Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

lü 11 Msyıs 1954 YUNUS NADI .CITlükâfah EN to GÜ2EL HIKAYE 1953.1954 II 4» It S A tst. Borsuının 11 5/1954 fiatları 100 Dolar • mııajl trano 11» ı 280. 280 Saadete doyan adam Yazan: Yaman Koray (İstanbul) Uvıı,'r* rranfi MIH »4 US TS.M4U 13.M «ı 100 riorte b)«içı«a rranıı â.tu â.60 itM. Orafiflu iMIJM M.A* II» Uv«v ttuı »4 U J<•> I* M' • « uraı M.ım **•» zevkle yiyeceği ARI BİSKÜİLERİ Sabah kahvaltısmda ve 1AHVIUH 20.85 20.15 22.10 21 55 • 2250 * 2215 • 21.45 • 21 T0 • 21.90 2150 101.00 * ı fAiz.ı.t mnvimm Sıvai . Erzururn J L Sıvaa Erzurmn 27 1941 Demıryolu I 1941 Demlryolu II 1941 Demiryolu III MlHi Müdafaa I MiUi Müdafa II M1U1 MüdaU IH Mllii Müdafaa IV Ziraat Bankası I Ziraat Banitaîi II Dört çocuk, kâpının önünde sı Adam atı çevirdj; çağlayanın ralanmıslardı. Saçlan yer yer be biraz ilerisindeki üç ulu kavafcın yazlanmıı anneleri eşikteydi. Her dibine doğru. akşam olduğu gibi, baba gene çift BuradanJıem deniz. hen) de dö» lifini geımek için atına biniyordu. külen sular görünüyordu. Bir sürü Çocuklar: yalıçapkmı, «tvitvi» diye bağıra Giilegüle baba; dediler. r»k, şimsek hızile luların altından Kadın: geçtiler. ı HMVII.I Geç kalmazsm değil mi? dedi. Yükseklerde, üç tane m«vi bahk1941 D. Demıryolları VI 103.30 Adam, kucağındaki, saçı örgülü, çıl, birbirinin peşinde, boyunlar 103.40 Ka'.kmma I küçük, esmer kızı öpüp, yere bı ve ayaklar gergin, aheste k«nsd 10340 KaJkınma II raktı. Atı makmuzladı. Tavuklar darbelerile uçuyorlardı. Yaıasalar, 103.40 • Kalkınma III 10340 • 1948 u t i k r u ı I kaçıştılar. tayyare böcekleri. havada keskin 103.30 194* lstikrazı U Tepeye çıkınca, dıardu. zikıaklar çizerek avlanıyorlardı. 102.40 • 1949 tahvllı Evine baktı. Kavaklar akşam riizgârile hııırPAİZlj D:mdaki elektrik pervanesj, koca dıyordu. Gökyüzündeki toz pem1948 Ikraraiyeli 22 00 ko'.lannı aça aça dönüyordu. Baca belik gitgide süiniyor. yıldızlar 1941 M. M. 23.40 • dan ince, mavi bir duman çıkıyor tek tük parlamağa başlıyordu. İkr. De.n!ryolu IV 1M50 • du. Çocuklar içeri girraişlerdi. Ka19S3 Uhvüi 100 70 • Her şey susmuştu sanki. Sonr» İkr 19*1 D. Yolu V 109 50 rısı her halde yerreği hazırhyordu. 1951 UhvlU 100 55 • birden, cırcır böceklerinin sesleri Badyoyu iyice açmijlardı. Ziraat Bankau m 100.00 " Beethoven, dedi adam. Beet yükseldi. Ziraat Bankaıı IV 104.00 Adam attan indi. ' hoven! Benim müziğim! Zıra»t Bankası V 103 60 • Yer, hah serilmiş gibi, uzun çiOrtalık serinliyordu. Güneş, al»ftt'/l.l IAHVİI.1.1çalmıştı, neredeyse batacaktı. Atın menle kaphydı. Adam atı bıraktı. 949 tahvill 106.50 ' tistündeki adam kır saçlı idi. Ama At başmı iğdi. Gırtl«ğı şifti. Yavaf ÎV1»*O»»I ";ir « f i .Pr uzun boylu ve dinc görünüyordu. hareketlerle, ayak değiştire değişT. C. Merkeı Bap.kası 246.00 • Tepeden aşağı atı sürdü. İleri tire, otlamağa basladı. Garanti Bank H. 120 00 • Obltüasvon Ana 16000 den çıngırak sesleri duyuldu. Sürü Kır saçlı, iri yıpılı adam ayakaYpı ve Kredl Bank. 16.40 • dönüyordu. Köpekler yorgundular, taydı. Demindenberi eîind« tuttuğtı Ij Bankatı 55.00 yanyan» yürüyordubr. Çobanla ufak sığırtraaç, arkada idiler. Çağır altm sülünü otlann arasına bıYapı ve Kredi B«nk 1S.50 Sanayi Kalkınm» B. 9?.50 ' dıkları türkü, meleme, böğürtü ve rakü. Aslar ÇlmeMo 45 00 Denize baktı. Goğe baktı. Koyuçıngırak seslerine karmyordu. Şark Deiinnenleri 3C 00 Kır saçlı adam, atı oraya çe laşan ağaçlara baktı. Tâ ilerdeki Rmarılı H 1111(10 virdi. Vardı gitti içlerine. Efendiyi tepelerde bağlan vardı. Diz çöktü. % *ı HlSM An<1 JS IKI gören çobsnlar düzeldiler. Ötlar hem kuru, hem ıslaktılar. T. Ticarfe Bankasl 60 0 0 ' 4 1 1 1N r 1 A 1 II Şükür sana Allahım! Dedi. Akşamlar hayır! dsdiler. Yüzükoyun yatıp, toprağı opmeAdam. selâma karşılık verdi, a(1) Dolar 360 Fr. ı l ) k ü o altın 415 000 Fr. tından indi. Tam önünden, sarı ğe başladı. KKHfM M , , , ^ lnek geçiyordu. Durdurdu onu. ÇoBaaı otlann araıındaydı. Uzun, Sterlln efektl 15251550 banlar anladılar; hemen oracıkta, yeşil saplar, burnuna, göıüne girirrtruıı frangı 63 100 hayvanı sağıp. m?şrapa dolusu sı yordu. Otlann dibindeki ufaeık Dolar eektt 598600 cak sütü, efendiye sundular. taşlar, tanki birer kaya olrnufİardı! Doiar N. W. 61S620 Sütii içip: Isviçre Frangı Kara bir böcek, hızlı hızlı, düşe 144145 Turkicsh Acconi 165011680 Eyvallahf dedi adam. «Eyval kalka kaçtı. Bir kannca. adamın J «1 I'IN lahî». Sonra atına atiadı. yüzünde, bumunun ucunda gezdi. Cumhuriyet Ata. Sürü te^ıenin ardından, yavag Adam kanncayı, böceği dev gibi 50 00 Reşad 56.00 ysvaş kayboldu. Çmgırak sesleri ha gördü. Gulden 46 60 fifledi. Adam atı sürdü. Çatlak topBaşı otlann arasındaydı adamın. Inguiz 60.50 raktan bir bulut sarı sinek çıkmış, Külçe Otlar tuhaf kokuyordu. 7.30 günün son ışıklarında uçuşuyorlarKAL1N BEŞtBtRLtKI.Eh Adam toprağı öpüyordu. 425OO4?75O dı. Adam yardı gecti onlan. Deniz Şükür! Diyordu adam. AllaHamid 3480035000 tarrfma gidiyordu. Önünden bir tav Azlz 3050030600 «an fırladı, havayı teltmeleye tek hım, senden iyi, anlayışlı bir kaSaaı ı s t« tetblt edildl dın istedim, verdin. Nur topu gibi »eleye kaçtı. !*• taaretltm Bor»aa» muameı* çocuklar verdin. Allahnn! Alla»örenıerrtlı Adam güldü. Atı durdurdu. hım! Çocuklanm da benim gibi Akıam rüzgan ,ona portakal çioUun: Tabiati, müzigi, Beethoçeği kokuları getiriyordu. ven'i sevsinler; küçük evimizde K°ndi çocuklarım! dedi adam. mes'ud olalım, diye yalvardım sa etmek istiyorum Allahım. Teşekevim! Kendi sürüm! Kepdi na. Kabul ettin Allahım. Sendeiı kür »tmek Allanm, sana, sana teKi ağaclarım! Kendi topragım! Alla ağaç ĞSedîrn; "*¥tizgârâa' s'aÜanan a şekkür edebilmek... yanına gelmek hun, «anagükürler oisun.1 . .. . .... ğçlar. Ot istedinîi ^eıjl, kokulu istiyarum. Allahım, ne ol\lr «al , wM"hrnuzl$dı atı. Akşam karanljğı ftt. Senden 'hayvan istedim; hep beoi»J"': ^ Jif.vnuici ÜI>(MJHI • 7 . . . . 1 t .. \, ."... çökmeden, varmak istiyordu kıyı sini verdin. Bana korular verdin. * * * ya. Otlaklar verdin. Sürülerle hayŞarkı löyljyerek yamaçtan inen Çiftliği, o havalinin en büyük, en van: koyun, at, tavuk verdin. Şügüzel çiftfiklerindendi. kür sana Allahım! Senden deniz küçük sığırtmaç: Kestirme olsun diye, korudan istedim; bana çağlayan da verdin. Aa! dedi. Bizim efendiye bak geçti. Kokuları içine çekti. Dinledi. Motörler dolusu bahk verdin. Al hel«... Uyumus mu gecedanberi Kuşlar susmuşlardı. Hajvanın a lahım, bana bunl«n yapabilmek burada? yakları albnda, ufak dallar kınlı için çalışma aşkı ve anlayabilmek Sabah oluyordu. yordu. için kalb verdin. Şükür sana. şü Günün ilk ışıklan, kavaklann Dışarıdan, tüfeği omuzunda, ko kür sana. Bana gökyüzünü, yıldız gövdeleri arasında süzülüp, yere runun bekçisi göründü. Geldi: ları, bu kara toprağı verdin. Alla vurdu. Otlann üstünde titreşen Merhaba, dedi; buyur, senin hım, bana güneşi verdin. Bana çiğler pınldadı. Otlara kanşıp kalküçük kız için. seni bulma, seni görme, sana şük nuj «efendinin» saçlarındaki şebretme kudretini verdin. Beni çok, nemler de. Bir altın sülün verdi. Teşekkür edilmesinden utandığı çok mes'ud ettin. Teşekkür edeBir?z ilerde altın süiün yatıyorIçin, hemen atın kıçma bir japlak rim Allahım. Hiç bir istediğim kalmadı. Sade teşekkür, sana teşekkür du. vurdu. At otluyordu. Hadi uğurlar olsun! dedi. Bir kaç dakika sonra, ufak deSATILIK EV ve APARTIMAN DAİRELERİ I B İ \ renin üstündeki tahta köprüden. 1 Osmanbey tramvaya bir dakika 1Susol (4 oda bantakır takır geçtiler. Ördekler yatyo (22 000). 1Redesose 3 salon 2 yatak odası ortada mağa hazırlanıyorlardı. Urküp babanyo 57.000 bos teslim. ğırarak, kanadlarını çırparak, birer 2 Nişantaş Amerikan hastanesine gitmeden 56 odalı ufak deniz tayyaresi gibi, suları yeparke gömme banyo, bir katında kat kaloriferi var, T3, yara gittiler. bos teslim. Atlı, değirmenin arkasından do3 Maçka. Taşlık civarı 56 odalı kaloriferli, asansör, îandı. bütün parke ve denize nazır. Akşam, diye, durmuştu değirmen. 4 Cihangir Ege bahçesi sırasında denize nazır kârgir Değirmenci çubuğunu yaktı. haev 176 M. Müracaat: Karaköy Bankalar han No. 62 vaya yükselen mavi halkalar uTelefon: 47149 r;ktan bile görünüyordu. ^ I I . . I . K l A O :•• IMı HASTALIK MEVSİM DİNLEMEZ Yazın cereyanda yatmaktan mütevellit di çayinda bir Halis sütten,büyük t ftina lle Bisküilerlni hazırlanan ylyebllirsiniz. ciktığmız vücut kırıklığına karşı / KULLANIRI PURO Tuvalet Sabunu, terkibind* bulunan kr*m hassaları sayeslnd* clldi yumuf«tır.. t8>el«ştlrir. hayranlık yaratan bir cazibe tamin eder FAYDALIDIR soğuk «Igınlığından mütevelüt bütün ağn ve ü. zıları teskln eder bayanların müayyen z« manlardakl »«ncılanna karşı başarı lle kullanılır YUKSEK MİMAR H îstanbul Op«rası projelerinde çali|tırılmak üzeTe üç yükşek mimara ihtiyaç vardır. Her gün ftgleye kadar Bankalar caddesi Arşimidis han No. 5 e müracaat edilmssl rica olunur. PURO KÖPÜKLÜ SQL KOKULU 4 aaai a n ile gilede 3 adet ahoabitir Oıynıa K SAF O M I L I ZEYTİYAĞLARI Sıhhat ve Vitamin kaynağıdır. 100 de 100 saftır. v l * DİKKAT: aldığınız müstahzarın hakiki Gripin olup olm. dikkat cdıniz. Idklıticriııüeıı RiPiN kininli SATILIK Salon ve Yemek Odası 10 parça LOUıS XVI. 1 Yemek odası ile Dor« Louj» XVI. 1 Salon takımı. Arru edenler her gün 1217 ara»ı Harbiye, Harbiye Palas No. 2 de görebilirler. • BİR USTABAŞI ve BİR KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR Bir fabrikada vardiya ustabaşılığını yapabilecek tec rübeli uitabası ile 40 yajından yukarı bilümum ehliyetli bir şoföre üıtiyac vardır. Aeele Topkapı Ztncir fabrikasına referanılarile müracaatleri. Türkiye Şeker Fabrikalan Anönim Şirketinden: Hepsi Turhal Şeker Pabrik^amızda teslim edilmek şartile 8000 ton melâs satılacakiîr. Teklifler, en gec 17 mayıs 1954 pazartesi günü saat 11 e kadar Ankarada Şirkct merkerine" kaptlı sartiçtnde tevdj.Aqdnrnelidir. İstekliler, bu ise aid şartnarheyi Ankarada ^ r k e l merkezinden ve İstanbulda Şeker Hanındaki Büromuzdan TL. 5 mukabilinde alabilirler. (5929) KALORİFER ANKARA' Sefaretler arasında yüksek iradlı kö|k, iki kıymetli aı satıhktır. 4. Vakı* Han kat No. 33. T>1: 21991. Kazan. Radyalör ve Devridaim VİIO TULUMBALARI .. Derhal teslim Bankalar haru altl Karaköy .Id: 49137 P.IC. 1645 Galata ÖGRENCİ KAYDI Teklif İsteme tlânı Tarsus Amerikan Koleji İstanbul Asliye 10 uncu Hukuk Hftkimliğinden: 933 «11 Belku Öge veJciUeri tara<ın4an açı'.an davada Abdull»h kızı Hanifsola 61ü mj ile Uhikkuk eden rair«*;ıl»rı ratm IUB», Keflk lirel. Ttnk. Nıtık. fü ! heylı, Ahm»d, rahriye. Ralld, Hayri ; B«lkl«, Ali Suad ve r«tma Talâttn dei' njdan do|ruya ve bilvasıta 88 senedtn. beri nlıaaız v» fasılajıs tasarruflarında bulunan eski Vidos yeni Güngören köyü içinde v» halen geher. Ahmad vı Vehbi tarlarile hera hudud olan ve Kuaıteeibatı n»mil« marui İmanın batı denilen mahallin K. M. nln (3 I uncu maddesi delâletile namlarına tesci ! hakk:ndakı davanın v» İ33İ »ay'lı ka nur hükumlertne fSr» llân adllmesine karar vertlral| olmakl» bu ym hakkında itlrazı «lınlırın ytdltrinde mevcud ta*«rruf belfelcrtlt l|bu lUmn nejr! tarlhin<i«B itlb»ren üç »y (çlnde mahkemeTnlıe mUracaatlen llan olunur (ST03) (Hu«u*î Erkek Lisesi) Müdürlüğünden: Okulumuz 1954 55 ders yılı İçin yatılı ve gündüzlü öğrenei kaydına başlamıştır. ÖJrenci kabulünde, çocuğun ilkokulda bulunduğu be$ sene içinde kazanmış olduğu notlara balcılarak, en iyi notu alan namzedler girlj imtihanına kabul olunacaklardır. Girij imtihanınrla en iyi not kazananlar hem imtihan notuna ve hem de iJkmekteb notlarına bakılarak mektebimize kabul edileceklerdir. 1 hazirana kadar: Yeni müracaat edenlerin: 1. Birineiden dördüncü yıla kadar dört yıllık ilkokul karneler, 2. Beşinci yılın birüıci ve ikinci devre notlarını gösteren okul idaresince tasdikli karne örneği, 3. Leyli veyahud neharl icin müracaat mektubu elimizde bulunması jarttır. NotUrı müsaid olanlara müracaat kâğıdı ve giriş imtihanınıa günü ve yerleri (haziran ortasına kadar ve bir kac ayrı sehirde) göıteren bir mektub göndereceğiz. Gelecek ders yılı için nehari öğrenci ücreti 300 ve leylî öğrençi ücreti ise 1100 liradır. Türkiye Çlmenlo Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürliiğiinden: 1 Aiyonda kurulacak çimento fabrikası için lüzumlu jehlr traJo mvrkesl ile iabrika araundaki irtibat tesuleri ve f»brikadaki traıufonnotör tstasyonu ile alçak ve yüksek tevettür jalt tesisaü teklif isteme usulü Ue satın alınacakar. 2 Bu işe aid dosya her gün Ankara Kavakhderede Gen«l MüdürlüfümflzdeB t«BİB edüebUir. 3 Tekilfleria 2S/8/19S4 günfi ak?amına kadar Genel Müdürlügümüze v«rilmeci lâamdır. 4 Şlrketimiı ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledigine yapmakta serbesttir. İSTANBUL DAN Bir alay karga tam önünden kslk tılar. Adam atı daha hızlı sürdü. Tepelerden geçtiler. Köylü kadınlar, sırtlannda çocukları, tarladan dönüyorlardı. Efendiyi bszıhrı selâmladı. Genc kızlar gülüştüler. Tarîslarm arasmdan geçerken, at pamuk fidancıklarım e2di. Adam: Benim' diyordu. Bütün bunlar benim! Şükür sana Allahım! Sonrş o koku duyuldu. Dünysnın o en güzel kokusu! Adam gerdi ciğerlerini. Deniz biraz aşağıdaydı. Baktı adam. Bahkçılar dönüyorlardı. Koea ge/niler! Tafea taka diye diye geliyorlardı. Güverteler adam doluydu. Ağ do luydu. Yığınla, derli sğ. Bağırışıyordu bahkçılar. Ambarlar, her hal de bahk doluydu. Oynuyordu ballkçılar, güvertede, el ele tutuşmuşlar. Deniz dümdüzdü. Motörlerin peşinde. haykıran mar tılar vardı havada. Yunuslar denizi yarıyordubr. Bunlar da benim | dedi kır «açh adam. Allahım! Bu tekneler de benim! Atı kıyı boyunca sürdü. Az sonra, hava birden serinledi. Bir usultu başladı. Köjeyi dönünce gördü adam: Binlerce. milyonlarca EU Zîrresi, havaya krışıyordu. Çağlayanım! dedi adam, Sular on metre kadar yüksekten denize düşüyor, çıkan beyaz köpükler. bir vapur pervanesinin bıraktığı iz gibi, ileriye doğru, kabara kabara itiliyorlardı. Güneş battığı için. sular sadece bevazdtlar. Su zerrelerinin havada gerdiğj yedi renkli kusak sönmüştü. DONSON DÜNYANIN EN İYİ ÇAKMAÖI T. C. ZİRAAT B\\KASI Vadcli, vadesiz tasarruf hesab sahitlsri aratında tertiblenen Bir buçuk milyon liralık ikratniyenin iiçüncü çekilişi: 30 Haziran Her TÜRBİN PEKVANEU UÇİKURILE AŞAĞIDAKİ ŞEHİRLERE SE YAHAT EOEBİLİRSİNİZ: RONSON Htrtt. Zarif t»r saat kadar ınce olan bu yassı çakmak, yelek cebine rahatça sıjır. ATİNA ROMA MÜNIH DUSELDORF • LONDRA 6EA TARAFINDAN ROMADAN AŞA6I0AKİ ŞEHİRLERE AKTARMALAR SAĞLANMIŞTIR: PARİS ZÜRİH CENEVRt N!S N E W Y O R K MUMKÜN OLDUĞU KAOAR VISCOUNT^ JAVYİRELERILE 8EYAHİT RAHAT KOLTUKLAR İÇ"NDE SESSİZ.SARSINTISIZ BİR UCUŞ 1954 Bugünün hediyesi «ONSON ilandati. Giyet tarıf ve sağlam olıp, herkesin tercih ettigi bir çakmaktır Bugün bir Ronson çakmağı en faydali, en cazıp ve en zevkli hediyelerden bırıdır. Her çakışta yanan bir çaknıakla sıgaranızı yakmaniD vcrdigi «evki bir BONSON il« duyacakfinız. Bugün muvaffak olmn; kımselerınçoğu bilhassa BONSON kullanıyorlar. İki Büyük Ikramiye biri 30.000 Lira. Ayrıca : 10.000 Lira. 10 tane 1.000, 20 tane 500, 100 tane 100 lira. Bir tane Son para yatırma günü 17 Mayıs iftirak fartlarını öğrenmek için 464 Şube ve Ajanaımıı erarinizdedir. •ONSON Cr»wn ve diger ma»a modelleri. Mİonunuza süs veren birer harikadır. TAKIİTIEIDEN SAKININIZ. MAIKAYA DİKKAT ı POHSO» İLE UÇUNUZ «VBUPANIM CM MABİKULAOE HAVA FİLOSU Turkıyede Mümeuılı • ELİ BURLA VE ORTAKLARI Galata. htanbul Tarıf. . Ilat «c *.r tUrlU lt«fctt< l.rJkal .c.üto:*'!».. «M ı v.(( «I* â | l ı ı ı ı ı . ««. *«!•• H*. ' . o y . o ı l adlaK T . I . I . . f ( t l | 1 •»>•«! >•••'• . ZJflr " H ı l l « ı , Tott.h'r n i l l » I St*O*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog