Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CTJMHUBİYET 14 Maytt 19S4 f Deniz FLORYA KUÇUKÇEKMECEDE KenarıSatılık Arsalar Şubesi: İstanbul, Kuçukçekmece Sami Şen Meyvalı Aile Gazinosu.. Sağlam, temız hava 50 me're genişlıgınae Marşal Bulvarı (Müglâdiçya ve cıns cins çamlar Yüzde 33 u peşın, kalan kısmı aylık eri kaçırmayınız. arada bulunduran bL ıkinci yer mevcud değüdir» 210, 260, 300, 350 ve 400 METKEKAKE BÜTÜKLÜKTE OLAN ARSALARI Kadastrosu ve parselas\omı mod«rn şehırcilik sistemıne gore yapılan [DEAL BAHÇELJ EVLER MAHAT.I.ESI. bahçelı ev arsaları. lannı, Adaları, Haydarpaşa, Kadıkovu gormektedir. Soğuksu tren is tasyonundan bir ıstasyon beride, Florya ilerisinde, elektrığe ve elek treninden inilince, kopru ve denız kenarındaki vıllâlardan sonra ge len asfalt kenarındaki bu arsalsr mısli gorülmemiş bır ucuzlukla muh MIZ TARISI PEŞİN. KALAN KISMI 12 AT TAKSİTLE. METREKA RESİ 7 LTRADIR. FLORYA Plâ) sıtesı ıle karşı karşıvadır. Arka cephelerı Kuçukçekm ece golunü, on cepheleri baştanbsşa Marmara denizi ve Florva plâjtrıkli banhyö trenıne kavuşmuş olan, İstanbulun en ucuz yiyecekler çarşısına sahib, Kuçukçekmece koyu istasyonunda, elektriklı banliyo terem halkımızm ıhtıjaclarına arzolunur. İDEAL BAHÇELİ EVLER KOLLEKTİF ŞİRKETİ itteıkezi: Beyazıd, Çarfikapı, Bejazıd Palas kat 1 No. 12 13 Kum ve denız banyokrı Her gun Sukecıden kalorıferlı, radyolu luks otobus servisi Ayrıca 3 dakıkalık aktarma suretıle elektrıkli banbyö treni Akar çeşmesi, tazyikli su (terkos) tesısatı temadi park) Sırkeciye 14 kilometrelık yani 15 dakıkalık kısa m esafe Muhtelıf koşkler Fırm Benzın istasyonu Yaprakları açmış, itına ile yetıştırilen (bakımı şırketimize aıd) akasya, dıkenli taksitlerle ssğlam, koniorlu evler, butun ihtıyaclar hep bır arada. Taksit usulunıin kalkacağı ve fiatlara blr misli zam yapılacağı gun gelmiştir. Bu fırsat bir daha ömrünüzün sonuna kadar elinize geçmiyeeektir, Son giınl Şirketimiz taraiından yapılacak gazino ve otelı ve yeşıl saha ları ile bu plâ] ve sayfiye sitesinde mulk edmmek bahtıyarlık olacak tır. Zira İstanbulda plâj, 2v ve sayfiye vasıflarını aynı zamanda bir HÂKİKİ BİR REKABET ARSALARIMIZI ARZU EDEN BÜTÜN VATANDAŞLAR G ÖREBÎLİR. Kısa bir müddet Için İDEAL BAHÇELİ EVLER mahallesi ar salarına da teşmıl edılmiş bulunmaktadır 1 Hazıran 1954 tarıhine ka dar arsalannı kapıyanlara arsa bedelleri yarısı peşin, k;Ian kısmı 12 ay taksitle metrekaresi 7 liradan hesab edilecektir. Tamammı peşin ödemek istıyenlere yüzde 15 tenzılât yapılır. A>Tica pafta 3, ada 29 daki ve satışları yeni yapılacak denizden bıraz geride olan aynı mevkıdeki arsalarımızuı metrekare fıatları peşin 4 lira, yarısı peşın, kalan kısmı 12 taksitle 5 lıradır. İNŞAATLARDA ANADOLU GÖRÜLNENİŞ KOLAYLIKLAR VERİYORUZ İnşaatlar için birinci derecede ehemmiyette alan tuğla, arsalarımız içınde modern makinelerle pıyasa fıatından çok daha ucuza imâl edılerek satılmaktadır. Ayrıca kum, çakıl ve taşı teşkilât ve vasıtal arımır.ia İstanbul rayichıden yuzde 100 ekeiğıns temm etmek her ıaman için mumkündür. Bu şartlar dıhilmde her tip evleri emsajl erınden çok daha ucuza mal ederek yuzde 33 u peşın, kalan kısmı ay lık taksitlerle ipotekli clarak deruhde edılır Arsa alan muşterilerim ıze ev yaptırma mecburıjetı yoktur. Arsalarımız içınde yeniden yapümakta olan Inşaatlar vardır. MÜŞTERİLERİMİZE TENİNAT 250 lira kaparoyu tel havalesi alarak adresimize gönderen her müşteriye ayrılacak arsa, Marmara deniaini ve Florya plâjlarını bütün ihtışamile görecek evsafta olacaktır. Aksmin zuhurunda doğacak her türlü zarar ve ziyanı şirketimiz şimdıden kabullenmlştlr. tşbu ıtimi7i her müşterimiz bir sened yerlne kairn olmak üzere sa klıyabiür. Ayrıca, havale eönderen her muîteri teleraf veyt mektubunda namına ayrılmasınj istediğı arsanın metrekare miktarını (mesplâ 210, 260, 300. 350 veya 400 metrekarelik gıbi) tayin etmesi lâzımdır. Şırketi mız bu iş'ara uyarak utenılen metrekare miktarıru tahakkuk ettıren artayı ayırarak krokisi üzerinde ada, parsel numarasmı içaretlıye rek, kroki üe birlikte kıymet tutarını ve tapu muamelesi hskkında l't rbu'.a gelmelerıne luzum kalmamak uzere luzumlu butün fnrmahtevı eunu gıiniıne te'.l» bıldırecektır ARSALARIMIZI ZİYARET GÜÎTLERİ: 15 Mayu W54 Cumartesi günıi saal 14 te. 16 Majıs 1954 Pazar giinü oğleden evvel saat i"30 da, 19 Mavıs 1954 Çarşaraba günü saat 14 te yazıhanemiz onün den husu«î \asıtalarınuzla hareket edilerek gorülecektir. Dikkat: Vütıtelardn luhuru muhtemel izdihama meydao verilmemek için lıerkesin daha ev\elden Şirkerimize müracaıtle ücretsiz vesait fislerini almaları rica olunur. ARSA KAPAYAN HER MUSTERİDEN BAKİYE KISMI TAPU VERİLİRKEN TAHSİL EDİLMEK UZERE MAKBUZ MUKABİLİ 250 LİRA K APARO ALINİR. Şirketimiz Bütün Türkiyenin Takdirini Kazanmakla Daima İftihar Eder YOKTUR. YAZLIK veya YAZLI KIŞLI KİRALIK YALI K ATI APARTIMANI Rumelıhlsar, Baltalimanı caddesir^a Alemder apartımanl 6 odah, kalorıfer ve sıcak suyu, fevkalâde manzaralı, bahçell, gsrajlı yalı kiralıktır. Müracaat: 36046 veya 21975. ŞİRKETİMİZİNHİÇ BİR MÜESSESE İLE ALÂKASI 3 GÜN KALDI KADIKÖY jubeaıiz lçin husus! Ikr«ntye pllnı Tecrübeli bir muhasebeci yardımcısına İHTİYAC VARDIR. İn$aat muhasebe^inde çalışanlar tercih edilir. Her gün öğleden evvel Ayazpaçs Phılips in^aatı şantiyesine müracaat edılebılir. ANKARADA MÜMESSİLLİK Anyan firmaların P K. 207 • Ankara adresine müracaatlerı. I Telefon: 18022 1 Erenköy KİŞİYE Ethemefendi 100 REŞAD ikramiyeferi çamlar aafaltında ALTINI APARTIMAN Muhtelif ALTIN ve PARA DAİRESİNE iştirak içindeki r Ayrıca cazib açılış hediyeleri numarası Kadıköy UkeJe Caddesi No. 5/1 tîütün «ubelerimitde 17 Mayıs aksamına kadar hesab açtıranlar nmumi ikramlye plinındaa ve EV keşideslnden taydalanırlar. TİJRKÎYE KREBİ m ADRES Cı n E \ T o Çeşıdlı ıthal malı çtmentolarımız gelnüjtir. Unkapanı Leblebici sokak No. 18. Tel: 23875 v 947 model 1 Jıp Steyşın vagon satılıktır Telefon: 4006946100 ACELE 1 BEDAVA DEĞİLDİR/ Cviniz» alocağınız buz delabını duşünürkcn, muhalc« kak ki tarfedvceği «lektrik cereyanını da hesabo katarıınız. Şu halde biliniz ki, muc«hh«z olduğu harika EKOVAT •ayecinde, hakikî FRIGIDAIRE'in günlük elektrik •arfiyah bir gazete fiatı kadardır! Ost*lik, bir buz dolabından beklediğiniz sağlamtıfe, arızatız çalifma v« »«rvis emniyeti gibi mcziyetlerin HEPSİNİ, ancak hakikî FRIGIDAIRE'de bulacağınızı bir döfününüz. F R I G I D A I R E ' i haklı olarok tercih etmij elarv 1 6 M I l Y O N eiUnin t«crübe*in« dayanerak siz d« hakikî FRIG<OAIRE> huıur ve emniyetl» kavufunuzI ELEKTRİK CEREYANI Elektrik sarfiyatını yarıydrıya indiren, en basit ve en rahat toğutma cihazı olan €K0 VA T yolnız hakiki FRIGIDAIRE'de vardır.. Tcseil edH«fll|tlr No 6637 3 5i10 ve 25 Beygirlilc DENİZ MOTÖRLERİ AZET LİMİTED ŞİRKETİ Şeref Hanı Karaköy İstanbul HAKİKİ FRIGIDAIRE, ancak FRIGIDAIRE markasını taşıyanıdır! E *LEH^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog