Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Kıymet esasına göre hazırlanan Y E N î Gümrük Tarifesi Cetveli Gümrük kanununun bsn maddtlerınin «kğiştırilmesine ve 1499 layüı gümrük tarifesi kanunu Ue ck ve tftdillerinin kaldırılnaMina dair kanun Htab halinde çıktu INKİLAP KITABEVI 30 u m h u r i yet NADÎ HALİDE EDİB en s4Mi romam DON 4YN Taaesi 250, cüdli 350 kunn AHMED HALİD Ğ Ritabçıhk ve K. T. L . Ş. Istanbvd. 10.707 vt mektub adresl: Cumhuriyet, tstanbu] Post» kutusu tstanbui No 248 Telefonlar: Umumi Santral Nunurau: 24298 Yazı Iflen: 24299. Matbaa 24290 10 19 M«,.,« Ma>lS 10KJ 1954 I 0nun Izinden Giderek.. 19 mayıs 1919 un iızerinden tım otuz beş jıl geçmiştir. O gun dıinyaja gelen çocuklar şimdi otuz be; >aşında. Bu rauddet içinde yurdumuzun tanınmaz derecede değiştipini. tarihimizin hiç hir çağında görulmcdik bir hızla ileriye doğru atıldığını, mucize sayılaeak başarılar kazandığını soyler dururuz. Doğrudur! Otuz beş yıl gibi kı»« bir zaman parçası içinde elde ettijHmiz parlak sonucları, hattâ bunların bir kaçını, daha onceki devirlerin üç yiiz elli yılı boynnc» hayal bile edememişizdir. Dört bir yandan bağnna hançer «aplanan, topraklarında diişman çizmelerinin at ojnattıjp, yabancı boyunduruğu «îtında can vermesine ramak kalan bir millcl, otuz heş yıl savasır da snnunda hağımsızlığmı kurtarma. o millet. kazandığı zaferle ebediyen ö\unpbilir. Millî kurtulusumuznn askerlik safbasını biz çok kısa <•• manda tamamlamışızdır. Kendi mesleğinde tarihin az yetiştirdiği değerlerden biri sayılan Atatürk. tek cepheli bir dâhi olsaydı. Tiirk lcurtuluş mucizesi 9 eylul 1922 dc tarihe geçmiş olarakti. Atatiirk çok cepheli bir dâhi. tam manasile millî bir kahraman olmasavdı. acaba o tarihtenberi basard'eımıı sayısız hamleleri simdive kadar tamamlayabilecek miydik? Otuz beş yillık sosyal havntımuda zaman zaman hattâ Ataturke re eserine karsı direnen gerîlik eeteyanlarını hatırlarsak bu »onıya mıısbet bir cevab vennek (füçtiir. Ataturk, bu milletin bağrından yetişrais. bu toprağın halis bir çocnjnı idi. Tarihimizin yiızyıllar boyunca akıp gelen fclâketleri içinde bizim gerçek acımızı yür*ğinrie du>uvor. belirsiz bir his olarak bir çoklarımızm zihnini burkan devrim i;tiyakım o ırunden giine artan bir vuzuhla bnünde gdrüyordu. Türk kurtulu; davasını, Atatiirk, daha Samsunda karaya a>ak basmadaa knfasında çozmüştiı. Uğrunda genclijirii harcadığfiha inandıfım bizim millî davami7i, O, tıpkı bir matcmatik problemi ıribi işleıtıiş, meçhullerini karşısına dizrai;, realitcnin ve imkânlann ışığı altında onlan birer birer aydınlatmıştı. 19 mayısta Samsuna ayak banarkcn, Atatiirk, herhangi bir maceraya atılmıyordu. Tam tersine, kafpsmda ividen iyiye beliren, hiç bir frnlgeli tarafı kalmıyan bir fikri tatbika zidi>ordu. Buyuk Nııtuk'ta uzunboylu anlatılan bu eerçeği bir edebiial hevcsıne yormak istiyenler aldanmı;lardır ve eğer hâlâ tiyle düşünü>orlarsa daha da aldanacaklardır. O frunden bu günt Türkiyemizde basarılan eserlerin hep birbirini tamamlayıcı. akla ve mantıga uyIfiın, adeta hesablanmış, plânı çizilmis bir sıra takib etmesi. 19 mayısın bir macera ba;langıcı olamıyacağının kesin delilidir. Her biri birbirinden parlak üafhalar gosteren Tıirl mucizesinin en pııvenilir eseri nedir. dive sorulduğu zaman bugun hep bir ağızdan tereddudsüz vereceğimiz cevab elbette »Ataturk (enclıği!» nlacakhr. Genclik her milletin, her inkılâbın tabiî bekçisidir. Milleri yaşatacak, inkılâblan yüriıtecek asıl kuvvet ondadır. Yarının biitün ümidleri gpnclikte toplanraıştır. Türk genc]iz\ ise milletimizin biiyük mezivetlcrini nefsinde toplayan bir varlıktır. Gencliğe dayanmadıkça. en bii>uk zaferlerin. en parlak inkılâbların. en canlı hamlelerin bir gün saniıp unutulması mukadderdir. Bü\uk nutkunun sonunda Ataturk buyük eseri bunun iein Turk gencliğine emanet etmiştir. Diinkii. bugunkü, yannki ve yannlardan sonraki gene nesiller aynı inancın ka\nağından ilham almakta devam ettikçe Türk mucizesinin bir gün bir masal olmıvaeağına guvenebiliriz. 19 mayısın genclik bayramı olarak kabul edilmesi de bu güvene olan sonmez ihtiyacımızm guzel bir ifpdesidir. Gencler. vazifeniz Atatürkiin eseritıi yaşatmak. onu daima ilerive dogru yurutmektir. O sizlerden biri idi. Onun izinde yurum«kledir ki doğru \nldan ayrılmamı; olacaksıMi?dır. Bayrammız hepinize kutlu olsun! NADİR NADI Kral •eçilen Vedad İrdelp Kraliçe tecilea Fatma Durıl Çocuk Kral ve Kraliçe dün akşam seçildi 5 yaşında Fatma Dural9ııı9 Krallığada 4 yaşmdaki Vedad İrdelp'in seçilmesi alkışlarla karşılandı Ha«ıkb Çocuk Esırgeme Kunı» muna terkedilen ve gazetenuz tarafınd»n tertıb olunan güzel ve sıhhatli çocuk kral ve krahçeai müsabakası dün gece saat 21 de Şenır Kornedi Tıyatrosunda yapıldı. Sa« lon daha erken saatlerde dolmuştu. Gerek kız, gerekse erkek namzedlerden zıyade ebeveynlen heyecan çekiyonhı. Nıhayet uat 21 de perde tçıldı ve tstanbtd Radyosunun spikeri B»ki Siih» MJbojkı UMtişitik iilti âzalannı bir muracaati arzetti. Me|nı maıeretlerine bınaen 23 nisan günü yapılan ılk eiemeye katılanuyan iki erkek ve iki kız çocuğunun bu son elemede kendilerine bir fırsat veribnefi isterüyordu. Bu müraeaat ürerine jüri reye bajvurdu Neticede 17 ye 7 oy ile müracaat reddedildi. Bundaa sorm kral aamredlerl toplu olırak Mhoeye feldiler. TîTttretrun «nfisi alkutan Pr«f«kMr ı^&kn, küçük nn fialnlııl kamaştırtyordu. Ark&ti Sa. 9, Sü. 6 da A.U . 9 * ^ Spor ve Genclik Bayramı basıyordu 35 yıldanberi bu günü, Turkiye Cumhuriyetınin temel atrria gunu olarak Umıvoruz ve Turkıve Cumhurıyetını ılelebed pâyıdar kılacak Turk gençliğınin bayramı olarak tes'ıd ( ediyoruz 35 ıncı 19 Mayıs kutlu olsun. Arkan Sa 3 Sü 4 U Vali, çocuk Kral ve KraJica ilt bir arada Bujcün 19 Mayıs 1919 un 35 incı yıldonümüdör 35 yıl once bugun. Mustafa Kemal, zâhiren, Üçuncu Ordu Mufettişi ünvanı ve Karadenızdeki asayişsizhği bertaraf etmek vazifesıle. hakıkatte ise kurtulus mücadelesıne gınsmek ve yeni Türk devletınin temellerini atmak uzere Samsuna ayak Yeni gümrük tarifesinin ihtiva ettiği esaslar Tarifeniıt untumî bir hayat pahalılığı tevlid edeceği hakkındaki mütalealar doğru görülmüyor Bu gibi iddia ve mütalealann eeAnkara 18 (a.a.) İnhisarlar rek tıcaretle iştigal eden tüccarlar Vekâletınden bildirilmiştir: 6290 savılı kanunla kabul edilen ve gerek pıyasa ve umumî efkâr ve 7'6 1954 tarihinde yürurluğe gı bakımlann^an ne kadar mahzurİJ recek olan yeni gümrük tarifesi olduğu izahtan varestedir 7'hinlerhakkmda bugüne kadar daha ta deki bu teşevvüşü gıdermek maksan halinde iken veya Büvük Mil sadile yeni tarifemiz hakkında alet Meclisiade müzakeresi sırasında şağıdaki izahatın verilmesinde fayve bundan »onra muhtelif bevan da gorulmektedir. larda bulunulmuş ise de son gün a) Tasnif bakımından: lerde maattees3Üf bu tarıfevi tetkik Yeni tarifemiz tasnif bakımından etmeden bazı mütalealar serdedıl tamamen yeni esaslan ihtiva ettiği mekte olduğu ve bılhassa yeni ta Bibi bugünün icah ve zaruretlenn" rifenın umumî bir hayat pahalılığı de uygundur. Çünkü tarifemizın tevlid edeceği hakkında iddıalar istınad ettiği tasnif Brukseldeki ileri sürülmekte bulunduğu görul gümrük birliği etud grupunun samektedir. lâhivetli mütehassıslarınca 1938 Libyahlar Tttrkiyeyi vatan sayıyorlar Hükumetle tema* için memlekete dönen Liby» Büyük Elçimiz, Trablu sgarpta 4 büyük caddeye Türk isimleri verildiğini »öylüyor r Menderes Kabinesiniu Yeni ÎJyeleri Msreşal Papagot senesindeki mülga Cemiyeti Akvam Hükumatbniz d« bir jrmrdnB Libyadaki büyukelçiml* Cemal tarafından hazırlanmış olan müşteKarasapan hükumetimizle tema» mak üzere imkl^ armmaktadır. rek tarife nomanklâtüru esas olaetmek maksadüe memleketunıze Arkan 6a. 3, Sü. 6 da rak alınmış o tarihten bugune kagelmış bulunmaktadır. dar muhtelif branşlardaki terakki Dün kendısi ıle konujtuk. Büve inkişaflar gozbnunde bulunduyükelçi, Turkiye ve Lıbya arasınrulmakla beraber teknik sahadaki daki münasebetler» dair |U uahati son ilerlemeler de nazara alınarak verdi: yeni bir tasnif yapılmıştır. Bu suretle eşyanın tarifedekı tatbik yeri t İki memleket arumdaki mllbundan sonra bırliğe dahil memlenasebetler »on 8 aydanberi büyük ketler tarafından aynı tarife numainkişaf gostermiştır vt bu devam rasmı ıfade edecek ve tatbıkat baPapaeos. böyle bir ittîfakın edecektir. kımından yeknesak bir yol takıb eakdedilmesine taraftar Bu sene Libyada kuraklık oîdu dılmiş olacaktır. olduğunu bildirdi Kum fırtınalan istihsali mahvetb Diğer taraftan BÛmnik reiımleriLibyada şimdi 60 bin ton buğday Arkası Sa. 6 Sü 1 d« Atina 18 (R.) Yunan Başba ithaline ıhtiyac vardır. Libya hükanı Papagos NewYork Tımes kumeti, Birleşmış Mılletlere ve gegazetesrne verdığı hususi beyanatta, Turkiye, Yunanıstan ve Yugoslavya çen sene yardım eden Amerikaya arasında tam olçude ajskerl bir ba=!\urarak buğdav istemiştir. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da ÜçlüBalkan askerî Ftnale kaJanlardaıı hir frap So vyetler 10 gemiyi dün teslim ettiler Devir muamelesinden sonra çehfi gezen Rm askerleri kimse ils lemas elmedilıır Sen Sinod toplandı Muhalefet kuvvetli oimakla Iıoraher Athenagoras dunıma hâkim hıılunuyor Rum Patnkhanesinın en büyuîc idarî oreanı olan Scn Sinod meclıYeni Mendfre* kdbinpsinin ük toplantıvını rvvelki enn vaptıtmı vazmı>tık. Kabincnin programt oniimüzdcki hıfta MPCÜSIC oknmraktır R«simlcr soldan sağa: sınde doğan ihtîlâf son gunlerde Pevlet V'ekili ve Ba^vekil jardımcısı Fatin Riıştu Zorlu, Devlet Vekili Mukerrcm Sarol, Dfvl't Vekıli Osman Kapauı, Dahiliye Vekıli Namık Gedik, jgemjlemış ve hâlâ da vahş+ırıla . Munakalât Vekili Muarnmer Çavuşojlu P Arkas\ Sa. S. Su. 4 tt Şehri gezmcğe çıkan R ı> bîhrijelilerinde»/bir >Dolmabahçe rıhtımmda t ' ı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog