Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

c 'l4Mayıs 1954 İSTANBUL GAMİLERİ: I Ayasofyaya Yazan: Haluk Y. Şehsüvaroğlu Zeminin altına geniş carnıçlar Büyük Kostantin ölürken oğluna bir ibadethane inşasım vasiyet et yapılmış ve bunların içine büyük Bu surctle miş ve bugünkü Ayasofyanın sa püpnyeler dikilmişti. hasmdaki ilk binanın açılış resmi j zelzelelere karşı binaya hir muvazenet ve elestikiyet verilmişti. O 12 mayıs 350 da yapılmıştı. Bizanslıların CBüyük Kilise) is zamana kadar görülmemış bir t ü mini verdikleri ibadethane kısa fa yüklükte olan kubbe, gayet hafif sılalarla esaslı değişikliklere uğ tuğlalardan birbirini takib eden taramış ve kırk dört sene sonra bir bakalar teşkil edilerek vüeude geyangınla harab olmuştu. 415 yılın tirilmiş ti. da tekrar yapılan kilise bir asır de27 aralık 537 de kilisenin açılış vam etmiş fakat 532 de şehrin bü resmi büyük bir mera^im!° yapıldı yük bir kısmı ile beraber kâmilen Justinian on dört at koşulmuş a ! ay yanmıştı. arabasına binmiş ve etrafını saray İstanbulu büyük saraylar, raey halkı, devlet büyükleri almış oldudanlar, su yollan ve ;:bidelerle süs ğu halde Ayasofyanın »'Kral Kr.nıleyen İmparator Justinianus Ayası) ismi v ilen büyük kapısının sofyayı hiç görülmemiş bir ihti! önüne geldı ve burada patrik taşarada yeniden yaptırmağa karar rafmdan karşılandı. Hayalinin l a vermişti. kİkat oldufunu goren Justitıien guOndan ewel imparatorluğun her j rur ve heyecanla mihraba doğ: u vilâyetinde metruk bırakılan ve Jatılmış ve ellerini se.naya doğru harab olmağa yüz tutan eski putkaldırarak (Allaha lıamdü sena perest binalann kıyrnetli malzemeolsun ki beni boyle bir eseri ikmaleri de payıtahta getirilmiş bulule lâyık gördü. Ey Süleyman, saııa nuyordu. galebe ettim) diye bağırmıştı İmparator ibadethanenin inşası(Büyük Kilise) henüz Justınicni'n na iki büyük mirnan Aydınh Antemius ile Milet'li İsidoros'u meraur hayatında bir zelzele ile hasara uğetmişti. Bir Yunan müverrihi bu radı. Bu zelzele ile kubbenın şark münasebetle (Cenabı Allah Justi kısmı yıkılmış ve düşen kısıml.tr nien'in eme] ve fikirlerine cn ziya vâız kürsüsünü, mukarldos ekde hizmet edebilecek insanlan lıa mek ve şarab dolabımn durduğu zırlamış olduğu için onu avni ilâ yeri ve mukaddes âyin masnsını hahîsi altmda bulunduracağı aşikâr rab etmişti. idi) demektedir. Justinien 557 yılında kubbeyi İsi(Hazreti Ademdenberi görülme doros'un yeğeni küçük Isidoros a miş ve görülmiyeeek) bir kilise ya yeniden yaptırttı. Hvveloe basık pılacaJrtı. Eski bazilika esasen kü olan kubbe yirmi kadem kadar ciaçük olduğundan ve etrafı da sık ha kaldınldı. Esas fil aynklarınm evlerle kaplanrruş bulunduğundan evvelâ geniş ölçüde istimlâkler ya dayanaklan yani istinad ayakları ile pıldı. Kilisenin inşa olunacağı sa ehemmiyetli surette tihkim tdildi. hanırt etrafıru cenubunda Avguste 2 Kânunuevvel 562 de büyük kilium denilen ve Justinianus'un atlı senin yeniden küşad resmi yapılbir heykeli bulunan, alaylann, me mıştı. (Büyük Kilise) nin önünde geniş rasimlerin yapıldığı geniş meydan vardı. Şimalinde şimdiki Topkapı bir avlu vardı. Bu avlunun etrasarayının kale duvarlanndan biraz fında revaklar ve ortasmda da tekiçeride imparatora mahsus kilise ncleri geniş ve suyu arslan ağızler, meşhur manastırlar ve saray lanndan akan bir çeşme buiunuerkârunın konaklan bulunuyordu. yordu. Bu avluya biri binnnın Şarkında da imparatorun sarayı mihveri istikametinde, diğer ikisi vardı. yan taraflarda kâin ve Avgusteum Iki büyük mimar Bizans başşeh meydanına nazır kapılardan g'.nlirrinin bu en güzel sahasında yangın di. Avlunun şark dıl'ı üzerindeki lara, zelzelelere karşı koyacak ve dokuz büyük kapıdan harici clehgelecek asırlara yetişecek bir bü lize yani dış narteks'e ve buradp.ki yük eser yaratmak için hazırhkla beş kapıdan uzunlueu altmış metra başladılar. re genişliği 6,03 metre olan dahiîî Putperestlere aid maizeme ara nartekse yani bizim son cemaat sında Helopolis'de güneş mabedin yeri tlcdiğimiz geniş koridora giriden, Diyana mabedine götürülmüş lirdi. kırmızı porfir sütunlardan sekizi, Bu ikinci narteksten sonra ma. Atina, Roma, Delfre diğer âbidej, jıhMtİ W lerin kıymetli sühınîari "büiunüyor dan Bu kapi'ar uçer nçer du. • Dünyaıun en meşhur mermer grup halinde olup merkezde buluocaklan Ayasofya için çalışıyordu. nanı. (Kral Kapısı) najnını aîmıştı Prokonez beya* ınerrnezlsrint, T.t> ftp Eapı diğerl(f#ft»öehJ'daha'"Bu'yukriboz adası açık yeşil mermerleritü ve «'.deta bir (takı zafer) şekni, Karyadaki Yazus ocağı beyaz linde yapılmıştı (1). kırmızı mermerlerini, Cezair tarafAyasofyanın işga! ettiği saha lan sarı renkteki eski taşlannı, Mıyetmiş yedi metre uzunluk v» n,"0 sır porfirlerini, Tesalya, Lakonya tnetre genişliğindedir. Merkezde eski yeşil mermerlerini, Sigada dageniş bir mahal ve yanlarında ıki marlı pembe taşlannı hep İstanbucenahtan ibarettir. Merkezî kısmı la yollamışlardı. 31 metre kutrunda ve 55 metre yükMimarların geniş ve metin kari aekliğinde büyük bir kubbe ile örhaları, hududsuz ilhamlan bu zen tiilüdür Kubbe kasnsğırun içinde gin malzemeyi en güzel şekilde iş kırk pencere vardır. Binanın ağ'rledi. Bes sene devam eden inşaat Uğın taşıyan sütun!arın sayısı yüz esnasında günde bin arnele çalışmış y<?didir. Bunların kırkı ajsğıda ve bızzat imparator sık rık inşaat ve ^llmı^ yedisi yıkarıdsdır. yerinde görünmüştü. (Büyük Kilise) 86H da Basi'. I tarafındsn tamir ettiritmiştı. 9^6 daki zelzelede kubbenin bir kısmı yıkılmıştı. 1504 te İstanbulu istilâ eden Latinler Ayasofyayı ağ.r hasara uğratmışlar ve hazinelerini yağma etmişlerdi. Dinî ve mukaddes e§y3yı atlanna süs olarak takmışlar ve mukaddes kapıların üstünde hnyvanlarmı sulamışlardı. $ehir I z i R A A T B A 11 İ S L E R İ 1 dair =haberleri Rusyamn Amerikadan getirtilen iade cdeceği hindi yavruları harb gemileri 1 Amerika hükumetinin İkinci Cihan Harbinde Rusyaya yardım olarak verdiği harb gemüerini Rusyadan istediği ve Rusların da buna muvafakat ettikleri yazılmıştı. Haber aldıgımıza göre Rusların Amerikaya iade edecekleri bu gemiler İstanbukla Amerikalılar tarafından tesiim ahnacaktır. İlk parti olarak 38 parca harb gemisi yanndan itibaren limanımıza geleeek ve Maltepede Amerikahlara tesiim edilecektir. Bunlar küçük boyda aemilerHir. Tesellüm muamelesi temmuzun birine kadjr sürecektir. Gazetelerde okuduk. Amerikada Timbeville şehrinden çekilmiş bir telgrafta üç yüz kafes içinde bulunan otuz bin hindi yavrusunun New York hava alanmdan Türkiyeye müteveccihen yola çıkartıldığı, kırk dört saat sonra bu hayvanların Türkiyede bulunacağı bildirili yor. flindilerle beraber iki mütehassısm da seyahat etmekte olduğu haber veriliyordu. ı, Bir adam hastanede sıra beklerken öldü SVREYYA OZEK çiyi yaşatflcak bir membadır. Bir nevi ziraî sigortadır. Bizde, çok eskidenberi kümes hayvanlan yetiştirmek meselesi ele alınmıştır. Meselâ benim bildiğim bundan elli yıl önce Bursa Ziraat Ameliyat mektebinde çok güzel kümes hayvanlan ve bunları yetiştirmek üzere işletme vardı. Sultan Hamide hediye edilen cins tavuklar. tavuRkuşları, muhtelif cins ördek ler, kazlar beslenir ve halka cins yumurta, piliç de verilirdi. Gene Saraya hediye olarak gönderilmiş çok mükemmel yüz yumurtalık bir (kuluçka) makinesi vardı. Mektebde talfbe iken kümes servisinde bu makineye su koymadan yumurtaları yerleştiıdlfimden civciv çıkmamış ve yırmi dört saat (kuru ekmek su) cozasına çarpünl mıştım. O zamanlar Avrupadan getirilen cins boğainek ve koyunlara geldikleri memlekelte verilen gıdayı burada veremedigimizden ve bizde her tarafa yayılmış sâri hastalıklar vüzünden bu nevi hastalıklara karçı pek hassas olan bu yüksek vasıflı hayvanlar üretilememiştir. Bu nun gibi çok yumurtlıyan, çok et veren kümes hayvanlan ithali teşebbüsleri parlak neticeler vermemiştir. Kümes hayvanı yetiştirmek, ziraat kazanc şubesi olmaktan ziyade hevesliler işi kalmıştır. Kümes hayvanatı yetiştirmek ziraat şubesini memleketimizde bilgi üzerine yeniden kurmak için Amerikanm yardımmdan istifade pek yerindedir. Hindi. kümes hayvanlan içinde yetiştirilmesi en kârlı olan bir cinstir. Hayvanm vatanı Amerikadır. Onaltıncı asırda İspanyaya gelmiş ve bundan sonra Avrupanm muhtelif memleketlerine yayılmıştır. Bıından dört sene önce Amerika Cumhur Başkanı Truman Cumhur Başkanımıza on altı kilo ağırhğmda bir hindi hediye etmişti. Hayvanın tayyare ile memleketimize potirildiğini ve Ankarada Orman Çiftliği hayvanat bahçesine yerleştirildiğini hatırlarız. Mern1eKetîmTz3e" oh altı kiloluk hindi olmamakla beraber eskidenberi hindi bizde çok yeti§tirilen bir hayvMldır. Sofralanmızda hindinin çeşidli yemeklerini lezzetle yeriz. Vazan: «Ankara" vapuru 454 yolcu i!e seferden döndü «Ankara» vapuru dün saat 16 da 454 yolcu ile Batı Akdeniz seferinrlen li. tnammıza dönmiistür. Gelen ynlcul.ir arrlpda. şehrinıizi hujısi » "ıksadla ?iyaret eden Yunan eski Maîiye Bak.inı Markenilis Spridon da bulıın. maktndır. Bir Aınerikan radyo yorumcusu şrhriınize geldi Amer'.kanın en buyık raüyolarından Columbia Broadca.">tmg Systenı'in yorumrularından Mr. Dwlght Cnok şehrin.ize ge!ml;tir. Amerikalı radyocu. nısnıleketlmlzde blr müciJet kalacak ve mülâkatlar yaparak fcunian kendi radyasıında kulİ3nı.c:.k*ır. Aınerikan ercileri konferansı bugün sona eriyor İki pündenberi devam eden Ameri. knnın Ortaş.irk Elçileri topluntısı bu. gıın uğleyin sona erecek. ek'ilerin bir kımı vazifeteri bnşına dönecektir. Toplantılara riyaset eden Dıg Işleri Bakan yardımcı.sı Mr. Byronde da bugiin Ankaraya gidecektir. «Malatya» şilppini hir Lühnan firması kiraladı Amerika seferinden İskemteruna dönııuış olan ' Malatya' = llepi Beymt ile Avrupa limanları arasındakl yıik nakliyatını yapmak üzere büyük bir I.ıtbnan firmasına kiraya verilmhtir .Milatyn ^llepl hkenderundn tahliye anıeliyesinl müteakıb Beynıta hareket eciecektir. iskelesi işletıncye açıldı Şehir Hatları İşletmesi tarafır.dan rr.uhtelif semtlerdeki vapur iskeleîerinin yenilenmesi f?»liyetine devam edi'ıtıektedir. Bu arada nıotorlü pemilere g.jr<^ yeniden inşa edi'en Kr.rtalv ynlcıı ve nraba vapur fckeleM işletmeye nrılmı;tır. Diğer tarr.ftan. mevsim sebebile Kartal Yalova arannda mtıtürlü vasıla n.nküyatının srtması knrçmnda lu hatta ..Karakriy» araba vapuru tahsl.s er'ilmijtlr. «Hora» kurtarına gemisi yarın geliyor • Bankası Gemi Kıırtanna Isletmesl İçin satın alınan Hora» vapuru yarın llmammıza Kelecektl* , Cebâitarikta (Bland) isirr.li bir İhgiliz firmasından alınan «Horaı 1942 senesinde Almanyada yağ genıiş! nlarak !nsa edilmlştir. Bilâhare. gemlyl satın ?lan tnRlliT firmssı fekr.p İİ7erinrl«> tadllât yaparak onu bir kurtirma senıisi hallne getimlştir. Hora 67G ton hacninde, \1 ,î m<l «ürntinderîi^. Zimmefiııe 7000 lira geeimıpkten sanık mahkeme başlâfibi müşahede allma alınacak Fatih 1. Sıılh Hukuk mahkern^i baskâtibi bulunduğu sırada 7İmmetirp 7(100 l>a fjerirdiği iddiasile 3. Ağır Cezaya 'evkedilen Salâhaddfn Purolun dum;mn^ina dün rievanı olunmu$tur. Bu celsede sanık avukatı Orhan Sac1: miiekkllinin suc tarihinde ce7f\î ehliyeti hai?. olup olmadığının tesbiti 'çin mtişahede altına alınmasınt inemistir. Mahkeme. sanıgın 4S piinii seçmemek uzere adll tıbda m,i5ahede Mtını «!,nmasını uygun görrrüş ve tiuruşmayı .jnşka gı'ine bırpkmıstır. Bir dava, Savcı milletvekili seçildiğinden başka Rİine kaldı Kaıımpaa» Kulaksız mezir>ıi>ı c varmda Bavram Koçerni*i ÜM.İrmekten fanık Fazh Biray ve arkadnslarınır duru?ma.sına dün 2. Asır Ceza mnhkemeüinde devam edilmlştir. Savcı Zekl Ça%uşo«;lumın « €n , , . cımdee l e milletvekili olduğu veri ^ ! . . B " !, 9VC1 ^rd.mn,,,n.n henti, g ^ »!,ld,«, l savcı aşkad gün» bırakılmı,t,r Haber tahakkuk etti, hindiler vî mütehassıslar geldiler. Uçaklarla insanlar sevahat ettikleri gibi turfanda bazı sebze ve meyvaların da naklolunduğu malumdur. Cins an, cins boğa ve koyun dolü naklinde ve hele muzır haşerat ve hastalıklarla mücadele^e uçaklaım çok faydalı olduğu. bu ameliyelerin içinde yaşadığımız asrın bellibs?h hârikalannı teşkil ettikleri malumdur. Memleketimiz ziraatinin inkişafını bu sütunlarda tahlil etnıek fırsatını buldukra r.tılan adımlan küstekliyecek faktürler bıılundugunu ve bunlar arasmda Ana<loluda bazı seneler vuku bulan kuraklıgın daima gözönünde tutulması lâzım peleceğini, ziraî ,'jfetlere karşı memlekette (çeşidli ziraat) in yayılmasına çalışmak ve bu suretle aneak bir nevi ziraî siRorta tesis edıleceîii fikrini ileri sürmüştüm. Çeşiflli ziraat listesine giren teşebbüsler çoktur. Hele Anadolunun iklim ve ziraî bünyesi itibarile meyvaeılık, böcekçilik, arıcılık, cül yağı istihsali, bağeılık ve fpferruatı yanyana setirilmek surptile uzun bir liste hazırlamak knbildir. Bunlar arasmrla tavuk. hindi, kaz, ördek gibi kümes hayvanatı yetiştirmek çok mühimdir. Çünkü kümes hayvanı yetiştirmek çok kârlı ve çok zevkli bir ziraat şubesitlir. Kurnk yahud herhangi ziraate nıuhRİif peçen bir sene için çıft DUSELDORF VSKÛPARveKARAGÜMRÜK Türk Ekspres Bank', İstanbulun 5 0 1 ' inci Fetih Yılı ikramiyesi, Bahçeli Evlerde güzel bir Yeniköyde oturan 48 yaşlarında Sikula isimli bir baljkçı dün musyene olmak üzere Cerrahpaşa hastanesi hariciye polikliniğine gitmiştir. Koridorda bir sıraya orurup bekliyen Sikulaya sıra geldiği zaman hademeler hastanın yerinden kıpırdamadığını görmüşlerdir. Biraz yakından bakanlar onun öldüğünü anlamışlar ve djrum saveıhğs bildirilmiştir. Cesedi muayene eden rile kendisine lâzım hindi yavrula Adlî Tabib Morga kaldınlmasma rını kendisi yetiştirmez. Çünkü o lüzum görmüştür. bölgenin zirai ve iktisadi şartlan böyle bir teşebbüs için rantabl deİlk deniz tayyarecimizin ğildir. Yavru hayvanlan başka ve hâtırası anılıyor yalnız bu işle meşgul çiftlikten aAlmanyada velat eden İlk deniz mem'.eket Atalarımızdan hindiye dair dinle lır. O bolgede bol ve ucuz bulduğu tayyarecimiz Savmi Uçanın yıldönümü yem ile yavruları besler. Para ka tnpragına tevdi: gününün diğimiz hikâyeler vardır. İyi şeylemüraaebetile yarın mezan basında bir rimiz nasıl seneden seneye oıtadan zanır. İşe kuluçkacılıktan başlamış tören yapılacak, merhumun havacı'ık alanında yurda hİTmetleri belirtilecek. kaybolmağa başlamışsa gıdasızlık, olsaydı zarar ederdi. Tavnkruluğun bu iş bö'ümünü tir. bakımsızlık yüzünden hindi sürüSsvmi Uçan, memlekete bir çok talebe leri yetiştirmek işi de çok geriye 1932 de Kahirede ziraî teşkilâü tet j yetiştirmiş bir havöcımızdır. TalebeTeri kalmış olmalı ki Amerikadan iyi kik ederken ^ehir yakınındaki ba arasında. halen h*va kuv\'etlerimizi9 cins hindi yavnısu ve hindi yetiş raj mevkiinde kulukça yetiştirme hizmet gören generaller de bulunma'A. tirmefti bilen insanlan memleketi müessesesini gezerken görmüştüm. tadır. Bir eroin satıcısı yakalandı mize getirimek merburivetinde j Mües^psenin başinda SultanahmedEmniyet İkinci $ube Kıçakçıhk Makalıyoruz. Amerikalılar bol hindi j deki Baytar mtktebinden yetişmiş »a»ı memurları tîrafından yapılan ta. yetiştiriyorlar. Bıınu istihlâk yo j bir müdür ve muavin olarak Istan kib sonunda. iabıkalı eroin içiei ve Kürekçir.in lunu biliyorlar. Hindi yemeije halkı bullu bir aenc bulunuyordu. Bura satıcılar:nin Su!"yman mecbur etmek için senenin bir gü da kuluçka makinesi yerine (Fir i üze'iide 1^0 gram eroin bulunmuş, tahkikita baslanmıstır. nünü (hindi bayramı) günü yapmış avun) lardan kalma bir usul kulMeiımed Selim Ttıranm cenazesi lardır. Geçen yüzyıllarda İnpiltere lanıyorlar. Kuluçka evi denilen top dün kaldınldı de kilisenin tazyikından kurtulmak raktan uzunca bir yer odası yapVefatını teessürle haber verdiğimiz tınlmış. Oda ortasmdan bir kori ga^eteei arkadaçlarımızdan Se'.im Tuiçin İncili olduğu gibi anlayan (Puritain) bir kısım halk Arnerika dorla ayrılmış. üç bir tarafta, üç ranın cemzesı dun kaldırılmıştır. Merhumun cenazesi dün saat 11 d« ya hicret* mecbur olmuşlar ve ora de diğer tarafta olmak üzere altı da karaya ayak bastıkları zaman fırın bu odalara yerli olarak yapıl İlkyardım hastanesinden alınarak na. üzere Fruzaga eamiir.e vicdan hürriyetine kavuşmanın se mış. Odalara üç bin yumurıta ko mizı kılınmak bHt namazını müteakıb getirilmiş ve vinci içinde mebzul olarak gördük nulmakta ve vıizde doksan piliç el kendisini sevenlerin elleri üzerinie leri hindilerden yaptıklan yemek de edilmektedir. Bu yerli kuluçka Feriköydeki ebed! irtirahatgthına tev. leri yiyerek Allaha dua etmişler ile mevsiminde binlerce piliç Kahi di ediimıştır. Cenaze törenip.de. Gazedir. O tarihten bugüne kadar bü re piyasasına veya tavuk yetiştir teciler Cemiyeti. Gazeteciler Sendikası temsllclleri. akrabalan, arkadaşları tün Amerikada kasım ayınm son me müesseselerine veya merak sa hazır bulunmuş ve cenazey» bir çok perşembesi hindi bayramıdır. Yüz hiblorine satılmaktadır. çelenk gönderümijtir binlerce hindi sarfolunur. MemleAmerikadan getirilen üç bin hin Türkiye Daktilografi şampiyonası ketünizdeki Amerikahlara da taybugün yapıhyor di yavrusile iki hindi mütehassısıyare ile hindi gönderiyorlar 1954 Türkiye daktilografi aarapiyonm da getirtilmesi çok isabetli olAmerikada (iş bölümü) ihtisası muştur. Teşebbüste muvaffakıyet naaı. Izmlr ve Ankara samp'.yonlarının kümes hayvanı yetiştirme işine de unsuru hindi yetiştirmek usulünü da istirakile bugün Spor ve Sergi tarayında yapılacaktır. girmiştir. Bizim bildiğimiz gibi bir ögrenmektir. Almanyadan memleSon gelen haberlere «Sre Margarei çiftliği tavuk veya hindi yetiştir ketimize (Merinos koç> ları ve ko Hamma Dillmore lsmindekl bir Ameri. kalı. Amerikada ıcm yapılan müaabamek adeti tarihe karışmış bölge yun sürüsü getirtildiği zaman çonin ziraî ve iktisadî şartlan göz ban ve köpekler de getirtilmiş ve kada 119 kelime «üratle yızarak »en»lerdenberi 117 kelime ile bir Fransıza önünde rutularak işletme yumurta memleketimizde mahir ve mebzul ald bulunan Dünya Daktilografi lürat yetiştiren, civciv çıkarıp büyütme çoban varken bu hareket taaccübü rekorunu kırrmjtır. çiftliklerine satan gibi bir takım mucib olmuştu. Bu hayvanlann 1954 jamplyonasına husuıl blr rejimle müstakil ziraî işletmeler şeklini al hayat tarzını ve sürünün idaresini hazırlanmakta olan Kce Alpay özbaymıştır. Yavuk veya hindi yetiştiren çok ivi bilen Alman çobanları mem rak blr egzereizde daklkada hatasız 121 keüme yazabilmijt'.r. Btı derec^yl bir işletmeden yurraırta arayamaz leketimizde işe başladıktan sonra bugunku re«mi müsabakada da tutrusmız. Bu çiftlik kulukça makinele• r : ' taaccüb ve tenkidin isabetsizliği • : !i fe yeni dünya rekoru Türkiyey» aid olacaktır. anlaşılmıştır. Hindi yetiştirmek çok zordur. BİR DALGIÇIN TEŞEKKÜRÜ Sarıyer. Yenimahalle açıgmda 220 ka. Yavrular bir çok hastalıklara maderinhkte batık bulunan Mermer. ruzdurlar. Bu meyanda boyunları demmotörünü çıkarmak üzere yaptığım cik kızarmağa başladıklan yaşlarda dalışlar esnasında tutuldugum (Casson) (kabız) dan çok telefat verirler. haıtalıgı netlcesi belden aıagı kıtmım. Köylü bu hayvanın bu sakat tara diki feîçten mustarib bulunmakta iken 10 5 954 gunü Dalgıç Okulu ve Kıfajl fını çok iyi bilir. Köylerde bazı ka Kumanianlıgına müracaat ederek tedavi dınlar yavru beslemekte mütehas edilmeklitimi rica ettim. Müracaatimi sıstırlar. Bu kadınların yetiştirdiği bir baba şefka'.ile karşılayan ve taz>'ilc odasında hindiler çok telefat vermeden bü 40 saatlik gecell gündüzlü devam eden tedavim esnasmda bir an bile yümektedirler. Meselâ Bursa Ziraat yanımdan aynlmıyarak beni tekrar ha. mektebi civarındaki Hamidler kö yata kavuşturan Dalgıç Okulu ve Kıt'an yünde bir kadmın (ısırgan otu), Kumanrtanı aayın Albay Taceddin Bay. sala. maiyetindeki dalgıç tabib, kıdemll (karabiber) ve mıar'untınrİBrr iba ürteğmen Kâmil Sadıça ve dalgıç a»ıu. ret bir mahlutu yedirerek hindi ye baylarile erata ;ükranlarımı tunarım. Sivil dalgıç Ali Akman tiştirdiğini hatırlıyorum. Bu Amerikan uzmanlarmdan hindi yetiştirmenin yeni ve fennî cihctlerini öğreneceğimizden yapılan iş isabetli bir hareket olmuştur. Kümes hayvanatı teksiri işinı zevk ve eğlence işi olmaktan çıkarıp, kârlı bir ziraat teşebbüsü safhasına sokmağa çalışalım. 9 EYLÜLDE Bütiın e;>asite döşcli da>«lı bir e\c ><hib olabilımım. Ajanslarının açılışı münasebetiyle YARIN SON GUN 10 DÖŞELİ EV BİRDEN 5 Hazirana k.tdar cuzdan «Unlar bu kura>a da uircrler. Belediye Sarayı arsasındaki medrese ankazı kaldınlacak Eski Eserlcr: Koruma Yıik'ek Heyr ti. Belediye Sarayının irça edildiği «•> hada bulunnr. ıiıedîP'îe nnkazmın kaldırılmasını uygun pörmıiftiır. «CX KKDlft HtVDVAT ı«4a</l ED/i./g AKBANK Büyük Kilisede Bizans devrinin j en büyük değişiklikleri on döıdünj cü asırda Andranik II zdiıianında olmuş, kilise dışardan ehram şeklindeki duvarlarla takviye pdilmişti. Bundan otuz bir sene sonra şark tarafinuaki esas temel ve kubbenin bir parçası tekrar yıkılmış ve bina, halktan toplanan ianeyîe tamir oluıımuştu. (Arkası var) (1) Manburi, İstanbul Rehberi. r ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ DİKKAT: 29 M«MS ke;i<lesitı< kalılmak iyin Mrri.ı7 \f ajaıı>Ura MID |>ara ),ıtırına larilıi JO Ma;ıs IVr;cınlı« giinüıliir. islanbul Merkezl : Sirkeci , Büyük Postahani karşısı, Tel: 2422422525756 Usküdar Ajansı: Ahmediye, Halk Cad No. 1 Karagümrük Ajansı: Atikali, Fgvzi Paşa Cad. HER 100 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI Ajanslarda ilk hafta hesap açtıranlara MAYIS 14 RAMAZAN 11 4.44 12.10 18.06 19 19 21.08' 2.40 9.26 4.52 8.48 12.00 1.50 7.22 ORİJİNAL AÇILIŞ HEDİYESİ VE GÜNLÜK KEŞİDE Asım Çavuş bunu beklemiyordu. CUEB! Bir Hatçeye, bir Irsza, bir Momede baktı. Gülümsemesi dudaklarında dondu kaldı. Elini Memedc uzattı. Kelepçeyi aldı. 1 ;(İnce Memed » dedi. sustu. Gözgöze. öylece sustular kaldı lar. <.İnce Memed!...» Sesi gürledi: «Ince Memed. ben de bu durumda seni tesiim alacak adam değilim.s Belinden beş tarak fişek çıkarıp yere attı: «Ben gidiyorum. Arkamdan ates et.» dedi. tipi kayadan kayaya savuruyordu. Kendisini bağırarak dış3rı attı. Alidağı, Alidayının etrafı ve gök Memed arkasından ateş ediyor yüzü süt bcyaz olnıuştu. Bir bedu. yazlık içinde dönüyordu. . Arkadaslarının yanma «elen AXXXIV sım Çavuş: Haber köye, köyden kasabaya «O namussuz tesiim o^ıi' mu bir anda yayıldı: «İnce Memed vuhiç? Beni vurmak için yapnîış o rulmuş. Alidağda tipi dinince ölüoyunu. Kendimi yere atmasam sü aşağı indirilecek.» kurşunu yiyordum. İyi ki ihtiyatlı Değirmenolukluların ""' Alidayürüyordum. Fırtma gelivor. Aşağı ğının Bornah doruğuna dikilmişti inelim. Hepimiz donar ölürüz.» Candarmalar. yoıgun. l''1; Mc Alidağ, dağlann dağı... Alidağı gamedin mağarp.sır.a dönüp baka baka yetle heybetli. Alidağı yedi İnce Memedi. aşasıya inmeğe başldılar. Kara 'bulutlar AlidRğının tepesinde kaynıyordu. Tipi ""«• 'ovs? b?=layacak. İlk kar sepeler^Şe baş ladı. Sonra çoğaldı. Sonra da rlolice bir rüzgâr savurmağa basladı. Akşama doğru Alidagında kıyametler kopuyordu. Korkunç bir Herkes evine kapanmıştı. Abdi Ağayı bekliyorlardı. Haberi aldıysa, neredejse relecckti. Vayvay köylüleri Ali Safa Beyden tarlalarını parça parça geri »hyorlardı. Koca O?man On h«s yaşında gıbı genclefmisti. Ali Sa 1O3 Vazan: YAŞAR KEMAL faya meydan okuyordu. «Ince Memed, şahinim.9 Vurulma haberi Vayvaya da geldi. Koca Osman haberi duyunıa yerinden kalkmadı. Kurudu kaldı. Ağzını bıçaklar açmadı bir zaman. Gözlerinden iplik iplik yaşlar süzülüyordu. kansını köye geürip tarla verelim, besliyelim. Hapise düçerse orada da besliyelim. Olur mu? Köylüler: '(Münasiptir,» dediler. Ali Safa korkusu geldi gene yüreklerine oturdu. Abdi Ağa önce Safa Beye koştu. Safa Beyi evde bulamadı. Safa Beyin karısı: «Gördün mü Abdi Ağam, eden bulur. Gözlerin aydın.n Abdi Ağa: «Aydınlık içinde kal kızım,» iedi yürüdü. Kaymakama gitti el etek üptü: «Allah hükumetin, devletin I z w a l i n i v c r m c s i n . Raymakam Bey. Asım Çavuş bir kah.aman ad^m. Yiğ.t adjm. Can kurban öylesine." «Gözlerin aydın Abdi Sonra konuştu: «Vay şahinim vay! Ne de babayiğitti şahinim. Bir gözleri vardı, kocaman. Kaşlar dersen .. Kalem parmaklar... Boy dersen öyle.. Selvi gibi. Vay şahinim vay! Bana diyordu ki, Osman emmi, bir gün senin evine geleceğim, mis>fir kalacagım. dıyordu. Olmadı. Vav 9 . hinim vay! Karısı da yanındaydı. Ne yapar ola fukaracık şimdi? Bana bakm köylüler, şahinim bizi | kurtardı bu gâvurlarm eünden, I ! Hükumetten bu kadar şikayet ediyordun. Ali Safa Bey olmasa kasabanın adını rezil edecektin. Bereket Ali Safa Bey telgraflarını çektirmemiş.» Abdi Ağanın gözleri falta|i gibi açıldı, yuvalarından fırladı. Kaymskam güldü: «Yaaa, göndermemiş.» «Hiç mi? Bir tane bile gitraemiş mi?» Kaymakam: «Yaaa, gitmemis. Gitseydl o telgraflar seni de asarlardı, beni de... Sen delirdin mi? Ankaraya öyle telçraf çekilir mi?» Abdi Ağa düşündü. Sonra kah «Asım Çavus sana biraz *ökahayla gülmeğe basladı: tülük ettiyse de nldırma canım. O «İyi ki gitmemis Kaymakam kahr.Tm^ın. o yigit bir aHamdır. Bey. Asabiyet. Kasabamızin gül adı B?k. diismtemizledi.» beş paralık olurdu iyi ki... InsaSonra coştu: Ağa. nın gözü kızınca her şeyi unutuyor. (Arkası var) Zoruma gidiyordu, koca bir hükumetin kel, parmak kadar bir çocuk la başa çıkamaması... Inan, çok ağnma gidiyordu. Ne etmişim de öyle telgraflar çekmisim. Delilik. Kusura kalma Kaymakam Bey. Af edersin.» Kaymakamdan, jandarma kuman danma gitti. Ona da sevincini anlattı, teşekkürlerini bildirdi. Asım Çavuşa bir hediye yapıp yapmıyaca ğını sordu. İnce Memedin başınm buradaki evin değil de, köydeki evin kapısına dikilmesini rica etti. Kumandan da kabul eyledi. Kasabaya haberi Topal Ali getirmişti. Abdi Ağaya gelmiş. «Düşmanının ömril bu kad^r, Aga» demiîti. «Tamam. DaiJdan co ban Indi. OlUsünU sözile görmtta. Asım Çavuş kellesinl kesiyormuş. Ağama haberi cabuk getireyim diye, beklevemedim koştum.» Abdi Afa önee inanrnamış, sonra sevincinden deliye dönmüştüTooal Aliden sonra, flç gün içinde dajHardan kim indiyge haberi doprulamışb. Kumandandan sonra eve gelen Abdi Ağa, Topal Aliyi karsısına aldı: Merhum Eşref Beyin oğlu. Mülga Yerli Mallar Merkez Mağntası Müdürü. Zeyneb Evranosun oglu, Sedad Aktürk eşi. Gülçin Aktür. kün b.ıbası ECVET AKTÜRK çok kısa bir hastalıktan kurtula. mıyarak Allahın r.ihmetine ka. vusmuştur. Cena?.esi bugünkü cu. ma günü üğle namazını müteakıb Beyazıd camiinden kaldırılarak Edirnekapı Şehidligine defnedile. cektir. ÖLÜM YAPI ve KREDİ I BANKASI Merhum Filikac.başı Süleyman Paaa kızı. Prof. Dr. Muhterem G»kmfn'n annesi, kaptan Seyü Gbkmenin abiı.ı, Eülend Sonat, Erdern Götanea ve Cem Gokmenin büyükanneleri BAYAX HAYRİYE GÖKMEN tedavide bulundufj Fransada 19/IV/954 tarihinde vefat etmiştir. Ankara vapu. ru ile getirilen cenazesi bugünkü t u n t günü cğle r.amazını müteakıb Te$viki. ye camiinden kaldırılarak Okmeycanmdakı aile hatiresine tevdi T'^jnacak^ tır. Cenabı Hsk gariki rahmet e; m>r ÖLÜM FRANKFURT PM 1 i Aile buyüğumüz merhum muharrir CEMALEDDİN BİLDİK'in vefatının kırkıncı ganune rajtlı j yan 14 mayıs 19S4 cuma günü j öğle namazını müteakıb Lâleli Curriirıde Mevlldi Nebe^i okunacsktır. Butün akraba ve dosüarımızla arzu edenlerin te$r!flerini rica ederiz. BUdlk Ailesi M E V L î D
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog