Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

12 Mayıs 1954 I 4 s«at ara ile günde 3 adet alınabilir YENİ PARTİ ^lürkpetrol^üstün Benzini içindeki yeni tertipler ve Öktan Derecesin[n yöksekliği size şu faydalarj sağlayacaktır: MotOrOnoz temlz kalactkiır,, Ateşlemedaki arızalar MotörunOzOn çekişl kuwetlenec«k v« gaz batınca arabanız sahlanacaktır. ÛatOn benzınle beraber kullanacagtnız Castrol motör lyağlan arabamzın ömrOnO arttırır, baktm masrafiarım 'aza'tır, kilometre başma venrni çoğaltır,* 16 m/m ve Zira FOSFATİN FALYERTezîSlTP dir. FOSFATİN FALYER bütün dünyada en çok itimat edilen va satılan bir mamadır. Uzun sene» lerdenberi yapılan tecrubeler.hu, 8usî usullerle hazırlarvmış olan FOSFATİN FALYER' in.en iyi va en besleyici çocuk gıdası olduğunu ispat etmiştir. Yavruların mida ve barsaklarını asla bozmadığı gibi hazmı da son derece kolaydır, FOSFATİN FALYER bügüne kadar bütün dünyada milyonlarca çocuk büyütmüştür. Şimdi de, ;ocuqunuzun sırasıdır., DAR FİLM: Adres: Beyoğlu Gsl^atesaray karşısı. No. 32 Tel: 41257 Telgr: LİFRAD İstanbul. İzmiT jubesi: Basmahsne Fevrıpaşa Bulvarı, Doğan Palas altı. Telefon: 5600. Telgr. DARFİLM. Adana şubesı: İnönü Cad. No. 123 sokak No 56. Telgraf: DARFİLM. Ankara satış yerl. Atom Mağazası Posta Cad 62 I 1 Az para ile çok*kilometre~için ÜSTÜN BENZİN ve CASTROL Yaglan FOSFATİN FALYER çocuk maması Safılık Befonyer\ 250 kapasıt*. 7 beygir Dizel mntor Tcl 42437. r ÇIN ENT 0 Mcsnıu S \YIN DOKTOR ve ECZACDLARA ^ ıo n c n U I Ç 11 C n marka Kartal ijaretll tsrael çltekraT y, na'l? satışa arzedılmıştır. Yapılarınızda kullandığırız çırnentolarda evsaf arayıruz. Cıhaiı vt Frnor çimento depoları. Fener Caddesl MO. parti gelmi5 v# "DIBANTIL ,, isi«a Telefön: 11606 U L S E R nâcımızıtı Piyasaya »rzedildığıni bıldirirlz. Mustafa Nev?ad Pi<ak Lâboratuan T<rl Î2942 Satılık nevi Amerikan ve İngılız kamyon ve tankların YENİ ORtJtNAL TEDEK PARÇALARI Ordulardan kalma (jeep. G M C , Ford. Austln. Chevrolet; Sherman, Chrysler tank M4 A.4 vesair malzeme ve dayanakları). Emre âmade genis çeçıdler. Şu adrese yazılmasr Crafp Corso Novara 92 Naples (İtalıe). Her EMSALSfZ BENKLZRİYLE SÜRİİLDU6Ü VERIKAOİFE GUZBLLIĞİNOE TEZYİNEDER. KLOROFIL ın diş «tlarin* ve ağız kokuianna karşı t » »Irlnln fevkalâde yllksek olduğu İspat •dllmlftlr KLOROFİL dlşlerln çOrflmesK na aebeblyet veren asıd ve bakterll*. r\t) teslrinl bertaraf eder. BUyUk çapta şöhret yapmı». bir çok beynelmilel sergilerde altın madalyalar kazanmış, memleketlmlzln en bliyük dlş macunu fabrikası olan Olf sağlığı sahasında yapılan, Tıbbl kongrelerde uzun Incelemeler ve srastırmalar neticesind* ^ 14 muhtelif renge boy Daktilo ve Telefon Sanlral Memuru ARANIYOR. Anonim Şirketin telefon santralını idare edece^, aynı zamanda daktilo bilen bir Bayan memur aranıyor.' İngilizce bilenler tercih edılir. El yazılarile vazılmış ve duramlarım büdiren bir mektub ve bir fotografla posta kutusu No. 411 Galata adresine muracaatleri rıca olunur. Ürolof Operatör Saat 11 9 m actkti. MAKTUAN 30.000 Liraya Samatya. Hacıhamza Mah Hacıkadın Cad. 2 ve 2 1 No iki daireli 460 M2 geniş bahçe ıçinde 120 M2 dır. Denız goruk, nfanzarah Müracaat Üsküdar, Doğancılar Ahali SokGonül Apt. No. 6 '2 ' Dr. SUPHİ ŞENSES tdrar Tolları ve Tenasül Hastalıkları Mütehassısı Galatasaray Lısesı karşısı Beyoğlu han Tel 45367 ASLÂN FABRİKA yurdumtızda bu yeninğl ITk olar»k tetblk •tmektedlr. Ols etlerinizln v« dişl« rlnlzln sıhhatı Içln, KLOROFİLLİ RADYOLİN KULLANINI2 Sabah. ftjle, «kjam, h« yemekteo aonra diflennızı Radyolınle fırçalayınız. • • • Neffah Berkan. ^HB ARLON Kiralık TUĞLASI Tel: 11132. VfLLA Saatten anlıydnların4 markasıdır Yeşilköyün merkezinde, büyuk bahçell, deniz kenarı, plâjh, yeni yapılmiî, bütün konforu haız villâ kiralıktır. Müracaat Telefon 22306 84346 ••I dan Ferid. MUTENA EVSAFTA ARSALAR TAKSİTLE SATIŞA Arzolunoyor Ba ı m l t r bfttfln AHKjolnrn tsUabnla b afU?aa flzerinde Te her türlft vesaltln rflıeryâhmda olnp, havıasına en bâkim SATILIK SU MOTÖRÜ Benzmle i 5 ler B E R N A R D marka S parmak kudretli iktisadl. sağlam alışveriş hortumlan mev^.d az kullanılmıs motor satılıktır. •H Muracaat: Karaköy Azet Ltd. Şti. GALATA • Küçükyalı, ldealtepe; MaItepe,Orhantepe ve kartlyelerlndedlr. •• t* Muhtdif mcşguliypılen onu çok yoruyor her an enerıi sarfcdıyor Öglc ycmcğinc kadar rahat dayanabılecck kuvvetlı bır kahvaltı ctmcdü Ncşc ıçmde vcnmli bır tarzda çalışabitmcst ıçın, her sabah, hakıkî bır cnerjı kaynagı olan, çok lczzctlı, kalorısı VK A, D vılamını bol, SANA sıirülmuş bırkaç dılım ekmek ycmcsı lâzımdır. S?. S/S Y O L A Ç MAYIS'U T. Şilepi Asyayı Avrnpa kıt'anna yasledecek olah ASMA yakasına mflmtazlyet bahîedeeefl gfbl. KOPRU Marmaranın Anadolu da blr YBlÛ H a y d a r p a $ a Ümaill f°k HANBURG ve ANVERS'ten Turk lımanların^ \ük alacaktır. •rt Muraraat Karakoy Pala« kat 4'8 Telefon: 43104. tlcarl merkezlerln bn tarafta toplanmasına v caktır. binnetlce buraların zenginleşmesine âmil ola Marmara sahlllnln emsalslz tabl! r ü ı e l l l k l e r l , şlıtıal rüzffâriarından masun tatlı havası ılık deıdzl bu havallvl nasıl bu?ün mutena p lâjlar. liiks çazinolar semti yapmıs ise ja rm da ASMA KOPRU •• •• YEMI LİMAN TURİSTİK ln bahscdeceğî im kânlarla mü * haline seKrecektlrM > Ucuz Amerikan Kadın ve Erkek varf olarak memleketta «. marul bir MERKEZ Elbiseleri. Tuvaletler, Orijinal Ev Eşyaları UNıL£VERi5 TüftK LTD. $Tı. <BAKIRKÖY) Ordu*vi karjısı No. 241 Günes Aüt. No. 1. HARBİYE Tekmil Marmaranın Iç açıcı manzaraları na sahib bnlunan bn arsalar fiatının % 25 i peşln, kalanı falzslz İki setıe aylık taksitle satı şa sumıldıığıından KÖ^K idealinizi gerçekleştirecek kolaylıklar satlanını^tır. Beğenilen ar»avı kapatnıak Içln makbuı mukablllnde J50 llra yatırmak kâfldir. Müracaat: Küçükyalı llerisinde. ldealtepe de, Bagdad caddesl, otobus durafcı No. I Be>az Koşk. NOT: tdealfepeye Haydarpa^adan tren, Kadıköyden otobüs vardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog