Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

14 Mayıs 1954 CUMHT.TtfTET s o İki reylik ekseriyetü A. însanîık tarihlnin en felâketli devresi İngilferenfn sabık Dış Bakan Vekili, dOnyanın bu devreye yaklaşlığını söyledi Kremlinin Ortadogu Iranm Etusyaya politikası notası Batı Almanyanın Rusya ile teması Bonn hökumetinin Moskovaya elçi gönderebile:eği söylenijor Bonn 13 ( a a ) îyi baber alan Alman mahfilleri, Almaîıyanın Moskcvaya bir büj'ük eîçi gcrdermesi ihtimalinden bahsetT.ek için henüz vaktin çok erkm olduğu kanaatini ızhaı ctn.ekte ve Bdşvekil Adenauer'in Scvyet Scsytlit Cumhuriyetler Birlıği iie Almanya arasmda sivasî münasebetlerin tesisi mümkündür» meslindeki «'5z!erkıi, Federal Almanya ile Doğu bloku memleketleri ar3smda siyasî münasebetler kurulmasına müsaade eden Bonn anlaşmalannı kastederek söylemiş olOuğunu belırtmektedirler. Bonn çevreleri, Federal Alman hükumetinin bu mevzuu, ancak Ba Paçfan sonraki vazifa ransa uzun sürebilecek hattâ Meclisin fesrüne ve yeni seçimlere yol Tahrannaki Sovyet Elçîîiği ikinci Moskova, 13 (AJ>.) Bugunleraçaoilecek ciddî bir buhran içindesekreterinin geri çağınlması de Sovyetler Birliğı kendisıni Arab dir. Sovyet ve Komünist Çin temistendi memleketlerinin hakikî ve vefakâr silrilerinin de iştirakile be>ne!miManchester 13 (AP.) Büyük Churchill hükumetinin en ileri gedostu olarak göstermek için sürekli lel bir konferans toplandığı sırada Tahran, 13 (TJH.A.) Dış İşleri ba derece ciddî bir buhranın yayıl Brıtanyanın sabık Dış İşleri Bakan lenlerinden olan Saüsbury, Man îakanlığına mensub bir şahsiyetin gayretler sarfetmektedir. Bu siyaması yalnız Fransayı defil fakat Vekili Lord Salisbury dün gece chester Üniversitesinde, kencisine açıkladığtna göre, Rus İran, Sovyet sete tabiatile ayak uyduran bütün Batı cephcsini zayıflatabilir. burada verdiği bir demeçte, beşe tevcih edilen fahrî doktorluk pa Rusyaya bir nota göndermiştir. basını ve radyosu Sovyetler BirliParisteki parlamentoda bulunan riyetin, insanlık tarihi boyunra en yesini kabulden sonra yaptığı koğinin aynı zamanda «Bütün küçük nuşmada şunlan ılâve etmiştir: İran bu notasında, Rusyanın Tahmuhalefet, hiikumetin Hindiçinl fe'.âketli olması melhuz bir devreye j devletlerin güvenilir dostu» oldudoğru ilerlediğini söylemis ve şun «Hakikî tehlike atom veya hidro ran sefaretinde buîunan elçilik politikasuıı tenkid etmekte ve buğunu her hrsatta söylemektedirler. jen bombasının mevcudiyeti değil ikinci sekreteri Federov'un, lar' iîâve etmiştir: geri | nun etrafında müzakere açılmasıBuna mukabil B. Amerika Orta«Bu raddeye henüz varmadık, fa dir. Bence asıl tehlike sudur Gü çekilmesini taleb etmiştir. Notada, nı istemektedir. Başbakan, Cenevhabaset nün birinde herhangi bir devlet Federov'un, Iranın iç ışlerine ka Doğuda entrika çeviren, kat pek de uzak değiliz. Zira, çılre konferansı sona erinceye kadar peşinde koşan «hain» rolündedir. gınhğa kapılchğı takdirde insan, is kendi öz siyasetini söktürmek için nştığı bildirilmektedir. bn müzakerelerin geri bırakılması Rus basını ve radyosu mütemaditediği anda kiirreiarz üzerindeki bü bu süâhları kullanm&ea kalkışabiDiğer taraftan verilen bir habere yen Türkiye ve Pakistan arasmda na taraftardır. Geçen hafta, hülir Böyle bir ihtimal, ne kadar da tün hayatı söndürebılir.» göre, Federov, komünist Tudeh kumet Meclisten itimad oyu isteaktedilen paktı da dillerine dolaDevlet Konseyi Lord Başkanı ve uzak olsa, variddir» partisi lideri Kerim Kişavar'ı evınmiş, «görüşülsün» karan destekrnış, kötülemeğe çalışmaktadır. amfl!"HWIimnıiımımıııımiM»« de saklamaktadır. Tudeh partisi lendiği takdirde de istifa edeceğini r Sovyet Hariciyesinin organı Yeni lideri, Musaddıkın ıktida dan düşilân eylemişti tükten bugüne kadar emniyet ta Zamanlar bu konuda «Küçük devBaşbakan, Cenevre konferansı saletlerin dostu» başlığı altında tipik rafından aranmaktaydı. yesinde bu birinci tebükeyi atlattı. bir makale jraymlamıştır. Yazının İrana yeni kredî Fakat bir iki gün sonra kuzey Hincsası, Sovjet diplomasisini benimLondra 13. (AJ?.) îngiltere Ban Washington, 13 (a.a.) Dış Fadiçinide Dien Bien Fu kalcsl dükası bugün ikraz ettiği para üze aliyetîer İdaresi İrana 9 milyon do seyen ban Arab gazetelerinin ne^şiince, oradaki Fransız birlilderi riyatı te«:kfl etmektedir. Yeni ZaAnfeara 13 (TB.A.) Son za rinden aldığı faiz nisbetini yüzde larlık yeni bir kredi açmışnr. Bu ağn kayıplara uğrayinca, muhalemanlarda vazifelerine gec gelen ve 3,5 dan yüzde 3 e indirmiştir. Bu suretle geçen ağustos ayındanberi manlar şunlan yaznuşttr: fet yeniden hücuma geçmiş, bu mesai saatleri içinde vazifeleri oa karar bankadan yapılan ikrazatı .ıo bu memlekete yap;!an ıktısadi yar«Son geîişmeler, ve bühassa Türmeselede hiikumetin polilikasının şında bulunmıvan memurların ço laylaşbracak ve muhtemelen iş nac dımın yekunu 60 milyon ile dolara kiye Pakistan askerî paktı müzakere mevzuu edilmesinde ısminin Renislemesine yol r "fktır. görülmüştür. Birleşmiş Mil!e*ler GüvenÜk Konvarmjştır. rara başlamış, Başbakan da yeniden Dahiliye Vekâietinin valilikler Diğer İnşiliz malî roüessesslerinin seyinde Mısır îsrael ihtilâfma dair Ithnad oyu Istemiştir. yolu ile yapöğı bir tam'mde bu de şbndi devletleîtirilmis bulunan müzakereler. Arab gazete ve dertngiltere Bankasınin karannı be Yakalanacagını anlayınca Laniel hükumetinin dış politika husus belirtilmekte ve bu tarzda ^lerirrf kücük ve büyük dev!et]pr «ınrfa istikrarsızlık olduğu inkâr hareket eden memıırlann şiddetle nimsemeleri beklenmektedir. esrarlan yuttu ara".n^aki münaser.ctleri ypni bsşedilemez. Esasen şiddetle tenkid teczivesi lstenmektedir. İngiltere bununla 8 ayda ikinci îzmir 13 (TJîA) Receb a tan gözden geçirmefe sevketm>tir Diger taraftan avnı tamimde dev defa oolarak aBanka iikrazatı uüzerin J T U edilen de Dış İşleri Bakanı Bidaultu e ı a ittrüji r s n n . a n.iaz.diu z c r m , I > n j j ı! t • • n ı ı^ J îıi dında bir sabıkah, Kemer semtınde Kamchi Paktt, Amerikanm müte. . . . . T dur. Cenevrede, Komünist Hindiçi let dairelerinde ışi olan şahıslann dekı fam azaltmış , olmaktadır. Ilk ı ı~;rar ıcmpk ıızere siffarasını , . hazır. ,. , . . . , „.. . . I esrar ıçmek uzere sıgarasını hazır «ıviz asker! ittifıklar sistemini Orni de!egesi «ateş kes plânı» nı ileri işlerinin biran evvel intac ve ik ındırme 17 eylul 1953 te yapılmış ve . . ,. , ,. ,. . , , taDotuya yaymnSi ve o böisefaM J H sıirmüş, bunn tetkik eden Bidault mali hususu da ayrıca belirtilmek o zaman faiz yüzde 4 'ten „ , larken bırdenbıre ekıpm baskınına tedir. 3,5 a indirilmişti. asVerf Csler kısa zamanda sözcüsü vasıtasile maruz kalmış ve yakalanacağmı an Bir Moskova dergisi, Rnsya>i Arablann «vefakâr» dostu olarak göstermeğe yelteniyor Vazifelerine geç gelen memnrlar hakkında lamim İngiltere, iskonto haddini indirdi Gbzel Sanstlar AXa4emlsl Taleb* Cemlyetl, ögreneiler arasmda bulunan unatör gairler! Unıtmak maksad'.le bir musabaka tertib etralştır. Tanınmış s«irlerden meydana gelen Jüri }ahıs!ar» ald üçer ji'ri teîklk ederek derece a!anlan tesblt edeeektır. Netice, yarm Marmars Lokal!nd« 3T8T>ıIa<nk Gıi2»l Sanatlar Akidemısi Edebtrat matinesinde Hân edl.ecek. derece alanlara hed.yelerl verılecektir Amatör şairler arasmda müsabaka Mustafa Şckîb giinö Edeblyat Fakulteii e^retlnı üyelerinos2n Ord Prof Mustafa Çekıb Tunçun emek'jye ayrılması mdnasebetıle. Edebı^at FakJİtes! Kezunlar Comiyetı tarafından busun 14.S0 da Emmor.iı öğrcncl Loka'ınde .llustafa Şekıb Tunç günu» yapılacaktır. A ırli sene kadar var. Şuadi Fenerbahçe stadı c'aa yerin o zaman adı Ün» yon Kuîüb sahası idL Biz oiada futbol mnçlen yapardık. Cidnî müsabakalara kontra denir, «Jostanc veviîinîi. tılı dev'.etlerle tam mutsbakata var tcmaslara ekzersiz ismi Maç tebiri pek nadir kullaoüan bir d'ktan sonra muzakereye başlamağı kabul eîecel'ne işaret etmekte ve ilâç ismi gibi idi. Hatınmdsdır. Bir gün Altroordo Alman Eus s:y=s: ırünssebetleri tesis olunsa bile. bunun, hükuüiet takımile bir musabakamız oldu. terafncan, Sivyet bolgesiuin ta Yendik mi, yenildik mi pek iyi büınnması manasına alınamıyacağaıı mi>omm. Biz Üskiidardan gelmis. iîâve etmektedir. • otuz kişilik bir gnıp idik. Anadoln Bununla bersber Sovyetler tara knlübünü temsil ednorduk. Muçta fmdan vaki beysnatlar nazan iti hiç bir hâdise olmad». DoffnısuEB bara alınacak olursa, Moskova, Fe söylemek lâzım^eürse o zaman müderal A'man hükumeti i!e temasa sabaka esnasında kavga çıknrınak geçmek keyfiyetile yakından ilgili çok ayıb sayıbrdı. Gene ivlce bilî;örünmektedir. Bu arada, Molo yorum. Müsabakada bizim takun ot^v'un, Berlın konferansmda, Bstı yuncnbnadan birine AJtınnrdn Almanya ile ekonomık ve kültürei ovnnculanndan bir diğcri (Bupiarmıinasebet'ere pırişilmesini teklif dan biri çoktanberi Hakkın rahetmiş olduğu haUrlatılmaktad.r. mPtine kavu^muştur. Diğeriırn kim oldnSnnu hatırlamryorom) feSavcı, eskl Sarıyer hâkimmin na bir lâf söylemiş. Maçtan smra cezalandınlmasını istedî küfrederd yakaîmnıs. Karjsj Emlne Nerraine aid bir çek küfredilen Merke* Banjtajırv» yatınr.adan dffru Kavga döfnşe döndü. Aşap yukan dan dpgruya Inpltered* Osnıar.lı Ban 60 70 kisi birbîrimize g'trdik. Yir» kaıı hesabına geçirterek dövlz kaçır mi b«§ dakika döğtişlük. """k ve Turk parasmı koruma kanunu Iıdere karakoluna habe/ na aykırı hareketten sanık eskı Sarıyer hâklrcı Ferhao Döneke ve banka oradaki dört poîis bn sayıda doSUMudürü Vanko Vafidl&ın auruşmaian şenieri idare edenıiycrelini aniana 3. AJır Ce2« mahkC7nesir.de devam yarak Ktzıltoyrak merkezindea edım.iftir lakv'iyc istemiş. Takviye pelinc«y« Bu celsede Savcı hâcıseleri tahlıl et kadar kavga mayna oldu. tşin satıkten sonra Turk parasım korınna kanunur.a aykırı hsreket ettlk'eri sabit ysnı hayret tarau sahada kavyay» gt ru!en sanıkların cezalandırılmalarmı seyir için tek bir seyirci bile kaîIstenr. şir. nıaraıtfı. Polis döfüş bittikfcn sonDuruşaıa, sanıkların mudafaalarını ra geldi. B<z üstiibaşı yırtılmıs. yüyapmaları jçln ba;ka g'one bırakılmışzü gözü kananus olanlan hemea tır sakladık Geri kaîajîlar da poî.'sc: Tok eanmı. kav^a înJau d maA, dedi. Mesele böyîece kapandı. Kavganın şiddetini arhtmak için siza bir müşahedcmi söyliyeyim: Rcssam Katib TahVa (O da pek küçük olduğu halda ^avgaya r'rraişti) kardeji (Zanncderim şbntH Eskişehirde) tajyared Ferid birbirine giımiş döği : f grnplarmdan birine elbitoîile glrdi, Çipîak olarak çıkh idi İyi âöği\f. tiık; ama ben kulübün re'si S'f^ti"« bundan hiç hoşlanmadua. Çünkü döğüşü sevmem. Zamm geldi, geçti . Futbol maç» larmdan sonra sahada veya sr.ha civannda kavga döğıi^ devam ettisahadan da takunların birbirine dargin vaziyette çiktıklan grörtildiL Nihayet rahmetli Cemil T«hir Pa^a uunamnda bir usul kondn: Takmtlar müsabakadan sonra yanyana dirilip halkı sclâmlayacaklar. Ben bunun bir fantezi oldnğnnu tanmıştun. Zaman paş* merhuma hak verdi. Zannedcriı* hâlâ ba nsul tstbik edilmekte, hif değüse maçın ilk hejecanı scrasın» da eyuncnlar arasmda bir ihtimalmi önlemcktedir. Güreş müsabakalannda da yenea, yenilenin «lüıl sıkıyor, hattâ boynuna sarıhp öpiiyor. Bu opüşmeji de bir mri lâubaliük samrdrui. Ba« nun da lıizumuna kani oluyornm. Neden? Siyasî maelara yenl ^as^^dılc. Iklncisinj dün bitirdik. K .vgası ve küskfinlüğü devam ediyor. Gdnül ister kl millet çapında bir maç oTa» bn müsabakada galibîer, mağlıiblara el uzatıp millet huzornnda seIâmlaşsınlar. Yani ba is hep böyle süriip gidecek mi? Birbinmize hep darytn, bep küskfin mü durarjçiü? Ba her dört senede bir yapılacak lif tnaçlanndan biridir. «Ba plânı Fransa kabul edemez» demişü. Fakat aynı plânı gözden geçiren Laniel kabinesinin diğer Bakanları, plânın, göriişmelere esas teşkil edebileceğini kabul eyliyerek Cenevreye bu yolda talimat göndermiç'er, Bidault da, gene sözcüsfi vasıtasile, tavzih yoluna sapmışrj. Bazı Fransız gazetelerine göre, Fransız dış politikasının böyle bir durumda bulunmasınm bütün mesn'iveti Birianlt'nun sırtmdadır ve VK İş'eri Bakanı sık sık Basbakam mi'şkül vaziyette bırakmakta, hattâ onu aldarmaktadır! Bidault'yu tenkid edcnler, Hindiçinfde ateş kesilmesine hnkân vcrecek bir politika takib etmediğinden şikâyetçidirler. Fakat, şu sırada Laniel kabinesi düstüğü takdirde Cenevre konferansma da ara verileceği muhakkaktır. Böylelikle, Hindiçinî'de ateş kesilmesl meseles: de geri kalacak, savas, devam edecektir. Bu düsünce. muhalefettekileri ne istediçini biuniyen kimscîer halin« getirmiştir. Paris gazetelerinden bazılan, «Laniel artık Meclisl temstl etmiyor, çekümeli ve Meclisi hakikaten temsil edecek bir Başbakan gelraelidir» yolunda neşrivat yapıyorlar. Fakat, şimduci kanşık hall ile Fransız Parlamentosunu hakikaten temsU edebilecfk bir tek Başbakanın oıtaya çıkamıyacağmı da çok iyi biliyorlar. Başbakan, geçen hpfta Dien Bien Fu kalesi dayandığı sırada 30 a yakın reyle itimad almıştı. Dün gece ise hükumerin ekseriyeti topu topu Gı reye düşmüştür. Takib etmekte olduğu politika 4eğil fakat ba kanşık durum dolayısile dün gece ikinci defa itimad oyn koparan Laniel kabinesinin ö'mrü, Cenevre konferansı ile birlikte sona erecejre benziyor! Ömer Sami COSAR Yeni pszar, Churchill hükumetinin, Büyük Britanyanm malî ve iktisadi isükranna olan Itimadına Hollywood 13 (a a.) Yirml beş bfa delil sayılmaktadu. Son gunlersene çalıştıktan sonra M.G.M. stüd de esasen İnşiliz lirasmın dünyi yolanndan avnlmıs olan tanmmıs piyasalanndaki durumu da kuvvetfilm artisti Clark Gable bugün 20 mişti. Th Century Fox şirketile müteadBuz dolabında kapah did filmler için bir mukavele imzslamısttr. kalan kız 20 Th Century Fox film şirketinin prodüktörü Darryl Zanuck, Clark Gable'in ilk filminin «The Tall Men» adında batı Amerikaya aid bir macera filmi olacağını söyle miştir Clark Gable 25 senelik stüdyosundan aynldı Clark Gable sanat hayatına MG.M stüdyolannda başlamış ve y i m l bes senedenberi bu müessesenin bir çok bellibaşb filmlerinde oynıyarak kendisine dünya ölçüsündeki şöhretini temin etmiştir İkind Dünya Harblnde orduya yazılan Clark Gable askerliğı bittikten sonra tek rar stüdyosuna dönmüş, fakat kendisine istediği gibi roller ve r l!mediği için buradan avnlarak 20 Th Century Fox'a geçmişür. layınca da elinde bulunan esrarîart mshtf bir yutmuştur. Vaziyet polisler tara AmeriVaı a°1c*r! eevrelerinin gavefından görülünce, Receb hastaneye si Arab memleketlerini Amerikakaldırılmış ve zehirlenme alâmotntn i'ffall altsna almak ve bu verleri gösterdiği bir sırada midesi yıArrerikan Vötsrübnşlan hiine kanarak yuttuğu esrarlar çıkanlmıştır. Wa«rımgton, asVerî teReceb tekvif edllerek, cezaevine ri'kb ?ös+prm"k mrVgönderil miştir. sa J ile OtaDoŞunun bir Pus tehArtist Silvana Pampanini lidine maruz oitHıŞu İTnadml CTatmıstır. Fakat Pu<! Boston 13 (a.a.) Dokuz yaşmtehdid edildi I artık h'.c Vhnsevi da bir kız çocuğu tam doksan daRoma 13 (a.a.) Evinın havaya kika mektuk bir buz dolabında ka uçurulacağına dair bir mektub alm S:mcli asıl palı kalmışür. Nihayet iki çocuk ması üzerine Italyan film yıldızı tıl'nhn Arab memleketİprİTide enbuz dolabmm kapısına içeriden ha Silvana Pampaninin evi polis taradi^e ıryandnna'ctadTr. Arab ''evfif hafif vurulduğunu duyarak ka fıadan muhafoza a'.tına alınmıstır. l°*leri Ws';hington'(1an neş'et epıyı açmışlar ve kızı kurtarmijMektubda artistten 8,000,003 liret den plânlan. FÜvenüHeH, iîtM'l lardır(40,000 T.L.) lirası istenmekte, bu | V e vin' h " 1 ^ 1 l r " ' 1 ' menfaf|tîeri için 1953 te çıkanlan mahallî bir ka parayı vermediği takdirde nunla metruk buz dolablannm ka ı bomba ile uçurulapağı haber veril b i r tehl&« saymaktpdırlar.» Gazete, bu yazının sonuna «Sovıl mekte idi. Polis bu mektubun şaka pılannın sökülmesi emredilmiş o\ duğu mevzuu bahis buz dolabı sa ; kasdi ile yazılmıs olduğunu zannot j yctler Birliğinin bütün küçük devdostu» alduğu hıbi hakkında kanuna riayetsizlik mekle beraber gene hsr ihtimale jjletlerin güvenilir karşı evi muhafaza altma alrnıştır. teranesini eklemiştir. suçundan tahkikata girişilmiştir. üttkaldı «Ali Baba ve 40 haramiler» filme alınıyor Taroudan (Fransa Fası) 13 (a. a.) Fransız film tarihinde Ilk defa olarak bir film arabcaya duble edilecek ve bütün islâm âleminde gösterilscektir. Filmin adı «Ali Baba ve Kırk Haramiler» dir. Fran sız film rejisörv Jacques Becktr bu filmin büyük bir muvaffakıyet sağlavacağını tahmin etmektedir. Filmde ovnayan yegâne kadın Mısırh meşhur dansöz Samiye Ceraaldir. Baş erkek rolünü de Fransanın en tannımış ve en yüksek ücret alan artisti Femandel oynamaktadır. Filmin çevrilmesine geçen ay başlanmışür. 9 EYLÜLDE Kahre BL'I Islanbukjn en c/uzef sayftye y&i BOSTANCI, Altıntepe mevkltnd» cczvesindm dotabuta IUKU* lıalua 10 DÖŞELİ EV BİRDEN S Harinna kadar cuıdan alantar ba kura>a <U gircrler* Irak Dış İşleri Bakanı makamında bayıldı Bağdad 13 (a*.) Irak Hariciye Vekili Fadıl Cemalî dün Vekâletteki dairesinde İngilterenin Irak Büyük Elçisi Sir John Troutbeck'i kabul edeceği sırada birdenbire rahatsızlanmı? ve bayıltnıştır. Fare yavrulannı evlâdlık edinen kedi YAPI ve KREOİ BANKASI Umumi Deposu: îstanbul Yenipostane karşısı Mimarvedad caddesi No. 26 BUI.ISI Bmm. partî Hderlerine sormnvornra. Balka, hepimhe soruyorum. Btmnn faydası nedir? Istiyonım ki; bütün ^porcnlaras Sporda galib^yet ve raaîjlublyetin ehenımiyeti yoktur. Elbctte bir müsabakada böyle bir netice olacaktır. Bnnda serefsizlik mevmubahis olsmaz. Diye verdiğimiz nasflıarl kenfflmiz de tutalım. Siyasî mîicadelelerde galibin vasfı kahharlık, mşğIftbm kısmeri mazlujnîuk ve mahcnblok ofanadığmı BÖsterrarfc v» ba havayı yumuşatmak lüzım. Toksa ba raaça sonra kimse girmez. Ben ve bennn pibi railyonlarra Tatandaş bnru beklivor. Size araib bir şey söyliyeyim. Pek yakm Peraokrat dostlanm rar, seçilmedim diye beni riyarete gelme*e sıkıhyoriarmı? Neden acaba? Bir fen« is mi yaptık?. Sejira mücade'csi de aşk gibi t»k b^juıa yap:!maz. İ c Tf taraflı oîunca biri kazanır, h'ri kaybeder. Bunun bir ayıb terr.ft yok. Çirkin olan şey neticcde hir tarafa şeref, bbür tarafa ntaneı tak« sîm etmektir. Merhnm Cemfl Tah'r Paşanı yaptığı gibi şimdi biz de: «Her seçimden sonra faranar millet önünde el sıkışıp selânı'aşular» diye bir iüziik mü yapaînn?. Oljunlnk, olgtınîaşruak artusile başlar hadi vazgeçin canım! Bu if o kadar izam edihneso dejinez. BirMrinizin canmı, hsttâ bocaTînl sıkacak yerde elini s;kınız! Bakınız ne kadar kolajdır \c nn rahattır. B. Londra 13 (Nafen) Gazetelerin bildirdiklerine göre, Norfolk'ta Denton'da bir kedi, iki fare yavruDerhal çağınlan bir doktor Faeunu «evlâd» edınmis ve bunları dıl Cemalinin geçen eyluldenberi büyütmeğe başlamıstır. Bu kedi, devam eden fasılasız ve ezici mefavrulan ölünce bu şekilde hareket saisinin tesirile büyük bir yorgunetrciştir. Çiftlik sahibi bu tecrü luktan ve buna inzimam eden barbenin nasıl bir neticeye varacağını sak rahatsızlığından mustarib bumerakla beklediğini anlatmıgtır. lunduğunu söylemiştir. MAYK, YEPYENİ BİR BEL İLE KARŞI KARŞIYA DEMIRBAMK 150 Liralık bir hesabla Kurtuluşta bir Apartıman Dairesî, Bir kiîo altm Lüks bir sayfiye evinde yazlık ikamet Üç talihliye kıymetli mücevherat Yalovada 15 günlük dinfenme (iki kişilik) Uludağda 15 günlük dinlenme (iki kişilik) Kazanabilirsiniz. Keşidesi için acele bir hesab açtmnız. İstanbul dışından hesab açtıranlann havale ficretlerile, ikramiyelerinin İkramiyelerin gönderme masraflan Bankaya aiddir. intikal vergilerini Banka öder. HAZ1RAN 30 Mr. Damon şehrimizde A B D. rk. Guney dlrektou ve bayn atajcsi Kaberler Serv.sırin OrtaA^ja ve Afrlka I5'.ei YarA. B D nin e«bl Türkiye Mr. H. Damon dun sabaha ÜRPEREREK KATIUACAĞINIZ BİR İNTİKAM YARIŞI Tel: 4962045467 Ç A Ğ L A Y A N Y A Y I N l V j alanında Amertkan basın ataşesi Mr. Crumpler, ku'tür ataşesi Mr. Kervin T« Turk basın mensubları tarafından kar» ılanan'Mr. Damon, ç«hrim!zde üç gun kalacaSmı. bıiâhare Ankaraya gfdeceğlnl, tstanbul ve Ankaradakl haberler «ervlslerini teftiş edeceglnı soylemiştlr. Dün sebrlmlzdekl Amerıkan Haberler Buroeunda Mr. Damen'cm terefin* bir kokteyl partl verilmls ve Mr Damon, =k; dostu olan Turk gazetceüeti O» jsbıhal •ünifü».
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog