Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

SAÇI DÖKÜLENLERE Sac dökülmesinden müşteki olan lar 17 mayıs pazartesi günü çıkacak olan (Saç Dökülmesinin Sebebi ve Kimler Saçlarını Kaybetmezler) adlı kitabı mutlaka okuyunuz. Bu kitabda saç dökülmesinin hakiki sebebi yepyeni bir görüşle acıklanmaktadır. İstanbulda yegâne satış yeri: Sehzadebaşı No. 19. Tekel bayii Mehmed Özüyeol taçra siparişleri için Orhan İlgün posta kutusu No. 31 Aksaray İstanbul adresine 250 kurus gönderene en kısa zamanda posta üe yollanır. umhuriyet K T J m J C U S U r Y U N U S NADf t 0 UnCU Vll j SaVl j 10 703 ıv.ıvu Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriy«t, tstanbul Posta kutusu îstanbul No. 248 Telefotüar: ümumi Santral Numarası: 24298 Yazj İşleri: 24299. Matbaa 24290 ^t *lmim:Br.lWn ını ögrenrnek istiyenlere| | l Ü J Ö E ^İ&$H^rmann Kessler Für Auslaender 'eil 1 ve 2 lpıancayı kolay ve pra etim metodu. Cüd I 2 550 kurus satıs ve LP Kitabevleri. İstanbul. Cumartesi 15 Mayıs 1954 Onuncu Millet Mectisi Dünîşe Başladı Cumhur BaşkanIıQınaBayar486 oyla seçildi, muhalifier nmstenkif kald lar Kabine istifa etti, yeni habineyi tehrar Adnan Menderes huracak Yenî Medis Aeılırken ünden itibaren çalışmalarına başlıyan 10 uncu Büyük Millet Mcclisin j den Türk millcti acaba ne bekli j jor, ne istiyor? 2 Mayıs akşamı | elde edilen seçim neticelerinin ma | nası üzerinde biraz düşündüğümüz j zaman bu soruyu ccvablandırmakta güçlük çekmiyeceğimizi sanıyoruz. j Memleketin doğusu, batısı demek j sizin o gün Demokrat Parti iktidsrına ezici bir çoğunlukla güvenini bildiren vatandaş, her şe.vden önce. 14 Mayıs 1950 de kendi irade5İle giıiştiği büyük harekete bağhlığını bir daha göstcrmiş demekMilletvekillerinin yerain clmeleri sırasında Başbakan ve kabine azaları tir. Şu halde vatandaşın 10 uncu Ankara 14 (Telefonla) OnunBüyük Millet Meclisinden beklediği başlıca iş. memleketimizde ya cu devre Büyük Millet Meclisi buratılan istikrar havasını bozmamak. gün saat 15 te toplanarak çalışma!ara başladı. Öğleye doğnı Meciidaha doğrusu. çalışmalarını bu hasin önünden geçenler fevkalâde vanın bozulmaması maksadına gögünlere raahsus bazı tedbirler alınre âyarlanıaktır. Yukarıdan aşağıdıfını müşahede etmekte idiler. ya dojrru güdümlü bir şekilde deNitekün, saat 13 ten itibaren Mecvam etmiş bir idare sistomi tari I lisin önündeki caddenin iki yakası Aı „ 14 (T.H.A.) Futbol himizde ilk defa olarak halkın is da meraklılarla hınca hınç dolmuşFederasyonu Bîşkanlığına, Denizteği ile mahiyel değiştirmek vazi tu Davetliler ve basın mensubların cilik Bankası Umum Müdür Muayetine gclmiştir. dan maaHa kimse içeri alınmıyorvini Ulvi Yenal tayin edilmiştir. Artık devletin kuıulııs ve işleyiş du. Basın mensublanna salonun Ulvi Yenal, istisarelere başlamıştnetodları terçine oturtulmuş bir arkasmdaki bölme ayrılmıştı. Fatır. ehramın tehlikeli muvazenesini an , kat dakikalar ilerledikçe, buraya Cumhuriyet Dördüncü sahifedırmıyacak. ehram. kendi kaidesi [ ahnanlar arasmda basm mensubmizde görüleceği veçhile, İstanbul üzerinde yiikselecektir. Dokuzuncıı j ları. cüz'î bir ekalliyet teşkil ettiler. gazeteleri spor muharrirleri, dün devre boyunra D.P. iktidarının cc Ust balkon, protokola dahil zevata bir toplantı yaparak Futbol Federas saretle ve azimle hasladığı eserlere aynlmıştı. Kürsünün iki yanındaki yonu Reisinin bir an evvel seçilbu devrede daha büyük bir hızla lccalarda ise kordiplomatik menmesi hususunda Başbakanlığa bir devam etmi'k, teknik ve ekonomik | sublan gönilüyordu. Kanada ve telgraf çekmişlerdi Ulvi Yenalın cihazisnma h?mlelerimizi başarı ile Ingiliz sefirleri de müzakereleri bas bu vazifeye tayinile spor muharriryürütnıek perektir. Bu hususta o tan sona kadar dikkatle takib eden Meclis Reisliğiııe yeniden seçilen lerinin dileği de yerine gelmiş buRefik Koral'anın gazetemiz için lunmaktadır. mınrıı Büyük Millet Meclisi ağır Arkası S. 6 Sü. 7 de , imzaladığı resim vazifeleıle kaısı karsıyadır. Türlü kayıd ve şartlar altında dar ve sü# bir hükumet knntroluna bağlı tutulan ekonoraik faaliyetimiz vatandası her bakımdan pasif bir hayata zorluvorHu. Ona kendi emeEİPİ kenHi elile değerlendirir bir tcpîum nizamı hazırlarken. milli bünyemizi saısabilerek hatalardan NADİR NADİ Arktıst Sa 3 Sü 5 te Oııuncu Türkiye Büyiik Millet Meclisi dünkü ilk toplantısı esnasında (Resrain sağında muhalefet ınebusları bu meyanda C.H.P lideri İnönü görülmcktedir) Bazı ithalâtçılar mallarmı saklıyor Evvelce 10 liraya alınan herhangi bir malın yeni gümrük kanunu hükümlerine göre ithal edilmiş gibi gösterilerek 20 liraya »atılmatmdan endişe ediliyor 6 haziranda yürürlüğe girecek olan yeni Gümrük Tarife Kanununa aid hazırlıklar ilerlemiştir. Bugüne kadar ağırhk esasına göre alınmakta olan gümrük resimlerinin bundan böyle kıymet esasına göre aknması kanunun en İarakVristîk vasfıtH" teşkil etmefctedir. Öğrendiğimize göre. Gümrük v* Tekel Bakanlığı kanunun tatbikatına aid bir nizamname hazırlamış ve alâkalılara göndermiştir. Halen yürürlükte bulunan ahdî tenzilât ve taviz listeleri anlaşmalarin sonuna kadar devam edecektir. Bundan başka memleketimize ve sanayie lüzunüu ıhtiyaç maddelerinin gümrük tarifelerinde indirmeler yapılmıştır. Buna mukabil lüzum ve ehemmiyetint göre bazı madd«l*r bir miktar arttırılmıştır. Bu arh}lar milletlerarâsi ğümrOk aniasmatan %ududları dahilinde yapılmiftır. Dün görU$tüğtimU* muhUlif ithalâtçı tacirler, yeni Gümrük Kanunu yürürlüğe girdikten sonra ithal malları fiatlannda mühim bir miktar yükselme olacağmı ifade etmektedirler. Daha fimdiden piya Arkası Sa. 6, Sü. 5 te Meclis Başkanlığına ittifakJa gene Refik Kora4tan getiriki^ muhalefet miUetvekillerij gerek Başkanlık, gerekse Başkanhk divanı seçimlerine iştirak etmsdiler Patrik AUueaagoraa Yeni kabine Şeker Bayramına Menderes dün akşam istişarelerine başladı f! Ankara, 14 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes, yeni kabineyı kurmak üzere bu akşam istiş^relere başlamıştır. Üçüncü Adnan Menderes kabinesinde mühim tebeddülât olmıyscağı bildirilmektedir. Bu arada Fatin Rüştü Zorlunun yeni ksbinede vazife alacağı kuvvetle tahmin edilrr.ektedir. Patrikhanede neler oluyor? Çıkan buhran nericesinde metropolidler mi Patriği, Patrik mi metropolidleri devirecek? (Yazısı 5 inci sahifemizde) şekersiz mi gireceğiz? AIpullu fabrikasında şeker kalmadı; mutemedler kamyonlarile Eskişehirden şeker getirmeyi masraflı görüyorlar; Devlet Demiryolları da vagon vermiyor... Et, süt sıkıntısından sonra bir de şeker sıkıntısı başlamak üzere UİYİ Yenal, Futbol Federasyonu başkanı oldu Dün sabah mahalle bakkalı bana şunları söyledi: Eğer şekeriniz yoksa jeker alını;! Ne var? dedim. Piyasada şeker yok, diye iîahat verdi; bir hafta sonra şekersiz kahrsınız. \ Sebebini sordum. Bilmediğini, Ece Alpay Özbayrak dakikada yalnız mutemedlerde şeker kalmadığını söyledi. Hayret ettim. 117 kelime yazarak Türkiye Bakkal, aynı şeyi başkalarına da rekorunu kırdı söylemiş olacak ki, Boğaz vapurunTicaretliler Derneğinin tertib etmiş olduğu daktiloğrafi sür'at şampiyonası, dün saat 15 ten itibaren Spor ve Sergi Sarayında yapılmış Arkası Sa. 6. Sü 6 da Türkiye daktiloğrafi şampiyonası da bütün yolcular bundan. bahsediyordu. Demek ki şeker bayramına şekersiz gireceğiz! Dört, be? şeker fabrikamız varken ve yeniden 9 şe Bunlardan ilk grup bugün ker fabrikası kurulurken memleke Maltepe ile Adalar arasıntimizde şeker sıkıntısı çekmek tuhafıma gitti. Et sıkıntısı, süt sıkın daki sahada Amerikaldara tısı, derken bir de en lüzumlu bir teslim ediliyor madde olan şekerin sıkıntısını çekeceğiz demek! Dün de yazdıgımız gibi Sovyet Gazeteye gelir gelmez Şeker Şir Rusjan:n ikinci Dünya Harbi sıraketi Umum Müdürünü aradım. Meş sında A. B. Devletlerinin ödünfl A r k a s ı S a . 6, S ü . l d e Arkım S. 6, Sü. 3 de Rusyanın iade edeceği harb gemileri Çocuk Kral ve Kraliçeye Vali bizzat taç giydirecek Salı aksamı Şehir Komsdi Tiyalrosunda veriiecek ffluhlsşam müsamerenin bilelleri kugündan itibaren dağıtılmaya baslanıyor Birbirimize giriyoruz... Ne o, Beyazıdda bir adam jes satarken yakalanmış... Tahkikat, iddialar, istintaklar. müdafaalar... Gazetelerde heyecan ve. ric> haberîer ve resimler... Hafızavmz bizi aldatmıyorsa şapka kanunu kabııl edileli çey rek asrı çoktan geçti. Eyyy o halde bu heyecan neye? Gülüp geçmeli değil miyiz? Yirmi dokuz yılda İstanbul gibi halkı en uyanık bir şehirde bu sat.ıcıya ve onvn müşterisine jesin din ile hiç bir alâkası olmadığtnı, insam medeni âlemde kepaze etmekten başka bir işe yaramadiğını anlatamadıysak, bu kadar aşikâr bir hakikate milleti inandıramadıysak ne diye elin fıkarasını tevkif ederi:, kclepçeye bileklerimizi biz gazeteciler ınualUmler ve bütün münevverler. e.vet bizler uzatahm. Kabahatli biziz. Sâbahtan sabaha Yazan: Yâlâ Nureddin vıymptli arkadaşımız buçünden itibaren ikinci sahifcmi/dfki köşesinde fıkralarına başladı Muhalefet nüUetvekillerinin Meclise geiijleri ^ •* + J Finale kaJan iki füzel çocuk annelerüe birlikte kayıd iç'ıa geldikleri iderehanemizden çıkarlarkeu .' Yaz«ı 6. nct sahijemızde tfr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog