Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

SAFAHAT MEHMED AKİF Büyük şalrimizin bütün manzuın eserlerlni, eskiden basılan ve basılrnıyan bütün şiirlerini ÖMER RIZA DOĞRUL, şairin tarihl, edebl, fikrî, şahsiyetini belirten bir mukaddeme ile birlikte bir araya toplamış ve bu muazzam eserin 3 üncü basımı yapılmıştır. İNKİLAP KİTABEVİ umhuriYe UnCU 1ft 7rtfi İV.IUO Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, tstanbul Posta ktıtusu tstanbul No. 248 Telefonlar: ümumJ Santral Numarası: 24298 Yazı İşleri: 24299. Matbaa 24290 et esaaına göre hazırlanan y E N ı ümrük Tarifesi Cetveli kanumınun ban maddedeğiştirilmesine ve 1499 sayıh iîk tarifesi kanunu ile ek ve tainin kaldınlmasuıa dair kanun kiTab hafinde çıktı. loraucusu: TUNUS NADÎ Salı İS Mayıs 1954 İNKİLÂP KİTABEVİ Yeni kabine dün ilk toplantısmı yaptı 7 yeni vekil var, 7 vekü eski yerlerini Muhalefetin kabineyi karşılayış muhafaza ettiler, 4 vekil yer değiştirdi şekli ve memlekette akisler Yeni kabinede, evvelce ileri sürülen tahminler hilâfına geniş ölçüde değişiklik yapılmış bulunuyor Yeni Menderes Kabinesi Dün TeşekkülEtti Kabinede bir devlet vekilliği daha ihdas olundu, bu suretle devlet vekillerinin sayısı üçe çıkmış oldu Ankara 17 (Telefonla) Yeni kabinenin teşekkülüne dair tezkere bugünkü İstanbul mebusu Adnan Menderes BAŞVEKİL Mecliste okt .DEVLET VEKİLİ muştur. Dür. de ve BAŞVEKİL bildirdiğimiz ginuncu Büyük Millet bi umumi tahÇanakk=le mebusu Fatin Rüştü Zorlu YARDIMC1SI Meclisinde muhalefetin minler hilâfına Yeni Devlet Vekili İstanbul mebusu Dr. Mükerrem Sarol DEVLET VEKİLİ Komisyon seçimlerine gösterilesayıca pek az temsil e kabinede geniş Mükerem Sarol İzmir mebusu Osman Kap:nî DEVLET VEKİLİ fek adaylann hazırlanabilmeleri Ankara mebusu Osman Şevki Çiçekdağ dildiğini öne sürerek seçim siste ölçüde değişiklikler yapılmış, ayrıca ADLİYE VEKİLİ flçin. Meclis önümüzdeki pazarminin değiştirilmesini istiyen ses bir Bakanlık ihdas olunmuşrur BaM'LLÎ MÜDAFAA tesi gününe kadar toplanmıyacak Aydın mebusu Ethem Menderes lere basında sık sık rastlanıyor |kanlar kuruluna dahil olan yeni si TEKİLİ / ^ Aydın mebusu Namık Gedik Herhangi bir sisteme körükörüne malardan üçü (Fatin Rüştü Zorlu, | DAHİLİYE VEKİLİ Ankara 17 (Telefonla) Büyük İstanbul mebusu Fuad Köprülü bağlanma taraflısı olmadığımız için Doktor Behçet Uz ve Muammer HAR'CİYE VEKİLİ j Millet Meclisi bugün Fik'ri ApaydıEskişehir mebusu Hasan Polatkan yürürlükteki seçim kanununun ye Çavuşoğlu) milletvek'.Hiğine bu dev MALİYE VEKİLİ 1 nın başkanlığında toplandı. Geçen Ağrı mebusu Celâl Ysrdımcı ni baştan cle alınmasında ve bilim rede seçilmişlerdir Esasen her üçü MAARİF VEKİLİ i otuı umda hazır bulunmıyan milEskişehir mebusu Kemal ZeytinoğlUj gnzü ile incelenmesinde bizce hiç hakkında da. daha aday gösterildikNAFİA VEKİLİ [ letvrkillerinden Ubeydullah Sever bir mahzur yoktur. Memleket ihti lcri zaman kendilersıe Bakanlar İKTİSAD ve (D.P. Hakâri) ycmin etti 10 iakiBahkesir mebusu Sıtkı Yırcalı yaclarını gözönünde tutmak ve iyi Kurulunda vazife tevdii düşünülTİCAEET VEKİLİ Arkası S. 7 Sü. 2 de İzmir mebusu Dr. Behçet Uz çahşmak şartile boyle bir teşebbüs düğü söyleniyordu. Ssğhk BakanSIHHAT VEKİLİ te hattâ fayda görenlerdeniz. An lığına getirilen Dr Behçet Uz. İzmir GLMRÜK ve İNHİÇanakk'le mebusu Emin Kalafat cak. bu, dört yıl sonra meyvasını listesinden bağımsız olarak yer alSARLAR VEKİLİ Maraş mebusu Ncdim Ökmen alabileceğimiz bir teşebbüstür. Mu mıştır. Kendisinin intihabını müte ; ZİRAAT VEKİLİ halefetin sayıca Mecliste az temsil akıb D. P. ye intisab ettiği anlaşı i MÜNAKALÂT VEKİLİ İzmir mebusu Muammer Çavuşoşlu ş Giresun mebusu Hayreddin Erkmen edilmesindcn doğabilecek /ararlan lıyorÇALIŞMA VEKİLİ j etOtmgk fe.uiin.tnpH geuriTSf büslerin önümüzdekl tHirT yıl bo'1 istanbul milletvekili Dr Mükerrem yunca hiç bir tesiri olamaz. Gerçi Sarol ile İzmir çoğunluk sistemi bu defaki seçimGüney Avrupa Müttefik Kuvlerde muhalefet hesabına epeyce | tayin olurarı Aydın vetlcri Başkumandanı, askerî kötü bir sürpriz şeklinde tecelli etti. birlik ve tesislerhnizi gezecek Bununla beraber daha kötüsü d« j Dr Namık Gedik, geçen devredc olabilir. meselâ muhalefet iktidar | de milletvekili olmakla beraber kaAnk:ra, 17 (a.a.) Güney Avdan fazla oy topladığı halde gene binede ilk defa yer almaktadırlar. upa Müttefik Kuvvetleri Başkuazınhkta kalabilirdi. Çok milietve Yedi Bakan (Dış İşleri Bakanı Pro.ııandanı Oramiral William M. Fechkili çıkaran kalabahk seçim böl fesör Fuad Köprülü, Maliye Bateler, maiyetinde General Wheeler gelerinde büyük farklarla kazan kanı Hasan Polatkan. Tanm Bakave üç subay olduğu halde bugün Yeni Vekillerden dördü mak. buna karşılık az milietvekili nı Nedim Ökmen, Bayındırhk Basaat 16 da hususî uçakla şehrimize Arkast Sa 7. Sü. 2 de Fatin Rüştü Zorlu Osman Kapani Namık Gedik Behçet Uz çıkaran tenha bölgelerde küçük gelmiştir. Amiral Fechteler. Esenfarklarla kaybetmek böyle bir ne Arkası S. 7 Sü. 4 de tice doğurabilirdi. Nitekim dar bölgeli çoğunluk sistemini tatbik eden İngilterede bugün muhalefette bulunan İşçi Partisi son seçimlerde Muhafazakâr Partiye kıyasla daha fazla oy toplamıştır. Böyle olduğu halde orada kimsenin seçim sistemini öne sürerek derd yandığı göriilmemektedir. Bir çok defalar buEmin Kalafat, yeni giimrük tarifesinin zarurî olmıyan bazı madJelerde fiat rada yazdığım gibi demokratik parlamanterizmin bazı usulleri ister isfarklan husule getirmesini mümkiin göriiyor; hükumet bu yükselişleri temez conventionnel (itibarî) bir mahiyet taşımaktadır. Hattâ demokönlemek için tedbir alacak rasinin temeli bildiğimiz «vatandaş çoğunluğunun iradesini hâkim Anlaşmahrda z^kredilen tenzilât Bu kanunun tatbikatı neticesinde. Ankara, 17 (Anka) Haziran kılmak • prensipi de itibari bir dü 1954 tarihinden itibaren yürürlüğe bazı eşya fia'Jannın yükseleceği ve veya taviz tanınan maddeler, mem I "'*• şüncedir. Azınhkta kalan vatandas glrecek 6290 sayıh kanuna bağlı dolayısile bir hayat pah?lılığı do leketin zaruri ihtiyaclarına cevab ların daima haksız oldujrunu iddia yeni gümrük tarifesi hakkında ba ğuracağı yolunda hiç bir esasa da vermekte olduğuna, ilgili kanunun etmeğe mantık yönünden ünkân sında ve piyasada muktelif haberler yanmıyan mütalealar neşredilmek asgari bir yıl müddetle şümulüne yoktur. Fakat keyfî idareye, bir ve söylentiler yapılmaktadır. U te olduğu gözden kaçmamaktadır. girmiyeceğine göre, vergi arttırılzümre veya şef idaresine engel ol mumî efkârı bu mevzuda tenvir etKıyme* esisına istinad eden ye ması ve dolayıslie umumi bir hayat mak için insanlar yüzyıllar boyun mek maksadile Giimrük ve Inhi ni tarifemiz ne snormal derecede pahalılığı düşünülemez. ca hııla bula işte bunu bulmuşlar sarlar Bakanı Emin Kalafat şu be yüksek ve ne de anormal derecede Bununla beraber, tatbikatta zadır. Bu itiharla demokr?si en iyi yanatta bulunmuştur: düşük bir vergiyi ihtiva etmeyip. rurî maddeler dışında ufak tefek deiril. helki en az zararlı bir idare « 6290 sayıh ve 6/3,1954 tsrihli maddelerin hususiyetine. zirai kal bazı maddelerde fiat farkının huşeklidir. kanuna bağlı tarifemiz neşir tari kınma sahasındaki ehemmiyet de sule gelmesi mümkün olamaz idBizde seçimler dürüst yapılmıştır. hiaden 5 ay sonra yürürlüğe gire recelerine göre. makul vergi hadle diesı da varid değildir. Fakat bu İktidar. muhalefetten daha fazla oy cektir. rine tâbi tutulmuş bulunmaktadır. Arkası S. 7 Sü. 5 de toplamış. yeni Meclise de sayıca daha fazla milietvekili ile girmiştir. Sayıca nisbetsiz derecede az B\j ÇOCUK KİMDE KALACAK? temsil edilen muhalefetin rauraka Yukarıdaki resimde görülen be vazifesini iyi göremiyeceğinden çocuk yanmda yürümekte ola ankorkanlara şu noktayı hatırlatınz nesine mi, yoksa mahkemeye dörki. murakabe rejiminin iyi yiirüdüncü defa başvurmuş olan babamesi yalnız çok sayıda mnhalif iiye sına mı bırakılacak? Türk tabiiyeile saçlanamaz. Hattâ iyi düşünürtinde bulunam 38 yaşında Sak Bâlsek. bu hususun ikinci, üçiincü tayan kocası 42 yaşındaki Era Kiraplânda kaldığını. iyi bir murakabe yan'dan boşanmıştır 1951 yılında cihazını ayakta tutmak için daha Buenos Aires'de mahkeme boşanönemli şartlar gerektiğini kabul ma kararmı verdikten sonra baba ederiz. Bir meclis tasavvur ediniz: çccuğu<nu alarak Parise gitmiştirOrada iktidarla muhalefet arasında Anne arkalarmdan Fransaya gitmiş, pek az bir sayi farkı olsun. Tktidan çocTiğun kendisine bırakılması için ellerinde tutanlar muhalefeti hiçe roahkemeden karar ahtuştır. Baba, saymağa karar verdikten sonra, abu kararı bozdurmuş, çocuğunu geri radaki farkın ne ehemraiyeti kalır? aimıştır. Bu sırada Sak Baltayan Hitler 1933 yılında nisbî sistemle çocuğu kaçırmış ve Cenova'ya gitsecilmiş ve Reichstag'daki üyelikmiştir. Yukandaki resim de Cenova lerin zannedersem ancak yüzd« sokaklarında çekilmiştir. Şimdi Era kırk hesini ele Reçiımişti. KarşısınKirayan İtalyan mahkemelerine d^ı biiviillü küçiiklü bir çok şari başvurmuş bulunmaktadır. Jilcr vardı. Fakat o diktatörlüğe karar vcrdiği için kafasında tasarladı&ı plânı adım adım yürürlüğe koydu. Paılamenfo oyunlarına başvııım^k, muhalefeti bölmek suretile gerekli kanunlan çıkarttı Bir gün hakîVFr'iik Aimanyada deraokrasi sizlere ömiir! Ankara 17 (Teleonla) Yeni kabine ilk toplantısını bu akşam Başbakanlıkta yapmıştır. Bakanlaf kuruluna bu seer dahil ohuıyan Bakanlar da Bakanlıklarına giderek mesai arkadaşlanna veda etmişlerdir. Cumhur^gaşkanı kabine üyelerini kabul etti Yeni hükumet üyeleri, bu akşam toplu bir halde Çankaya köşküne giderek Cumhur Başkanı Celâl Bayar tarafından kabul edilmişlerdir. Cumhur Başkanı yeni hükujhet üyelerine, işlerînde muvaffakıyet temenni etiniştir: Yeni kabine ve İrmirliler İzmir 17 (Anka) Üçüncü Adnan Menderes kabinesinde bilhassa üç izmir milletvekilinin yer alması, burada umumi bir memnuniyet uyandrrmıştır. Diğer taraftan Balıkesir milietvekili Sıtkı Yırcalmın İktısad ve Ticaret Bakanhğına getiril Arkası Sa. 7, Sü: 3 te Asıl Dâva Yeni kabinenin listesi dünkü toplantısı Oramiral JPechteler Ankarada Gemiler Boğaziçinde Rusyanıtı Amerikaya iade edeceği 38 gemiden 10 u limanımıza geldi Bir küçük Riuhrib, 7 hücum hotıı ve 2 avcı botundan müteşekkil ilk kafile 3 gün içinde Amerikahlara teslim edilecek Amerika Birleşik Devletlerinin, İkinci Dünya Harbi sırasında Sovyet Rusyaya ödünc verme ve kiralama programı dahilinde verdiği 38 peminin 10 teknelik ilk grupu dün limanımıza geltniş ve devir teslim yeri olarak kararlaştırılan Maltepe ile Adalar arasma demirlemiştir. Grupa, mürettebah geri götürmek üzere beyu boyalı. içinde kamara tertibatı bulunan «Diyakop» isimli bir Rus arama tarama gemisi refakat etmektedir. 10 gemi şu parça Arkast S. 7 Sü. 4 de Giimrük Bakanının yeni tarifeye dair izahatı Çocuk Kral ve Kraliçe bu gece belli olacak BAŞBAKANLIK HUSUSI KALEM MUDÜRU Muzaöer Ersunun Başhakanlık Hususî Kalem Müdürlüğüne resmen tayin olunduğu haberi basmda ve umumiyetle ken disini tanıyan bütün çevrelerd» memnuniyetle karşılanmıştır. Muzaffer Ersu esasen yaverliğindenberi bizzat Adnan Mendere* başta olmak üzere, tekmil alâkalılann Eskişehirden Iıtanbula şeker nakli için 15 vagon emniyet ve itimadmı kazanmış kıy tahsis edildi; dün 1297 çuval şeker geldi metli bir vazife âmiridlr. Zanırt «ebebler yüzünden son zamanlarda ordudan aynlmış ve Emniyet GeDün Ticaret ve EUconomi Bakan mütebakisi satıcılara verilmiştir. nel Müdürlüğü muavtnliğini dehğından Vilâyete gelen bir telgraf Aynca Izmitten 11,200 çuval şeker ruhde etmişti. ta, İstanbulun şeker ihtiyacı için bir motörle fehrimize göndenlmişYeni ve hiç şüphesiz, pek zor vahergün Eskişehirden İstanbula şe tir. ker nakletmek üzere 15 vagon tah Şeker Şirketi Umum müdüriinün zifesinöe arkadaşımıza başarılar dileriz. sis edildiği bildirilmiştir. İlk parti izahatı olarak dün şehrimize 1297 çuval Ankara 17 (a.a.) Son günlerYukarıdaki resimde Muzaifer şeker gelmiş, 600 ü imalâtçilars, Arkası S. 7 Sü. € da Ersu görulmektedir. Şeker buhranı ortadan kalkıyor Güzel ve sıhhatli çocuk müsabakamızm finali geceki muhteşem m'isamerede yapılıyor bu Şehrimizde ve Ankarada dünkü spor gösterileri Ankaradaki gösterilerde kaza Buna karşılık 1946 seçimlerinde pziri bir coeunlııkla iktidara gelen İşci Partisi (Mıılıafazakârların sayısı elli kiisıır:ı inmişti) İngili? demokıasİMne e n u f a k bir fiske bile vurmadı. Haltâ normal vasama sü 21 Kral ve Kraliç* namzedinden üç tanesl Gazptemizin tertiblediği güzel ve sunda 20.30 dan geceyansına ka cek olan çocuk kral ve kraliçeye NADİR NADI sıhhatli çocuk müsalsakasıııın finali dar verilecek muhteşem pıograrth Vali F. K. Gökay t^rafından taç Arkast Sa. 3, Sü. 5 t« bu âkşim Şehir Kometi Tıyatro musamereds yapılacak ve seçile Arfcast S. 7 SiL 5 de Ankara, 17 (Telefonla) 19 Mayıs Spor ve Genclik Bayramı münasebetile bu «absh 10 da yapılan umumi provalar gayet başarılı geçmiş ve büyük alâka toplamıştırProvalar sırasında Harb Okulu öğrencileri gösteri yaparlarken müessif bir kaza olraustur. İstinadsız iki merdivene tırmantn 12 öğrend, ellerindeki bayraklan açacakları Bir kişi öldü, motörü kullanan sırada muvazene bozulmuş, merdivenler yıkılmıştır. Bu anda düsen şahıs dn koına hatinde talebelerden ikisi ile başlarında buhastnncyc kaklırıldı lunon Yüzbaşı Reşad Erer yaraŞehrimizdeki Ankara 17 (Telefonla) Dün lanmışlardır. Yarahlar derhal has19 Mayıs Spor ve Genclij gcceyarısı feci bir motör kazası ol taneye kaldırılark tedavi altın* amu;tur: lınmıştır. Yaralılarm sıhhl durumu raıru gösterilerindeki Arkası S. 7 Sü. 5 de endişe verici degildirlem«k v« «por Ankarada ieci bir motör kazası den bir enstantane çok sayıda halkm eörebilmesini sağlamak için. gösierüer. dün saat . Arkasi S. 7 Sü. 2 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog