Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

GÜMtŞ GÖZll/faMİ u m h u r i yet URUCUSU.'YUNUS r«Jtntf *• meMufe mbmfr Cmnhmirat trtanbul Fotta Ktttumı: tıtantal Mo. Ml r*J^ookfi ömumJ taıtnri I n n t n c : 14298. TM> fclari I a43W.M«tbM.242M Pazar 2 Mayıs 1954 Mytik r« flnlö Hr Şlet rçldfifu kadar fağda* Fraıuıs edebijratıftjs en JLstıta deierlerindenbtrl olan Ânt^nt de fiaintExp4rfvin ba ee çok fcanfatu» 9*' her dile çerriluüg eseri ilk ^efrft^îaraJcı dihmfze «•vrlİMck Varlüt YaVjnşjinp» ,1" llra flatla pkirılmiftiT. Ç»vW*Ved«i ŞGunyoJ Büyük Vazife nsrun vurdumıızna î©**^' I r T n ^ v seçunler var. Dort ytllık I * S ' bır sure Için devlet id«vüruteeek olan ikridan. ••tatidaşlannıır reylerile tayin edefrklerdir Avlardanb«rı fittikee gıddph artan parti propagandalan < r fundur kp«ılmiştir Şimdi ratanj < daç rîrdanı IIP başbaşa yjılnm'i' Knnun ona maddî manevt hiç bir tp^ır aldnda kalmaksızın, »ırf krndı «amımî ınanclanna (rore oynım trııllanabılmesi imkânlannı M*l»mak hususunda çnk genis tnrenlik fartlan varatmıştır Bufun sabahtan »1 «ma kadar devlerin ılfrili ve retkrlı nrganlan i; baMnda bulunaeak. «rcım fuvenhffinın jfPrektir''ı?J çartlan rnnırlukte rormak icin eaIısaraktır Dnrt vrl onre oldusn pıW rjTiciln dp >ıırdıımıi7tın ornek bır rnukpmmpllık man7ara<5i eo^tererek llfn demokrasılere varasır hir intıram havası içınde «eçim IsinJ tamamln arağina biz JtıphP DrmokraHk rejimlerd» Ij dakı iktıtlar dogrudan doğruva h»!ktn r<pri vc onan temsilcisidir Bfiynık Millet Mpclı«nin sn H lar m l ı n m m şu veva hn şekjlde kullanmak suretil* temin ed«rfe Bunu onfpden aramırda toplanarak liTiın hovlu tarfıvP fppmnml *Hiktrn «mr» vapamıvacağimız merriandadır Merlı<ın bııııvPsi, inpmleket olçu«unde terplli mıTlî iradenin mahiverinp eore behıprpkhr Bİ7re asıl muhim «l«Bt fn alitam mılli iradenin nasıl t*celh crfrrcfinden made, vafandasın. < t lrarfr»ı kullanmak hususıında nifrmp duspn bıiMik ra/ıfeve lârtk oidııihı ı'ei^i )fo«tenn»«ıdîr Dpmoki«tikbalı, memİPketınıızin . halkımırın rpfahı bueuıt rv cnU bu şaıta baflıdır dnehılirh. Rr\Ipr kımp \pıi1ir«sp vprilsin nıha>r( bıı mp<;plp partılpnmır ara^ında ınaM bır \an«ma konıısu olar»k mtprp*andır Parfiler araunHaki karpnr vp kavıh nısbeliorın* for* dıınp. hııeunr VP %aıına daır dikk»* <rl,ın bııkıimlPrp PİbpHp I*i\pfjpjn7rfır Ama bıı*un H^n onrp asıl nnfmB »nk<a. vafan»îasin irçımtprp hiMuk olrııdp k»t<lirı.'sırfır Rıl partılrrin (op]avaca£f o^ vqi,5indan çok dnha buvuk bir «^^^aHır Ffattâ. sn vp>a hn partinin Imsrııtı «sela^arafi rafpr. »ncak »*cirnp katılan vatandajlann eokluen Batıiılar arasında ihtilaf Cenevre konferansında ciddî göröş farkları belırdi WasWn?t»n'a göre Ingilterc vt Fransa Amerikayı yüzuitu bıraktı Cmevre 1 (A P ) Cenevre k«sferausmiD Uk haftasında BatıhİM arajsırdâ eıddl goru| farklan belıruusttr Bu gorus fark'aruun, Uend» Batılılar trajı munasebetiere A* tesir etmesl tehlık*»i mevcud görulmektedır Arka*\ S 9 Sü 7 dt Polathda diinkti trcn kazası Toldan çtkan bir trenhı 11 »afonu devrildi. însanea sa.viat «Imadı \ Polatb 1 ( a * ) Burön gaat 12 50 de 102 numaralı Izmır Ankara TOICU treru Polatlıya 9 kılome+rp mesafedeH Karapınar kovfl cıvarmda yoldan çıkmıştır 14 vagondan ıbaret olan kompozısyonun 11 vagonu devrılmıı v bunun netıce«i 300400 metrelık bır demırvolu harab nlmuştur Arkast Sa 6 Su 2 dr Tarihîgün geldi. yurdda seçim bugün yapılıyor Şeçimlerin sükunet îçinde xereyaw içm lâzım gefen tedbirler ahndı, ayrıca neticelerin biran önce ilânı hususunda da çareler düşünüldü Dun fehnmizd* yerın* konan bir «eçıın Madığı •• hanritk yapan aandtk heyed Izmirde dünkü zelzele Sar«ınh kısa fakat şiddetü oldo, ha^li heyecan urandırdı İzmır. 1 OVIefonla) Bueım Izmır halkını oldukca heyecana t eren ııddetlı bır deprem oLrauştur. Saat 17 25 te dıpten gelen kuvvrtll bır darbe şeklındekı sarsıntj ancak Arkast S 6, Su. 3 t» bir değer taşıvaeakhr MİınHa raptı?ımi7 ilk **ri»e«< Tıırk mılİPtinin dpvlet ifIrtmp %anî kendi nt rarliffina rerAnkara, 1 (Telefonla) Yann kadd#ratını ellerin» teslım ede 17 y« kadar »andıklar aç<k bıılunadt~i pbpmmivetın dPrrcMİni butım Turk mılleh, tanhf gunlennden bı ceklen miIIetvpkıJlerınl ve dolayı e«k, bu «aattCTi ıtıbarpn derhal dınia^a pariak bır jekilde Upat nnı d«ha yaşayaeaktır. Kanunt »• sıle venl ıkhdsn ieçeceklerdır tasnıfe bajlanaeakhr Seçımlenn ptmi'tr E&PT vanılmı^or^ak. < * P çım hakkıni haır vatandla^lar, ey» Seçime yann «abah »aat $ de »flkun içınde eereyanı husu^und» çımiprp katılan ratanda? nl«b*ri lannı kullanarak m«nlpket mn butun yurdda başlanacakür Saat Arkcun Sa. 6, Su l d e •Mirdp ^pk«pn »pkirl bulnmşrıı Bu. pn mpHpnî mıllpt avarında (feniî bir I hıaU nıshphdir Bu vfprki ^ecimImn dp «ıcak hir ilri ıle karsılanınama«i icin ortada bir *«heb röt»rnı\oru7 Sivasî kanaatî nt ı>lnr«a ol'nn, vafandaj «andık ba<ıına mpli millî VP mpdenl jprinp pphrmPİıdir Arfam sen dr bana mı kaldı? Gıbi kalpndprce duşıincelerp r>vpr ^okfıır Seçiın* Mee ilei ne kadar Trakya sınırımızda kolera tehlikesi mi? Ynnan ve Bulgarların demiryolu personeline kolera aşısı " r T Seçim günü ve rey' Devriyeyi kullanılması içiıt tehdid eden kanun ne diyor? gece hırsızı 5HSIR SEFTRI GrTTI Yapıll? °' a n a n ' a 5 m a Eereğınce hukuElçısı Ahmed Hakkı dun eşıle birBugun rçv VMecek okuytıcuhrunızı aydınlatmak üzer» kanunun »eçım gunune maKsus hukumlennı aşağıda hulâsı tdıyoruı: tçW yuagı Or verme gunu. oy v#rwı» mnddehnce umuml Içküı yerlerl» Uînuml nıahallerd» her çe5»d ispırfolu içki verılme»!, gahhna»ı •• Içilmeti »• herhangı bır turetle ıspirtohı içki MttJmMi ya»aktırOy vermt g4nfl, vf r«mı muddetrnce, tefanıl unıumf «Jlenee yerltrı kapah kaiır. Eğlatıce yeri vtshnı h»İM lok«at«l«rd« bu muddet içınde ymlnıı yemek venlebılır. Arkast Sa I. Sti. I 4* taumjmt» kıjvvptii olursa. dpvletimızin kade9 rt dp o kadar sajrlam temeller ntrr'tnf orıırtıılrnns dpmektir Soı. fikır. Tirrfan hurri\etlprindpn bah'priı< or hukumptl"n dılpdığ^mir ffibı Dun Edırne KaraaŞac i?tasvon ienkıd etmesrı bir hak <anıvor«ak. bnnıırı BPrcktirdiffi vazifevi de R«w şpflığınden Devlet DenMryollan bınncı ışletme madurluğune gelen nrak rurmamalıvızdır bir mavt« pn7armı kırlarda. bır telgraita Bulgar bududunda plerdp np«e icinde rprirnıek kolera hastahğına karşı bazı ıhbvoia cıkmadan ""CP karıdlı yatl tedbırler ahndığı ve denuryol T «andık hasına fidip Tİc«Psini kapalı ku<nv» nil«:ıi! ibmal ptniî^ Pİım Bıı ^P^ np kadar eı»r nlıır^a mıilehmıziıı taHhı de o kadar pariak niacaktır VAT>! mah sabıkah, yann umt tfina «onra teaHn tatbikına başlayışı, ilgili makamlarııııızı telâşa düşürdü kt^^vTp^İSTppTsonelıne kolera aşı«ı vapıldığı şehrimı? *>a§Iık mudurluğune bılHava Yedek Subay bıldınlmıştır Telgrafı «lan Isletme. dırmiis, gereken tedbırlenn ahnmaderhal keyfıyetten vılâvetı haber ^ı ıçın prniT vermıştır. Okuluna alınacak dar etmı; ve tehn bır suretını VaBu hususta telefonla tnaiumatına blık makamın» eondermı$tır müracaat ettığımız Edırne Valni Valıhk harekete geçerek vazıyetı öğrenciler Arkası S 6, Su 3 t« Ankara. 1 fa » ) M S BakanIi2i Temsıl Burosundan »dındıeunız malumata gore, Hava Yedek Subay Arkan S S Su 7 de AMERlKA İNTIBALARI: Yeni Yunan parası Ahna 1 ( A P Yunan hukumetı hesabları koUjlaştırmak gavesıle bujun yeni drahmı b=nknotlarmı tedavulp çıkaracağını bıldırmıgtir Bu paranın kı>Tnetlenr!i''ilmesı olmıvacaktır Evvelce 30 000 drahmı o'sn do'ara mukabıl bugunden ıtiharpn bu banknotlardan 30 u verı New York'u bilmiyen ve merak edip görmekte istemiyen Amerikahlar Yazan: ömer Sami Coşar Şehrimizde dünkü hazırlık ve hâdiseler tevkif elundukknnı iddîa edildi C. H. P. 37 pvtilinin tevkif «lunduklannı idida etti ise de Savcüık tehdidl* rey serbc^tisini ihlâMen sanık bu tahtslartn yakaiaaıp bilâhare «eçim pınti için muvakkaten aerbeoi hırakildıklannı açıkladı Oielsiz seyyah şehri MOVEZZHERDEN I İSTEY»N»ZAmerikan KMrlerınde, kadın ve erkpk birlikte yvvalardan LttMtMRH IIIIIIİ Gnzetelerde ckon iTânl.nr\a Şehnnuzde seçım »andıklannın messillennm huzurund* tandıklan oğrenıyoruz Memleketimıze gelmek uzere olan buyuk bır sandık heyetlenne teslunı dun U muayene edıp küıdleyecek »e müttrktn 200 artıstı ıçtn otel bu raamlannuştır Sandık başkanian hurlıyecekJerdır. lunamadığından aileler nez •abahleyuı saat s«kızde parti ma Arkast Sa. t, Sü. 1 dt dınde oda aranmaktadir. Şehrın otel derdı . Kevanndan, koşevnden o'afra'fTmp ıjir> ıçtne girmiypvier bunvn r\c muthif bır belâ olduğnnu bılemezler Gazetecıler Cemw<>ftnı ıdare eden arkadaşlar geçenlerde basın balosuna çağtrdıklan bır kaç ecnebı artıste otellerde yer bulmak ıpiTt Vahvın tavaisutunu ı«temeğe kadnr vardıklarım yana yaMa anlatıyorlardı Tvnst şehn olmak tddıa. sını guden Istanbıdda bu htcab verıcı durum devam ettıkçe yapacağnnıı ıj seyyah celbı ıpın turızm kurumlan tests etmek değıl, mumkunse her ne oJıtrsa aeimeğe myet etmıt \ar\ hndvdlardan kovacak teşekkiıUer vucude gettrmekttr d î/nrvz, ije (fittıkleri zaman, (oculüarmı bımktıkları birinin içi Takalasan bırsu Te sllâhlan Yazısı 2 ncı sahıfede iYnısı 2 nd lahifedt 1 rı ] ncl sütunlarda) Polis Tt jandarma knvvetlerjni hldİM «ıkaeak maJıtll«re turatl* üâyeten tntulan MnK n fororleri yctifUrmek Uzen <? m«veudlaj« *'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog