Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makale



Katalog


«
»

14 Mayn 195i İstanbul ARI înşaat AAüessesesi Müessisi: TAHSIN Atmmtti Adres: Beyoğlu Istiklâl Caddesi 258 Elhamra Han Kat 1 No. 1 Tel. 42740 1 ArsalaranızFLORYA batı sahilinde, elektrikli trenle SİRKECİYE 20 DAKİKA mesafede ve Avrupa Bulvarı asfaltı üzerindedir. DENİZE 2 dakikadır. 2 Size deniz hasreti hissettirmiyecek ve deniz ihtiyacınızı karşılıyacak bahçeli bir ev arsası lâzunsa arsalanmız arzulanmza tamamen uygundur. 3 Parseller 150, 2 7 7 ve 300 metrekaredir. Metrekare fiatı 6 lira olarak tesbit edilmşitir. Paza günü saat 13.30 da Müessesemiz öniinden hususî otobüsümüzle hareket edilerek arsalanmız göster ilecektir. Lutfen sıra numarası alınız. AKASLI KOEHRING • • • • Ekskavatör ( 2 m 3 e kadar) Damper (475m3) Beton yayma Beton tesviye Makineler* ?••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • ?????•••••••••••••••••• ıntmmtk V •<r MECBUR/ UCUZ SATIŞ J İnşaat dolayısı ile GRİPİN SON DERECE FAYDALIDIR MİDEYt BOZMAZ KALBf VE BÖBREKLERİ YORMAZ GRİPİN, baş, diş, adale, %\r\\r] romatizma, lumbago ağrı ve sızılarını tesUin eder GRİPİN, bayanlann muayyen zamanlardaki sancılarında bs* şarı ile kullanılır 4 saat ara I1» günde 3 adet alınablllr v J& :s\ Veniden inşa edilmek üzere 15 haziranda yıkılacak olan STOK mağazası, Avrupa ve yerli en nadide kumaşları mecburen an ucuz fiatlarla satışa arz etmektedir. Sayın müşterilerimize bu fırsattan istifade ıtmaterini tavsiye ederiz. Inşaaf müfeahhtfferinG MAKİNE SATIN ALIRKEN BİZDEN DE MUTLAKA TEKLİF İSTEYİNİZ Aldığınız müstahzarın hakiki GRİPİN otmasına bilhassa dikkat ediniz. Taklitlerinden sakıhmız HARNOLÎN • HARNO^İN markayla ' •• HARNOLİN * elde edilir. İPİN sr o r tesirlerş karşı çok | fCOEH&NG mah'neferi vesermpers<y>ef/M'zif)fit/açfarın/2i j en randtmanft çefa'/de kar$mc/acak »^ • • » • • • • • • • • • • •• • • • • M^^ffffnnrt^^ff^^ffp* .*,.• n.nMit^^^^wwwWaVJMnfMy|V|WWVM TffHHHHP^^^^^^^^^H^^^^^^a^^^a^^ı^^n^^r^^^^^^^^^an^^^^a^^^^a^^a^a^Maj^^^a^^j^^^^a^^^^a^j^jj EJI i> ı netice En üstün kalite En nadide desenler H A R N O L İ N TURK^YEDE MURACAAT YERI: BURKHARD GANTENBEIN ve Şsı Garftenbein P Kiralık Apartunan ' C = ğaloğlunda tam konforlu, telefonlu, muşamba döşeli, yatak odası takımı. yemek odası takımı. çamaşır makınesi tam konforlu eşyasile beraber kirahktır Telefon: 20990. GALATA . , Şıljur Sokak 2 No. lu tş Hanı, son kat,. Ö.*.MTelefonj 44672 den 06 Tefcraf: Ç ü n k ü : İnşaatta ve en muhım yerlerde 9 HARNOLtN SULTANHAMAM 11 /13 İSTANBUL KALORIFER Kazan, Radyatör ve Devridaim VİIO TULUMBALAR! Derhal teslim Bankalar hanı altı Karaköv Tel 46737 P K 1645 Galata f Psrlak ve sabit renk r Emniyetle kuruyan yegâne boya H A R N O L İ N markadı:. HARNOLİN HARNOLİN * TEL: 22974 ; »«••*•«»•»««*»*«•»»,«••««, SAYIN D O K T O R L A R A • APOLLO SİRKİ Gördüğü rağbet üzerine her günkü 4,45 matinelerine ilâve olarak pazar sabahları 10.30 da bir seanı yapacaktır. Biletler: Beyoğlunda Atlas, İstanbulda Marmara Sincmalanndan ve Sirkten tedarik edilir. RAFACILLINE FORTİFİED 400.000 u (Perakende satış fiatı: 85 Krş.) FLORYA KÜÇÜKÇEKMECEDE DENİZ KENARINDA METREKARESİ 20 LİRADAN ARSAUR ARIYORUZ! RAFACOMBİNE gr. (Perakende satış fiatı: 220 Krş.) Bütün depo ve ecz = nelere 'evzı edılıriştir. PEDRELÜ TİCABET T.A.O. Tel: 40887 MUZAYEDE ILE BUYUK BIR SATIŞ 16 mayıs 1954 pazar saat 10 da Bay HC M. Meinert, Bebek. Rumelıhisa'ı caddesi Arifi Paşa korusu. Tanberk villâsmda, (Robert Kolej otobüs durağında). KıymetH fıldi$i ve jad biblolar, Mertsbani (Seladon) tabak ve kâseler, Mink Kanton Saks Rosental nadir parçalar, keten ve ipek sofra takımları, radyo, bambu ağ£cınd;n veranda takımı, tekmıli oyma ve ajur Çın masa vitrin, kütübhane, Bahü tabureler, jad ve pele=enk panolar, dantcl, kristal eşya, pelesenk ağacmdan Almanyada hususi yapürılmış komple y = tak odası takımı, hakikî Çin hah ve seccadeler, lake ve meşe elbise ve ofıs dolabları, salonlar, Muunaster gibi bir çok lüzumlu ve eşyaları. Teşhir günü cum'rtesi. PORTAKAL İSTANBUL YAPI KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN : D İ K K A T ! Bahcekapı Iş BinkaM arkası Yeni İ^ Hanı kat 2 No. 15 16. Telefon: 27310. TelgTaf: EVLER. ARADÎĞIMIZ ARSALARIN EVSAFI. 1 Avcılar kd>unde değil, hakikî Florya KüçükçekmeceHe olmahdır. 2 Denize bir îaç kilometre mesafede değıl, hakikî deniz kenarı (lebiderya) olmalıdır. Bu evs;fta arsası olar.larm, arslau toptan metrekaresi 20 liradan alınmak uzere Şırketimıze muracaatleri rica olunur Karayolları Umum Müdürlüğünden sayın İstanbul halkına rica Vapurlarda kart doldurmak suretile son günlerde yapılmakta olan mebde, münteha trafik sayımlarınd» vatandaslarımızın gösterdiği i?birllği zihniyetine Umum Müdürlüiüınüz müteaekklr bulunmaktadır. Bu sayımlar İstanbul jehrinto Devlet Yolları trafığinde son senelerde hissedilen sıkısık dununun izalesi gayesile yapılmaktadır. Bu meyanda şehrin Anadolu ve Rumeli yakalan araaındaki modern irtibtt jekli de etüd edilmektedir. Slzlerin rahatça seyahat etmenizi sağlıyacak olan bu etüdun neticeleri, vereceğiniz bilgilerin doğruluğuna bağlıdır. Bu itibarla vatandaşlarm bu küçük zalunete katlanarak iskele giselerinden veya vapurlarda verilecek olan kartları doldurmaları ehemmiyetle rica olunur. (5889) Arsanızı Görmeden Vlıp Aldanmaymız KUMAS velTHfiLATLA.S. der, 15 5 954 Curr.artesı gunünden itibaren Yeni telefon numaramız D İ K K A T D İ K K A T Satılık Apartıman Şişli Osmanbey srasınd; büyük ssfalt caddede 3, 4, 5 odalı, banyo, kalorifer. parke, asansör, tekmil konforu mevcud betenarme apartımanın daireleri 40, 50. 55 bın liraya »atüıkfar. Müracaat Beyoğlu İstiklâl C=ddesi 153/1 Kemal İşgüdene. •i (Ağ;carr.i tramvay durağı karşısmda Telefon: 4S983. • • AMPUL FABRİKASINA ERKER İŞÇİ ALINACAK Topkapıda Davudpaça caddesüıde, General Elektrik TA.O \mpul Fabrikasında çalışmak üzere erkek işçi alınacaktir. Iseklilerden aramlacak vasıflar: 17 Ue 19 yaş arasında olmak, En az ilkmekleb mezunu bulunmak, Fabriksda çahşma şartları gayet temiz modern ve sıhhidir. Bajlangıç ücreti saatte brüt 82 kurujtur. Ayrıca ilâve imalât primi almak imkânl;rı mevcuddur # 25532 dir. I, 0 T 0 M 0 Bİ L Aranıyor Termik ölçii âletlerin tamirat ve montajını bilfiil yapacak kudrette Aln^anca lis^nına vâkıf bir montöre ihtiyae vardır. Talib'erin bonser\is ve referanslannı Posta Kutusu 143 Istanbula gdndermeleri. S/S Türk Şilepi 20 MAYIS'ta YOLAC Çok terr.ız kııHorulmış beş yeni lâsük vs otoT.atık tenteli. radyolu 950 moael açık sarı renkte spor Oldsmob1 satıhktır Muracaat: Semih Tuğlu. Tel: 45278 46096 HAMBURG ve ANVERS'ten Türk limanlarına yük alacakür. Muracaat: Karaköy Palas kat 4/8. Telefon: 43104. I Türkiye Şeker Fabrikaları Anönim Şirketinden: Hepsi Turhal Seker Fabrikamızda teslim edilmek sar•ile 8000 ton melâs satılacaktır. Teklifler, en gec 17 mavıs 1954 pazartesı günü saat 11 e kadar Ankarada Şirket merkezine kapalı zarf içinde tevdı edilmelidir. İstekliler. bu işe aid sartnameyi Ankarada Şirket merkezinden ve İstanbulda Şeker Hanındaki Büromuzdan TL. 5. mukabilinde alabilirler. (5929) MAKTUAN 30.00G Liraya SATILIK KIYMETLI EMLAK Cibalide Abdulezel Paşa Cad. üzerınde 233 ve 235 No. lar birleşik halde, telefon. elektrik. su ve havagazi mevcud; imar plânına göre 4 kath in$aata veya tâdile müsaid, 2 caddeye cephesi olan, banka şubesi, mağaza kereste deposu, imalâthane, depo vs. her türlü :şe elverışli bitişik 2 aded bina satılık 36 Ayda I Mus: vi taksitlerle arsa «atışı Küçukyalıdan itibaren Kartala kadar muhtelif semtlerde bahçelievler yapmağa müsaid mufrez arsalar. Satış yeri: Bostancı Fınn yanı 538. Blok Apartımanlar Yaptırılacak 3ur«a Sümeryapı Kooperatifi Başkanhğından: ' Çeklrgede, Çukurköşk altında, Bursa Mudanya asfaltı üstünde, dokuzar daireli, dört blok aparüman inşa ettirilecektir. İnsaatın kesif bedeli takriben 800.000, Ura olup muvakkat teminatı 40.000, lıradır. İhale dosyası 17/5/1954 tarihir.den itibaren Y. Mimar Ihsan Erbalon Bursa Orhan Boğazı No. 49 daki yazıhanesmden 30, lira bedel mukabilınde temin edilebilir. İhaleye iştirak etmek istiyenlerin ihale tarihmden üç gün evveline kadar, Bursada E^nlâk Kredi Bankssı kat 1 de Y. Mühendis Muzaffer Eryaşaya müracaatle iîtipak belgesi almalarıihale 31 may« 1954 pazartesi günü saat 16 da Emlik Kredı Bankası kst 1. de Y. Mühendis Muzaffer Eryaşanın yazıhanesinde kapalı zarf usulü ile yapılacağından, ışürak edeceklerin ih3İe günü saat 1330 da toplanacak komisyona, aynı gün en geç saat 16 ya kadar zarflarmı teslim etmeleri lâzımdır. Posta gecikmeleri nazarı itibara ahnmaz. 6 Koopertif ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. •••• N'effah Berkan. ••••• Satılık ^ ^ Iskele ve carsıya vakın manzaralı kgsk ve mufrez arsa. Telefon: 25452 ve .^a» 29930. Samatya, Hacıhamza Mah. Hacıkadın Cad. 2 ve 2 1 No iki dai:e!ı 460 M2 ger.iş bahçe içinde 120 M2 dır Derız °örür, manzaralı. Muracaat Usküd'r Doğncılar Ahali Sck. Gönül Apt. No. 6 2 masammmmm^^am "• Muracaat 12860 mtmKm^mKim * AYANCIK Mobilyalık MEŞE Kerestesi 22778 f I. MEŞE PARKELERİ Telefon: 52812 S\YI.\ DOKTOR ve ^CZACILABA Unkspam Keresteciler Cad 152. Telefon u DfRANTİL,, d'ğıni bildiririz. Must'fa NevzaH Pisak Lâboratuarı Tel: 22942 U L S E R Hâcımızın Piyasaya > Satılık Betcnyer\ 250 kapasite, 7 beygır Dizel motor. Tel: 42437. ı Sabuncu'ar Ticaret T.A.O. 2 593 1 Yeni teief'" ıtıbartı olacağını bıldırır. Ir.Zekâi Muammer' Tunçman Baktenyoloii TAHLİL LÂBORATUARI Divanyolu No. 103 kat 2. Telefon: 29125
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog