Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

SAFAHAT MEHMED AKtF Büyük sajrimizin bütön manzum eserlerinl, eskiden basılan ve basılmıyan bütün şiırlerini ÖMER RIZA DOĞRUL, şairin tarıhi, edebi, fikri, şahsiyetinl belırten bir mukaddeme ile birlikt* bir ıraya toplamn Te bu muazzam eserin 3 uncü basunı yapılmıstır. umhuriyet KURUCUSU: Y U K U S NAOf C u m h u r i e t T t l e n İ göre hazırlanan tveli raaddeGümriik k '499 sayılı lerinin değiş İle ek ve tâgümriik tarifesi dillerinln kaldırılmasına dair kanun kitab halinde eıktı. INKİLAP KİTABEVİ Menderes istişarelerini tamamladı. Yeni kabinenin çehresi Kahire hükumeti, dün Lttbnan ve bugün öğleye kadar taayyün edecek Suriyeye şiddetli birer nota verdi Kabinenin teşkili ile birlikte taıtzia edilecek prograaın önÜMÜzdeki pazar günü içtimaa «EI Mısrî» nin sahibi iade edilmediği takdirde Mısır, çağırılacak olan Demokrat Parti Mcclis Gnıpunda görüşüleceği bildiriliyor Adnan Menderes, dün akşam Cumhur Bafkanıl ile görüştü Ankara 16 (Telefonla) Bajbakan ^kdnan Menderesın, yeni Bakanlar Kurulımu teşkil için istişa j relerini tamamlamış olduğu sanılmaktadır. Adnan Menderes, bugün öğleden evvel ve öğleden «mra Başbakanlıga gelmişse de, yalnıı olarak çahşmış ve hemen hemec kimse ile, makamında görüşmemijtir. Ba;bakan. akşam üzeri Cumhur Bsşkanhğı köşküne gıtmistir Yeni kabinenin kurulusu etrafındaki çalışmalarda bu sefer ketumiyete, caha fazla itina edildiği göze çarpıyor. Kabineye girecek veyahud yer değiştirecek Bakanlara dair hab«rler şimdikl tahminler vt hatti brzı temennılere dayanmaktadır. rteclis kulislerine kadar akseden »övlentıler, cuma akşamına kadar, kabınede ancak bir ıki Bakanlıkta değişiklik olacağı raerkezinde idi. Fakat, Mec'.ıs içtimaımn geeeye tessdiif eden saatlerinde okunan Curn hur Başkanhğrı tezkeresi, tahminlerin sırnnı, bırdenbire başka bir 1»tikamete tevcıh etmiştir Cumhur Başkanlığı tezkeresmd*. istifası kabuî olunan Adnan Menderecln Bakartlar Kurulunu teşkile memur nenin te?ekkülüne kadar eski Bakanlaruı Vekâleten vazifelerine devamı da rica olunmustur. Bu ıbare, âftıye bırakılmast melhur trazı değışıklıklerin ju günlerde yapılması daha uygun gdrüldüğü şek Arkast S. 6 Sü. 7 de Yeni kabine hakkında Mısırın Suriye ve ileri sürülen tahminler Lübnanla arası açıld ı fll ^• OnCÜ J l l ™ y ' ktanbul Posta kutusu Istanbtü No 248 Talefonlar: Umuml Santral Numarası: J4298 Yaxı İşleri: 24299. Matbaa 24290 m e k t u b â d r M İ : i 1/ l 17 İNKİLÂP KİTABEVİ Cenevre konferansı Göriişmeler bugin son safhaya giriyor Cenevre 16 (Nafen) CenevTe konieransmın yarın «kat'i haftaya» çııeceği anlaşılmaktadır. Cumartesi ve bugfin toplantı yap:lmamıştır Ftkat hususî temaslara devam edilmiş ve yarınki gündem göruşülmüîtür. Diğer taraftan Batılı iiç devlet terrLsilcileri arasuıda da temaslar gık sık yapılmakia ve «kat'i hafta» ya Batının tek bir cephe halinde çıkmasını sağlamak için gayret sarfeaılmektedir. Cenevrede Hindi Çinî'den gelnıekte olan haberler de büyük bir alâka ile takıb edilmektedir Komunıstlerin, Hanoi deltası istıkametinde büyük bir tarnız hazırlamakta o'duğu hususundaki haber uzerinde biıhassa durulmaktadırİlgih çevrelerde hâkim olan kap&ate gore, Cenevre konferansuıda Hindi Cinî ile ıleili tartı^malar yarın başlıyaca* oJan h^fu .v.ndı î 4y Bir Amerikan gazetesine göre NewYork 16 (a«.) «NewYork World Telegram And Sun» gazetesı bugunku »ayısında Cenevrede Arkatı Sa. 6. Su 5 t« iki Arab devletile siyasî münasebetlerini kesecek Şam, 16 (T.H.A) Mısır hükumeti bugün, Suriye ve Lübnan hukumetlerine birer nota tevdi ıtmıştir. Bu gece geç vakit resrnl Suriye makamları ta.afından açıklandığına göre, bu notalarda, lhtilâl Mahkemesı tarcfından 10 sene hapse mahkum edilen ve halen Şamda bulunan H Mısri gazetesı saıhıbi Mhmud Ebulfath, Mısıra iade edilmediği takdiroe, Mısırın. Suriye ve Lubnan ile siyasî müna^chetlerini kcsmeğe karar verdıği bildırilmekte dir. Ayru notalarda ilâve edildiğine göre. bu talebij yerine getırilmedıği takdirde, Mısır hiikumeti, Mısırdı bulunan Suriyelileri ve Lubnanlıları hudud dı^j edecektir. I Diğer taraftan Mısırın gerek Suriye ve gereksej Lubnan elçilikleri, her iki memlekette Mahmud Ebulfath lehine yapılan tezahüratlan sHdetle protesto etmektedırler. Bu cümleden olarak bugun Suriye B?5bakanı Sabri El Asali, Mahmud Ebulfath Arkası Sa 6 Siı 8 de Rusların geri verecekleri Adnan Menderes, >eni milletvekilleri arasında gemiler Seçimlerden sonra açılan U. mtidtirltikleı Danıştay; Sayıçtay Başkanlıklarile 7 valilik. 8 pröfesörlük ve müteaddid umum müdürlük münhal bulunuyor Ankara 16 i^aja) Türlüy» • B.M.M si yarıri'«asTTİTîe •Eöplanaeak v* komisyon ıtçimlerini yapacaktır. Komisyon »eçimlerinde en hararetlisinin Malıye komisyonu seçılirken olacağı Uhmin edilmektedir. için »ıvasî çevreler v* Vekâletler erkânı, neticeyi merakla beklemektedirler. Bilindiâi gibi, bir çok Vekâletlerde münhal yerler bulunmaktadır. Bu tayinleSa 6 Su 1 d« tlk kaül« bugün limanımıza gelerek Amerikahlara teslim edilecek Birleşik Amerikanın tkinci Dünya Harbi esnasında Sovyet Rusyaya ödünc verdi Şi gemılerin ilk grupu bugün İstanbul limanında Malteoe ile Adalar arasındaki sahada geri verilecektir. On beş gemıden müteşekkil olan karilenir bu sabah lünanımıza girmesi beklenmektedir. Bu devri teslim muamelesinde hazır bulunmak üzere Amerikan yardım ATATÜRKÜN SAMSUNA HAEEKETİNİN Y1LDÖNÜMÜ Atatürkun heyetı deniz grupu baskanı Vıesm'bUnbuldsn Samsuna hareketinin 35 inci yıldönumü müaaıebetile, riun ral Frandt HughejL dün Ankararaftan gemileri teslim alacak olan Törende Dernek azslan vt genclik hızır bulunmuftur. Baakan Ah Am«rikahlar da lehrimizde bulunmed Muhtar Kumral ve idare hevetinden emekli kaptan Kemaleddin maktadır. Evgıl, heyecanh birer hitabe yaparak günün ehemmiyetini belirtmişlerdir Müteakıben Inlcılâb Müzesi geziuni; ve toplantıya son verümi$tir. Resimde ziyaretçiler Müzede görulmektedirler. Marejal Guderian Taşradaki Kaymakamların bir müracaati Bakanüğa yapılan müracaatte, meslek dışmdan Valiliklere tayin yapılmaması istendi Ankara. 16 (T.HA.) Hükumet urun seneler doğu vilâyetlerimizd» ve bilhassa mahrumıyet mıntakalannda kaymakamlık yapnu» ol«B kımselerin İç İşleri Bakanlığma v«ki müracaatlenni incelemiı ve baan kararlara varmıştır. Yapılan müracaatte, uzun ieneler kaymakamlık yapmif ve halen mahrumiyet bölgelerinde bu vazifeleri denıhte etmekte olanlar bulunurken münhal valiliklere meslek dışı kimselerin tayin edilmemesi taleb edilmekte ve kaymakamlaraı mağduriyetine meydan verilmemesi istenmektedir. Jllareşal Guderian Berlin 16 (A.P.) Almanyanın İkinci Düny» Harbindeki meşhur kumandanlarından ve Panzer tank tümenlerinin kurucusu Mareşal Guderian vefat etmiştir. 1940 U urhh birliklerile Fransaya yaptığı taarruzu ile meşhur olmağa başlıyan Guderian harbden sonra bir istirahsthaneye çekilmısti ve askerliğe aid kitablar yazmaktaydı. ^ ekaUiyeünin durumu Belgrad, 16 (Anka) Kemsley muhabıri bildiriyor: «Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Titonun Türkiyeyi zıyareti ile pçrçinleşen Turk Yugoslav dostJuğu, Yugoslavyadakı Türk ekalliyctınin Türkıyeye muhaceretine Türk Yugoslav Yugoslavyadahi Türh askerî heyetleri Türklerin Anavatana muhaceretine musaade edilmesij dostlugun bir tezahürü olarak kabul ediliyör Manidar bir davet Eisenhower, Amerîka Silâhh KuTvetler Kurmay Başkanmı Beyaz Saraya çağırdı Paris 16 (R) Washington'dan bildırildığine göre, Başkan Eısenhower Amerıka Silâhh Kuvvetler Kurmay Başkanı Amiral Radford'u yarın Beyaz Saraya çağırmıstır. Bu davetın sebebi hakkında hiç bir malumat verilmemiştir. Salâhiyetli çevreler bu daveti manidar bulmaktadırlar. Davet bazi tefsirlere de yol açmıştır Pakistan Dış Bakanının Kahiredeki temaslan Kahire 16 (T.H.A.) Ansızın buraya gelen Pakistan Dış Işleri Bakanı Zafirullah Han bugün sırasile Amerikanın Kahire büyük elçisi Cafferson Caffery, İngilâ büyük elçisi, Irak büyük elçisi Necib EI Ravi ile Ürdün büyük elçisi Av Belçrad 16 ( T H A ) Bir Türk aakeri heyeti yarın akşam Yugo*lavyaya vasıl olacaktır. Heyet, Nisteki Yugoslav askert manevralarını takıb edecektir. Türk askert hevpti Knrgeneral Necati Tacanm başkanhgmda olup, Tümgeneral Cevdet Sunav, Tuğgeneral Reşid Erkmen, Kurmay Yar müsaade edilmesile yeni bir tezahü bay Asım Atakan ve Asteğmen Ali Mahir Harunoğlundan müteşekkilrünu göstermektedir. (Maamafih komünist Yugoslav 11 dir. Heyet, Yugoslavyada bes jrön kaderleri, bazı mürteci müslüman unsurların, turıst olarak Türkiyeden lacak ve Belgrad, Nis ve Üsküb Yugoslavyaya eelerek iki memleket şehirlerinde, askerî tesislerde tet Arkas* Sa. 6. Su. 2 de kiklerde bulunacaktır. Diğer taraftan verilen bir h^bera göre, bir Yugoslav askerî heveti da Türkiyeyi riyaret edecektir. Yugoslav askerl hevetinin haziran ayınıa sonlarında Türkiyej'e gldeceği bildirilmektedir. INGİLTEREDEN ÇIKARILAN RUS DİPLOMATLARI Casusluk Hükumetçe vanlan kararlar cüm yaptıkları ıçın Ingütereden çıkanlan Rus dıplomatlarının bindiği Rus lesinden olmak üzere, İç İşleri Ba gemisi geçenlerde Londrada tevkif edılmış ve bılâhare serbest bırakılkanlığı valihklerden bırer tahmatla nıştı. Yukandaki resimde, yolculardan bir kadın, gemiye iade edilirvilâyetleri dahılinde bulunan kav ken gorulmektedir. makamların durtunları hakkında geniş malumat istemiştir. Müracaati yapan kaymakamlar» cevab verilmiş ve tetkiklere bajlanHığ hıldırılmıştir. ni Abdülhadi ile muhtelif konular uzerinde görüşmelerde bulunmujtur. Bu görüşmelerden ionrs Pakistan Dı| İsleri Bakanı Zafırullah Han kısa bir demecde bulunmuf va Arkası S 6 Su 7 d« Tarih ilâvemiz Bu hafta perşembe gunü tîkdim edılecektir. Okuyucularımıza bıldiririz. 19 Mayıs gösterileri Halkın bü>ük alâkası nazan dikkate ahnarak gösteriler bufün iki stadvomda a>Tieîi tatbik edilecek 19 Mayıs Ganclüt ve Spor bayramı munasebetıle şehrimizde yapılacak olan gösterilerin görmekte olduğu büyuk alâka üzerine. mümkün olduğu kadar geniş bir vataüdaş kütlesinin istifadesini temin maksarfile. Dolmabahçe ve Fenerbahce stadyomlarında iki gün tekrarlanması kararlaştırılmıştır. Bu gösterilerin ilki, bugun sabah saât 10 da Dolmabahçe stadyomunda ve oğleden sonra laat 14 te Fenerbahçe stadyomunda jrapılacaktır. Gösterilere bütün erkek ve kız lisclpri, Kuleli Askerl lispsi, Deni?. Harb Okulu ve Kolleji iştirak edeceklerdir. 19 Mavıs Genclik ve Spor bayr»rru gösterileri, a^Tiı st^dvomlarda ve ajnı saatierde tekrar edilecek Çocuk Kral ve Kraliçe Nüsabakanın fınali yarın akşam Şehir Tiyatrosunda yapılıyor PRENSES MAKGARET İngiltere dahilinde uzun bir seyahat yapan Prenses Margaret. Londraya donmüştür. Resim, Margaret'i hav» aBern 16 (R) Fasın hemen her lanında köpeği ile birlikte göstertarafında milliyetçiler tarafından mektedir. tertib edilen suikasdler artmaktadır. Bugün Fas hükumeti nezdındeki Fransız resmî komiserı katledilmiştir. Aynca Fransız taraftan bir Faslı tüccar da Merakeşte öldürülmüştür. Trenlere karsı sabotaj hareketleri de devam etmektedır. Fransız makamları daha etddl (»dbırler almaktadırlar. Fasta suihasdlet arttyor F. Bahçe Vefa ile 11 berabere kaldı Yugoslavya İıtgiltereyi 1 0 yendi İnönünün heykellnden koparılan kılıç bulundu tertibledigi gflzel > kral rt krtllçeyt Vtli T. K. Gökve sıhlıatli çoouk ımisabaka.sının ay tarafından taç giydirilecektir. Hasılatı aon kııruşuna kadaı finali, yarın akşam Şehir Komedi Tiyatrosunda 20,30 dan bir çocuk dispanseri yapılması geceyansına kadar verilecek muh için Yeşilköy Çocuk Esirgeme teşem programlı mü'amerede ya Kurumu emrine verilecek olan pılacak ve teçilecek olsn çocuk Arkasi Sa. S. 5fl 4 it İngilizler B milli takımlan ıııaçında da Yueoskıvyaya 21 yenildiler br. Burıa 16 (Hususl) Mudanyada meçhtul sshıslar tarafından taarruza uğrayan İndnü heykelinden ko parılan kılıeın drnize atıldığı zabıtaca tesbit edilmiştir. Yapılan ara?tırma sonunda kılıc ıskele civanndakı «ahıl kıyılarınds hulunup çıkanlmıştır. Hâdise hakkında tahkik»f vapan Belgrad 16 (A.P.) Yugoslavya milli futbol takımı bugün İngiltereyi son dakıkada attığı golle 10 yenerek 60.000 Yugoslav seyircisini çılgınca tezahürata sevketmiştir. Yugoslavlar oyunun başından itibaren İngılizlerden daha süratli ve atak oynamağa başlamışlar ve biDün yspılan lig maçlarında Fenerbahçf Vefa ıl 1 . 1''bera'bere kalmışlaıdıı. Yukandakı leaim, rinci devrede topu hep fngiliz nıııf lahası dahilinde tutmuşlardır FenerbahçelilerİB kaçırdıkları bir gol fmatını göstermektedir. (Sîaçifl tafsilâtile diğer gpor haberlerini Arkan Sa. 6. SiL l <ta dördüncü lahifemudt bulaeakuıua, ' ' r ^<. Arkatı Sa. 6 Su. i dl1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog