Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

l Blay» Y9M CUMMJRÎVET Yizislü bırakmak! J" ngfltere fle Fransamıı, Rusyay» II karşı takib edilecek riyaset U mevzmında, Birieşik Amerikayı yüzüstii bıraktıklarma dair düa geee Cenevreden verilen baber, hör dünyanın dddfi bir duronı kar•ısuıda bolundnğuna işarettir. Demokratik rejime sahib memleketler antsında, müşterek tehlikc karsısmda dahi. zaman zaman göriis «ynlıklan çıktığı, tbtjlâflar padak verdijp müşahede edilmistir. Bu. nonnal karşılanmıstır. Fakat simdiye k»dar bu kadar miihim bir hava etrafında, «yiraüstii bırakmak» tabirinin kullanılmasına kadar vol açacak bb anlaşmaılık da eöriilmeTnişti. Bu ihtilâfı ne fazja sişfrmek ve ne de lüzumundan fazla küçümsemck irab ederAmerikan idarerileTİ, Cenevre fcnnferansında Rosyamn karşısına kuvvetli ve tavize yan vermiyen bir politika ile cıkılmasını istemişler Gün«v doğo Asyada NATO'yu «ndıran bir emniyet teşkilâtı kurulmasmı taleb ermi<îler. HindMnJ harbine miidahal« edilerek bo topraklann Güney Kore eiW komiimrt elinden knrtanlmasını tavsive e'miOerdi. Görıılüyor ki, bn taiebler, Washtnfrfonun beklediği cevab lan buhnamts. bilha.«s» büyiiklerden addedilen Fransa ile bn politifcaya karçı. açıktan olmasa da. repbe almıslardır. AvrnpaMar. amnmivetle Amerikalılardan «sahırsı» Mmteler» diye bahsederler. Bunlar da verdikieri revabda. istediitiniz $ekilde sabırlı olsaydık Kore. Beriin eoktan kornüniM nüfnzn altına eirmis. Bati âlemi ırfn kaybedilmis olurdu. « M yorlar. Şhndi de Londra ve Paris, Wachinetnna «ahır tavsiye ediyorlar ve Cenevr* knnferansı sona er<:in, göretim Ra<sva ve knmiıtıfet Çin nasıl bir «yanet volu takib edeeekler, o taman kati bir karar alınz, dlyorlar. Washmeton hiikumeri i«e. Cenevred* Rnsvaya ynmas»k bir «iyaset takib erfrlim. onu hn$ eörmeve ealıvahm derkrn Hindirini'yi tamaraen kayb«tmekten korknyor. Cenevre knnteransı Kore mesele •ini, cimdpmdpki H mesele olak rak ele almıs. hi<; bir netîceye vanlamadan ikinri marideye peçilmişttr re bu da eayel (ehlikeli bir manrara arreden Hindiçini Hnvasidır. Molntnv'nn. hir tarnftan Londra v« Paris. diîer taraftan Wa•hinjrton ara^ında beliren rorüs aynlıİTnı daha H» srttirmak. actınım haline fetirmek <ctn manevra üzerine manevr» çevireeeğinden kimse füphe etmemrlidir. Molotov"nn. Berlînde Avrnpa me •eieieHnl ktirralavarak a1as*rnq'tıJh h«de.fe, Cenevrede Asya ihtilâflarmı parm»eına dnlavarak n m » . »ı»a mfisaadr edüerek midir? Sim<Hki kanşık durum 9 1 «ualin wrib 1 bir şekllde cevablandınlmasına im kan vertniyor. Ömer Saml COŞAR Moskovada silâhlı mayis bayramı! Kızıl meydandaki askerî törende Malenkov bulundu Moskov* 1 (A.P.) Bugün 1 ma yıs giinü münasebetile Moskovada yapılan askerî geçid resmine Sovyet hava giicü alçaktan uçan bombardıman filolan ve 175 kadar tepfcili av uçağı sokmuştur. Brşbakan Malenkov ile diğer liderler, gösteriyi Kızılmeydana nanr mutad yerlerinden sejrretıriişlerdir. Baülı müjahidler, borabardıman filosu arasınds kanadları geriye dofru kıvrık, yeni tipte de bir bomb=rdıman uçağma dikkat etmişlerdir. Çifte tepkili raotörlerle mücehhez av uçaklannın da yeni tipte olduklanna dikkat edilmi^tir. Yetkili miişahidlerin kanaatine göre bu büyük bombardiman uçağı herhangi cinsten bir silâhı taşıyabilecek üctid?rdadır Parl»k gümüşi renkteki bu uçak batıdan, Lenin Müresi binas] üzermders görünmüs ve geniş meydanın üzerinden geçişi 30 saniye sürmüştür. Refakatinde, 4 av uçağı bulunmaktaydı Akşanlan en Fas tehlikelî bir |Haffada«haflayaJ fazla ükanan şekilde karışıyor ) Bir mültecinin şehirler I başı Ankarada Çarpıçma oldu, Fransızlar tevkif Hekimlerin Celâl Yazan: Fahrı işlediği cinayet lere devam ediyorlar BerBehnllei bir y konferann banlarm tstabul, NewY»rk v« Amsterdam •Iduğunu llân erti Alâkafa makamlar, einayette casuslukla alâkah olmadı£ını beyan ediyorlar Ankara 1 (Telefonla) Fethi Gülsever adında bir mültecinin bundan dört gün önce işlediği cinayetle alâkah tahkikata savcılıkça devarn edilmektedir. Alâkah ma kamlar, cinayetin daha ziyade paraya tamaan işlenmesi ihtimali flBu mütehasssılar Amerikadakl zerinde durraaktadırlar. seyrüsefer meselelertni tetklk etBundan bir müddet evvel mero mekte T» tıkanıklıklan önliyecek leketimize iltics eden Fethi Gülse tedbirler üzerinde görüşmeler yapver. Ankaradı ikamete mecbur e maktadırlar. Konfersnsa tngilter» dilmi? v» nezaret altına alınmı^tır. Tasıtlar Bakanlığı Müstesan baf1 Aynı aoartıman dairesinde Enver kanlık etmektedir. Nrw Havtn (Connecticut), 1 (A. P.) Yale üniversitesinde toplanmif olan muhtelif memleketler» mensub seyrüsefer v» karm yollan mütehasnslan aksamlan isten dönü« lastlerind» caddeleri en fazla tıkanan şehirlerin, New York. İstanbul ve Arasterdam oldugunda mutabık kalmıslardır. »••iMimiMifflmnmilfflllflllinilllllBIINUIIIIl!" Amerikada siddetli fırtmalar Bej kişilik bir afle kasırtr» 11e 50 metre öteye fırlatıMı! NewYork, 1 ( Ü T Çok «iddetli hrtınalar, Birleşik Amerikanııı batı eyaletlerinden altısında yüzbinlerce dolar zarara sebebiyet ver» miştir. Kasırgaiarda bir kişi 51mü?, 56 kişi de yaralanmıştır Teksas. Oklohama, Arkansas ve Luiziana'da hasar geniştir. Dallas'da bir okul binası harab olmuş. sıraların altına giren talebeler ölümden kurtulabilmişler, yalnız dördü yaralanmıştrr. En fazla zarar Teksas evale'inde kaydedilmistir. Burada kasırga bir çiftliği harab etmiş, burada yasamakta olan beş kişilik aile 50 metrc Ueride bir tariaya savrulmuşlardır. Bunlann heps: de varalıdır. Karasuda bir loz kaçınna hâdisesi Adapazan 1 (Telefonla) Karasu dava vakillerinden Kemai Yılmaz Karasuda berber Hüseyınin fazı Melâhati kaçırmıştır. Âşıklar henüz yakalanamamıstır, janHarma kendilerini takib etmektedir. Ilhan adında bır şahıs da oturnvaktaHır Hâdise gecesi Enver Ilhan oyurken Fethi Gülsever, âniden £nverin üstün* hücum ederek öldürmüs v» einayeti raüteakıb kaçmı»tır Ankara emniyet makamları, AnVara 1 (a.a.) Cumhur Başkatilin »ehrl terketmesine meydan kanı Celâ! Bayar »• Başvekil Advermeden yakalamaağ muvaffak ol nan Menderes. refakitlerinde AnTürk, Yunan ve Yugoslav Thş muştur. Gcrek emniyet makamla kar» mehıusu Mümtaz Faik Fenik, Emniyet Ger.el Müdür Muavini İşleri Bakanlan bu ayın sonunda ; rına, gerek savcıhkta verdiği ifadesinde Fethi Güisever, einayeti Mıızaffer Ersü oldu&u halde bu «atopVanacaklar j hı'itün tafsilâtile anlatmış. bu arada bah 9.0S t« ekspreMe tstabuldan Belgrad 1 (R) Bugün basma bir sinir buhranına kanıldiğ^nı da Aı.W".v» (felmUlerdir. beyanatta bulunan Yugoslav hüku | sözlerine ilâve etmiştir Savcılık Cumhur Baskanı ve Bajbakan 1 metinin bir sozcüsü, Üçlü Balkan tahkikatm» devam etmektedir garda, Vekiller, onebuslar, Basveittifakına dahil üç devletin Dış İs I Cinayetin bir casuslukla alâkah kSlet Müstesarı. mülkf ve askert leri Bakanlannın evveldec bildir oldu?u volundaki iddialar ise yet erkin İle kalabalık bir halk topludiği gibi 3 haziranda değil, fakat Idli maksmlarca fekrib edilmiştir. Iushı tarafından karsılanmısîardır. bu ayın sonunda toplanacaklannı açıklamıs, yalmz bu değişiklik hakOtomobilden ucuz kında malumat vertnemiştirMevıimin son müzik Fakat Yugoslav hükumetinin s8thâdisesi helikopter cüsü. Türk, Yugoslav ve Yunan Di| Dunyaca meshur Plyana Londra 1 (Nafen) Ssiford'da İşleri Bakanlannın bir «Balkan AnVirtöoru tantı» nın kunslması meselesini Jack Murray adında bir teknisyen, incelemeğe koyulacaklarını tasrih hususî tipte bir helikopter hazırlamıştır. Bunun kaydettiğine göre, etmiştir. Tek resitali helikopter gayet ucuza mal edilebilir ve herkes tarafından da tul4 Mayu Sah lanılabilir bir hale gelir. Saat 21.15 te Bu adanun hazırlamif oldugu model helikopter 200 sterline temin edilebilecektir Bu, en ucuz otomoAnkara 1 (T.H.A) Emekli bilden 75 sterlio daha ucuzdur. • BUetler latılmaktadır. | General Bozkurt Kaplangının yedinci defa kan bankasma kan verdiği haber ahnmıştır. General Kaplangı, bundan evvel de, Kore yaralıları için mütftrddid defa kan vermis ve bu hareketi Genelkurmay Başkanlığınca takdir edilrnişti. Balkan antantı mamm Cumhar Baskanı ve Başbakan Ankarada Sıhhat Veklli ProfesSr Dr. Ekrem Hayri Üstündağ hem hekimFag 1 (THA.) Bir Fransızı arasında çarpıjm» olrr.uftur. Fakat lerin bajfi, hem bafhekim, hem d* müstemlekesi olan Fasm tehlikeli! bunun küçük ölçüde oldugu da ömrünün her ânını yasanua, bir' jekilde kansmakta oldugu bildiril Kaydedilmektedir. Bir habere gör«, saniyesini bila beyhude ge$innemi« mektedir. Fransa idarecileri, milli çarpışmada 3 Fransır Slrnü», iki bir mütefekkirdir. Dün Heybeliada yetçi liderlerden dokuz kigiyi daha Fransız da yaralanmiftır. FaJİılar Sanatoryomunun namdar mübdli doktor Tevfik İsmailin Verem Haatevkif etmişlerdir. Bunlann nerelere yakalanmadan kaçmışlardır. gönderüdikleri bilinemem«kte<3ir. Bu Fransız müstemlekcsindt hu , tabakıeı Hemsireleri Mektebinia Baz.ı raporlara göre, Faslı milli zursuzluğun artmakta oldugun» iaa | açüif torenin» gıderken, bize şöyle bir müfahedesini naklettiler: yetçiler ile Fransn askeri birlikleri ret edilmektedir. Mektebden çıktıgı» Bamam bize kur'a çektirdiler. Devir ve va« kit Osmanlı İmparatorlugu... Talihime Gostuvar kasabaa çıth. G<wtuvar neresidir diy» aoru*turdum, Üskübün |imalinde diy« tahk verdiler. O zaman Mahmud Şevket Pasa Manastır valisi idi. Babaa paşaya bir tavaiye verdi, oftlum* sahib çık der gibi... tstaztbuldaa Selâniğa vapurla gittim. ŞimendiSirkeei nhhnunda bir mavnadaki ferla d* Manastıra... Paaayı hif AHna rasadhanesl lon 24 saat kimı«ıvi maddeler bıfilâk etti; güçlük sckmeden bruldum. Beni • içtnd« 39 garsmtı kaydettl civardia bulunan vapnrtar diidük kendisinı hâs rikkat v« nezaketiia kabul etÜ. Gostuvar'a gid«ceSiml çalnrak imdad istediier Atina 1 (TJÎA. AJ».) DaJsöyledim. Bana onlarda Bulgaff lık bölgelerde vuku bulan dünkü Dün sabah saat 11 d* Sirkecıde komiteleri yüzündezt 4sayi« olma» zelzeleden sonra, bugün d« siddetli 16 numaralı ambann örıünde, etrafı dıguıı soyledi. Fakat bundan dolasarsınblar hissedilmiştirheyecana veren bir yangın hâdisesi yı elbette geri dönecck degilsinis İstihbarat Bakanlığından verilen ohnuştur. yavnım doktor dedi, oraya gid«malumtta göre, son 24 saat zarfınBulgann bumuntl kendl İçinde 28 varil kimyevl madde b\ı cek, da, rasadhaneler 39 deprem kay lunan, Denizcilik Bankasına aid 380 ilminle de kıracaksın, bix askeri*detmiştir. numarah mavna, fazla hararet ne rin yapamadıgımız aeyleri rapmak devam ediyor Yunanistanda sarsintılar Limanı bevecana veren GUIDO AGOSTrnin Yedinci defa kan veren general Başbakanbk dairesindeB bugün verilen malumata gört cumı gunü vuku» gelen deprem en vahlrn tahribatını Farsala kesiminde yapmıjtır. Bu mevkide 450 ev yıkılmıs, diğer binalar ağır hasara uğramifltır. Askert müfrezeler dündenberi enkan kaldınnağa, öien ve yaralananları bulmağa çshşmaktadırlar. Hasara uğrayan ve durum itibarile tehlikeli binalar da yıkürılmaktadır. Şimdiye kadar 10 kisinin öldüğü tesbit edilmiştir. Aynca 30 u ağır, 70 yarah vardır. Kardetsa bölgesinde de ağır hasar olmuş, Saray Sinemasında Roma 1 (Nafen) It&lyada 400 Adapazan 1 (Telefonla) Kara fiiin de iştirak edeceği bir fiim çevsu kazasına bağlı Yuvahdere kö rilecektir. Bu film, Annibal'in hayikıde 15 gunlük lohusa, Esma Kara , yatını gösterecek ve Alplerde yaadında 21 yajında genc bir kadın [ pıian seferi canlandırmağa çalısakendini asmak suretil* intihar et cîkur. miştir. Intiharm sebebi henüz anBu film 0ç buudlu ve renkll ola.laşılamanauttar. Karacu Savcıhğs caktır. Film RKO jirketi tarafından hâdiseye el koymugtur. hsarlanmaktadır. Genc bir kadın kendSni •»tı Annibarın hayatı fikne ahnıyor BEYOGLU MÜŞTERİLERİ ŞUBEMIZ ARASINDA Nöbeffe nyuyan erin sebeb oldoğn hâdise lcnir 1 fTelefonla) Dün gece labaha karşı KırılçuJ'uda cephane deposurds gürü'.tüJü bir hâdise oimustur. Hslil Nas ismindeki bir «r uSbeti esnasmda uyıımuş vt rüyaaında bir jahsın te'örg'iVıi a^tığ^nı görerek, blrdenbir» uyanmış ve gelişitrüzel mevhum »ah'g Gzerlnc •te« etmiy» başlamıstır Koğu^tak] diğer arkada^ian da uykuhnndan uyanarak onlar da uyVu sersemHJlle karanhğa dogru ateı etme^e ba?!atrnçlardır. Silâh •eslerj çoğahnca civar semtlerdekl halk heyecana düşmüş v* poli« ekipinden telefonla yardım istenıri?tir. Polis otomobilleri hSöise yerini" gelince vaziyet anlaşılmif v» «iikünet iade edilnıiştir. Er hakkında takibata geçilmlstir. MEVLtDE DAVET Topkapı Fıkarsperver Omlyeti Başkanı ve eskl Errurum mllletvekill merhuın* 19 NtSAN 1954 tarihlnden S0 NİSAN 1954 tarihhı» kadar geçen müddet »arfında HER AKSAM BEŞİKTA9 NOTERİ hnzurn ile yapılan eönlük Ikramiye kesidelerinin netieeleri Kazan/dıftı Zabıt Cüzdan Müşterinin ikramive adı No. tarihi No. Orlon marka radyo 19,4/54 3943 11013 Aziz Elektrikli masa saati 10361 Efiliya Zodiac kol saati 10592 Rafeella Ekmek kızartıcı 11452 Feride > Zodiac kol saati 20'4/54 4020 11342 Eleni Eden rokjübü 10146 Kostantin Üc Fil Magazasından 10756 Yorgo alıs veris 12097 Gülsüm 6 kişilik sofra takımı ?iınerva d'ki<! makinesi 10383 Vasiîis Eden rokjübü 21 4.54 4062 12862 Gönül Şark pazarından alıs 11642 İvan verij 10659 Nebahat Adalet batteniyeai 12407 Raik Düdüklü tencer» 10971 tlya Ekmek kızartıcı 11875 Eleni 8 kişilik gofra takımı » Zodiac kol saati 22/4/54 4089 12543 Vehbl 12370 Selestia Adalet battaniyesi 12375 Ziya 6 kisllik sofra örtüsfl takımı Kecmi Rızadan > > 11090 Gfller > » 10158 Vltlen 28/4/54 4162 12164 Hamaliya > > 10469 Vahid» > > 11296 Salme ı , 10918 Hüsrev 11079 Refina Eden rokjflbfl Düdüklü tencer» Eden rokjübü $ kişilik sofra örtfirt tak'mı Kkmek kızartıeı Ferid Kundura M. alış veris Minerva dikij maktees' OmeSa kol saatt 6 kişilik aofra örttM takımı Minerva dikig maMnesi Adalet battaniyeal Eden rokjüpü Minerva dikis makteesi Üc Fil magazasından alıs veris Eden rokjüpfl Orion marka radyo 6 kişilik sofra örtüsü takımı Sac kurutma makinesi 6 kisilik sofra örtürt takımi Sac kurutma makinesi Salon futbol takımı Ferid Kundura Ma. slis veric Eden rokjıipfl Zodiac kol saati DOdük'ü tpncer» Eden rokjüpB « kiçilik sofra örtösfi takımı Minerva dikis makines' Adalet battaniyesi GARANTİ PANKAS Eserleri milyonlarca basılan ve derhal filme alınan John Knittel'in hârika birromanı Avrupayı Bdştanbaşâ Saran Roman V» derhal jandarma kumandanna çağırrb. Oraya dogru gid«e«k Jandarmalarla beni yoia çıkartta. 8ilâh «esleri, musademe, farpısma^ vurup kırma gürültüleri arasında kâh at nrtında, kâh tabana kuw«| Gostuvar kasabasına ayak bastua. Halkı Amavudla Bulgar kans'kk. Herkee aokaklarda omuzda kur»unu «ürülü, emniyet tetigi 500 • yakın bina çökmüştür. Sofatüfekler!» dolasıyordu. de« kasabaa hemen hemen taraatnile harab olmuştur. Bu mevkide Geldiğim gün «rarun tek 9 ölü ve 21 yarah vardır. hanesini de kejfettim. tçeri girdiğim zanvan çocukluk arkadasua Muzafferi de «czahanenja aahibl buldum. Tıpkı «imal kutbunda hurma ağacına rastgehniı gibi eldum. EczahaneainiB üsründeki «dasma beni d« aldı. Onun karyolasının karsıtuıa ben de portaüfimi kur30 Nisan çekilişinde dum. Odamızda bir de 111 mangal, tepeleme, bize gurbeton feütün kederlerini unutturdu. Kasabaıun ortasından bir au g«Çeşidli altın ikramiyeleri kazannuşlardır. (Talihliler raektubla çiyordu, ırmak gibi... Eczahanehaberdar edilmiştir. Kazananların LUteleri |ub* v nin karsısında Bulgar papacnın evi ajanslarımız'n giselerindedir.) vardı. Amavudlarla Bulgarlar orada birbirlerin* kursun atarlarken elbett* biz da pspasa •yvalla^ edecek degildik. Fakat yan bak1 kuşiy» mamız da pek uzun aürmedl Papaua kı» bir gün hastaianmıt, yüksek atesli bir zatürriesıni iyi edeyim diy« beni çağırdılar. Günlero» uğrasıp didindim. Kıa öîümlerden ölüro beğenedururkeo biı sabah gözürü açtı, ateai dü»tu, v« 100 kişiy* kurtuldu. İhtiyar papas kızmaa derdiîe akjıru kaybedecekken onu iyüefmia bulunca n» yapıp ne ed»ceğini bilemedi. Osmanlı İmparatorluğunun yirmi bır yasındaki hekimin» minnettar, koıiniteciligindea bil» vazgeçer oldu. ticesi birdenbir* infilâk »tmif*ir. tnfllikla bashyan yangın derhal genişlemis ve bunu diger tnfilftklsr takib etmiştir. Bu ftnl infilâk »• yangın karşısında civardaki vapıirlar düdükîerini çalmak suretile imdad istemişlerdir Deniı itfalyeri vaka yerine gelmisse de, mavnadaki kimyevî maddeler tamamen y»n mıştır. Yan^ın tahkikatına devam olunmaktadır. elbettc aana düser. GARANTİ BANKÂŞI 73 TAL1HLİ 31 MAYISTA VİLL A A L T I N L A R Her 100 Llraya Bir Knr'a Nomarası Bize, eczaa Muzafferl* b«rab«r, her akşam liyafetler çekiyor, «rik rakıaı ikram tdiyordu. Sıkı bir kı«, « dağhk, balkanlık Arkeuı S*. 6. SiL 9 6a KADIKOY ŞUBESI NAKİYE ELGÜN'ön olümünün kırkıneı (ünü münasrbetlle 2.5.1954 pazar (ünu Ikindi n&mazından ionr» Topkapıd» GazJ Ahmedpa;» Camllnde Hafız Mecld Seslgür, Mahmud Öncü. Hajan Akkuf. Zekt! Şenses ile Hafız Tahsin tarafından Mfvlldl Nebevî kıraat edlleceğindeıi merhumeyl sev^nierl* din karde$lerlmlzin teşrifleri rica olunur. AHesl HUIUSi KEŞIDE » 27/4/54 > • > » 28/4/54 > > • > > 29/4/54 » » » » 30 4/54 > » > » 12180 Teonlsiya 4217 12628 Jirayir > 10786 Zehra > > » 4264 > * > > » 4297 » > » » 4333 ı » » » » 10189 Annt 12423 Müfit 10549 Kurbar 13182 Ester 12261 Nesirn 13341 Yahya 11305 Eleni 11224 Kemal 11419 Feridın 13252 Saadet 12013 Zehra 10024 Mehmed 10688 Necmeddin 11951 Seyfeddln 12391 Remziy. 11021 Lea 11410 Adnan 12581 Eftalya 11844 Karalin 10259 Eleni KOŞUipLUNDA DÜKKÂNLI EV EAUÂK BANIKASI hlnnetlnİ7e girecek olan Ü Mayis Pazartesi K A D I K Ö Y fubemiz için hususl ikramiye plânı Böyflka$k.büyök İhtiras. büyük gü. nah ve rrihayet korkunç dnayet • © • • 1 Kişiye 100 REŞAD ALTINI Muhtelif ALTIN ve PARA ikramiyeVri Erenköy Ethemefendi asfaltında çamlar DAlRESlNE iştirak içindeki APARTIMAN BU ŞUBENlN OTOMOBİLİ Günlük ikramiye keşidelerine devam edilmektetîir Ayrıca cazib açılış hediyeleri Her 150 Llraya bir kur'a numarası B. M. W. B İ N E K V K Kadık öy lıkele CadJ^si No. 5/1 25.000 L 1 R A L I K Para ikramiyeleH keşidelerine tştirak tçin hesabınm gecikmeyiniz. TIIRKİYE KREOİ İSTANBUL BANKASI GALATA BEYOĞLU »ÜTLÜCB ÇIKTI IIGE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog