Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 14 Mayı* 19S4 ÖLÜM Bannister, kendi rekorumu Niyazi Sel de istifasını kendim kıracağîm, dedi Londra 13 (S.H A ) Harika İn giliz atietı Roger Bannister, 1 mıl üzerindekı 3.59,4 luk dünya rekorunu başkalarından önce gene kendinin kırmsğa çalışacağını söylemiştir. Koger Bannister. 1 mil dünya rekordmenhği unvanmı elir.de tutmak istediği takdirde. 3 59.4 iük derecede mühimce bir indirme yap mak icab ettiğıne inanmaktadır. pÇünküı diyor Boser Bannister. cl rr.il 4 dakikamn altrtda koşabileceğını isoat etmem, diğer atletleri harekete geçırdi D Foeer Eannister, rekorunda mühimce bir indume yapabilmeğe muktedir olJuğurıa kanidir. Çünkü o, 3.59,4 lü'< derecesi ıslak ve ikinci sımf bir pistte ve saatte 20 ır.il e?en rüz'zâra karsı başarmıstır. Foger Bannister söz'.rrine devsm la çunlan anlatmıştır: "Avus+rölvalı John Lsndy, Ameraklı Ves Santee ve benim ararnda yapılacak 1 millik kosu mtıhakkak cok entere?=ndır En büyük gavem onîarı eeçmektir. Fakat bu atle*. kuvvetli rakıbler]e iştirak ettıŞi bir kosuda parlak dereceler elrie edemez. Çünkü kendi?ini rakiblorine göre avariar ve onlann taktieıne uymağa çahşır Bu yüzden bütün varhğını ortays k Roger Bannister, her gün binlerce telgraf ve mektub almaktadır. Kendısi, ihtisasını tamamlamakta olduğu Londradaki St. Mory hastanesine döndüğü zaman, profesörleri ve talebe arkadaşian onu muazzam ve çılgm bir merasimle k?r5ilamışlardır. * Diğer taraftan, B.B.C. nin televizyon yavınlannda Roger Bannister'in tarihi koşusunun neşriyrftı yapılmaktadır. Bannister'in iştirak edeceği müsabakalar Londra 13 (S.HA.) Harika 1 mil koşucusu Roger Bannister, bun den sonra ilk defa olarak, burada White Cıty stadyorr.unda 12 haziranda vapılacak olan AngloAmerikan Universitesi atletizm yarışmalar>nda koşacaktır. 12 haziranda Ox£ord ve Cambrıdge Universiteleri muhteliti ıle, Amerıkanm Cornell ve Pennsylvania Universiteleri muhteliti karşılaşacaktır. Foger Bannister bundan başka ağustos ayında Vancuver'de yapılacak olan Ingiliz milletler camiası olimpivadlarmda 880 varda ve 1 mil koçulara istırak edecektir. Poser Bannister son olarak agush ' avınıp ikinci yarısında tsviçrede Bern şehrinde yapılacak Avrupa atletizm birinciliklerine iştirak edecek Ingiliz milli ekipinde yer alacaktır. 666 LONDRA Pffl. HtndekU Süleymtn Efendinin refik»«ı emekli Tujbay R««im Şahinojlu İle Dıyanet 14leri Müjavere tzasındın Omer Orkerın kayınvaMdeleri Istsnbul Şehir Mechsl Daımî Encumen az«sı Muzaffer Şahınoğhır.un büvukanııesi. Tamal Tlcaret T. A. O. Müdürü Hıloıu Mırzenın valıdesi sallhıtı nlsvandan HAYRİYE MİBZE RADYO C Bugünkü program İSTANBLL 12 57 Açı\ıs ve progıam 13.00 Ha. berler 13.15 Dans muzigl (Pl ) 13.30 Şarkılar; okuyanlar: Alparslan. Nevin ve Sa'.iha Ozertem 14.00 Opera ve operetlerden orkestra parçaiarı ıPı.ı 14.20 Şarkılar; okuyan: Mustafa Çağlar 14 45 Hafif şarkılar ( P l ) 15.00 Kapanış. 18 00 Açıhş ve hafıf şarkılar (Pl ) 18 15 Turkuler; çalan ve okuyan: Da. vud Sulân. refakat eden Coşkun Ozer 1S30 Konuşma 1840 Caz müzlSi 19 00 Haberier 19.15 Radyo lenfonl orkestrası konferi 20.00 Saz eserlerl 2015 Radyo Gazetesı 2(1.30 Kısa şehir haberleri 20.35 Şarkılar: oku. yan TurkSn Dtzer 20.50 Sohbe'ler 21 00 Haftanm slyafil lcmali 21 15 Radyo klasik Turk musıkiii toplulu^u 22.00 Konuşma 22.10 Frederic Chopın ıPl.ı 22 30 Caz sevenlertn saatl (Pl 1 22.45 Haberier 2100 Kamblyo Bosa ve programlar 23.07 Dans müz ğı 'Pl ) 2.T 30 Opera u a t i ıPl.j 24 00 Kapanıs Büyük Adli Hatalar Eczacı Daıtval'in Fed Macerası C 8 1 "3 = verdi tST»N61A Mntıunf. I » CKJI •» V Hanımefendl Hakkın rahmetıne kavuşınuîtur. Cenazesl 13.5 954 perşembe gunu Zincirlikuvu mezarl.ğındaki «bedi istırah»tgahına tevdi edilmiştir. Mevli :ahmet eyüye. Merhum H»cı Osman efendi kerimesi ve Hacı F&tma H»nım kızı. merhum Tovfik Kaptan zevcesl, merhume Mebrure Argun annesi. Mahmure ve Nıhad Argı:n anneleri salihatı nisvandan Teşkilât ile vaki aniaşmazhk neticesi zuhur eden istifalar serisine bir yenisini de dün Niyazi Sel ilâve etmiştirFutbc! FeHerasyonunun milli takım seçme komitesi âzası bulunan Niyazi Sel, istifası hakkında kendisile konuşan Spor Haberleri Ajansı mubabırine şunları soylemiştir: .. İsviçreye hareket ânı yaklaştığı haiöe milli takımımızın teşkili hakkınöa en ufak, bir hareket dahi bulunmsması, futbol işlerimizde o.an alâkiîizlık ve başıboşluk benim bu vazifede daha fazla kalmama mâr.i olnuştur. Dola\ ısile millî takım seleksiyon komitesindeki bu vaziferipn istifa e*tim.» Bu istifalar serisine yeni yeni ilâveler bek'eiılrne:tc*;ir. • BAYAN BEHİCE ARGUN Rilmivnrmıınııaf Balarısı Ahmeü taık ^jener dershanesınde Bay ve Eavan öğretmenlerile en ehven ücretle bütün modern dansları figürlerıle öğretmeyi garanti eder 13 21 arası Beyoğlu Istiklâl Cad. Mis Sok. 16 kat 4. Tei: 49450. Broşür isteyiniz. NOT: Toplantılara vetiştirilir. vefat etmıştir. Cenazesı 14.5.954 cuma g.ınu Kadıkoy Osmanağa Camıi Şerifind»n oğle namazını müteakıb kal! dınlnrak Karacaahmed mezarhjına defnedilecekt:r. Allah rahrr.et eylıye. Kavala * * * eşrafmdan Q*rUm: MAZHAJ IUW HÜSAMEDDİN KAVALAU vefat etmiştir. Cenazesi 14 5 954 bugunku cunıa günıı o£le namazını muteakıb Şış'.i Ca^ıırde cenaze namazı kılındıktan sorra Ferıkoy mezarlıfına defnedüeeektir. Yanya eşrafından merhum Zeynelabıdın esı ve eczacı Vasfi Ünsahn valı. de^i Enika Ünsshn k^yınvalıdesi \"i. lufer Orhan Erhanm biijTJkanneleri vefat etm stır. Cenazesi 145'954 cuma gunu oğle namazmı muteakıb Şişli camımden alınarsk Ferıköy aı'.e mezarlı. âma defnedılecektır. Mevlâ rahmet ey. ]esın Ç">!=nk e^nderilmemesi rica olunur. ANKARA 7 2S Açılıs \e progıam 7.35 Kuranı Ken.n 7 45 Haberler ? 00 Karma sabah muziğı (Pl.I 8.30 Çcş.dli haflf orkestralard'an melodiler (Pl ı 9 'io Kap?nı = . 11.58 Acılış ve proîram 12 00 A«ker saatı 12.30 Nevin Demtrdmcnden şarkılar 13 00 Haberler 13.15 Radyn sa:on orkestrası 13.30 Öî'e Gazetesl 13 45 Rad\o salon orkestrakinın devamı 14 00 Kananıı. 16 58 Açıl'.ş ve pıopram 17 00 Ulvlye Hekımcı. MUMafa Seyrandan şarkılar 17 15 Lâtın A.nerıka danı orke=tralnn ıPl.) 17 45 Küme fa>U İS 15 Koyım saüt! 18 30 Yurddan fe«ler 19(10 Habfrler 19 İS Tır'hten bir >aprak 19^0 Muall* Arncı 19.40 Bu r.erenin turknsu' 20.00 Zehra Erenden dTıns şarkı'arı 20.13 Rjdyo Cajete'i 20 30 Bstı F ırtııımırlsrile Türk muzi^i 20 45 Had>o kume sazı 21.rtO Sijasi lcmal 21.15 Şarka senfonık ?iır ıPl.) 21.30 Kaftanın tnrızm komıjması 21.40 Fıim ar'tı'n ı Fl l 1? cn S P V % ! saat 22 15 Cevriye Ceyhundan f ' i ı ssrkıları 22 45 Hnberler 23.00 Kapanış. BAYAN AKİLE EŞtM Olimpiyad binicilik müsabakalan Stockholmde yapılacak Atina 13 (A,P.) Mılletlerarası Olimpiyad komitesi bugün 1956 olimpivadları Atçılık müssbakalarının İsveç başkenti Stockholm'da yarulmssını karırlaştırmıştır. Keyfiyet resmen ilân edilmiştir. Binicilik müsabakalarının Stockholm'da yapılması komiteye İsveç delegesi B. Eklung tarafından teklif eülmiş ve 25 oy ile desteklenmistir. Paris 10. Rio 8. Los Angeles ile Berlin 2 şer oy almışlarcır. Oylar gizli verılmi} olmakla bersber, ellerinde 7 oy bulunduran Eovyet bloku memleketlcrinin Stock hclm lehinde rev verdikleri anlaşılmaktadır. Londra. Buenos Aires ve DiibHn'in de isimleri gectnis. fakît bu yerlere oy veren ohnamıstır. Asya olimpiyadlannda musabık memleketlerin aldıklan puvanlar Manila (Fihpin), 13 (SHA) 9 5un devam eden Asya Olımpiyariları. yapııan kapanış merasimindon sonra nihayetlenmiştir. Muhteîif milletlere mensub sporcular, peyderpey şehrımizi terketmektedirler Musabık memleketlerin nihaî puan durumlan sırasile şoyledir: Japonya: 2.390 Filipin: 1.736.5 MiHiyetçi Çın: 1.394 Güney Kore: 999 Singapur: 611 Hındıstan: 571,5 Pakistan: 452 Burma: 393 Endonezya: 258 HongKong: 181 İsrael: • . 178 54 Dünya satranç şampiyonası Seylân: Afganistanr 25 Londra 13 (SHA) Moskova 7 radyosunun verdığı habere göre, ?îalaya: dünya şatranc şarnpiyonluğu için 19 Mayıs stadyomu karşılaşmalar vapmakta olan Mikbüyütülüyor hail Botvinnık ile V?ssili Swsvlov, 45 hareketten sonra 22 inci oyunAnkara 13 (Anka) 19 mayıs larının berabere neticelenmesini stadyomunun genisletilmesi için kararlastırmışlardır. Ankara valiliğ: ile Beden Terbiyesı 23 oyun uzermden yapılan müsa Tmurn müdürlüsü arasmda yapılbkada 1953 dünva şampıyoml makta olan mÜ7akf»rol«>r sona prmis Mikhaıl Botvinnik 1110 ileri du ve stBHvoinnn bir misli tevsiine karumdadır. rar veri'rni>kır. Şsmpiyonluğu tayin edecek olan 19 Msvıs «t 'ın'n bu karardan 23 üncü oyun, 15 mayıs 1954 günü sonra a'prscı vrni »ekil için bir c ranaraktır. proje n=>zıılanrn?lrtadir. Stadın tev «Türkıye Beden Terbiyesi O^rct menleri Derneği» nin davetüsi olarak bu ay sonlannda tanınm'.ş bir isveç jimna«tik ekipi mem'.cket.mi ze gelecek. Spor ve Serjti sarayı.ıda üç büyük sdsteri yafMcaktır. 25 mayısta Istanbula geıecek olan ve «Sofia grupu» adı ile anılan Isveçli jimnastikçilerin yapacakian gösterileıin tarihi 26. 27 ve 28 mayıs olank tesbit edilmiştir. I?v<?<; jimnastik ekipi ayrıca Ankarada da bir prsteri yapacakt'r. Isveçliler geçen aym 26 sında çık tıklan Avrupa turnesi esnasın'la bugüne kadar Danimarkada Malmö ve Kopenhag, Almanv?da Frankfurt. Münich. Yunanistqnda At'na ve îsr?elde Lydda çehır'.erinde büyük alâka topîavan gdft^riler \apmıslardır. isveç jimnastiğınin dünya çapmdaki şöhreti nazarı itibara alınacak olursa bu aösterilerin spor hayatımızda mühim bır yeni'ik teşkil edeceği muhakkaktır. 17 senedenberi faaliyette bulunan «Sofia kızları> jimnastik grupu şimdiye kaiar memlekctleri içinde ve dışında 500 den fazla gösteri yapmışlar, altı defa Danimarkaya, iki defa Ingiltereye, iki defa Finlandiyaya ve üç defa da Amerikaya gitmişlerdir. Bu grupu teşkil eden genc kızlar tamamert ?mat<5rdürler ve hat»â peya hat yevmiyesi dahi almamaktadırlar. Bir İsveçli genc kız jintnastik ekipi Türkiveye geliyor • MEVLİDİ ŞERİF Çok »evKili kıztm ve kardesimız Doğrusunu söylemek lâzım geli se mütehassıslar da bu hu|[ susta hemfikir değillerdi. Ce;edde bulunan arspnik miktarı ka.dının zchirlendiğine hükmettırebılecek kad?r mıydı? Mütehassıslardan doktor Berjeıon. Deens ve kimyager Lot, fr^eniğın kadma azar azar Rayet ustalıkla veııiciğı fikrınde idıler. Eczacı bu )f)işe on sekiz aydanberi başlamıştı. On sekız ay... Bu da mubalâğrlı değil miydı? Bu hesaba eöre eczacının, karısmı dsha ilk gecsden zehirlemeğe başlamış olması lâumdı. Oyle ya anckk bir buçuk sene kadar evli kalmıştı. NAZENDE GÜNEY'in olumunun k:rkıncı p ı n ı n e tesadüf eden 1S mayu 954 pazar ırunu o41e nazazm. dan jonra Uskjdar A?.ız Mehmedefendi c m i ' n d e ruhıına mevüd oktıttunılacaktır Arzu eden akralja. tanıdık ve dın kardeşierlmiîin te?rlf1eTİn) rlca ederız. Guney ailesı >!: * * Ai'e bııyüEümüz. babamız KERİM TUNÇ'un vefatının kırkıncı gunune rastlayan 15 mayıs 1T54 cumartesı günu. Kızıltoprak Zuhtıpaşa camlinde Ikindi namazını müteaüib Hsfız Mecid Sesiifür. Hafız Zeki Altın ve duahan Hafız Nusret Y*. şılçay taraiından Mevhdı Şerıf okuna. c?2indan akraba, aile dost ve dındaşlarımızın teşriflerı rlca olunur. Eıi ve evlidları $• • 'f Merhum Gazı Kösemihalbey zadeler. den ve Turkıye Iş Bankasl murakıbla. rından merhum I BULMACA 1 1 II 1 1 1 1 I 11 i 1! I I 1 1 * 1 m 1 II 1 II 1 II II 1* 1 1 *1 1 I I 1 l«l Doktor Kornil'le Profesör Bul"a gelince, bunlar, cinayet olimadığı fıkrinde idiler. Bul'a £öı? cescöde bulunan a serıik, hö.3ıtuya cvvelce veriien bızmutt;n ileri gelmış olabilird:. Çünkü n? (mıdede, ne ba^ka azada trsenık bulunmam:ştı. Doktor Kornil. lithamı kat'iyen kabul etmiyordu. Ona göre, eczacıyı bundan doHayı mahkerr.ede süründürmek düpedüz bir rezaletti... AHMED MUHTAR GAZt KÖSEMİHALin vefatının 52 ncı gunüne rastlayan 15 mayıs 1934 cumartes 1 g'inu ikindi nari'zını rr.üfeakıb S'slı Carr.il serifinde Mevlidı ÎJebevl okunacaktır. Akraba ve dostlarımızla arzu edenlerın teırıfleri r.ca olunur. Ai'.esl * * * Kahmetli e?im ve babamız yuksek mü. hendis olumunun kırkıncı günü mürnsebetile arız ruhu için 15 rr.ayıı 95'1 cumartesi JT.ÎIU saat 14 te Bebek cpmii çerifinde mevüd okuhı'acaktır Akraba dojt. ah. bıb ve .rkada^iarile arzu eden zevatın teşrıflerini rıc» ederız. Eji ve oğlu Türkiyeye gelmeleri sporsever'erimİ2 için büyük bir fırsat olan I?veçlileri meraklılann görebilmesmi temin için davetiyeler mümkün olduğu kadar halka dağıtılacak ve davetiye hâmilleri Spor ve Sergi Sarayındaki gösterileri takib edebileceklerdır. İsveçli jimnastıkçi misafirlerim'.z 30 mayıs günü ayrıca Ankarada da bir gösteri yanacaklarr'ır. Gosterilere aid davetive'.er ]5 mayıs cumarteîi gününcen ıtıbaren «TürWes Santee Amerika 2 mil kive Beden Teıbiyesi Oâretmenleri re çalışmsbra hız verilmıştir. rekorunu kırdı DernegİD ni n Çemberhtaştaki merStadyom, tevsi inşaatı ıkmal edil kerinden temin edilecektir.. Lawrence (Amerika) 13 (SHA) dıijten sonra 40 bın kişıyı alabıleBurada yapılmakta olan Kollejler cektir. Ruslar, 1860 olimpiyaJlarıarası atletizrn müsabakala'nda, Kansaslı milli atlet VVes Santee 2 nin Moskovada yapılmasını Darüsşafaka, liseler rr.il Amerikan rekorur... kırnr=tır. teklif ettiler Ffvkalâde süratli bir finiş yapan batketbol şampiyonluğunu Atina 13 (Anka) Mılletlerarası V'es Santee'nin derecesi 8.58 olarak kazandı Olimpiyad komitesi. 1956 olimpiyad tecV.it edilni=tir. Eski Kadıköy Halkevi spor salo oyunlarmm Avustralyada MelDaha önceki rekor. 8.584 ile Indiana evp.letinden Don Lash'e aiddl nunda yapılmakta olan İstanbul bourne'da yapılacağını teyid etmişErkek lıseleri basketbol birıncilık tir. ve 13î6 senesinde kırılmıştı. leri, dün sona ermiştir. Burada toplanmakta olan milletDünya re»mî bok» Final karsılaşmasında, Da:ü?şa lerarası Olimpiypd komıtesin» Sovşampiyonlan faka lisesi Haydarpaşa lisesini 40 yet Rusya, 1960 ohmpiyadlarının Monte Carlo, 13 (SHA) Bura 32 yanmek «uretile 1954 senesi şam Moskovada yapılmasını teklif etmiştir. da toplantılarına devam etmektfi piyonu olmuştur. Devre 2017 DaCanavar Dai, dünya olan Avrupa Amerıka Profesyo rüşşafaka lisesi lehıne sona ermişnel Boks Kongresi, dun muhtelif tir. en ivi malı ALMAK VARKENÎ ...tecrübe için para »arfet | meyiniz. \ OC % BALl | e çoraplarıniD yuksek ka 11tesi ve ezici . üstüolüğu bütıirj hanımlar tarafından bilinen bir hakikattir | Siz de EN İYİ MALI terI cih ediniz. VOG veya BALİ ı isteyiniz. AYNI FİATA SEYFEÜDİN AKMAN'uı SOLDAN SAĞA: 1 Sıcak mevsımdekt tohum »açma ısı ılki kelımeı. 2 Ezılıp buzulup sı. kıiarak. 3 Mevcud, çncuklaıın erkek ddısı. 4 Bir çesid kaba dokunmu* * * * kiımaşlar (çoğull. 5 Çevrılince çıft Safiye Meren. Hajim Mardin ve Rauf sayıda ikbal duşkünü olur. 6 D a i Mardinin «nnelert kovugu. duvar llanı. 7 Tlryakilerin sigara aSızlılınd» bnl bol toplanan, bır HURŞİDE ÇINAR soru Ukısı. 8 Corunem.yecek yahud Hanımefendlnin vefatının kırkıncı gü okur.amıyacak derecede be'.ırsiz. nü rnünasebetile 16 m a y u 954 pazar YlKARlDAti AŞAĞ1YA: gunu ofle namazını muteakıb Kızıl1 Aile yurdundan mahrum. 2 toprak Z.htupaja Camii Şerıfinde MevBeygire rakib o l u | (iki kelıme). 3 I d Senf kı r aa T L oliınacaBifıdar. arzu Karlı işe girişmek lattyenlerın gözlerme edenlerin tesrifıeri rlca olunur. almaları gereken, bir malın satış dçğe. Evlidları rinln kısaltılmışı. 4 Boyutlardan. "ota, idare bölümlerimizden. 5 Afn. kada bir çöl. 6 Tersi karşımızda ka. çıp göze gönınmek istemiyenl bellr. tir. 7 Burrun fazlasının goz çıkarmı. yacagı muhakkaktır. blr »onı edatı 8 Icra hareketi. u g ı r l a r s verilemi. yecek bir emir. • M i l JJ* 9 EYLÜLDE Kahte eervcsınden BLI 4otabuu kadar bıılun <|\a<ıl« I 2 J 4 S • T M V tecrllbs İçin aiınmayan yegflne çoraptır 10 DÖŞELİ EV BİRDEN S Hazırana kadar rurrian alanlar bu kura>a da flrerkr. a* IİYİEİT MİIİN' A S İ A İ B İ İ WSİA RİEİSİUİLİEİLİ1 Fakat jüri heyeti birınci grupun vardığı netıceyi makbul »ayarak eczacıyı müebbed küreğe mahkum etti. Dan\al, hayatını kurtarmıstı, fakat hürriyeti ve şerefi elden gitmışti. Eczacıya cezasını çekmek üzere gönderildiği YeniKaledonya'da gayet iyi musmele edildi. Danval'ın masumivetincen ida.e de emin görünüyordu. Eczacı orada tekrar evlenci, hstlâ çocuklan oldu. Ve böylelikle seneler geçti. •• • DIÜIMIEINIIHHIE AİTİIİKİAİLİİİ» T İ E İ N İ I İ Z •İYİA Nİ«|R|l|M|EİLi . I İ r*iEiBi*ışiAiL Şampiyon Darüsşafaka lisesi tBsikletlerde dünya ğampıyonlarını ve Londra 13 (SHA) Buraria Emşampiyonluk namzedlerini resmen kımı ve yaptıkları sayılar şunlarpıess Hall'de yapılan profesyonel dır: şçıklamıştır. boks karşılaşmasında, «Canavar Hudai 12, Batur 10. Sedad 10, A Dajn lâkabile marut însrtere sinek Euna eöre: kın 4, Goray 2. Tufan 2. Ağır siklet: siklet şamoiyonu Hein Ten Hofu Şampiyon. Eocy Marcîano (Amessvı hpsabile m=ğlub etmiştir. rika) KAYTB Esayan Lısesınden aidığım Dai Dower evlul ayında dünya Namzedler: Ezzard Charies (A | tramvay ve otobus pasomu kajbettım. ?inek siklet boks şampivonu Japon ! H.lkumlen >oktur. | Yoshio Shriai ile Londrada karşıtn^rka). Nino Valdes (Kuba), Don Armenak Bedıkyan laşacaklardır. Coi'kell (İngiltere). Yan ağır siklet: Şampiyon: Archie Moore (Amerika), Namzedler: Harold Johnson ve TÜRKİYEDE ÎLK DEFA HAKİKÎ BİR Joey Maxim (Amerika), Yoîande Pornpey (Trinidad). Orta siklet: AKTÜALİTE MECMU ASI YARIN ÇIKIYOR Şampiyon: Carl Olson (Amerika) Namzedler: Joey Giardello ve Eocy Castellani (Amerika). Tiberio Bu mecmuada dünyadaki benzerlerinin nefaset ve dolgunluğunu bulacaksınız. M;tri (İtalya). Varı orta siklet: Şampiyon: Kıd Gavillrm 'Kuba). Namzedîer: Carmen. Basilio, Del HİKMET BAYUR Fianagon ve Billy Grohom (AmeDr. MUHLİS ETE SEYFİ KURTBEK AVNÎ BAŞMAN rika). lç Politika İktisad Millî Müdafaa Kafif siklet: Maarif Şampiyon. Paddy de Marco (A şampiyonluğu yolunda NEW YORK Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım Cemiyetinden: 1952 senesinde Eskişehirde vefat etmiş olan Dr. Celâl Şeref Kamarın yengesi Bahire ve oğlu Haluğun Cemiyete müracaatleri ehemmiyet.e rica olunur. YAPI ve KRFDİ BAMKASI 248 T L AKİS BEYRUT 1920 de Jak Dur ismindc bir gazeteci, yapüğı bir anket münasebetil» meseleyi tekrar alevlendirdi ve neticede eczacı bir müddet aonra affa uğrıyarak Fransay» avdet etti. Bir »ene sonra yeni yapılan keşifler, Danval'in günah'.ız olduğunu m?ydana çıkardı. Son varılan neticelere göre her cesedde bir miligram kadar arsenik bulraak kabildir. D;nval İS arahk 1923 te temyiz mahkemesinin bir kararile iadei itibar etti. Fakat eczacı üç ay sonra çıldırdı ve iki sene tımarhanede yagadıktan sonra 1925 te öldü. aNKARA SON Türkiyede neşri hakkı yalnız 'gazetcmize aiddir. SATIUK OTOMOBİL 52 model, az kullanılrrus, radyolu, «ıcak ve soğuk hava tertibatlı «FİAT» marka otomobil acele satılıktır. Üzerinde Halda marka saati de mevcuddur. Beyazıd Azak garajı sahibi Şinasi Falaya müracaat olunabilir. IL AN Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu İsfanbul İrtibat Müdürlüğünden: Kurumumuz için satın alınacak muhtelif malzemelerin cıns ve evsaflannı bildirir listeler Galata, Bankalar caddesi «Hazaren caddesi» No 77, kat 4 teki Müdürlüğümüzün giri$ kapısmdaki ilân tahtasına asılmaktadır. Kururaumuzla ticarî münasebette bulunmak istiyen firmalarm bahis mevzuu listeleri mahallinde tetkik ve mutemmim malumatı da Alım Ser^simizden elde edebilecekleri ilân olunur. (60511 Namzedler. Jımmy Carter ve Eddie Chaves <Amer:ka), Orlanda Zulvetta (Kuba). Tuy siklet: Şampiyon. Sandy Sadler (Amerika). Namzedler: Percy Bassett (Amerika), Boby Ortız (Meksika), Lulu Perez ('Amprika) Hnroz siklet: Şampiyon: Jımmy Carruthers (A\ustrslya), Namzedîer: Eobert Cohen 'Fransa). Chomern Songkitrat (Sıyam). Pierre Cos'sPmuns (Belcika). Tü\ siklet: Şampiyon: Yoshio Shriai (Japorya) Namzedler: Tony Campo (Filıpin), Jake Tuli (Güney Afrika), Leo Espüıosa (Filipin). En salâhiyetli kalerolerin ele aldığı diğer mevzular: DIŞ POLİTİKA TIB TİYATRO MUSİKİ RESİM SPOR X EN İ S E S OPERETİ H»r sk.ı.., ; ',, SİNEMA K ADIN KİTABLAR HİKÂYE ve V ü RM A A V Cl Op«ret 3 perde Çarsamba halka. cumartesi talebeye ten. zllâtlı matıneler saat 15 te. Basan vc yayan Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Turk Anonim Şirketi Cağoloğlu Halkevi sokak No. 30,41 Sahıblerl TURHAN'IN NEFİS BİR KARİKATÜRÜ 4 renklı fcvkslâdc kapak içındc 60 Krş. AKİS AMERİKADAN Yeni Nylon otomobil döşemelerimiz gelmiştir \\ZİME NAÜİ ve ÇOCUKLAKI Yazı ışlerınl filcn ıdare eden Mes'ul Mudur 0T0 NAZMİ YALÇIN Taksim, Şehıdmuhtar Cad 91. Tel: 83878. CEVA1> tEHMİ BAŞKUT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog