 Sahiblerı Lise mezunu daktilo sekreter bayan aranmaktadır. tngilizc« bilenler tercih olunur. Taliblerin mektubla PJf. 116 ya veya 36802 No. lu telefona müracaatleri ilân olunur. S A LI aksamından itibaren RİCHARD CONTE JULÎA ADAMS (Hollywood Story) S A N Sinemasında HOLLYWOOD'un İÇYÜZÜ î Seanslar: 3 î 77 Gelecek program ' "0 % BISKUİ Septerdenberi Tüvkiyenin her tarafında markası tanınmış otomatik makineleıie mii^fihhez modern biskiii fabrika.51 satılıktır. İcabın:(a makinrleri de nakledilebilir. Müracaat: Çemberlitaş sineması va.it.nda Taşdirek Çrsme snk.k No. 3. ZORAKİ İABA Telefon: 88T92 JOEL Mc. CREA WANDA HENDRİX ENKLİ BEŞ PARLAK KAPAK R E N K L İ 42 0 Q SAYFA 1 LlRA W U l NÂZİME NAOİ ve ÇOCUKLAKı Yazl 1ç!rrin! fi'len ıdare eden Mes'ul' Mi'dür CEVAD FEHMİ BAŞKUT I (ASLANLI) sim resım • K A L A O R A en miikemmel, en cazib kuiıi v« çerçeveleri. Siıkeci, Hüdavendigâr Cadde.si No. 32.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog