Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

NÜLKİYE Fikir ve Sanat Dergisi Mayıt S ı j ı ı ı ÇIKTI Bayflerden aravraıs. Güzel bir kapsk içindt leçme ya« ve şiirlerle ı umhurİYet KURUCUSU î TUNTJS TARSCTPun BEKLENEN Köle Avni ArbM'm çlzdiği nefis tarlf bir eUd hallnde yar^ ^ Rltabçınızdan Isteyftıiı. Fiatl 100 kuru»' ( TKDtTEPE TAYDT P. K. 71, İSTANBÜL 1U. Tdgrtf *• mektub «dreri: Cumisuriyet, tstanbul Portı kutuM îsttabn] rTo. 9M Ttlefonlar: ÜBIUBII gmtral NumarM»: 3429» Yaa t#l«rij 8429». Matbaa 24290 Pırar 16 Majıs 1954 Yeni tren seferleri Gazianteb, Erzurum, Dıyar bakır hatlarına yeni ekspres trenleri ilâve ediliyor Ankara, 15 (a.a.) Dcvlet Demriyollan Umum Müdürlüğü, yolcu nakliyatının gösterdiği inkişr.fa mu\"azi olarak, yeni seferler ihdası suretile bir seyir programı hazırlamıştır. 23 mayi» (fönünden itiHarçn yürürlüğe konacak bu yeni proerama göre: 1 Haydarpaja Ankara Adana Gazianteb arasında işlemek üzer» karçılıklı bir pk^prea Arkast Sa 6 Sü 2 de TürkBulgar sınırinda dün akşamki hâdise Topraklarımıza iltica etmek istiyen bir Bulgar yüzünden 3 Bulgar askeri ve 1 sivil öldii Edime, 15 (Telefonla) Çlmdi haber aldığıma göre, dün akfam üzeri Türk Bulgar hududunuB Sırp Sındığı bolgesinde Paşamahaile mevkiinde biri givil üçü «sker olmak üzere dört Btıleann ölümil» neticelenen bir hâdise olmuştur. Vak'anm tafsüâtı judur: Bir sivil Bulgar, dün jaat 18 n ralannda memleketimize sığınmaSa teşebbiiı etmij ve 300 metre kadar topraklanmıza girmeğe muvalfak olmuştur. Tam bir dereyl aşgpağı sırada kendisi Bulgar askerlerl tarafından görülen=k üzerine atei açılmıştır. Bulear mülteewl derhal ölmüştür. Üç ki?ilik bir enıp ha ArkjiM Sa 6 Sü. 2 dt CelAI Bayann Tenidea Cumhur Başkanhgma leeilişlnl takib eden törenden iki intiba: Bagyazarunız \»dir Nadi r« bir eencbt, «ttplomat Devlet Rcisin* tebriklerinl bildiriyorJar Veni kabine üyeleri salı günü belli olacak Adliye, Çalışma ve Ulaştırma Bakanlarının değişeceğî Ankarada ısrarla söyleniyor Cumhur Başkanı Bayar, dün Anıt Kabire giderek Cunhurî yetimizin bânisi Atatârkün nanevî huzurunda tâzim vakfesinde buiundu Ankara 15 (T.H.A.) Iki jriindenberi yeni kurulacsk kabine hak kında çıkan haberler hilâfına yeni hükumet ancak salı günü üân edilebilecektir. Yeni kîbinede Münakalâ*, Çslışma ve Adliye Vekillerinin değisecedâ Fatin Rü^tü Zorlu, Mükerrem S?rol, Mümtaz Tarhan bulunmaktadır. Reiıticumhur Anıt Kabr* (elenk koydıı Ankara 15 (a.a.) Keisicumhur Celâl Bayar, bu sabah saat 10 d a Anıt Kabre eiderek Atatürkün kabrine bir çelenk koymuş ve Cum Arkasi Sn 6 Sü 1 de Yeni Futbol Federasyonu tesekkül etti Ankara, 15 (a.a.) Yeni Futbol Federasyonu başkan ve âzalıklanna aşağıdaki zevat »eçilmişlerdir. Başkanlığa Deniz Bank Umum Müdür Muavini Ulvi Yenal, ikinci başkanhğa Devlet Demiryollan Umum Müdür Muavini Safa Yalçuk. Arkası S. 6 Sü. 7 de «HORA» KURTARMA GEMİSt Denizcilik Bankası Gemi Kurtarma Işletmesi tarafından «Blaud» isimli İn?iliz firmasından satın alınan «Hora> tahlisiye» gemisi dün sabah 11 de l'manımıza Belmiştir. En modern kurtarma vasıtalarile teçhiz edilen gemi 750 tonluk ve 112.5 mil süratındedir. Resim «Horan yı limanda göstermektedir, ~B. Miiletlerde bir delegemizin sebebolduğu hâdise Birleımiş Milletler, NewYork, 15 (Anka) Amerika hususl muhabirimiz Feridun Deraokan tel» sizle bildiriyor: Dün burada Birlesml| MilleÜeT binasmda, Wall Street mahfillerind» teessürle karşılanan müessif blr vak'a cereyan etmıştir. Memlekçtimize sermay» TtinnM ile ilgili bulunan büyük bir Ani«rikan mali grupunun nezaket büyük tehlike beoe*" ^^ mekanlzmasını» partizanlaşmasıdtr. Tarafsırhk duvgusu blr defa •enınnın jrnrefcinden silindi ml. onu tekrar yerine kovmak eiic olur. Hüırryet rejimlerinde hükumeti Rerçi »a veya bn «tarti kurnr, devlet idaresine bir miiddet hâkim olur. Fakat devletin partiier üstiinde bir variıjh. degismer bir devamlılıği vardır ki, vatanda; işte buna dayanarak hak ve hürriyetlerinin konınduğuna •• d.iima da konınacağına (füvenebilir. İktidarlar cjelip geçicidir, bunls»n temsil eden şahsiyetler. hizmet iiireleri içinde belli bir polirikayı yüriiterek bir eser başarmaya çalısırlsr. Bu. inanılmıs bir projrr»mm zaferJ olacakhr. Ebedî olan devletin programı yoktur. O, milil varlıjhn en kudretli bir ifadesidir. Işhasmda kim reya kimler bulunnrsa bulunsun. devlet daima herke«Jn ve hepimizin nstiindedir. «Devlet benim» diyen müstebid hiikirmdar bile. Mvurdnpn hikmet\e ramanınm fiİOToflannı iein için püIHiirmekten başka bir netice elde edememiştir. Çiinkü en koyn mutlakiyet rejimlerinde bile devIpfi bir şahsa irca etmek miimkiin drjiidır. Devlet, teşkilâtlanmış millet demektir. Böyle olnnca da ber hancJ bir ferd veya ziimrenln onn kpnrfi menfaatlerine Alet etmesl doirudan dopruya toplnm düzenine a>kın bir harekettir. Her yerde krallar. padişahlar. arka arkaya e«lip Bİttniş. şefler. partiler ve reiimler değişmİ5. fakat devletler baki kalmışlardır. Çiinkü onlann hayah ferdlerin veya rejimlerin hayatına de&il. millptlerin varlığına bağlıdır. Ru itibarla devlet hiznıetinde varif<> gören memurlann durumu miihimdir Bir memuru lâalettavin bir vatanHasla bir hıtamayiî. Metnurlar için medenî raemleketlerde özel statiiler çıkanlmııştır. Onlar» maddî. maneH imtiyaz demiyelim, fakat her halde ayn haklar tanınmıstır. Bunlara karşı demokratik rejimlerde memurdan beklenen, devlet hi^metinde düriist çalışması, pnlitika yapmaması. vatandaşiara esît muamelede bulunmasıdır. Tek parti devrinde bizde memonın farsfsizliri diye bir davs yokhı. Çiinkii XV inci Lonfc gibl, M manla, tek parti idaresi kendini devletten ayırraaî olmuştu. Valiler parti başkanlıgi yapıyor. vazifesinden ötiirii parti emirlerini dinlemek Istenıiyen bir memur çıkarsa, fH KS: Pevlet Kim? i Şehirde şeker darlığı dün de devam etti kabahaü bîrbirlerıÂiri üzerine atiyofkf, yarın nihayet bir parti şeker geliyor Teni Bajbakan Adnan Menderesi tebrik eden milletveklllerl Yerköyde bir marşandiz katarı devrüdi On îki vagon parçalandı, can kaybı olmadı Kayseri 15 (Telefonla) Yerköyden büdirildiğine göre 51 numarah marşandiz katarı Yerköy Karaosman arasında devrilmiştir. Devrilme bandaj kmlması ve arkadakl vagonlann viraj yapmasından A r k a s ı S a . S, 5 ü . l d e Son günlerde sıkıntısı hüküm darl:k depolarda bulunmamasındsn şehrimizde şeker sürmektedir. Bu toz şçker ytoku ileri gelmekte üzere |elen Birleçmiş MilletJer tfyrm müzakerelerine Türk del»ş;e«i olarak gönderilen Mazhar Özkol taraI dir. Ha'en Şeker şirketitıln elinde fından randevuya birkaç dakik» 200.000 cuvallık depolar olmasına Arknn Sn fl Su S d» rağmen bunlar bomboştur, Bun• | A r k a s ı S a . 6. S u . 1 d e • Senetıin en romantik aşkı hazin bir şekilde sona erdi Izmirden Istanbula kaçan kızlar Üvey annelerinln yaptıfi manevl işkenceler yüzünden firar eden kulsr tzmlr* geri yollandıhr "C.H.P.,, Meclisi içtimaa çağırıldı Yeni Halk Partili mill etvekilleri dün lnönünün ba^kanlığında toplanarak muhtelif meteleler üzerinde görüştüler Ankara 15 (Telefon'.a) Halk Partisinden bu daf* milletvekili seçilenler bugün Genel Idsre Kurulu ile birlikte bir loplantı y*p»rak muhtelif messleîer üzerinde görüşTnüşlerdirToplantjya İTiönfl başkanlık etmiş ve yeni raebuslara vazifelerini anlatan bir konuşma yapmıştır. İçtimada Parti Meclisinin toplanüya çağırılması kararlaîmıştır. .Toplantı (onunda ba.«m* verilen tebliğde bu cibet de belirtilmiştirTebliğde D. Partinin iktidan tekrar kazanmasını müteakıb bazı yerlerde Oemolcratlar tarafından yapılan taşkınlıklann esefle müşahede edildiği de aynca kaydedilmiştir. Parti Meclisi 10 hazirand» toplar.acaktır. HAVA ŞEHİDLERİ İHTİFALİ. Vazif» uğrunda |ehid düşen havacılanmız için, dün saat 11 de Fatib. Tayy*re parkında bir ihtifal yapılmi|tır. Merasimde Vali adına Vali Muavini Mehmed Ali Çeltik, Merkeı Kumandanı Kâzım Demirkan hazır bulunmuflardır. Piyade, deniı kıt'alan, poliı müfrezesi ile kız r» erkek izcilerin katıldıftı meraslmde havacılanmızm aziî hâtıralan anılmıs, bir re». mi geçidl* merasimt »on verilmi|tir. Ihtifalde Hava Kurumundan, Şehir Meclisinden v» Yüksek Ticaret Okulundan birer hatib günün mâna ve ehemmiyetini belirten konuşmalar yapmışlardır. Ord. Profesör Esad Ârsebük vcfat etti Ankara 15 (Telefonla) Tanmmış ilim adamlanmızdan Ordinaryü» Profesör Esad1 Arfebük ciün gece geç vakit vefat etmiştir. Merhum, Ankara Hukuk fakültesindeiri son dersmi bu ayın başmda vermiş, bundan sonra emekliye ayrılmıştı. Merhumun cenazesi yarın merasimle kaldırılacaktır. Nuran Kayu} vt Meral Oral lerind* 17 yaalanndt 1 taıllrU kı«, W üvey »nnelerlnln manevt Ukenlerln» tahammül edemlyerek birkaf gün evvel vapurla şehjfanl» ktfmışlar, blr otel» inmlşlerdirBabalarınm keyfiyetten polltl hâberdar etmeti fizerint her lklti A» ymkalanarak îrmir» gonderilmlflerdir. FbaH kıılar verdlklerl tfadelerde «tntihsr ederiz, gen» d« ÛVey annelerimJzln yarun» gltmtyt». î * mlr* yollasanız bile ?ent Istenbul* kaçaeagız!» dernişleTdir. Bugün Yeni restmli romanmiız Bir haksızlık nümunesi yaparken ölen Bolivya kalay kralının kızı kocam IU Yazıst S. ne\ sahiiem'zdt 4 üncil sahifemize bakınız. Çocuk Kral ve Kraliçe Nüsabakaıun yapılnasma ve neticenin anlaşümasına 2 gün kaldı Gizli sebeb Kış aylannda odun ve fcömür darhğx çektik, bahar geldi, dh demeden kahve dar. lıpt bajîadı, o bitti, şimdi de Seker darhğ\ yüz gösterdi. Hem de bazı alâkalüara ba. karsanız bu seferki darhk zoraki bir darhk... Alpulluda şeker bitmiş, Eskişehir fabrifcastnda ambarlar Uka basa dolu iken tstanbula şeker ge. tirilemiyor. Her mesul diğerini itham etmekle meşgid ve bir AUahın kulu çıkrp da ciddi tedbirler olarn'c buhrant önleyemiyor. Koliarımız\ kavuşturmuf, mütevekkil bek. liyoruz. Hayır, hayır, biz bu kadar Aciz, bt» kadar ihmalci, bu kadar perişan ve zavalh ola•mayız. Bu h&d'.iede mutlaka bir başka, bir gizli jc*?beb bufunmt/ı... Al&kahlar acnba İkinci Diinya Harhi günlerindeki pasif korunma tatbikatı nevinden btr tatbikat yaparak ''alkın sabır ve tahammül de. '•ecesini mi ölçüyorlar, dersinizT. Adalet 6. Sarayı 41 mağlub etti NADtR NADİ Arkası Sa 3 Sü 5 te Heyecanlı bir takib tertiblediji «hhatli çocuk müsabakaınntn finaii. 18 mayif salı günü akjamı, Şehir Komedi Tiyatrosunda 20.30 lan geceyarısına kadar Verilecek nuhtefem programlı mfisamerede apılacak ve seçilecek olan çocuk kml v. kraltçeyt V»ll f. K. Gö<ay Urafından t»e (rijrdirilecektlr. Hasılatı ton kuruşuna kadar bir çocuk dispanıeri yapılman için Yeşilköy Çocuk Eairgemt Kurumu emrln* rerilecek olan Arkan S 6, Sü. 3 tt Son aylarda şehrimizdeki biitün otomobil hırsızhklannın faili olan ikl «zılı ubıkaiı, Etnniyet 9 n « Ştıh* Miidürüniin de kahldıjh blr takib «onunda yakalandi Dfln •«b«h Emnlyet »«yrOıefer poliıi ikl yam»n vt »zılı hırnzı u7Un bir otomobil takibinden tonra yakalamağ* muvaffak olmuftur 6 ncı |ub» mOdürO Orhan Eyüb Arktut Sa. 8. Sü i t$ i Dfln yapılah profesyonel liğ maçlarında Adalet, Galatasarayı 4 1 yenml», KMımpas* 2 . 2 b«rabere kalmıslardır. Yukandakl ı*»Imdt, GalaUsaray kaleeisl Turg»yın blr kurtanjı görülmek" tedir. (Maçlann tafeilâtilt diğer »por haberlerimiıi 4 üncü lahifetnlzde bulacaknnıı). S »*+ J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog