Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

AMERİKA İNTIBALARI , New York'u bilıtıiyen ve merak edip görmek te istemiyen Amerikalılar * *••/Yazan: Omer Sami Coşar • J NewYorka mı? Hayatımda i Işçilerl, dünvanin dört blr tarafınfltmedrm, bllmem! I dan gelen, hic bir iş an'anesine Bjr zamanlar en tehlikell kızıl biğlı olmıvan kim'elerden mftrekdçrill Jcabilelerin at oynattıkları keb kozmopnlit bir kalabalık. keşîndiana «yaletlnm $5,000 rtüfuslu meke? de bundan lleıi pellvor. İş Muncie «jehrinde karşılaştıijım bır an'anesine baeiı Baltimore'da bunu Amerikahdan işittiğım bu sozlere, nniz» dıvorlardı. nedense, blr ttirlü inanamadım Baltımore'hı ihtıvar bir İş faraba Raltımore Newörta haİll olduğunu anlatıyor, suillme tlcaretle meşgul bulunduŞundnn, Yorku cekptnlvor mıı') * otomcbUi ile her sene tatilinı gecir I gülmiış %e d*>mişti kr NewYr>rkta en ivi şey nedlr mek için gağa sola gittifinden. Florida'dan. Miami'den, Dumanh dift bilivor mıısıın? Baltimore'a «elen lardan bahsediyor, blr gün de tren... NewYorka kadar uzanmak, ora• ** lanru görmek fırsatını bulmadıjını, T mllvon nüfu=lu NewYork soesasen böyle blr flrssb kollamakRkiannda dola^ırken görfîlen baş dıgını da söylüyor' rnnhlık. pc,Çe doörıı fırAmerika deyine», hemen aklına lavan blnalar, gfmi'm her «aatlnd'1 NewYorku getiren blzler lçln ol dolup tasan devmaf i7^1ar fi1! Oflfl dukça garfb sozîer . nüfu«lu Munrie sphrinde vok FaBirlesft. Amerlkayı yahaneı ga kat Îndiana evaletinin bu kilcllk «etecfierte Eİymret programma ol şehrinde yaşavanlar, NewYnrkts dukça orijlnal blr madde eklemiş buhmanlann «ahib olduklan b!r ler, orta halji bir Amerikahnm aile çok hayatnu gSrebttmernlz, nasıl yasa ler dilannı yakmdan anlsvabllmemiz lçin blr kaç gün hususl blr evde nu, kendi çspmda maŞızal^n TP kajıyor, o Amerikan aileslnin nor .bu maiaraltrda da her hantrl bü«a*l funHUt raallyetlerlne kablıyo ' yük blr şehlrde bulunan h#r |ev var' rus. Belki NewYorktaki eflent* ver B«B de Munde tehrtnde Broyles leri, mflzikhollerl, barlan bursda ailerinm evin* mlsaflr edlldim! Oraym Tardığım aksam. toplantı vmr bulamazsinız' O kadar... Fakat, umumivetle Amerlkan kıt dı Blr kaç aile, vemeklert 11» blrlflrfe gelnüşlerdi, hart* tabsk çatal asının bu kücük şehirlerlnde eörilda. getlrmislerdl. Ortada, anladıfı len sakin hayat, bunu pek fazla toız raanada mlsaflr olarak blr ken aramıvor, yalnız arayanlara da rast lamadık deftil, bunlar da mecburi olarak büvük ekserlvete vt onun Yemeklert pastayı, uzun maaanın harn harekrtin» boyun i$lyor. he>m«a yaamdaki kflçflk btr muaMlsarlrperver Brovlea ailesinln ym ftraladılar, herkea eltne blr taevinde tabah yedi deyince kalkıbak aîdı, mraya glrdi. ylyeceklerlnl yorduk, mutfafa mtyorduk, fakat buna koydu, uzun masanın etrafına bu mutfağı blr yemek odasından f*ylj, blr tarafa oturdu Servlj yaayırd ebnek de imkinau. Ail» repıbaan bahlı merrT«ı deflldl, asaUi, arl, kua Elizabeth T« Tommy İle •en hîımetçl dlre Mr şev» ra»tlaBilly adındakl iki kflçük oglu marnadık. Bundan »onra muştereken »anın etrafına yerleşlyorduk. Kıaa •Ofra toplaadı, herVe» grtlrdifi ta süren bu kahvalbvı muteakıb derbaklan,' eatah, kaşıgı «1 çantasına hal İş bashyordu, kadm evi ve 8 aylık oğlu ile mes?ul oluvör, 4 yaKjsa blr »ohbetl mnteakıb, oyun şındaki Tommy 11* 7 yasmdaki Eoynandı Blr kadın ftfîretmen, mu llzabeth de babalannın otomobıli «iM fle allkriı Mr yar.yı rauhtelif ile mekteblerine bırakıhyor, aile rüshalar haltnd» bastırmış, fakat reisl de oradan işine Bidlvordu. musîki istlllMannı boş btrakmıjtı, Broylaı evüıde, Munde şehrtnin kiırdsr daha trrvti bunu doidurmaya muvaffek olurst blr«r mflklfat toplanb yerlerlnde müşahede ettlğimlı bu «akln hayata, mtizama aUeaklardt .. baSlanmış çalışmaya, Amerikanın Bu afle topianbm bu fekllda «oIçindeki şehlrlerde de rartlanabileas e»dl, mlsafirler (H evlertne d5nce&l »öyleniyoT, Hollywood'un fılm înek flzere »ynJdıkian ısman. Brov leri İle bu haklkl Amerlkan hayales alleslne buiafik olarak yalnız hnı yabana ileme korB goBterdigl, kendl tabaklan kalmı», totnm bile fena propaganda yaptıgı ağıx btrliği toplanmışü... lle belirtiliyor. • Ben yalnıı Muncle'de kaldım, bhNewYorfcu görmiy«n, gSrıtıeyl Amerlkan alleri.lle blrliVtey tıtr kaç de fazla a n u etmlyen Amerikalıya gün yaşadım, hıkâr ediremeı kl işte bu toplanhda restlsnuştım. Söt burada lerine o kadsr ln«nmamifhna M, tam buldum. teyid mahlyrttada diğer misaftrlere NewYork bana ayn bh II em ode mflracaat etmiş^ «NewYorku larak gSrünmüştfl .. Onlarla bu görmiyenler *i kaldırsın» demlgtl. hususta da birleçiyorduk. Daha bazı kimseler el kaldırdı, fa• Y A K IN kat kaç klşlydi bu, pek haürlayam:yörum Beşinci v*** NewYork, yabancılara yftr»Amerikalı «eçmenler dlr, kozmopoüttlr, fakat Blrleşik Amerikayı kat'iyyen temsU *deneleri gözönünde met, a şehrl fören blr klmse Am«tutuyorlar? rikayr gSrdüm dfvempı dlvorlar. Bu sözlerl, dogu lahilınin NewYorktan sonn en mühim limanı Mnhsin Ertuğrul ve Cemal Reşid Romaya gittilet Baltimore'da da i^itmlştim. O UKUçük Sahntnln Rej!s»rü Muhtin r:hte NewYork hman tşçiierl grev C«ms1 halindeydiler, Baltimore'da herkes Ern»Jru] 11* Unırumş muzlıyenRomaya Refld Rey dun sabah uç»kl» Jşbajında görulflyordu. tNewYork gitmişierdİT. c =haberleri Devriyeyi tehdid eden gece hırsızı Takaianacaçını anlayınca (abanca «ını polisin şakagına dayayan a/ılı <;abıkalı, yanm saat süren boğıışmndan sonra trslim oldu Hısköv Emnivet Başkomiserlıği müretteb3tından polis merrıuru Süleyman Gultekınle, polis görevli jandarma eri Nıvazi Ozkan, evvelki gece sabaha karşı saat 3,30 sulannda de\rıve dnlajırlarken. meçhul bir şahsın durumundan şüphelenerek yanına sokulmak istemışlerdir. Yakalanar^eını anlavan meçhul sahıs, derhal tabancaSmı çekerek poİİS memuru Sülevmanın şakağına dayamıj ve kıpırdamamalarını ıhtar etmiştir. Vaziyetin vahametıni anlayah jandarma eri, çevık bir hareketle miıteravizin üzerine atlamış, böylece devrıyelerle meçhul şahıs drasında yanm saat sürp/ı bir bofusraa başlamıştır Neticede teslim olan müteravizin üzerind* 34 anah tar T§ maymuncuk, 40 Hra kadar para, İki şarjür dolusu 12 aded riıffrmi, 7,65 çapında bir tabanca ve ikl tane sabrt hüvlyet cüzdanı bulunmuştuT. Mıiteravız verdıği lfadede aslen Çanakkaleye bağlı Çah kazajn halkından olduSunu. hırsızlık suçlann dan 16 sabıkan bulundufunu, bu tuçlardao S0 »en» hapse mahkum iken Cezaevinde on sene yattıfıhı v* af konunu flt tanlly* ediHıJtnl sövlemiştir. Çanakkale polisi tarafından uzun tamandanbeıi aranmakta olan bu •abıkalı gece hırsın, lsmintn Hüaeyin Damar oldugunu, be| gün evvel lstanbula geldiginl, Ubancayı Bigada bir hemşeriainden satın aldığını sözlerine ilâve etmiştir. Emniyet îkind şube mfldürlüğüne sevkedılen Hüseyın Damann durumu incelenmektedir Sabıkahnın, şehrimizdeki ban hırsızlıklann da faili oldugu tehmin edilmektedlr. K Ö S E M D E N Gttmrük tarife kanunu Uzerinde Muutyicilerin fikirleri alınacak Gumruk tarlfclerln* aid y«ni kanun f bazirarula yü^urlug* gireccktir Tlcaret Bakanhğı, Utbikatı gösUrt•ek Ullmatnam* hakkında Hfiıl »anayi muMseaclnln» btr »irkıiler gtedcrmlftir. Bu alrküler il«, aanayl müe»«t»»l»rlnden bu husustakl flkırlerl aorulme|Ltadır. tlgilllcr, gumruk Mhrifelerindekl po«ur> onlann milletlerarajı lstatlstıkler» W8Un oldugunu, ancak tarift nÂWfl«rlnln Indlrlimesi gertktlginl »6yİ»mcktcdlrim. 17 yafinda bir kız havagazih intihar etti Ohanglrd» Cihanglr caddcalnd* T»/« numarah e\de oturan Angeliki Muskskl Umind» 17 y*»ınd« Blr kıx. dun »vinın mutfağına gırmış, kapı ve pencereleri i(«riden kapadıkUn aonra havagaü n.umlutunu açmak »uretil» intihar «tnüjtlr. Muntehırenın babası. v«rdigi ifad«d», kı rınjn blrk*; gün tvvel kendlıin* yajaRiAk lstemeoi^ınJ •o>led!ğtnl bUdirmlftlr HAduse etrafında Uhldkai rapılmaktadır Kuru, yflruyen, meleyen bir ot yıgtnıd». Bahartn. mlsk kokan çlçekleri, yeeeren yâpraklarlie biti karjıladıgı bu günlerde onu, yemyeşil bir çimen yumfiğı olarak Ha görebılirsiniz. Halbuki kendinrlen oncekilerin vaılıjınd.ın getırdiği et ruhu, onun tarafından hazmedilmış küçıik vatandaş, bu hafta içerisinte bıle, kimbıür, ne kadar kurumuş bütun in;anlıktır. Bu ıtibarla «Ben» de biiyük olmanın tadım tadacak, veya taze ot var? Koyun veya koç I dedifımiz sey, ondan ayn olan ıstikbalıni halinde yaşıvacaktır. oldugu âna kadar geçirdiğı müddet benlıklerin bir rr.uh'ıssalasın 1 m Buna ımkân verilmeli ve hafta, içinde, bu andaki ajhrhğınm gene başka ne olabilir? Canlı ve can<nz şeklî bır eelenek tekrarı durumuna kimbılır ne miktar f^zia^ile ot ya maddfleri de bunlara katarak olur d üşıırülmemelidir. mijtir? «Benı diyebılen «benimki» nl, sak insan içm «varlığın en mükem Kuzuyu kuzu »den ve koyunluk mel örneğıdir» Hemenin yanlış ol «biz» dlvebilen «bızımkıni» Ve «blla koçluğa yükseleten ot oldugu madığı kolavca anlaşılır Birlm ES zimkiler» i daha iyi kavrar. Bu •*halde kuzunun varhfında ottan iz ki Sofî'lerın «insanı kSmil, kerleme sfibi jjön'inpn ^özlerde ıılbulabılmek ne güç!.. Ot, dunır; ku mushal kübradır» demeleri bu 11 terbiyenin örü gizlidir. Millet, zu yüriır Ot sessizdir; kuzunun ke manadadır, bizım «hizimkilpı» dıvelıildıfimiz sık kesik çıkardıgı meletnelerinde vatandaşlar bötilnüdür. MOstakll tnsan dokuması çift ipllk 11* lşkıışlann cıvıltılanna karışacak gülenmıştır: Fıkırler ve duygularla . bir varlık olan ferd, böyle bir bttzelhkte nağmeler vardır Bu, birbiAradığımız, fikirlerse; onlara kalıb tıinde kendi ıstiklâlini gördiigii rine hiç benzemiyen «ki seyden biri, i o ", a ; kel'imeler' nisbette mill! şuur uyanık ohır. Şu dbürünün varlığını vücude getirir. son Kıbrıs hâdisplerine knrsı gen(lar Aradıeımız, duv^ularsa: onlaBitkısiz bir tabiatte hayvan olabi nn turlü türlü'iiınü bizden öncekl lerimızın ve halkımızın gd^terdıgi riddî duveu, şte millî «uıır dedijilir miydi' Oysa ki havvan, bitkiler de hıssettiler. Kültiir adı verilen miz bu tiirlü idrakin bir Rorünüşüden ne kadar avn bir varlıktır? sey, bu çıft ıplıklerin clüğümlerın dfir. Çiinkıi yÜ7İerinı bilp (îiırmeVarlıktaki gelişme sırasına badedir. Dokuma amplivesıne, terbiye diklpri karde^lerinin. krndileme kınca bir oncekinin bır sonrakinl deriz. İplikler ne ksdar sağlam e aid olmıvan bir toprak iıstündeki var ebnek için yaratıldıŞını görmelursa olsun iyl ve dikkatli dokun halleri, kendisi İçin kendl benliSinmek mümkün mü? Öyle var edıt mazsa güzel kumaş elde edilemeı. de duyHtıfu hallerden başka dejfcılki, bılmiyerek, hattâ Utemiverek olmakta ve var ebnek, yok olrnayı YaratıHar içinde yavrusu ın<îan ka dır. zorunlu kılmaktadır. Kuzunun mı dar ihtimama muhtae hangisi var? Şahsiyet, bir neri ruh kalıblannimini agzından glrip iivri, lnd dış Bunun sebebi, onun blr bakıma ması olduguna göre jahsiyet sahibleri arasında ezilerek yemveşil veva zâfından, bir bakıma da kudret ve leri de biraz katıca olan in^anlarsapsan bir su hahne eelen yaş veva kıvmetinHen gelir. Çocugunu, kedi dır Onlar. her Pirdi?i knbın ?eklikuru ot, kısa bir zaman sonra ot vavrusu kolsvlıfeile yetiştirmek istiyen bir ana baba varsa onlan an nl alan sıvık maddelere benzemozluktan çıkmış bulunur Artık o, tacak kedinin <e\'ive»inde görebll'riz. ler. Tesadüf etti$iniz zaman, biraz bıatte ot htiviyeble yoktur. Tek İnsan, ölmüş ve vaşıvan sertçe bir ruh dokuma^ına dnkunHani tabiatte hıç bir tey yok ol«ben» lerin çokkjfundan yapılmış dugunuzu hi*«edersinir Çare v>k, maz, hani hiç bir şey yeniden var buna tahammül edilecektir Bu tipolmazdı? Gene ovle 1 . Kanunda bir olduguna grtre onun < hpnlıgi» ne ler, bır bakıma. biraz «*evimsİ7dir1 rede kalır diyecek^ınız Tamam! . bozukluk yok .. Ot, yok olmadı mı? ler de . Fakat özlü insan istivjrOt, tnndi kuzudur. Kuzu onunla Boyle bir soru, en doğru verini bul sanız onların bu hallerini hoş görevar oldu v« ot, kuruda yok obnaK muştur. Hemen cevab vermeğe cekslniz. Bır insandan hem şarnivet tan kurtuldu. Kurtuldu amı otl'ik çalışslım: sahibi olmsk, hem de arzulannıza Bızdekl aaıl «ben» olan taraf, bi kolayca uvacak bir aululuk istemek da ortadan kayboldu diycceksiniı. Hılkatm büyük n m da ışta boyit zi vikude getiren diğer «benlerı vanyana gelehil<»n imkSnlardan debirbirln* geçerek rarhk bütününü den ayrıldığımız taraftır. Bizi oiz gildir. Onlann sert ve katj taraflasürdurüp götürmesind» deSl mı*.. eden, budur. Benzerlerimize benze ruıa dayanaraksınıı Esasen bizi bizdetı yüksek bir var miven cephemİ7İe «benliğimiz» i Şahsiyet, eıdasmı görefl ve bil^ilığa. onun şuurlu kudretine inan kazanmış oluruz. İşte «şahsıvM» dıran budur. Allah fıkri, beşerde budur. Bir insanın tekâmukınü den alır. Bır ınsanın sosyal benlıŞİ, bu »ırn çozme cebdinden çıkmamış «şahsıvetı* nin teşekkülünde gör tanıdı^ı fprdlpr, onlardan aldıgı fimemiz bu sebebdendir. Geçen hafta kırlerle pehşir. Bu tanışmalar, ve mıdır? Gerçek yarhktaki bu devam, rlr anlatbgım «Ahırkapı Feneri» teş bileiler ne kadar çoksa ferddekl varhktan 6bür varh|a geçen şe>in bihı, böyle blr davanak mihveri sosval benlık de o kadar genlş olur. ıkıncı varhk tarafmdsn «kenduı» olmıvanlan açıklar. Bıhrsiniz ki, Bu turlü fıkirlere yakla".ma, onlayapılabılmesındedir. Ot. kuzuda ot bır adam bu davada veva şu mess rın sahiblerıne manevî bir yaklaşolarak kalsavdı o mahluk. kuzu cl lede bovle dıişünür ve bovle hare madır Kıtabını. vazı>=ını okuducumaz, ot olurdu Canlıhk, bu ben^m ket eder; o adam içm çekinmeden nuz bir fıkır 1 adamı, ne kadar gizinseviştedır. Beslenme budur. Canlı «şahsiyet sahibidir» dıvebılir'îin 7 le beraberdir ' Piyesinl sevrettiginı? içın besl, hayabnı devam ettirecek Şahsiyet, belli bir renk, belli bir bır yazar, vanıbaşınızda oturup simaddeleri kendi varlığı hahne ge şekildir. Sankl kumaş için ütü gihi zinle berab^r sahnede olan bltenleri takib eden komcunu7dan daha tirmektır Bozuk uz\iyetlerde, ye bır şey. çok size vakındır. f*ımkil içinizde. Demokrasi, .fikir ve kanaat, ya^ıi ramadan dışan atılır. Bu takdirde şahsivet sahıbleıınin rejimıdir. O dir. Bir tabloda. bir heykelde sanatO bozuk nzviyet, kencii kendınl yer kullarda ve okul dişında verılecek çının ruhunu gorürsiinuz Eserleriye biter. Ölüm, bu bitmedir. d^mokratık etıtimin hürriyet istg ni tanımadan onlarla görö?mut ol, Bütü» hu ^oylenilen geyler, Insa' itıe^i b/ıiKlandış., Çünjyi hîjrrijjgt sanız, şah"îiyetlprinf bu derece yana gelebilmek içtndl. İnsan da ku olmıvan yerde şahsiyet gelişemez. kın tanımağa imkân bulmuş aajhlzu gibidir. Onun maneviyeti, yanl Benlıkler serbestç* çiçegini verip mazsınız. iç varlıgı, kendınden başka hısaı bov atamaz. Çocuk H^ftası, çocuğa Şahsiyetin, düştinme re hareket lardan, hattâ bupün vaşamayıp da bu hürriyeti duyurmak içın en RÜ etmede bızı venılıkten uzak bırakhatıralan bıze intıkal edenlerden zel bir fırsattır. Esasen hur bir ter maması için zekâmızı daima uyanık öriılmüş bir dokumadır. Tek bive havası içinde yetiştirilecek bu bulundurmamız lâzımdır. Yoksa a h s i y et HASAN AL1 Yazan: Dün de sıcaklık gölğede 30 derece idi YUCEL Öti gttndenberi şehrimizde anormal neaklar hüküm «ünnektedir. Yesiköy Mefeorolojl istasyonunua bildirdigine göre, dün de suhunet muhteüf tahviller göstermekle beTaber gölgede vesatl 30 dereced» ayzu feyleri tekrarlayan blr makme »eyretmiştir. Sıcakhğın devam ethaltn* düserls. Yanlifhimdan füp miyeceğl, bugünden itibaren düseh« »tmemek tnadlle bağlandıgımız cegi tahtnin olunmaktadır. bir flkrin nddını dlnlememek, |ahsiyet sardbl olmak degil, malum ta Cumhuı Başkanma hakaretten bırile kSprüyü geçmek İstemiyen ganık subayın suçsux oldugu keçiye benzemektır. Burada iradeanlasıldı miz devamlı müdahaleler yapacakBlr nrüddet »nc« Edimekapıda Curotır. Aksl takdirde uğrayacağımız hur Baskanına gı>ab«m hakarette buinad hastalığı, bizi yenı, belki daha lundugu Iddlaslle hakkınd» tahklkat verımli fıkırlerden mahrum eder. açılan Yüzbajı Mustafa Ahmed Celbişla Kendi kendimizin e^irl oluruz. Şah suç?uı oldMğu g«jrü!mü}. Savcılıks» slyei, olup bitmiş, mezartası haüne ademi takib k«r»n vertlmlîUr. gelmit olmak sanılmamalıdır. Şah Kendisine polis süstt vererek bit siyet, hayatm içlnde, sıcaklıgını ve aarhoşu toymak lstedi csnlılıgım kaybetmlven bir dinaOalatada Demokrat kahvede oturam mizm ile tabiat ve cemivetin geli Sabrt Cenıteı lsmlnd» blr şahıj. «wel§en, büyü\en varlıfma katılmaktır. kl gece Slrkecide Re?»dly« cadde«lnd«« geçen Abdullah özbek lsmlnd» blr şaîvDehl dedıijimiz yüksek yaratıcı «ın karşısın» çıkaı»k «Ben polİEİiBi kudret, işte bu e^aretle o hürriye Uzerinde arama yaoaeagîm1..» dem'.^ tin arasını bulup makmelıkten ko tlr. Abdullahın Mrhoalugundan Utlfad* parak yeniler Sl°mine Rirebilmek eden Sabri arama «onunda. ıncmk bl» tir. Beser tanhinde biivük dediü dolmakalem bulabilml» ve almıstır Abmiz çahsivctler. bu eırışi ve yük dullahın pollse gikiyett üzertae 9«brt yakalaranı». hakkınd» kanunl takibtt» selişi başarıle vapabılpnlpi'lır Esya ba«lanmiftır ve olaylar arasında herkeMn göreÜniversite Taleb* BlrHğinfaı mediği mıına'plıetleri bulup meytoplantı sı dnna çıkarmak için bovle bır kudtftanbul Onlverrtesl Taleb* BtrM» retli ruha şahsiyet kazandırmak sarttır. Ezberci ve tekrarcı zekâ S rnayif çarjsmb* gUnü aut 14 t* llu> blr toplantı yap««aktl* lardan bunu beklemek, boş bir di m&ra lokai'nd* butün c«mlyetl«r idara Blrllge baglı lpktir. Yıkıcı bir çnkme de\ri ge heyetlerlnla a* hazır bulun*c»gj \m çirmis, istiklâl mDcadele'ile venidpn toplantıda cemiyetlerlo faailyettart eski yaratırılık kudretıhe ermis o tetk'k edllecek, tenkidler yapılacak ve, lokanta» mevrmı gtt» lan milleiimız. doğru mana^ında bllhassa Talebe faallyetlerte proframâ nıçu'eoek yeni <;nh'iv sahıMrri jctıştirerek insanlık topluhıfiuna en büyük hizmetMuallimler Birliğl kongTMİ leri etme yolundaılır. Gerçek mıllı15 mayısta toplanıyor vet, milletlerara^ı bir 1 Tlljklye Mualltaüer Blrllglnln mak demektır. kongrert 15 mayı* cumarteıl gttnU »»*t 15 30 da Çemberllt«»Ukl Blrllk •>«*•• rlnd*, BirhSe bagJı teşekküllerin ldar* heyetlerlle bu tejekkullerln kendl büayelerlne gört »eçmlfl olduklan temsUd'erta ljrlraHl* yapılacaJrtır. Kongrentn bllhaan dllekler blr çok mühim mealekl m««l«l«r aiınarak roüzaker* «dlleccktir. Tamnnuş bir Amerikah •memtekctinılza geldl Amerikanm tanırunıı huknkçutan»» dan Wllllam Ernest Woodrow dQ« uçakla Kahtreden tehrtmlı» gelmljtl* Memleketlmizde metleki tetkiklerd» bu. hınarak olan Amerikalı hukrukç* btt> gı)n Ankaraya y1dec«ktlr Tfml7lık Islerl Müdurliigü tarafından şehır çoploiının daha suratle tnplanabllnıe«l Için bir ay evvel snnan be;er tnnlıık 10 kamvon sa«*«ı uzerıne hidTolık tertlbatlı on kansertnln yapılma«ı Iji mılteahhide Ihale ed'lmistlr Ayrıca temizllk »mel«l*ri tçln 1650 takım elbise ve ayakkabının da Dalmi Knmlsyon taratından lhale«l yapılmntır Yeni temizlik vasıtalan Dr. Mehmed Kâmil BERE ve BERK Sağlık EnstittUÜ yeni telefon numaralan 13915 14331 TelgTaf,adresi: DOKTORBERK Istanbttl B U G E C E Kadıköyünde bulunan alünkınn tarihî kıymette oldugu anlasıldı Pasicillin Troçes Afiz, Boğaz enfeksi)onlanna ve ağrılanna karfi Nane râyihalı Penlcillin Pastilleri. Bol mlktarda plyasaya arzedilmıstır. 20 Tahlet 75 knruştnr. O*ç«nlerd» Kadıko>unde blr arsada bulunarak Muze>e gondertlen altırüarın tarihî kıymetl halz oldugu gorülmü», Mü» koleksiyonlann» ilâv. edllml»tir ngllılere gor« bunlar «00 HD« «vvelki uımana atddSr. ISTANBÜL RÂDYOSUNDA Saat 2 2 . 1 0 da Avcılık kurslan tlraat Vekâleti emrlle muhteiii llçtlerde ou yıl açılacak avcılık kurslannın hazırhkları tamamlanmıştır. h Ziraat Mudurluju ma>ısın ilk haltwı lçindt Bakırkov ve Yalova k»y•«rinde avcılık kurslarını açacaktır Bahar Bayramı, dıln Hhrlmlzd» nef« 5 kut.anmıştır. Havanın «ıcak olmau )la\ısiie halk, Adaiara, Bofaa, M»ciaıveko™ vasatr meslre yerlerine glderek eğlenmlştir. DAİMA BEKLEDİGİNİZ KONSERİ Dinleyiniz. REYİNİ BUGUN İSTEDİĞİNE YARIN BANA ü'illlllilıi Bahar Bayramı neşeli geçti 5 HarVrana Bütün sigorta işleriniz içm emrinüdedir. V. X Iklndı GENEL SİGORTA Memed ata atladı. Topal Ali de arkasuıdan .. Cabbar kapınm eşiklığinde durmuş, onlara kıpırdamadan bakıyor du Sefil Ali de öyle Cabbarin yürii ölü yÜ2Ü gıbi garatmıştı. Orsya bır Hitıt heyketi gıbi donmuştu. Memed atı kapıva doeru sürdü Cabbann j'uzüne bakmadan: < Hakkmı helâl eyle CabliRf kardaş» dedı sesı bozularak. »S»n de hakkını helâl ej'le Sefıl Ali'» Cebbar h'.ç dururaunu bozmadı Gerçekten bu Hıtit hevkeli gibi. orada ovlece kıpırdamadan kaldı. Sefıl Alr ..r .' ,., j, «Helll olsun karâay» decli. Atlan. bayırdan afağı hızla sürdaler. Cabbar uzun zaman olduğu yerden kıpırdarnadan öyle kaldı. XXV Yagnjur çlseliyordu Güneşll" blr yağmur. Bir laman açıyor, sonra gene usul usul çlseliyordu Kamışlar ıslanmışlardı Ustlerlnden sular suzülüvordu Sular vspraklarda ka barcıklanıyor, auneçte parlıyoHu. O zamanlar Sıtırin alt yanında büvük bir kamışlık v(»h Yol kamışhjın üstbasından, mersinle örtiilü dağın eteklerinden ueçerdi. Kamışbğa Kuçük Çınar köyü (rtünden mdıler Gün batarken yağmur da dindi. Tcpal Ali «Yamçıyı aldıgıma iyi etmetniş miyim?» diye sordu. CUMHURlYET'bl EDEBt rEFRlKASl MAYIS 2 ŞABAN 28 1 9 51 505 J | ı 3 02 , :r nrıoonffı 4 57 12 1 1 1 6 03 19 06 20 50 8S6H2 00; 144| 7 M BALE lak sıcakbk çoktü ovaya. Ikmdi oldu. K'irşı dağlann gölgeleri doğuya doğru uzadı. Bu sırada Memed, bir kamıı köküne dayalı tüfeğini aldı, yol kenanna yakın buyük blr knmış kökönön yanmdaki 1 çukura gitti. Ikide bır de yolun ortasına çıkıp kasabadan yana bakıyordu. Görünürlerde kim^ecikler yoktu. Dişi dişini yiyordu. Döşen kurşunu yazıva yabana .. Nereye o lursa ohun. Döşen! Kamışlığa, yola... Hırsından tepiniyordu. Her dakika blr yıl oluyordu artık. Sonra hançerlnl çıkardı, çukuru Yaıan Jf AgAH kazmağa basladı Bütfln gücuyle Aü tam fisttekl biiyük mese ağa kazıyor, •oprailı avuçlarile dısan cına bafladı. Yamçıya sanlıp, yığ tajıvordu. Soluk soluğa yola kofdığı taşlarin üstüne yumuldu. Bır tu, bir sey yok. Elleri yanlarına zaman kendınden geçiyor, sonra düştü. Öyle kalakaldı. Ne gelen var, hop diye ayıkıyordu. Şafağı boyl» nt giden. Umudu kesti. Gıtti çuettl. kurdan tufeglnl aldı, galdl yolun Şafaklaym ata atlayıp, kanufUfa ortaaına dlklldl. Gün neredeyac bafeldl Ab, tk kazoıalı|ın ortaianoa taeaktı. Tf yolun 0tMİnd«ı kımılfttrdfl, bir kamif kokilnt lytoe ba| danan blr top karartı goründü. Karartı glttikçe yaklasıyordu. Yürefl ladı. 1 Akşamdanberi bir hoftu. Bede hop ettl. Buna ra&men kanuşlıga ninin her yeri sızlıyordu. Büyük [ gene glrmedi. Az daha yaklasınca karartı, dört jandarmanm önünde bir kamıj kümesine sırtını dayadı ikl kadın oldugunu farketti. Agır oturdu. Kamif kümeslne sarıca aagır kamıslığa çekildi. Karşı daŞın nlar petek üstüne petek yapmııüstünde güneşin yansı kalmıştı. lardı Orümcekler kamı?lardan kaJandarmalardan en arkadaki uzun mışlara ağlanru germişlerdl. Ka bovlu^unun bacağını nijan alıp temışlar purçüklemiştı Pürçükler to tıgi çektı Jnndarma baSırarak donzakıyordu Kamışlann pürçüklerıne dü. vere kapaklandı Memed makıgun vurdu derken neli Bibi tanyordu sajı solu JanBeklemek kadar zor şey yok. Bek darmalar afallanuşlardı ledi. Ne zaman?. Ö|le oldu. Bir u(Artdsı var) )k~ j A!anLıt 10 Döşelı Ev lcurasiHaJgtrerUt Het 100 îıcaya biz kuzs ttum&pkM İNCE MEMED Memed: «îyı» dedL «Yağmur da durdu.> «rGene başlar.» «Çukurovada pusu kurmak İçin bu kamıslıktan iyl yer yok» Memed: «Bire Alt Ağa» dedi, «aen bu kadar çok seyl nasıl belledln? Çukurovavı taş tnş biliyorsun.» Topal Ali: «Gencliğimde Çukurovidan hi çalar, dağlara götürürdiım. Anladın mı şimdı Çukurovayı neden iyi bild tAnlndım Bu yoldan geçecekleri mııhnkknk mı?» Topal Ali: «Kozana iki yoldan gidilir Biri Çııkıırknpıunun yolu biri de burası yağmur vagdığı iyi oldu Çukurkopru yolundan çamurdan Çikamazlar, gömülürler Bu yfizden, muhakkak buradan gelnler. Burası hulunmaz Yapacağını yapnr, heçok iyi Buındnn daha iyi pusu veri men atarsın kendlhi daga. Cabhar böyle oldugunu bileydi gelirdi.» Cabhar lafını duyunca Memedln yürü gerildl. • Topal Ali: Vallahi de gellrdi> dedl. «O korktu. Dal çündüz, ovanm ortasında sanlacağımızdan korktu > Memfd gene sustu. Topal: «Korktu» dedi. «Bir korktu ki .. O ne hinoğlu hin o1 Ne kadar pçkiya ovava inmiş, ovaıla ceymış•îe, hep'îinin ölduıülduğünu, bir tekinin bile daga dnnemedıgini bilir.» Memed meıakla sordu: «Bır teki bile dönmedi mi?> Topal: «Bir teki blle.» Azık çıkınını açıp, yemek yebaşladılar Ağır nğır çiğneyerek vemeklerıni yediler. Topal ... «Ben fidiylm de kaaaba yoluna, onlann arkasma f«l»ylm. Sen dağa çekil d* Uyu. Şafaklayıa kamışlıga glr. Atı orta blr yw* b«gla. Görünmesin. Sen de yolun ag?• > % gel! Ben gidiyorum. Yarın * A\ ü«tü onlar buradalar.» lopal ata bindi. rlaludizgin kasabaya doğru sürdü. Topal da gözden kaybolur kaybolmaz, Memed de ata bindi, dağa çekildi Bir taşocagına indi. Ta?ocağina sular toplanmıştı amı, taşocagı siperlivdı Yağmuı yağsa bıle ınsanın üstune duşmezdi, mağaıa gibiydi Ocağın çukuru su doluydu. Çukura ta« yığmağa bafladı YAUA • , . ile uçunuz! SAS'ın 4 motoriu DC6 «çaklan, ikiti dirckı olmak Orerc bafu<b S drfa Vnanaya iefer yapar. Lâka koltuğunıızda, nazık hi?.nıetkârrann daimi ihtimamı altında ve eşsis !»• kaıulinav nıisafirperlifi içindp rahat ve iür'atli hava yolculuğunun ıe»« kini çıkarıaıı. izahat lçln sayahat acervtenl2« veya SAS DUrolarına mOrecaat edlntz , STSFESİ İSTANBUL: Tsttrtm, ANKARA ; ftta'JH Bulvart. Bü»u* Slnama, H27S 2ES2O
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog