Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

14 Mayıs 1354 Washington 13 (aa.) Amerikan Savunma Bakatulığı, Kutub denizinde faaliyeite bulunmağa muktedir gemiler inşası için kongreden fevkalâde bir tahsisat istemiştir. Bu gemilerin en az altısı buz kıran nevinden olacak ve tekneleri, buzlarla sanh kaldığı takdirde, buzlarm tazyikine mukavemet edebilecek şekilde inşa olunachktır. Dlğer gemiler bu denizlerde tank ve kamyon nakli için kullaıulacaktır. Ame Kutublarda savaş için Naboland Ceyhan taştı, ekifi arazi dâvasına hazırlıklar yapılıyor devam dün sular altında kaldı rikan askert çevrelerinde umumiyetie hâkim olan kanaate göre, Sov «Dumlupınar» ikinci komutanı yetlerin Alaska ve Grönland üzerinHasan Yunrak: «Sancağa dtJci tehdidi, Amerikan Savunma Ba gitmekte devam etseydik, kanlığını bu bölgede bulunan gakaza olmazdı» diyor yet zayıf bırlikleri derhal takviyeye «Dumlupınar» denizaltımızın batmecbur edecektir. Fakat Alaska ile masına sebeb olan «Naboland» şiGrönland dolaylarmın kasım ayınlepi acentası aleyhine hazine taradan itibaren buzlarla kaplanması fından açılan 3 milyon lirahk taznakliyat işi için hususî gemiler kulminat dâvasına dün 3. Ticaret M,Jılanılmasını gerektirecektir. kemesinde devam edilmiştir. Dünkü celsede, Gölcükte istinabe yolile alınan ifadeler okunmuş, şahid sıfatile hazır bulunan Dumlupınar ikinci komutanı Hasan Yumuk dinlenmiştir. Şahid ezcümle şunlan söylemiştir: « Nöbette idim. Bin metre uzaktan Nabolandı gördüm. Sağımızdan geliyordu. Yol vermek Hze düşüyordu. Onun için dümene 15 derece sancak kumandası verdim. On saniye kadar sonra komutsn iskele komutası verdi. 2 saniye sonra da müsademe vukua t;eldi.» Bu arada acenta vekilleri şahidden «Sancağa gitmeğe devam edilseydi çatışma vukua gelmez miydi?» diys sormuşlardır Şahıd: » Sancağa devam etseydık müsademe olmazdı!» demiştir. Duruşma gelmiyen şahidlerin celbi için başka Rüne bırakılmıştır. Osmaniye 13 ( a A ) Kazamız bölgesine 48 saattenberi devamb surette yağan yağmurlann tesirile, kazanın şimalinden akaa Ceyhan nehri taşmış va Sakarcahk köyünde, 10 kadar ev ile 2000 dönüme yakın ekili arazi tamamen sular altında kalmıştır. Arazi su ile kaph bulundugundan zarar ve ziyan tesbit edilememiştir. Can kaybı yoktur. Ayrıca, güneyden akan Karaçay da taşmış ve Toprakkale, Dağıstan köylerinin bir kısım arazisi sular altmda kalmıştır. Adana İskenderun şosesi üzerinde Yolçatı mevkiindeki betonarme Karaçay köprüsünü seller götürmüştür. İskenderun Adana ••'aki karayolu münakalâü tamamen durmuştur. Yeni gümrük kanunile lüks ve fantezi eşya fiatları yükselecek Baştarafr 1 inci sahifede Halılardan % 100. Erkek giyim eşyasından % 100 tm ohnaktadır. 130. Yeni kanunla birlikte neşredilen Kadın giyim eşyasmdan % 100 gümrük gıriş tarife cetvelinin güm150. rük gelirlerinde ortalama olarak Kadın çoraplarından % 150. % 40 nisbetinde bir artış sağlayaInciler, kıymetU taşlar, madenler cağı tahmin edilmektedir. ve kaplamalardan % 5 50. Bu cetvelde, yurd» ithali mümkün Adi madenlerden sofra takımı ve olabilecek her çeşid eşyadan kıy tuvalet âletlerinden % 55 100. mrt esası üıerin» ahnacak gümrulc Makineler, cihazlar ve elektrik wsmi nisbeti tesbit «dilmistir. malzemesinden % 5 50. Ayrıca, aynı kanunun 2 nci madOtomobillerden % 40. desinin 3 üncü fıkrası (b) bendinde Optik âlet ve cihazlardan, mcsi»kredüdiğine göre, çefidli eşyanm ki âletlerinden % 5 40. birleştirUmesUe meydana gelen Saatierden % 25. eşyanın tanfedeki yeri tesbit edilTabanealardan % 75. mediği hallerde, eşyanın kendisine Tıbbî cerrahî raobiîyelerden mümeyyiz vasfım veren maddeden % 25. Jmal edildiği kabul olunacakhr. Sanat eserîerinden % 15 25. Neşrolunan tarifeye tatbiki müm6 hazirandan itibaren tatbikına kün görülmiyen, umumî tarifelere başlanacak bu tarifenin son faslın«ymıyan eşyanın gümrük vergisi da çeşidli eşvaya aid gümrük re«n yüksek vergi haddine göre alı simleri ve tarifeler bulunmaktadır. nacaktır. İlgililerin beîirttiklerine göre. yeYayınlanan cetvelde. her çeşid it ni kanun lüks ve fantezi eşya fiathal eşyasından ahnacak gümrük lannın artmasına âmil oîacaksa da, vergisi nisbeti o hanenin karşısına yerli sanayie Iüzumlu maddelerin 7 inci sahifede ve diğer mübrem eşyanm teminini yazümıştır. ay ewel denize bırakılan sişelerkolaylaşbracak ve ithal eşyası piBuna göre: den ikincisini bulduğunn I "yor. Kahve: Çiğ olarak kıymetinin yasasmı eşyanın ehemmiyetine gö Aynı zamanda şişeden çıkan mere, bir muvazeneye sokacaktır. % 75 i; kavrulmuş olarak % 100 ü. sajı da mektubuna iliştirmiş buluŞehrimizdeki ticarî çevrelerde nuyor. Boyacılıkta kullanılan nebatî maddeler: Kına % 100. sairleri kanunun tatbikma başlanmadan Mektubun tercümesi aşağıdadır: önoe, fikir beyanından kaçınılmak% 20. Primitivo Suarez Hernandez ta ve tatfeikata intizar etmenin doğÇeşidli gıda müstahzarlan: Pagador Kahve yerine kullanılan kavrul ru olacağı ileri sürülmektedir Las Palmas de Gran Canaria K. KİP muş maddelerden % 100, hardaldan Espana % 50. Cumhuriyet gazetesi Cağaloğlu, Halkevi sokak Tütün: Mamul tütün, tütün huBir Rua Bale trupu No. 3140 İstanbul (Turquia) lâsasmdan % 200. Muhterem efendim, Madcnî müstahsallar: Londraya gitmek Utiyor Mesajım bulduğumdan size bu Saf sodyum klortirden % 15, saLondra 13 (a.a.) Bu sabah bu mefctubu yazmaya ve mesajla rlerinden % 100 rada öğrenildiğine göre, Rus Bol birlikte istenilen resmimi de gön Taibî kalsiyum fosfat (muaf). ehio bale trupunun Londrada tem dermeye karar verdim. Tabiî ajındmcılardan % 25. sfller vermesi için, Ingiliz Dış îşCevabtmzı bekler, hürmetleriÇimentodan % 15. leri Vekâletinden müsaade taleb mi sunarım... Granit, bozalt gibi yontmaya ve edilmiştir. Bu taleb Londradaki PFİMİTİVO SUAREZ Sovyet büyük elçiliği tarafından tnşaata elverişli taşlardan % 50. Faslı balıkçı Abdüsselâma hediVekâlete arzedilmiştir. Müsaade sağ Kireçten % 25. yesi olan Türk halısı kısa zamanda landığı takdirde temsiller «Stol gSnderilmişti Şimdi de Ispanyol Kehribarlardan % 10. TheEtre» de verilecektir. Mikalardan % 20. balıkçıya millî bir hediye kısa zaMaden cevherleri: 6 yaşında çocuk traş oluyor manda ulaştınlacaktır. Maden cevherlerinden % 3. (Rüyam> kotrasmdan «CumhuLizbon 13 (Rewter) dUcino Curuflardan % 10. Torres isimli 6 yaşında bir çocuk o rivet» in mesajı ile brrlikte AtlanMadenî yakıtlar: derece inkişaf etmiştir k!,, tıraş bile tiğe atıbnış daha 8 şişe var. Faslı Maden kömürü % 10. olmak mecburiy*tinde kalmıştır. balıkçı, Cebelitanğm hemen yaDaha mektebe gidecek yaşta dahi kmlanna atılan onuneu şişeyi "bulKatranlardan % 30. olmıyan Alcino 18 ile 20 yaşlan a mustu. tspanyolun bulduğu şişe, Ham petroldan % 1. rasmda bir genc kadar tekemmül rruhtemelen Asor adalan açıkUnnVazelinden % 30. etmiştir Fazla kuvvetli olduğundan da denize bırakılanı olacak. BakaAsfalttan % 20. çiftlikte babasma yardım edebil Iım diğer şişelerden ne zaman haKimya sanayii ve buna bağlı saber çıkacak? mektedir. nayıin müstahsallan: Holojenlerden % 25. Kükürtten % 20. Saf karbondan % 5. 7 ncl Hidrojenden % 50. kendi himayesine alırdı. Roma ve Aîkali madenlerden % 15. Ba?taraix 1 inci sahifede Çin medeniyetlerinde durum böyKloridrik asidden % 15. Meclis Grupunun iştirak etmiyeceği leydi. Roma usulü sulhun aksak Klorürlerden % 20. tarafı da çok geç başlamasıdır. Küsöylenmektedir Gübreler: çük memleketler birbirlerini vivip Meclism yannki içtimaı sat 15 ten bitirdikten sonra Roma faaliyete Her çeşid gübreden % 10. itibaren Ankara radyosu ile yaymgeçmisti ki bu hem fazla masrafa, Sabunlardan % 25, sairlerinden lanacaktır. hem de istifade nisbetinin düşme% 100. D. P. Meclis Grnpn toplantısı sine sebebiyet verdi. Böyle bir tedAnkara 13 (Telefonla) D Parti Patlayıa maddelerden % 50. bir, koskoca bir medeniyeti kurtarMeclis Grtıpu bugün toplantısında, I KibriÜerden % 200 150. maya yetmez. Fotograf malzemesinden % 2535. İdare Heyetile Haysiyet Divanı se | Bu arada bizleri de düşündüren çimlerini yapmıştır. İdare Heyeti' Ses ve hayali ihtiva eden sinenıa bir mesele var Acaba harbJerden seçiminde, Kasım Küfrevî. Ekrem •• filmlerinden % 75. kurtulmanın çaresine bakarken Ali Can, Hüseyin Fıratın, Haysiyet Kauçuklardan % 5 60. Roma usullerine mi başvuraeağız' Divanı seçimlerinde de, Muhlis TüDerilerden % 5 100. Birinci Dünya Harbindenberi dünmay ile Abdullah Aytemizin nisabı Kürklerden % 80. yaya birlik ve sulhu getirmeye çadoldurduklan anlaşılmaktadır. Taklid kürklerden % 100. lışmaktayız Bunu hep beraber, Geri kalan seçimler için üyelik ' elele vererek yapmak istiyoruz. EModa mecmualanndan % 30. lere, yann sabah toplanacak olan ' ğer böyle bir teşebbüste başan kaîpek mensucattan % 150. Gnıpta devam edilecektir. zanırsak, şimdiye kadar hiç bir meMeclis Eiyaset Divanı kâtiblikle deniyetin erişemediği bir muvaffarin<3en birine gBsterilen adaym sekiyete erişeceğiz. Böylece insanhk #* SATIUK ARSA çirai de yapılmış ve Nazb Tılabann tarihinde de yeni, yepyeni bir deÜzeri han, alü depo olarak inkazandığı anlaşılmıştır. vir başlamiş olacak. şaata müsaid Galata civarında C B. P. Meclis Grupunda Şu halde tehlikenin karşısında önünden cadde, arkasından dünkü seçimler gözlerimiz kapalı kalmamalı, önüsokak geçen 211,50 metre muAnkara 13 (Telefonla) lsmet müzde açılan yeni yoldan yürüyerabbaı arsa sahlıktır. Aksaray İnönünün başkanlıgmda toplanan rek medeniyetimizi kurtarmaya çaMuradpaşa Mahallesi Simidçl C. H P. Meclis Grupunda, başkan lışmalryız. Bu, tamarnen beşeriyetin sokağı No. 39 a müracaat. vekilliklerine Server Somuncuoğlu elindedir. ile Nüvid Yetkin seçilmlşlerdir (Ingiliz basmmdan) «Gumhuriyei» in Atlantiğe alılışından 23 at sonra bulunan ikinci mesajı Büyük Mitlet Mecfisi bagiin 15 le ioplanıyor İKTİBASLAR Başîarafı 1 inci sahifede Buna, Amerikan heyetine bsşUlaştırma Bakanı Demîryollan istiklâlimizi korumak yolunds kat kanlık eden Detroit Ticaret Odajı landığunız savaşlardır. Refah yo B:şkanı Mr. Wülis H:ll cevab vermızdaki inldşafa dair izahat lundaki ilerlememizin hızlanması miş, Amerikalı iş adnmlarmm dost veriyer için ziraatin yanında madenciliğin Türkiyede Türk iş adamlarile L;birde gelişmesmi ve ihracatrmızın art lıği yapmaktan şeiff duyduğunu Ankara 13 (a.a.) Münakalât tınlmasını esas kıbul ediyoruz. belirtmistir. Vekili Yümnü Üresin, Vekâletinin Yabancı sermaye yabnmlarının Bundan sonra, Türk ve Amerikan 954 yıh faaliyetine dair kendisin ehemmiyeüni gözönünde tutan hüden malumat istiyen Anadolu A kumetimiz son aylarda yabancı iş adamlari yabrncı sermaye y ö jansı muhabirine aşağıdaki beyanat sermayeyi teşvik ve petrol kanun nmları mevzuunda gorüşmelerds bulunmuşlardır. ta bulunmuştur: larını çıkarmıştır.» Amerikan heyeti öğleden sonra ıMemlekette trenle seyahat Said İbrahim Esi sözlerine deSümerbank Beykoz Kundura ve eden vatandaş nisbeti 1950 ye na vamla: zaran yüzde 25 artmıştır. Seyahatin « Hususî teçebbüste hârikEİar Deri Sanayii Müessesesine giderek çokluğu bir memleketin refahına yaratan Amerikanın bize bu yolda incelemelerde bulunmuşt'ir. ölçüdür. Bu itibarla trenlerimizi ço da müzahir olacağına inanıyoruz,» Heyet yarm ssbah uçakla Viya« ğaltmak karar ve yolundayız. Mev demiştir. n3ya hsreket edecektir. cudlara üâveten 20 küçük motörlü tren, 30 römork, 150 yolcu vagonu sipariş etmiş bulunmaktayız. Bunların bu sene içinde ve en kısa bir zamanda memleketimize gelebilmesi için gerekli temasa da geçmiş bulunmaktayız. Yük nakliyatma kâfi gehniyen Güzel ve SıhhaÜi Çocuk Musavagan saylsı bu yıl 16 bine yükseu Baştarafı 1 inci sahifede bakamızın finali 18 mayıs sah günü tilecektir. İdarenin atölyeleri 1954 yıhnda 500 aded yük vagonu yapa bekçi Hüseyin Demir, sabaha karşı j a u s a m l Şgj^,. Komedı Tıyatrosunda caktır. Aynca 400 kilometrelik yo saat 3.30 sıraknnda Hâkimiyeti Mil | v e r Qecek muhteşem bir müsamereliye caddesinde devriye gezerlerken i ^ yapılacakür. Müsamere progralun döşenmesi ve takviyesi prograA tT.ı:j tr « 1. .„„•„; ^ , Halid Karayın 74 numarah saatçi I ^ İngilterede oyuncıılaHmı hipno ma alınmıştır. Bu yıl içinde, atöl1 Safıye Ay'.â konseri yelerde 780 lokomotif, 1635 yolcu dükkînı kepengindeM asma kilidin iizma eden bir takun derhal Dün, Teknik okulda jnuallimler 2 Necmi Rıza konseri vagonu, 117 yataklı vagon, 13550 olmamasından şüphelenerek dükkân şampiyonluğun yolunu tuttu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sıyük vagonu, işletmenin modern teç önünde durmuslardır. 3 Celâl İnce konseri rasında bazı münakaşalar cereyan Londra 13 (SHA) Yorkshire hizatlı atölyelerinde tamir edilece» Polis memuru Hayri, kilidsiz ke 4 * Madam Arzümano baîe truetmiş ve iddiaya göre iki hoca atir. pengi yukarı kaldırmak istemisse punun temsili rasındaki tartışma •po'.isin müda kriket likindeki yirmi kulüb De\vsd Gene bu yıl içinde 273 makas ye de, kepongin kalkmadığmı hayretler j 5 Çocuk kral ve kraliçeslnin halesini gerektirecek kadar Ueri ! ^ ^y kulubundekı anı değışmeden nilenecek ve 130 makas imal edile içinde görmüstür. Polis memuru, seçilmeleri ve tac giynıeleri. hiç de memnun omadıîciarrnı "itmiştir. Bu hususta msîumatma müracaat lamaktadırlar. Futbolculara ve « cektir. Aynoa kömür vinçleri, rao bekçi üe keperrn birkaç defa zorla Kıymetü sanatkâr Safiye Ayla ve l l • ettiğimiz Teknik Okul müdürü Aüf verest'e tırmananlara oksijen ve törlu tren ve vagonlarmm rekli dıktan sonra, kepeng birdenbıre Necmi P.za. konserlennl Emin rilmesidni normal karşılaypn bu tamirleri iş programına alınmıştır. Tansuğ sunlan söylemiştir: açılm'.ş, içerden elınde demir bulu Ongan, İzzeddin Ökte, Ismail ŞenTrenlerimizi daha çok emniyetle «Okulun toplor,, h hakkmda kulübler, sp°rda pek yen. bır *ey çalar. Halü Aksoy ve Feyzi Ars.. , . , ... ... maalesef izahat veremem. Yalnız, ! olan hipnotızmaya hayret etmek işletmek, her çesid nakliyatı daha nan ,meçhul bır. şah.s fırlıyarak .dev ı laneilden rr.urekkcb şohreth . . .. ... B ,, , iyi şsrtlar altmda karşılayebilme< nyelerın uzerme hutrum etmiş V e yenler grupu refakatınde verecekvanlan kararların mekteb için ha tedirler. Geçen sene ligde sondan üçüncü için demirj'Oİlan işletmemiz 1951 âni şaşkmlıktan istifade ile kaçmaga lerdir. yırlı olacağını tahmin ve temenni ediyorum. İki muallim arasında bi olan Dewsburry krikpt kulübü iş ydında yol, köprü ve sabit tesis başlamıştır. Müsamere hasılatı son kuruguPolis memuru üe bekçi, cüretkâr raz sert münakaşa cereyan ettiyse lerin düzelmesi için, 41 yasmdaki lerin takviyssine bütün hızıvla deamatör hipnotizmacı John Colins î vam edecektir. Bu ışler için 29 mil mütecavizin peşlne düşerek birk?ç na kadar bir çocuk disp?rseri yade neticede banştılar.» pılması için Ycşilköy Çocuk Esir» başvurunca işler değişmiştir. yon lira aynlmıstır. Trenlerin sevk defa durmasını ihtar etmislerse de, geme Kurumu emrine veriîecektir. Collins işinc cumartesi günü baş ve idaresi için telgraf yenr.e, demir gece hırsızı bısna aldırmamış, üste Biletleri yarından itibaren saat 14 lamış ve hemen ertesi günü Devvs yolu tren sevk ve idaresi hususiyet iik tabancssını çekip devriyelerin ile 18 aras'.nda Şehir Komedi Tiyatburry lig şampıyonu Staincliîfe talerine göre tertiblenmiş hususî te üzerine ateşlemiştir. kımmı rahatça yenmiştir. rosunda dağnılmağa baslanacakur. lefon tesisatı kurulacaktır. Hatla Boşfarati J m o »ahıfede Silâha silâhla mukabele eden poTakım vuruşa başsmadan evvel *** konuşmalar da oluyor. Collins yirmi dakika müddetle Ar nmızın tahammül ve kabillyetıni ?e hs Hayri ve bekçi Hüseyin kısa bir Haber aldığımıza göre çocuk kral Mebuskrımız birbirlerine seçim thur Pearson ve Roger Bowers adh niş Ölçüde arttırmak mevzuu da bu nıüddet sonra mütecavızi karnından dh d k d ve kraliçeye seçimi takib eden günkampanyalannda karşılaştıklan tu iki oyuncu ile konuşrmıştur. sayede mümkün olacaktır. \iirmaga muvaffak olmuşlardır. Fa i . . .. haf vak'acıklan anlatıyorlar ve neDiğer taraftan Ankarada büyük . . . Krmse ne konuştuklanna vâkıf , ,, . , ,, .. lerJe Beyoğlu Olgunlasma Ejıstıtuşeli neşeli gülüyorlar. olamamışsa da bu konuşmamn te bir mctör tamir atölyesi, Eskişehir kat hırsız, yaraü oldugu haloe, on .. , J, " ., , Meselâ, bir Demokrat kendi mın siri derhal görülmüş ve ilk vuruşu de büyük bir lokomotif bakım deI su tarafından bırer elbıse dıkılecek» takasında yarım saat ksdar konuş yapan Pearson, takımının lehine Dİr posu yapılması kararlsjürümış buce bir cipin alUna gizlenmiş, bilâ| f r > E ı b b e ! e r i n hazırlanmasına Enstuktan sonra, nasılsa bir yanlışlık hamlede. 24 puan kazandırmıştır lunmaktadır. Sirkeci ile Haydırpa sa da silâh seslerine uyanan ma tMslâhat Obnan bizzat nezaret edehare bir evin bahçesine » k i a n mbir l t i t ü Ç o c u k Elbıseleri Atölyesi şefl hslle h&lkının yarckmile baygın i 5 cektir. Eiblselcrin kumo|lan Necmi la, Halk Partisinm bir toplantısında İkinci vuruşiı yapan Roger de pek bulundugunu anlayarsk mahcub güzel bir oyun çıkarmış ve her maç şa aratnnda yolcu ve yük vaıjonla halde ele geçmiştir. Rıza kurr.aş mağazası tarafmdaa olmuş, çaresiz, nazikâne bir şekilde sonunda verilen «en iyi oyuncu» rrnın dubal&r üzerinde değil, en Derhal Nümune hastenesjtıe kal verilecektir. yeni feribotlarla geçirilmesi işi pro öziır dileyince müthiş bir tlkışür unvanuıı kazanmıştır. dın'.an hırsızm s:hhî durumu tehli*** ı grama almmış ve ihale edilmek ü keli olduğundan tıbbî rr.üdahrlede toplamış. Diyor ki: « Ben partıŞimdi muntaıam olarak her maç zeredir. me bu kadar büyük hizmette bulu gecesi Dewsburry oyunculan Mr. bulunulmuş ve ameliyat yapılmıj Jüri ârasının davetiyeleri bugunSosyal işîerimizc gelince, demir hr. den itibaren posta ile gonderilmenacağımı ümid bile etmiyordum. Collins'in kliniğine giderek ertesi ğe başlanmıştır. Davetıye'.erir.i alNe yczık ki o da farkına vanlml günü yapacaxlan maç için hazırlan yollarında, 21.500 memur, 27,000 işHırsız verdiği ifadede isminin çi çalışmaktadır. Bu geniş işletme mıyan saym jüri âzasmm keyîivetf yarak oldu.» maktadırlar. Er, memleketinin Şibinkarakr.drosuna ve ailelerine çeşidli iç Şeref olduğunu söylemiştir. Beşik \ ^ e t e m İ 2 e bddirmelerini r i c e d c Bir polis çamşu olan kulüb sekhisar Seçimlerin bu sürprizli neticesi retesi, şampiyorluktan pmin olduk timaî yardımlar yapılmaktadır. Halk Partisınde elbette bir takıaa larltu kat'i bh lisanla iddia ctmekKendilerine ve ailelerine geniş taşta Yıldız caâdeskıde 74 numaralı tepkiler meydana getirecekti. Ni tedir. Diğer kulübleri de telâ?a ve milıyaöta sağlık yardunı yapılmak evde oturan hırsızın amelelik yaptekim Nihad Erimin (Şalcı) «Yeni ren budur. l i g kcmitcsinin yapa» ta olup Bdevlerine huzur içinde de tığı anlaşılmışbr. Amerflca, iplik mübayaasî Ulus» gazetesi ismini dc9i=lirerek ğı ilk toplantı Ja bu durumu pro vam etmsktedirler. 1950 yılında Dün akşam üzeri poîis ve bekiçin bize 275.000 dolar «HalkçiB oluyor. Geceden sonra testo edecekerini ve Dewsbuıry ku Devlet Demiryollan hastanelerinda çiyi makamma cağırtan Emniyet merhaba kabilinden bir » •• E?ki lübünün bu avantajınm haksız olup 400 yatak vardı, bugün Ankara, Müdürü Ethera Yetkiner, kendile<> verdi «Ulus» gazetesi de Kasım Gülek oyunun kıymetini düşüreceğüıi söy Eskişehir, İzmir ve Sivasta 600 ya rini tsbrik ve nakdî mükâfatla talWashington 13 (AP.) Dış yardostumuzun başkanl'ğı altmda ye lemekfedirler. tak mevouddur. Ayrıca tc'^bulda tif etmiştir. Hâdise etrafında Üs cım idaresi, iplik mübayaasî için niden çıkmak üzere. O da bir başka İngüiz spor cevreleri bu msseie Valdebağ civarında 300 yataklı bir küdar Savcıîığı tahkikata devam Türkiycye 275000 dolar tahsis et> geceden sonra mprhaba. nin nasıl halledileceğini merak sanatoryom, personel ve memur etmektedir. miştir. **# içinde beklemektedirler. aileleri efradının senelik izinlerinBir de Meclisin birinci îrtimaına de dinîenmeleri için memleketimiriyaset meselesi vardı. Malum ya, zin iklimi en müsaid bölgelerinde toplantınm i'k anlanna Meclisin en dinlenme yurdlan tesisi kararlaştıyaşlı azası riyaset eder. Acaba bu rılmış ve 40 yataklı dinlenme evi kim? Birinci tereddüd: Sakm İsinşa edıîcrek hizmete korunuştur. met İnönü olmasın? Samsunda 10 bloklu bir dinlenme Bu biraz, doğrusu, tuhaf bir şey Atina, 13 (R) Yunan Dış İş evi inşası hazırlıklanna başlanılmışolacaktı. Bunca mücadeleden son leri Bakanı Stefanopulos bu gece tn. ra 503 Demokrat mebusa muhalefetjpariajnento^a v e r diği beyanarta. Kesif demiryolu işçisi bulunan liderinin başkanhk etmesi elbette Yunanistanm Kıbnsı ilhak etmek Sivasta meveutlara üâveten 60 yagarib kaçacaktı. istediğini ve bunun için de Birleş takh modern tesisatlı bir hastane Bereket versin, hiç pöstermeme miş Milletlere başvuracağını bir daha yapıbnası için faaliyete geçilsine rağmen saym Ali Fuad Cebedeta daha söylemiştir. miştir. soy daha ya'jlı imiş. O da müstakil. Bu hususta Yunan siyasetinde Bilindiği gibi 1953 senesinde Bir müşkül de böylece hallolunbir değişiklik olup obnadığını soyürürlüğe giren yeni statü ile işçidu demektir. ran mebu'slara cevab verirken Dış lerimiz barem kanununun çerçeve*** İşleri Bakanı bu sözleri sarfetnüş sinden çıkarıhnış, sanayide ilen Velhasıl Ankara bir böyle hay memleketlerde olduğu gibi hak föhuy içinde yann (bugün') toplana tir. zeten prensiplerden faydalanmalacsk clan 10 uncu devre Büyük Mil Ankarada bir kacın, diğer rı sağlanmıştır. İşçilerimiz kanun let Meclisini karşıl'yor. gereğince millî mavram ve umumî DOĞAN NADİ bir kadını bıçakladı tatil günlerinde ücretlerinden istiAnkara 13 (Telefonla) Dün fade etmektedirler. İş yerlerindeki «Ulus» meydanındaki kadınlar ha | postabaşılanna da saatte 15 kuruş lâsmda Seher admda bir kadın j m u n z a m bir ücret verilmektedir. Sema adındaki diğer bir kadını bı Gece çalışanlara da saat başına mun çakla yaralamıştır. Hâdiseye Se zam ücret verilmesi usulü tatbik Paris 13 (R.) Fransız meclisi manuı Seherden önce tuvalete gir edilmektedir. Bundan başka voîluk, 287 reye karşı 289 reyle Laniel ka mek istemesi sebeb olmuştur. U analık ve doğum tazzninatı gibi öbinesine itimad beyan etmiştir. zun münakaşalar sonunda Seher denekler de varilmektedir. Hulâsa Başbakan, Hindiçini ile alâkîh çantasında taşıdığı bıçağını çıkara fedakâr işçilerimizin bütün iMivaemüzakerelerin Cenevre konferansi rak Semayı yaralamıştır. Yaralı ları gözönüne almmış olup bu ihbittikten sonra yapıhnasını istemiş, hastaneye kaldınlmış, Seher de tiyaclann da giderihîıesine çalışılmuhalefet buna itiraz etmişti. karakola teslım edilreiştir. maktadır.» Basra 13 (a.a.) Sulann istilâsına maruz kalan Güney Irakta durum gün geçtikçe kötüleşmek tedir. Dicle ve Fıraün suları her tarafı kaplamıştır. Adacıklar halinde tecrid edihnU bir şekilde kalan tepelerc sığınan halk, deniz kuvvetlerine aid topçekerler vasıta sile yardım görmektedir. Bölgede bütün mahsul mahvolmuş, hayvanlarm da dörtte üçü telef olmuştur. Bununla beraber, Irakın en hayatî mahiyetteki şehri olan Basra şehri ve limanı sedler tarafmdan sellere karşı korunmaktadır. Tarım Vekili Basraya gelerek şehrin korunması için alınması gereken tedbirler hakkuıda gerekli talimatı vermiştir. Şimdiki halde en âcil meseleyi sEyılan gün geçtikçe srtan mülteciler için mesken inşası teşkil etmektedir. Trenlerimizde seyahat edenler yüzde 25 arttı Amerikah iş adamlari ile dünkü görüsmeler Okulda bir P*? S' . «. buyuk rolu hadıse Teknik Maçlarda u m Bir hırsızla devriye Çocuk kral ve kraüçearasında silâhlı nîn b€üi ofmasfEia çarpışma yainız 4 gün kaldı h a t a n ş S y l e d i r : Ankaradan nollar Ktbrıs ve Yunanistan Fransız hükumeti güven oyu aldı «Cumhuriyet» in Edebî Tefrikası:7 SARAYLARIN AŞK ILÂHESI Vnzan Anııemarıc SKUNKO Çevtren Vatıdet GULTEKÎN I «Fakat nerede bizde o talih JeanBaptiste Mareşal, İmpara torun ona ihtiyacı vardır, ordudan uzaklaştırmaz. Hayır, eminim ki sen gene burada kalırsm, ben de Napoliye sensiz gitmek zorunda kahnm.9 «Şu harblerin blr rürlü sonu gelmiyecek mi?» dedim. «Zaferlerimiz bizi mahvedecek...» Vaktile bunu bana kun sovlemişti? JeanBaptiste söylemişti. Fransanm artık müdaf':lecek hududlan kalmadı. Fransa demek Avrupa demek. Napoleon, Joseph, Louis, Caroline, Eliza jdare ediyor bütün bu memleketleri .. Şimdi de •ıra mareşallara geldi. Julie: «Sıhhatinize, prenses hazretleri!» diye kadehini kaldırdı. «Sıhhatinize, kraliçem!» dedim. Şampanya boğazdan aşağı tatlı tatlı kayarken içimden de: aYarın gazetede okuyacağız,» diyordum. «Fakat Poate Carvo dedikleri yer neresi? Ya JeanBaptiste ne zaman gelecek?» 1807 yazı. Avrnpada Wr yerde. Arabada. Marienburg dedikleri bir yere gidiyordum. Nerede olduğunu bilmiyordum ama, İmparatorun yamma verdiği bir albay vardı. Yanıbaşımda oturuyordu, kucağına bir harita açmış, ikide bir arabacıya seslenerek, gideceği istikameti söylüyordu. Oradan anladım: Marienburg'a gidiyordum. Marie, karşımda oturmuş, sallandıkça yollann bozukluŞundan şikâyet edip duruyordu. Atlan değiştirmek için mola verdiğim:' man işittiğim konuşmalardan anladığıma göre, Lehıstan topraklarından geçiyorduk. Ahalinin konuştuğu dil almancaya pek benzemiyordu. Albay izah etti: Kestirmeden gidiyormuşuz. «Almanyanm yukan taraflann dan gidebilirdik ama, o zaman yolumuz uzardı. Halbuki prenses haz retierinin acelesi var,» diyordu. Albay: «Marienburg Danzig'e yakmdır,» dedi. Fakat bu bana birşey ifade etmiyordu: Marierburg'un nerede olduğunu bilmiyordum da Dangiz'in nerede olduğunu biliyor muydum sanki! Albay devam ediyordu: «Daha bir iki hafta evveline geUnceye kadar bu yollarc'a muharebeler oluyordu ama, artık sulh oldu.» Evet, Napoleon yeni bir sulh and laşması daha imzalamiştı, bu seferki Tilsit'de. Almanlar, Leblere uyarak, ayaklanmışlar ve Ruslaruı da yardımile askerlerimizi tonaklanndan sürmsğe kalkmışlar. Jenoda kazandığımız büyük Dferi gazetede uzunuzadıya okuduk. Yalnız, evin dört duvarı arasmJa Joseph bana bir sır söyledi: JeanBaptiste İmparatorun btr emrine, askerî bakımdan, karşı gelmiş ve ona açıkça: cİsterseniz beni divanıharbe verin!» demis. Fakat divanıharbe verilmesine falan kalmadan General Blücher'le ordusunu Lübeck'te kuşatmış, şehri hücumla almış. (Lübeck nerede diye sorsalar harıtada onun da yerini gösteremem!) Ondan sonra, bitmez, tükenmez bir kış bastırdı, pek haber alamaz oldum. Yalnız, öğrendiğime göre, Berlin almmış, düşman ordusu Lehistandan ötelere sürülmüş. Bizim ordunun sol cenahına JeanBaptiste komuta eriyormuş. Bir gün, herkesi şaşırtan bir şey oldu: Napoleon Parise döndü. Yeşilli uşakları yeşil Korsikanm müli rengidir kapı kapı dolaşarak herkese Tuileries'de verilecek büyük bir zafer balosuna çağıran davetiyeler dağıttılar. Toz pembe seten üzerine göğsü koyu renk güllerle süslü yeni bir elbisem vardı, bu baloya giderken onu giydim. Başıma da yakutlarla, incilerle süslü bir taç taktım. Bu tacı bana ağustosta, evlenmemizin yıldönümü dalayısile, JeanBaptiste göndermişti. Baloya gitmek üzere hazırlanırken, imparatorun taç giyme günü bana hediye ettiği altın kutu önümdeydi. Uzeri kartal resimlerile işlenmiş olan bu kutuya mücevherlerimi koyuyordum. Nedimem, kıskanır gibi bu kutuya bakarak: «Prenses hazretleri kimbilir ne eğlenecekler!» dedi«Hayırı der gib"i basımı salladını: «Muhakkak ki çok sıkılacağım. Kraliçe Julie olmadıktan sonra.» Evet, Julie baloda bulunamıyacaktı: Şimdi o, Napoli'de, derin bir yalnızlık içinde, güney memleketlerinin sıcağına tahammül etmekle meşguldü. Tuı'leries'deki balo tahmin ettiğirr.den bambaşka çıktl. Büyük salonda toplandık, bekledik. Nihayet kapılar açıldı. «Marseillaise» çalındı. Imp&ratorla Imparatoriçe göründüler, diz bükerek selâm verdik. Ağır ağır yürüyerek misafırlerin önünden geçtiler, kimisile konuşarak iltifat ettiler, kimisine hiç bakmıyarak bedbaht kıl dılar. Once Napoleon'u pek iyi göremedim: Uzun boylu yaverlerinin arasmda kaybolmuştu. Sonra bana doğru geldi ve etrafındakilerle konuşmaya başladı: «Şanlı ordumuz subaylarınm cengâverliğini emsalsiz bir şekilde ispat etmiştir diyebilirim, beyler. En yüksek kademelerdeki subaylanmız bile kendilerini tehlikeye atmaktan çekmmemişlerdir. Tilsit'ten aldığım haberlere göre, Fran sız mareşallanndan biri yaralanmış.» Ortaya derin bir sessizlik çöktü. Kalbimin çarpışmı bütün salon duyuvormuş gibi geldi. Napoleon, şöyle bir tavır takmarak biraz durduktan sonra devam etti: «Bahis mevzuu olan maresal, Ponte Corvo Prensidir.» «Sahi mi?» Sesim, İmparatorun etrafını saran nezaket kaidelerini parçalayıp salonu çınîarmıştı. Napoleon'un hemen kaşlan çatıldt. İmparator hazretlerinin huzurunda bağınlır mı hiç? Sonra, yüzünün çatıklığı kayboldu. O zaman anîadım ki, benim orada bulunduğuma biliyormuş da bunlan mahsus, beni duysun diye söylcmiş. Güzel usuldü, doğrusu: Bu haberi bana böyle, binlerce kişinin arasında vermişti... Adeta eezalandırmak ister gibi. Peki ama, beni niçin eezalandırmak istiyordu? «Aziz Prensesim> dedi. Hemen diz bükerek selâm verdim. Koluma girdi, yürüttü. Lâkayıd bir tavtrla başmı başka tarafa çevirerek: «Size bu haberi verdiğim için müteessirim» dedi. ıBu muharebede büyük yararhk gösteren ve Lübeck'i almasile takdirlerimi kazanmış olan Ponte Corvo Prensi, Spandau civannda ensesinden hafif yaralanmıştır. Haber aldığıma gore, Prens lyileşmek üzeredlr. Rica ederim telâş ve endişe etmeyin, aİ7 Prensesim.B Donuk bir sesle: «Ben de sizden kocanrn yamna gitmetıi temin etmenizi rica ederim, efendimiz» dedim. (Aıkaaı ##• NİLGÖN filmini çevirOzere memleketimize gelen Alman filim yıldızı Erika / ^ T " \ R e m b e r g " memleketinizde kal'"^ dığım müddetçe cildimi PURO'nun ihtimamma bı« raktım,, diyor. "PURO cilde fevkalâde iyi geliyor. PURO gibi güzel» leştirici hassalara sahip mükemmel bir tuvalet sabununa sahip oldukları için bütün Türk hanımlarını tebrik ederimM mek Y»rll r* yabancı, genç n güzel filim yıidıziarı slı Itre PURO «abununu ü « t y » ©diyor Oniarm Uvsıye$ınd«n Istifada edıniı. PURO kullanınu. Daha caztp fliureunuz 10 hanımdan 9*u tsrafından kullantlan tuvalet sabunudur. PURO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog