Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKÇE ALMANCA BÜYÜK LÛGAT HEUSER ŞEVKET Wiesb»den 1953, 634 sahife, dldli, X fineü basta satışa çıkanlmıştır. Dağıtma yerı Ist. Tahtakale, Tomruk Sok. Okur Han 7 Dr Murad Bayrak. Tel 13533 Yayın evi: Otto Harrassowitı Wie«ba4en, Beethovenstrasse Fiaü 27 lıra. Kıtabçılara tenzılât ,U UntU >11 u m h u r i yet KURUCUSU î YUNUS NAOÎ felgraf r e nıektub adresi Cumhunyet, İstanbul Posta kutusu tstanbul No 24 Teleionlar Umumî Santral Numarası. İ4298 Yazı IjJen 24299 Matbaa 24290 AM 400 nAaıS§ıin'f%(!kemmel tercumeleri, hağatı ve^g^afı hakkında ozlu bir etud Mte ¥î,^ k Yiyınevinm Dunj a Klâsıkleri serıüıı âŞj çfkan cıldde bunları bulacaksınız fipzırlıyan ASAF HALET ÇELEBî.^nesı 1 Lıradır. Cuma 14 Itfayıs 1954 Büyttk Millet Meclisi bugün 15 te toplamyor Içtimada, Cumhur Başkanlığı ve Meclis Riyaset Divanı seçimleri yapılacak, yeni milletveldlleri de yemin edecekler Cumhur Başkanhğt ve Meclis Riyaset Divam seçimlerine Halh Partisi Meclis Crupunun iştirah etmiyeceği şayialart dolaştyor Yeni kabinenin bu akşam leşekkülii muhtemel göriilüyor Ankara 13 (Telefonla) Buyuk Mület Meclısı 10 uncu devrenın ilk toplantısını varın faat 15 te >apacaktır Bu devrenın 72 yaşındakı en yaşlı uyesı, General Alı Fuad Cebesoyun ba;kanlığında vapılacak olan bu toplatının gundemınde, mılletvekıllennın yemını üe Maclıs Rıvaset Dıvarı ve Cumhur Başkanlığı scçımı vardır Cumhur Başkanı seçımını muteakıb netıce ılân edılınce yenı Cumhur Baskanı salona gelerek Cumhur Başkanlığı \ emınını edecektır Bundan sonra, Arayasa gereğınce Başbakan Adnan Menderesle kabıne arkadaşlan ıstıfa edecekler ve Cumhur Baskanı, venı kabıneyı kurmak urere bır arkadaşını vaafelerdırecektır Yenı kabinenin yarın akşam teşekkulu bazı çevrelerde muhtemel gorulmektedır Dıger taraftan Meclı» Rıvaset Divanı seçımlerıle Cumhur Başkanlığı seçimlerine C H P Sa 8 Su 2 dt Atlantiğe atılan 10 «işeden ikıncısıain bulundueu mevkii /rosterir harıta "Cumhuriyet,, in Atlantiğe atılısından 23 ay sonra bulunan ikinci mesaja Şişeyi bu »efer Kanarya adalan civarında genc bir İspanyol balıkçısı ele geçirdi Okuyucularımız hatırlıvaeaklar dır, (Ruyam) kotrası NewYorktan başlayan sevahaü muddetınce, Atlantık stılanna 10 kapalı şışe atmıçtı Bu şışelerm ıç nd> (rCumhurıyet» m bırer mesajı bulttnuvor, şışelerı bulanlar bu me«3]i bır fotograflan ve adreslerıle bırlıkto gazetemıze gonderdıklerı takdırde kendılenne bırer mıllî hedıye yollanacaği bıldırılıvordu Kujam kotrası 18 hazıran 1952 de Amerıka sahıllennden avnlmıştı Bır ay sonra Tanca da Faslı bır balıkçı, şışelerden bırmı bulmu?, gazetemıze mekrub vazmıştı Dun de Atlantıkte Kanarya adalarından bır mektub aldık Bu>uk Kanarya adasınm Las Palroas İımanında çalışmakta olan Suarez Harnajldez adında bjr Ispanvol • lıkçı, Ruyam kotraj.ı taraSnda Arkatı Sa S, Su 3 te Yenı D PraiHetvekıllerıevvelkı gun Anıtkabre çelenk koyduktan sonra Meclisin açılma arifesimie Ankaradan Notlar (Doğan Nadı bıldıriyor) ' Ankara 13 Ma>ıs Devlet mer Aİret taUİUIuİB v*ı* ler yaşıvor. Ankara hıncahınc dolu, yalnız otellerde y*tak değıl, lokantalarda bıle bo? matî bulmak, âdeta ımkânsız. Bu hareketlı gunlerın buyuk kalabalığı, tabıî, Buyuk Millet Mechsımn 954958 devresı ılk ıçtımaında bulunacak mılletvekıllerı ıle onu ve onbrı gormeye gelen merakhlar teşkıl edıyor. *** 1950 seçimleri sonunda bu fark o kadar dıkkatı çekmıjordu Zıra o zaman D Partı mılletvekıllennın Dun japılan C II Y Meclis Grupu tnpiantısından pek buvuk ekserıyetı hemen hemen hepsı jenı ıdıler Halbukı bugun ajan bejan ıkı tıp mebus goruluyor Geçen devrede Meclıste bulunanlar ve bu son seçimleri kazanıp gelenler Bovlece 541 mebustan, aşağı yukarı 250 kadarı >alnız Meclıse değıl belkı de Ankaraya ılk defa gelıvor Muvafıgı ve muhalıfı hesaba katarsanız, yarıyarıya gıbı bır şey Ustelık seçılmemış olan (şımdı sabık) mılle vekıllerı de buEsyanın ağırhğına göre değil de, kıymetine göre radaJar Onların nı>etlen malöm ama havdı bız gene geçmıs bır gümrük resmi alınması neticesi gümrük gelirlehâtırayı anma>a gelmışlerı dıjerinde ortalama yüzde 40 avtış sağlanacak; kanun lun *** 6 haziranda yürürlüğe giriyor Ankarapalasın gobek taşını andıran bol koltuklu yuvarlak masaGumruk kaoununun değıştırjl ruk mevzuatımız prensıp ıtıbarıle ları obek obek toplanan mebuslar» la doluyor Otel salonu değıl de mesuıe ves Gumruk Tarıfesı kanunu degışmekte her hangı bir rnalın mubarek bır nevı dershane olmuş ıle ek ve tadıllerın kaldırılrnasına agııhğı dıkkate alınarak hazırlanan Her gruüta bır ıkı tecrubelı mebus daır 6290 sayılı kanun 6 hazıran tarıfeler sıstemı bırakılmakta, faer la Otekıler yenı Bırıncıler bes tanhınden ıtıbaren yururluge gıre hangı bir malm değen gozonunde tutulmak suretıle kıvmet esası kabellı kı, ıkmcılere ılk derslerı ve cektir Bıhndıâı gıbı yenı kanunla gumrıyorlar Uzaktan bıle b k^anız Arkası Sa S Su 1 de konuşmı tarzlarından bu hal kolavca anlaşılıyor Mevzular Yemın nasıl edılecek, Meclıste ne şekılde oturulacak kıme ne ıçın kaç tane fotograf (vesık=lık) verılecek çekler kımden ahnacak buvuklprımızı teb^ıklerde ne gıbı sozler soylenecek vesaıre Mekteb talebelerımn imtıhan kapısınia çektıklen heyecana benzeven bu manzaranın yanısıra hoj Arkası Sa 8, Su 4 te Camilerimize dair çok güzel bir tetkık yazısı İLK YAZI Ayasofya Haluk Y. Şehsuvaroğlu VAZAN İspanyol balıkçısının nıekt\.^ bir goaunuş Yeni gümrük kanunile Bir hırsızla lüks ve fantezi eşya devriye arasında silâblı çarpışma fiatları yükselecek Sabaha karşı Üskudarda bir saatçi dukkânını sovmak istiyen hırsız, polis ve bekçiye ateş açh, kamından vuruMu. Dun, sabahm erken saatlerınde Üskudarda devrıyelerle bir hırsız arasında yarıra saat devam eden snâhJı bır çarpışma olmuş, netıcede hırsız yaralı vazıyette ele geçmışhr Üskudar Emnıyet âmırlığı mürettebatından 319 yaka <ayılı polıs memuru Havn Isca ıle 32 toka sayılı Arkası Sa 8, Su. 7 de Amerikalı iş adamlan ile dünkii görüşmeler Ticaret Odasında 51 Ame rikalı sanavici ile i? adamlarınus arasında yapılan konuşmalarda bilhassa yabancı sermaye jatırımlan mevuzuunda duruMu İspanyol balıkçısı Suarez Hernarıdez Ankara 13 (Telefonla) Deniîcülk Bankası Ankara Büro müdüTÜ Raşıd Karaca zımmetıne 65 bin bra geçirmekten ssnık olarak bugün tevlrif edılmıştır Savalık tahkıkatına ak;am geç vakte kadar devam etrruştır Denizcilik Bankası Ankara Büro Müdürü levkif edildi Ayasofyanm ıçını gosteren eskı bır tablo Bugnnden itıbaren ikinci sahıfemızde bulacaksınu. BÜGUN Çocuk Kral ve Kraliceniıt belli olmasına yalnız 4 gün kaldı 18 Mayıs gecesi Şehir Komedi Tiyafrosunda verilecek muhfeşem müsamerenin bilelleri yarın satışa çıkarılıyor 10 Kötfi bir merak Işıklı seyrusefer kulelen var ya . Bunlan gecelen. sondurmeye başlamışlar Halbukı Avrupaya gtdenlerımız çok tyt bılırler kı ışıklar gece ve gunduz her saat yanar. Gecelen en tenha caddelerde daht bır araba kırmızı tjtfc yandı mx durur, yeşil tjtfc yandı mı yurıır Faydan ne' Belkı caddelerı issız gorup çılgınca araba surenlerı frenlemek tçtndır. Belkı de bılmedığınuz başka sebebler var. dır Tecrube edtîmıj esaslan neye tekrar tecrubeye kalkanz' Kopya ettıg\m<z şeylen tâdıl merakı bızım her tjimtzde goruluyor ve bu şeyler tâ. dılden sonra ekserıya asıllarına benzemekten jersahfersah uzaklaşıyorlar Ya tesırlen azahyor, yahud busbutun aksx netıceler verıyorlar Bu kotu 1 merakın sebebı ne ola" Acaba paramız mı çok, vaktımız mı çok, yoksa akhmız mı çok. dıve soruyorvz Dnnku toplanüdan bir Detroıt Ticaret Odıaının mıllrtlerarası tıaaret turnestne lştirak eden ve evvelkı gun çehrımıze gelen 51 Amerikalı 13 adamı dun saat 10 da Ticaret Odasında 15 adamlsrımızla muhun bır toplantı yapmışlardır Toplanlıyı Tıaare» Odası idare heyetl başkaru Saıd lbrthim Esi açnus, Amerikalı I4 adamlarıru Turk 1 adamlan arasında gormek4 ten gevınç duyduğunu belırterek ezcumle demifbr kı. « Iktısaden geri kslmamızın başlıca imıllerınden bırı. asırlarca Arkası Sa 8, Su 7 d« SAHİFE Kadyo k sahifelerde r FuıaJ nnuabakauna guecek (ocuk kral namzsdlerınden u$ıi 8 ind »aiület ÎAZISI2.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog