Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Sovyet Rusyada çok mühim bir röportaj Halk Partisi Knrultayı eylul içinde foplanaiak İ K T İ B A S L A R İkinri sahifeden devam «Mr. MacDuffie.» dedi, «sizi tedir Batıh milletler istıhsalâtını *.a bir böyle benim yakınımda görürlerse, Haber aldığımıza göre, C.HP. tehlike nazarile bakmağa ba=laHılar. McCarty'nin elinden gerçekten ya kurultayı önümüzdeki eylul ayı Bır vakitler ağır sanayiimizi kur kanızı kurtaramazsınız!» içinde toplanacaktır. duk. asl:eri gücümuzu ispat ettik Kalktığım zaman da: Şehrimizde çıkan bir akşam gadıye şikâyet edıyorlardı. şimdi de «Sıze küçük bir hikâye an zetesi C.HP. meclisinin haziran iktısadi gücümuzü pekleştLmcğe tatmak isterım,') dedi. «Sovyetler başında yapacağı toplantınm heçahşıyor ve ticaret sahasında on Bırlığinde hükumet daırelerinden men arkasmdan kurultayın Anka larla rekabete hazırlamyoruz diye bırinde bir memura dindar olup ol r a da içtima edeceğiıu\ İnönünün Sekiz tepe ile sanh, nk ormanbunu da kotülüyorlar.» g u j açıuş nutkunda hezimet sebebleri lıklarla kaplı bir cangıl kalesi olan madıâmı sormuşlar. Memur: Gene iki kolunu yanına açıp bir dairede iken benim dinim £jtI üzerinde kısaca durduktan sonra «Dien Bien Phu» son günlerde eLle askerî gücü, dığer elile de k] Genel Baskanlıktan çekilme arzuHindiçinî harblerinin en canlı nokyoktur, fakat kendi evimde 'tikatısadi gelişmeyi temsil etmek ıster , sunda olduçunu üyelere ihsas etası oldu. Günlerdenberi kızıllam bütündür; cevabıru vermış. deceği yazılmaktadır. gıbı bır jestle: nn kuşattığı kale nihayet çareeiz «Ne yaparsak yapalım, kötü Ümid ederim kı, Mr. Mac Duîfie siz Bu hususta kendisine müracaat lik ve yarriimsızlık yüzünden düşde seyahatiniz hakkında vazılar ettiğimiz C.H P Genel Sekreteri diyorlar» dedi. müştür. Bu muhasara ile içerd* yazmağa kalkarsanız bu tarzda ha Kasım Gülek. bize şunlan söyledi: Sonra manidar bir ifade ile: kalan binlerce kiçi komünistler ta «Peki tabü olarak Birleşik A reket etmezsiniz. Sovyetler BirliğıB İnönü, partinin başkanıdır. rafmdan esir edilmiştir. Şimdiye merıka ile daha iyi ticarî nünas3 m pek çok kimseler ziyaret etti. Sıhhati de yerindedir! Parti Başkan kadar burada dökülen kan pahasıbetler tesis Ptmek srzusundayız,» Bunların her birı bizimle bır türiü lığmdan çekilmesi için hiç bir sebeb na ve aynı zamanda müdafaanın dedi. <t Aradaki ticari munasebetle I konuştu. kendi meraleketine dön yoktur.» BAYINDIRLIK SERGİSİ HAZIRLIKLARI Memleketimizin dört yıllık imar faaliyetini çetinliği dolayısile «Dien Bien n kesen Birleşik Amerika oldu. düğü zaman da bambaşka şeyler C.HP. lilerin Adana il seçfan gösteren Baymdırlık Sergisi şehrimizde de açılacaktır. Bu munasebetle Taksim Gezisinde yapıl Phuı ya hakh olarak Fransızlar Eızimle alışveriş etmek istemeyişi yazdı.» kuruluna yaptıklan itiraz «Doğunun Verdunu» demislerdir. niz, hayü acayib; zıra, önıinde soAdana 11 (Telefonla) 2 mayıs makta olan hazırlıklar çok ilerlerniştir. Resim, serginin açılacağı yeri gösteriyor. «Konuşmamız esnasında tenAkim kalan yarma teşebbüsleri nunda, ticaret demek kâr demekkıdlerimde bu derece ileri gidişi seçimlerinde Karaisalının bazı köy tır n son ihtiyatlann ateş hattına »ürüllerinde 21 sandıkta reylerin aleni mın esas sebebi de bu idı,» dedim. Müteakıben uzun uznn ziraî gemesile sona ermiş, kalenin müdaolarak kullaruldığı ve bu sandıks . , . . lismelerden bahsettı, 1953 te do Memleketıme dondueum zaman da . faası bu suretle imkânsız hale gel• lann muz yetiştirmede rekor kırarak aynı derecede samimıyet ve dü diasile vaktuıden Vilâyet açıldığı HeCH.P. evvel Idare ıdmiştir. Vietminhli birliklerin kütplândaki rakamı 13 mılvonr'an 15 rüstiükle konuşmak karanndayım.» yeti Reisi tarahndan II Secim Ku Baştarafı 1 inci sdhifede le halinde saldırışı, açılması istenen Bastarafı 1 inci sdhifede Kaptancı sokağuıda 9 numaralı evmılyon başa çıkardıklarını söyl^di. Gulumsedi. el sıkıştık. Duvar ruluna itirazda bulunulmuştu. Geher gediği tıkamağa muvaffak olBu uzun izahatı bir ara keserek. dakı saatin önünden geçerken saa çen toplantısında bu sandıklara aid re caddesinde 85 numaralı evde de oturan bir banka memurunun Baştarafı 1 inci sahıtede muş ve savunma hatlannda husu nOzür dilerim. ben ziraî ba tin 19.30 u gösterdiğini gördüm. evrakı müspitenin celbine karar oturan Kadriye Tosunoğlu isminde oğlu olup, ismi Uğur Einiraldır. muzda petrol aramak için kurduğu le gelen bitkinükten istifade edehislerde konuşabilecek durumda Tam dört saat karşılıklı konuş veren kurul bugün bu itirazı ince 29 yasmda bir kadın, bundan 7 se Yalnız Beyoğlunda soyduğu apar bu şirkete üçüncü müsaadeyi ver rek taarruz çemberinin her gün değıkm. Doğma bi>üme şenırlımuştuk. Kapıyı açarken ona bir lemeye salâhiyetli olmadığını ka ne evvel Galatada Zürafa sokağın tıtnan adedı 32 dır. Muhtelif semt mekle zevkli bir vazife yapmakta daha fazla daralmasına imkân yim!» diyec^k oldum. rarlaştırmıştır Bu karar C.HP. da Eftalya îstanbulluoğlu ile Ver lerde de 14 apartıman soymuştur. yız. Önümüzdeki günlerde daha üç kere daha baktım, o cıasasının bavermiştir. Gülerek: Başkanlığına bildirilmiştir. jin Süvarinin müştereken işlettik Girdiği apartımanlarda hiç bir şeye firmamn kanunî formaliteleri ikmal şına oturmuş, içeri girdığım vakit Vakıâ mütearnzlar birkaç kere «Herkes bilmediğini öfrenebiC H P. II Başkanınm Yüksek Se leri 10 numaralı geneleve sermaye el sürmiyen, aadece mücevherat edilerek arama müsaadeleri veriletetkik ermekte olduğu evraka dalçim Kurulu nezdinde itirazda bu olarak girmi? ve tam 6 sene bu ev çalan bu yaman hırsızm, yakalan cektir. Memleketimiz için hayırlı geriye atılabilmişlerse de mahdud lir.ı dedi. «Baksamza benim de asmıştı bile. sayıda olan ve çoktanberi takviyelunacağı söylenmektedir. lım madencidir!» de çalışmıştır. dığı zaman üzerinde para bulun ve bereketli ve arayıcılar için de Bürosundan çıktıktan sonra den mahrum kalan müdaiiler üstün kârb olmasını temenni ederiz.» Sonra gene mevzuu değiştirdi. O Bundan bir sene evveline kadar mamıştır. Sıtkı Yırcabnın bu konuşmasıru kuvvetler karşısında 7 mayıs 1954 paman kasden veya farkmda olma Khruşçef'le konuşmamız üzerinde bu evde sermaye olan Kadriye, Çaldığı mücevheratın kıymeti günü teslim bayrağını çekmişlerdir. dan defaatle bahsi Sovyet Ameri defaatle uzun uzun düşündüm, aiddia edildiğine göre patronlardan kat'î olarak tesbit edilmis olma müteakıb şirket mümessillerine mü radan geçen sözlere bir mâna ver«Dien Bien Fu* da Fransız ve kan işbirliğine intikal ettirmiş olVerjin ile anonr.al bazı münasebet makla beraber. 150 . 200 bin lüa saade protokolu tevdi edilmiştir. duğunu sezdim. meğe, bu mânanın ehemmiyetini Caltex kurcpanyası, bu müsaade Vietnam birliklerinden başka 5000 ler tesis etmiştir. Kadriye, genel arasında bulunduğu sanıhyor. Dört «Mılletler birbirlerini ne kadar takdire çahştım. Bu zihnî tartış1 inci sah'iede evden aynldıktan sonra Tarlaba gündenberi devam eden tahkika mucibince bir sene müddetle mem kişilik bir Alman lejioner grupu da b u leketimizin 9 bölgesinde yapacağı vardır ki şimdi kızıllar tarafından vıldönümünü kutlamaya hazır ' ş ı n d a b i r ^ i l e b i r otomobil almış tyi tanıyabilirlerse. o ni?bette iyi mamın netıcesmde Khruşçef hayli ' tın dört gün daha süreceği anlaetüdlerle sondaj yerlerini tesbit e«nlayabilirler,» dedi. tHarb esna sıcakkanh. sevimli ve canayakm bir '^d'klan anlaşılmaktadır. Sovyet , v e bundan bir kaç ay evveline ka şılmaktadır. Dün akşama kadar decek ve bilâhare alacakları petrol esir edilenler arasındadır. sında, müşterek bir düşmanımız şahsiyet olarak beliıjdi Kendine gizli polis teşkilâtı da bu hususta dar bu evde oturmuştur. Bilindiği üzere yedi senelik HinİKapahçarşıdan 50 mücevheratçmuı, arama ruhsatnamesile bilfiil sonvardı. Hitler'e karşı mükemmelen itımadı olan, sakın ve hayli mâkul haber aldığından bütün polis teşDci ay önce Tarlabaşmdaki evi Beyoğlu barlanndan ve uygunsuz dajlara başlıyacaklardır. Dünyanm diçinî harbine «Abnan lejionu» namemleketlerdeki işbirliği yapü idik. Hatırlarsanız, bir şahsiyet. Buna karşılık Batı kilâtına ve bu satan Kadriye, Mecidiyeköyde, Bü kadınlardan 20 den fazla kadınla 143 en büyük petrol şirketlerinden biri mile Almanyadan toplanan gönülRus işgal kmvetlerine «hazırol» harbde, Ukraynada, Poltava civahakkmdaki düşünüşünde hayret emri vermiştir. Bunlar daimi ola yükdere caddesinde 85 numaralı kişinin ifadeleri aunmıştır. İfade olan Caltex Türkiyede uzun zaman lüler katılmaktadır. Geçenlerde rında Amerikalılann bir hava üssü e\fe taşmmıs, Marmariste bulunan harb sahasmı dolaşan bir mtıhabir, rardı. 21 haziran 1944 günü Alman verici bir sertlik ve değişmezlik rak tetikte bulunmaya davet edil yaşlı annesini de ramazan münase lerin alınması için sarfedilen kâ danberi Petrol Ofisle birlikte tevzi onlarm sayısını on ilâ on beş bin ğıd miktan iki kiloya yaklaşmıştır. işlerinde çalışmaktadır. vardı: Kendi tertibledıği propaşan mişlerdir. lar bu üsse taarnız ettiler ve o gün betile yanına getirtmiştir. Genç kadar tahmin etmektedir. Gene bu Uğur Emiral Fatihte doğmıştur. Rus makamlan, Demir Perde ge kadın, genelevden aynlmasına rağbir çok Amerikah ile Rus aynı ga dayı bizzat kendisi yutmağa mümuhabire göre, Almanlar daha ngörünüyordu. Fazla olarak risindeki işçiler arasında bir kayye uğrunda can verdiler.» men Verjin ile olan münasebetle Ortaokul ikinci sınıfına kadar oyade paraşütçü birUklerinde çalışSovyetler Birliğinde bir adamın naşma olduğunu, 17 haziran için rini kesmemiş, bilâkis sıklaştırmış kumuştur. Bundan 8 9 ay evvel Khruşçefin bu hâdiseyi işbirlimaktadırlar. Hattâ içerde kalan bu a z l hazırlıklardan şüphelendikle tır. İki kadmın son zamanlarda bir ceket hırsızlığuıdan 1 ay 20 gün ğine misal vermesini garibsememek Khruşçefin eriştiği mertebeye yük | ^ beş bin Almanın bir kısmı, kalerini peyk memleketlerin polis ve sıklaşan bu hareketleri nihayet hapse mahkum olmuş, cezasını çemümkün değildir; zıra. o günkü selebilmek için hayli düriişt ve nin sanldığı günlerde paraşütle ordu idarecilerine de bildirmişler, Verjinin 15 senelik kocası Reşad ; kip çıkmıştır. kayıblarm ağırlığınm sebebi. resmi hayli merhametsiz ve insafsn ol Baştarafı 1 inci sahifede indirilen takviye kıtaatı arasında bunlan da tetikte bulunmaya davet Süvari tarafından bundan 10 gün Bu işe nasıl başladmız?. raporlarda, Sovyetlerin kendi bil ması lâzımgeldiğini de bir an için bir orduya ve ayrıca çete kuvvet bulunuyordu. etmişlerdir. diklerini okumaktaki inadcıhğına hatırdan çıkaramadım. kadar evvel Erenköy sanatoryo Hapishanede iken sabıkalı ve lerine sahib olan komünistler yerli Demir Perde gerisi 17 haziranı munda duytılmuştur. ve Kızıl Hava Kuvvetlerinin ihmausta hırsızlar, bu işin tekniğini ba«Dien Bien Fu» daha düşmeden | askerler tarahndan, müdafaa edilBununla beraber Khruşçerin ko korku içinde beklemektedir. line atfedılmektedir. Bununla bena öğretmışlerdi. Cezaevuıden çıönce Hindiçinî savaşiannı idare eVerjinin hizmetçisi sanatoryoma mekte olan mevzilere hücumlarda raber, Amerikahlarla Ruslann aynı münist olmıyan Slem hakkındaki hü den Fransu Generah Navarre mahgiderek Resada. karısmın Kadrive kınca ilk işi muvaffakıyetle neti bulunmrktadırlar. Bunl?rın meydanda can vermiş olduklan ve görüş ve histeri de Rus liderlerincelendirdim ve o gece paralan Be cumiarı geceleri yaptıklsrı sabotaj sur kale üzerinde bir kaç defa uçye para yedirdığini, bilezikler aldısonradan cesedleri Birleşik Ameri de müşahedeye abştığımız keskin, yoğlunda kadmlarla yedim. Bir da hareketleri ve yolların mayınlan muş, fakat kalenin takviyesi husuğını söylemiştir. addiyetten kaya nakledilinceye kadar ölüleri dedığinden şaşmıyan ha da bu hayattan kendimi alama ması şeklmdedir. sunda aldığı bütün tedbırler kızılBu habere son derece sinirlenen tnizkı bir Sovyet mezarhğında gd hayret verici derecede uzak gibi dım. lann savleti karşısında akim kalKomünistlerin Kızıl nehir deltaReşad derhal hastaneden çıkmış, mülü kaldıklan da bir vâkıadır. göründü bana. Bununla beraber Baştarafi 1 ıncı Nasıl yapıyordun bu işleri? sında hücumlarını sıklaştırmıs ol mıştır. Zaten muhasara çemberi bütün iktidar ve nüfuzuna rağmen DP. adayı tesbit edilecektir. Bu eline eeçirdiği bir bıçakla kansını Khruşçef sözlerme devamla: Gayet soğukkanlı olmak şar malannın sebebi, bursda yaşıysn 7 içinde genis harekât sahası yoktur. v e Kadriyeyi aramağa başlamışür. «Düşmana karşı mücadelede Khruşçef Sovyet liderleri arasında bakımdan Grupun per?embe günü ' Zamanla daralan çember, kale kuRd td ktığın Resadm sanatoryomdan çıktığını tile, hiç bir zorluk çekmeden ya milyon Vietnamlınm pirinç mah*tarih sahifelerini beraberce .rjayjaş tek bir ferd. QnunIa konuşmamtt, de toplanması mümkün görülmekpiyordum. Bır taksi kiralamıştun. sulünü idrak etmiş olmalarıdır. Ko mandanının her ne pahasına olursa dnyrn Ve^jin ortadan kavbolmuş, tık.» dedi. «Biz Rustarın Birleşik bütün uzunluğuna ragmen tek bir tedir. Günde 60 lira veriyordum. Gece münistler mümkün olduğu kadar olsun müdafaa azim ve gayretile Cuma günü saat 15 te ilk toplan 8 gün meydana çıkmamıştır. Amerikaya karşı herhançi bir iddi defaya inhisar eden bir konuşmaleri beraber kaldığımız kadınlar da çok sayıda köye baskınlar yaparak beslenerek bilhassa son günlerde İki kadını bir arada yakalayıp yapacak olan onuncu devjje amız olmadığı gibi düşmanbk iein djr. B,u konuşmanın t?ı Jyimşer >ranırmzda olduğu halde Taksim toplrnan pırinçleri ele geçirmeğe kızışan haberi bir ölüan dirim savaşı de sebeb yoktur Roosevelt trayatta teîsiri Sovyet tabiyesinde dikkate Büyâk Millet Meclisi, 72 yaşmdaki öldurmeğe karar veren Reşad, ni den geçerken şoföre beş on dakika çalısm?ktadırlar. Bu arada komü haline getirmiştir. iken memleketilerimiz arasındaki değer bir depişikliğin alâmeti belir en yaşlı üyesi Ali Fuad Cebesoyun hayet dün akşam saat 16 20 de Ke beklemesıni söylüyor, evden para nistler köylerdeki erkekleri de ken Bugün Fransada sorulan tek sumünasebet'er rjek iyi idi. Fakat Tru diği mahiyetinde olabilir. En kö riyasetinde içtima edecektir. Bu meraltmda kahveci Nazım Gezekin alıp geleceğimi bildirıyordum. Bü dilerine iltihaka zorlamaktadırlar. al şudur: man bu münasebetleri y^kmak için tüsü ise, bizzat Nikita Khruşçefin munasebetle BssınYayın ve Tu dükkânında Kadriyeyi görünce bu Washington, 11 (AP.) B. Ayük apartimanlann bulunduğu bir elinden gelen gayreti sarfetti.» «Yedi senedenberi türüp giden, tabirile: (tBu da propagandanm ta rizm Genel Müdürlüğunde gerekli karannı tatbik mevkiine koymuş cadde veya sokakta ötıce pencerele merika Başbakanı John Foster Bundan sonra harbden evvel Rus kendisidir!» deyip geçivermekten hazırlıklar ikmal edilmiştir. Bugü tur. Dulles, bugün bir basın toplantısm re bakıyor, perdeleri çekilmiş olanne mahsus olmak üzere basın menHaile Selâsiye'nin yada çahşmış olan mühendisler gi ibarettir. Kadriye. sattığı evin parası İle lardan binne giriyordum. Daire ka da verdiği beyanatta, B. Amerikasublarma hususî davetiyeler tevzi bi, La Guardia gibi, UNRRA idakahveci Nazımın dükkânına ortak pısına kulağımı dayadıktan sonra nın, bir GüneyDoğu Asya ittifakı Amerikayı ziyareti edilecektir. Cuma günkü Meclis recileri hakkında sıtayişkâr sözler olmuş, bu dükkânı iki kısma ayırıp zili çalıyor, cevab alamayınca tor teşkilâtlandırmak istediğini söylemüzakerelerinin radyo ile yayınTrabzonda feci bir kaza Stockholm 11 (A.P.t Bir Stock miştir. Bakan. böyle bir ittifaka kasöyledi, bir müddet daha Ukraynaiki ayn işte kullanmak üzere kon navida ile Yale kilidlerini gayet tılacak devletlerin, bir komünist holm gazetesi bugün, İmparator Trabzon, 11 (Telefonla) Bay lanması kuvvetle muhtemeldir. daki eski hâtıralan andık, nihayat Başbakan dün Ankaraya gittl trat yapmıştır. Dün aksam, dük kolay bir şekilde açıyordum. Para tecavüzü \Tjkuunda çrrpışacaklan Haile Selâsiyenin B. Amerikaya yaarbk konusmamızm sona ermekte burd garnizonuna aid bir asker! kândaki inşaatın başında bulunan ve mücevherattan başka hiç bir şeBir kaç gündenberi şehrimizde hususunda birbirlerine karşılıklı ta pacağı ziyaret neticesinde İsveçin olduğu aşikârlaşmıstı. Cebimden cankurtaran araü sı Sopha rr*bulunan Başbakan Adnan Mende Kadriyeyi Reşad görür görmez bı ye el sürmeden on dakika içeri ahhüdler vermeleri ic=b edeceğini Habeşistana yapmakta olduğu asKhruşçefin iki fotografmı çıkardım hallesinden süratle geçmekte iken çağını çekmiş ve kaduıın kalbine sinde işımi bitirerek otomobıle av anlatmıştır. kerî yardımın sona ereceği huıuve imzalamasını rica ettim. O imza yol ken;rında bulunan 6 yaşların res, beraberirde Dış İşleri Bakanı Prof. Fuad Köprülü, İstanbul mil mdirdiği birkaç darbe ile kanlar det ediyordum. larken de: da Ahmed kızı Semra Sönmezi eDulles, böyle bir ittifakın Hindi sunda endişeler izhar etmiştir. içmde yere sermiştir. Şoför şüphelenmiyor muydu? çininin bütününe şamil olacağı üBu konudaki basmakalesin.de 1930 tBu resml fotograflarda çok zerek öldürmüştür. Şoför hakkın letvekili Mükerrem Sarol, DemokDerhal bir otomobille BevoSlu rat Parti müfettişlerinden Firuz Ona da her gece bir kadın ve midini belirtmekle beraber, o mem ve müteakıb yıllarda Habeş orduda adli takibata başlanmıştır. sert ve haşin görünüyorsunuz. Ger Kesim bulunduğu halde dün ak Ilkyardım hastanesine kaldınlan riyordum. Sonra, kendimi tüccar çek sahsiyetiniz.i daha iyi belirten enstriktörlerin teşleketin bir kısmının veya bütünü sunu isveçli şamki ekspresle Ankaraya hareket Kadriye yanm saat sonra ölmüş oğlu olarak tanıtmıştım. yenilerini çektirtseniz.» diyecek olnün kaybmm bütün GüneyDoğu kilâtlandırdıklannı, Korede Birleş10 Mayıs pazaretmis ve istasyonda uğurlanmıştır. tür. Cinayeti müteakıb kaçan ka Çaldığın mücevheratın kıy Asyanın kaybma yol açamıyacağını miş Milletler saflaruıda çarpışan dum, kahkahalarla güldü: til dün gece yakalanmıştır. gününden Mafatya milletvekillerinin meti ile soyduğun evin adedi ne beyan etmiştir. Habeş tabutunun da İsveçliler ta «Ne yapalun, kabahat fotog tesi itibaren Kristal Ankaraya ujpırlanışında kadardır?. rofçıda!» dedi. Paris 11 ( a a ) Birleşik Ame rafından yetiştirildigini hatırlatan Çaldığım mücevheratın değeAfton Bladet şunlan yazmıştır: «Son bir ricam var. Berabe Gazinosu ile hiç komik bir hâdise Pariste bir Polonyab casus jrine paha biçilmez .. Fakat kuyum rika Dış İşleri Bakanı John Foster ilişiğim rimde bir fotograi makinesi getir bir Malatya 11 (Telefonla) îlimiz «Şimdi İmparator Haile Selâsiye, Duıles'ın bugün Washingtonda verdirn. Amerikaya döndüğümde gös kslmadığını kıycular 5000 lıralık bir mücevherata öiği ve Güneydoğu Asyanm Hindi Habeş toprakiarmda B Amerikaya yakalandı C H. P. milletvekilleri dün il semetli dinleyiciterilmek üzere tercümanımın bera500 lira veriyorlardı. Soyduğum Çınî olmadan da müdafaa edilebile üsler verilmesi meselesini görüşçim kurulundan mazbatalarıru alParis 11 (a.a.) Fransır emniberce resmimizi çekmesine müsaa lerime bildirimışlar ve bugün 1815 ekspresile yet makamlarmdan bugün bildiril apartıman o kadar çok ki, adedini ceğine dair beyacatı, Vekilin bir mek üzere Başkan Esenhower'i zirim. de eder miydiniz?» Ankaraya müteveccihen şehrimiz diğine göre, bir Polonyab, burada hatırlayamıyorum. İçeri girip, boş kaç hafta evvelki görüşü ile tam yarete gitmektedir. Bu durum karFîamivet Yütese» Gene kahkahayı basü: den ayrılmışlardır. Milletvekilleri ki Polonya büyük elçiliğine mah döndüğüm apartımanlar da var. şısmda isveçin, Habeşistana yaptezat teşkil etmektedir. Bir kadınla Azak sinemasmgarda uğurlanırken Yunus Kara rem malümat vermek suretile Fran Filhakika Dulles, bir iki hafta makta olduğu askerî yardım muhI™ S A T I L I K ™« I admda bir vatandaş, evveîce hazır sanın dış güveniiğini zedelemek su da film sevrederken memurlar gel örce müttefikleri her ne pahasına j temelen sona erecektir. 10 Mayıs pazarHIJSUSÎ OTOMOBİL i lamış olduğu bir tevuk yumurtası çu ile tevkif edilmiştir. Bohren La j d i l e l \ v e Müdüriyete götürdüler. Her oîursa olsun Hindi Çinî'yi müdatesi gününden Yepyeni döşemeli, yeni Yeni bir ilâc j nı Malatya milletvekili Nüvit Yet dikowski adındaki sanığın geçen gece bu kadar parayı nereden bu f?aya teşvik etmekte idi. ıtibaren Kristal lâstikler, Philips 3 dalgalı ı kine vererek şunlan söylemiştir: lup yediğımi sordular .. Ben de sene, Fransadan siyasî mülteci olaViyana, 11 (a.a.) Agerpress Dulles'in beyanatı bu gece gayn Gazinosu ile hiç otomatik radyolu Citroen « Mecliste muhalefet az yer iş rak geldiği sanılmaktadır. Halen soyledim... resmî bir kabine topkîitısında gö Ajansıron bıldirdiğıne göre, Rubir ilişiğim kalotomobili azimet dolayısile ; gal etmektedir. Verdiğim yumurtayı hapisanede bulunan Ladikovvski'nin Dün saat 12 de Vilâyete götürü rüşülmüştür. Fransız vekilleri bu mans'alı âlimler «Salicyamide» a•nadığını kıy1 satıhktır. Bomonti, Sa içiniz ki muhalefetin sesini duyura temin eylediği siyasî ve iktisadi ma len Uğur, Vali Gökaya da gösteril beyanatın Cenevre konferansında dında aspirinden daha az toksik ometli dinleyicimanyolu So. 5052 Ker I bilesiniz.» lumat mukabiünde Polonya büyük miştir. Tahkikat ikmal edilince Fransız Dış İşleri Bakanı Bidault lan, mide ve barsaklan yormıyan, lerime saygılarımla bildirirün. van Garai Bay Ahmed ı Yunusun sözle^ güluşmelere ve elçiliğinden binlerce frank aldığı sanık adliyeye sevkedilecektir. nun vaziyetini güçieştireceğrrj be daha müessir yeni bir ilâç keşfetSabite Tur Gülerman Tarlan. ' sile olmuştur. iddia olunmaktadır. Muzaffer CELÂSUN Hrtmişlerdir. mişlerdir. Baştarafı 1 inei sahifede Uzakşarkın Verdünü adı verîlen «Dien Bien Fu» cehennemi nasıl söndü? milyarlarca frank yutan, ustelik binlerce askerin hayatına mal olan bu müznün harb ne zaman ve nasıl bitecek?.» Fılhakika Cangıl ormanlan ve ç« mur deryaa içinde harb etmdc çok muşkül ve zahmetlidir. Böyle sahalar muntazam tabiye hareketlerini güçleştirir. Toprak jartları, «nsi tuzaklarla doludur. Sonra buralarda dostla düsmanı ayırd etmek muhaldir. UzakDoğunun karakteristiği bu türlü tefriklere minidir. Hindiçinî yanmadasınm üç devletl içinde yaşayan halk aşagı yukan aynı gelenek re âdetlere sahibdir. İnsanlan birbirine benzer. Harb sahası jimdi Fransızlara bağb Viet|nam topraklandır. Kuzeyden gelen kızıllar da bu toprakların çocuklan olduğu halde memlekette bir nevi dahili savas hüküm «ürmektedir. Tıpkı Koredeki gihi. Çarpışmanm gayesi de aynıdır. Kuzey, komünistlerden yardım görür. Güney, Fransızlardan. Fakat daha güneye inildikçe Hindiçinîdeki harbin tesirleri azalır. Meselâ Saygon'da (Fransızlara g ö « doğunun Parisidir.) bütün kafeşantanlar, barlar ve her türlü eğlenc» yerleri. eğer askerlerle dolu olmasa, sokaklarda üniformah geneler görülmese, harb havası duyulmaz olur. Gene caddeler UzakŞark dilberlerile veya Avrupadan buraya macera aramak üzere gelen düskün kadınlarla doludur. Saygon, Paris modasının UzakŞark şubesidir. Orada sık hanımlara rastlandıfı gibi, sokaklann manzarasına hâkim olan yerli kılıklar arasında son moda kıyafetler de görülebilir. Eğlence hayatı bütün canlılıgıyla devamdadır. Her askerin bir veya birkaç sevgilisi vardır. Zaten burada üniformalı olup d« yabıız gezenlere aı rastlanır. Resmî şahslyetler, diplomatlar, yüksek rütbeli subaylar muhteşem kabullerde müstemlekelere mahsus üniformalan veya kıyafeUerile. gayet pahalı cinsinden yan açık tuvalet| ler giymis zarif hanımlara refakat ederler. Hindiçinî cephesinin arka fonunu yanî cephe gerisini ifade eden bu jmanzara jerek Vietnam ve gereks* j Kamboç krallan nezdinde daha ihtişamlı ve daha alâyisli bir hal abr. MesPİâ geçenlerde «su bayramı» dolayısile Mekong nehri kenann, daki Kamboç kraluıın saraymda | yapılan bir merasimde büyük e§ilentiler tertib edilmiş. UzakDogunun ekzotik melodileri arasında kajlabahk bir rakkase grupu hem memleketin efendilerini eğlendirmi| ve hem de yerlilerin «din borcunu» ödemiştir. (Alman basrmndan) Ga'atada diin akşamki 2 ayda 46 apariıman BirAnterikan şirkefine daha petrol arama cinayet soyan hırsız müsaadesi verildi Demirnerde gerisinde kızıiların korkuso Hindiçinide komünisl taarruzu bekleniyor Millet Meclisinin ilk içtimaı için hazırlık Batı Berline iltica eden kadın savcı BerUn, 11 (a.a.) Eski Ro«tock savcısı Bayan Liselotte Fiedler Batı Berline iltica etmiştir. Berlinde Adalet Bakanhğj çerrelerinde, Liselotte Fiedler'in siyasî mülteci olarak kabul edilmemesi için hiç bir sebeb mevcud olmadığı bildirilmektedir. Ortadoguda çekirge mücadelesi şiddetlendi Şam, 11 (Anka) Suriye Zaraat Bakanhğından bugün yayınlanan resmî tebliğde hummalı mücadele faaliyetleri neticesinde Suriye topraklarının sahra çekirgesinden tamamen temizlendıği ve mücadele ekıplerinin ılerde vukubulacak her hangi bir çekirge isülâsını bertaraf edebilecek durumda bulunduğu bildirilmektedir. Diğer taraftan Ürdünün çekirge sürülerinden tamamen temızlendişa haberi önümüzdeki günler zarfında ilân edileceği tahmin edılmektedır. Ayrıca, çekirge sürüleri ile mücadele etmek üzere Beynelrrulel Gıda ve Tarım teşkilâtı tarafından gönderilen bol miktarda zehirli kepek, Akaba limanma vasıl olarak Suudl Arabistana sevkedilmiştir. kıyordu. JeanBaptiste mareşal olaiıberi öyle lüzumsuz masraflarımız oluyor ki! Günler geçti, hepsi birbirinin aynı olarak. Sonra, bir bahar günü öğleden sonra Julie çıkageldi. Şaşırmıştım, zıra Oscar kml olunca ayağmı tamamile kesmisti; yalnız, sık sık hizmetçisini yolluyor, çocuk nasıl diye sorduruyordu. Bahçeden içeri girdim, oturma odasında heyecanla bekliyordu. Beni görünce: «Gelme yanıma, hastabk geçirirsin bana!» diye haykırdı. «Müjde verrneğe geldim sana. Kırk yıl düşünsen aklına gelmez...» Şapkası yana kaçmışü, yanaklsrından aşağı ter taneieri süzülüyordu. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Korktum. «Ne var Allah askına?» diy« sordum. «Kraliçe oldum» dedi «Napoli kraliçesi oldum.» Bunlan sakin bir sesle aoylemlftl, fakat gözleri dehşetten iri iri açtlmıştı. Once, hastalandı da ı«yıklıy«r sandııc. Her halde, bizden değil ama, b.T^ka yerden kızıl kapmıt • » Iacakh. 'Marie! Çabuk gel! Jub'e ha«ta,'» rîjye haykırdım. Marie kcşup geldi ama, Julie e~ nu hemen yanından kofdu: , »Cumfluriyet» in Edebî Xefrikası:69 SÂRAYLARIN AŞR İLÂHESI Baptiste'den ne haber? İyi mi imiş?» « İyi de söz mü! Keyfine diyecek yoktur her halde, yavrurn! Joseph'in dedığine göre, İmparator, ona âdeta medyunu şükranmış, çünkü plânları gayet iyi hazırlamış. Bilıyor musun, Aüsterlitz muharebesine tam bej kolordu girmiş...» Vandet UULTE3CIN bir Ansbach'a gidip baksan bakahm işler ne merkezde.» v Gidemem» dedi. «Oscar'ın boğmaca öksürüğü ile nereye gidebılirim kün (Jevıren Şatodaki uşaklardan biri bana öyle sojlsdi. Eîkiden Hanover'de kral varmış, imparator babamı buraya yollamadan once. Bıliyor muydun sen bunu?» Altı yaşmdaki oğlum bile anlarr'^tı artık benim ne kadar cahıl olduğumu! Cevab vermedim. O tekrar etti: oYa çalgıcı olacağım, ya kral'.» «Kral ol daha iyi» dedım. «Da ha kolaydır.» Paris 14 haziran 1806 Ponte Corvo nerede, bir bilsem başka şey istemem! Fakat, yarın sabah gazetelerden öğrenirim ya. Şimdiden niye zihnimi yoruyorum sanki? Almanyadan döneliberi neler oldu, onları anlatayım daha iyi. Oscar boğmaca oldu, evden çıkar madılar. Evde veba varmış gibi ahpablanm semtimize uğramaz oldular, hastabğı çocuk'.anna a=ılarlar diye korkuyorlardı zıra Piyano ve tavruhareket derslerime yeniden başlamak istiyordum ama, M. Montel, yani şu pantalonlu balerine bile hastaîıktan korkuyordu. Hoş, derse gidemediğim için bir bakıma memnun da oldum ya, kendimi daima pek yorgun hissediyordum çünkü Oscar, hele geceleri, durmadan öksürüyordu, yanımda oLsun diye yatağını benim odaya getirtmiştim. Noeli üçumüz Oscar, Marie ve ben pek yalnız geçirdik. Oscar'a hediye olarak keman aldım ve iyi olur olmaz keman dersine başlatacağıma dair söz verdim. Arasıra Julie geliyordu Geldikçe ce Marie'ye ayaklannı oğduruyordu. İmparator yokken Joseph'in vermek mecburiyetinde kaldığı kabul merssimlcrinde ayakta dura du ra avakları şışmiş. Oturma odasında o, ayaklannı oğduruken ben de, hastahk geçirmiyeyim diye, uzak duruyordum. Julie bütün haberleri bana arada açık duran kapıdan bağıra bağıra anlatıyordu. Bir sonbahar günü: «Kocan Bavyera'yi almış!» diye sesicndi. «Yarın gazetede okursun. Orada bir r A\ usturya ordusile karşılaşmış, yenmiş. Biraz daha sıkı oğ, Marie, yoksa hiç fayda etmez. Kocan büjük bir general Desire!» Ekimde bir gündü, lâf arasında: «Donanmamız olduğu gibi mahvolmuş» dedi. «Ama, Joseph diyor ki, ehemmiyeti yok diyor. Avrupanın efendisinin kim olduğunu İmparator, düşmanlarımıza gösterecektniş.» Aralıkta bir gün soluk soluğa geldi: k Müthiş bir muharebeyi kazanmışız, Desiree! Yarın bin kişilik bir balo veriyoruz. Le Roy bütün adaml rını seferber etti, bana yeni bir eibıse hazırlıyorlar. Şarabî, Desiree. Nasıl?» « Peki ama, Julie» dedim, «kırmızı sana gitmez kl, bilirsin. Jean Julie bu söylediğüni işitmedi. <f Sahi şarabî bana gitmez mi *** sence?» diye sordu. «Joseph'in pek Arad?n haftalar geçti Bahar gelhoşuna gidıyorum o renkle. Sultandi. JeanBaptiste hâlâ dönmedi. lara hâs bir renkmiş bu, öyle diMektublarını kısa yazıyor ve hiç « Aüsterlitz mi? Orası da ne yor. Uf! Marie, biraz yavaş oğ, ne bir haber vermiyordu. Ansbach'resi?» olur! Cevab versene, Desiree!» daymış, Hanover'de yaptığı ıslahatı « Bilmem. Neresi olursa olsun, « Çok bedbahtım» dedinv orada da yapmağa çshşıyormug. ehemmiyeti var mı? Alamanyada «JeanBaptiste'i göreceğim geldi. «Oscar iyi olur olmaz gel» dibir yer, her halde. Fransanın bü Niye izin alamıyor acaba?» yordu. tün düşmanlsrı yere serilmiş artık. « Çocuk olma, Desiree! İmpaFakat Oscar'ın iyi olması o kaSulhe nihayet kavuştuk, Desiree!» rator aldığı yerlerin idaresini madar yavaj gidiyordu ki! Günlerce « Sulh» dedim ve JeanBap reşallarına bırakmazsa oralan nasütten başka bir şey vermedik. Atiste'in yakında memlekete döne sıl eUnde tutabilir sonra?» rasıra da bahçeye çıkanp bahar güceği geleceği alkıma geldi. «Demek Acı acı gülerek: «Doğru» dedim, neşinde oturtuyorduk. artık gelecek!» diye haykırdım. «nasıl elinde tutabilir! Bu son zaJosephine bir kere geldi. Julie de içeriden: «Hattâ ju anda ferle bütün Avrupayı ele geçirdi, «Güllere İyi bakmıyorsunuz» yoldaymış!» diye haykırdı. «Şimdi bu »on raferle ve on sekiz mare dlyt löylendi. bütün Avrupanın idaresi bize basall ile! Allahm ne talihaiz kulu Sonra bana kendi bahçıvanını kıyor, bu ise bir çekidüzen verimislm kl mareşale varnusım! Bin yolladı. Bahçıvan mflthis müsrif mek lsi de ona kalıyor.» leree Fransıı erkeği Ttr, topu topu davrandı. Gülleri de Syle budadı * Avrupayı bırak» dedim, «bi da on sekiz maresal! Neden, ne ki hemen hemen hiç bir sey bızim için artık memlekete gelmesi den ben bu on sekiz kisiden birine rakmadı. lâzım: Oscar hep onu sorup duru vardım! Hem pek de »tviyor ve Oscar'dan hastalık kapmaktan «r yor.» müthis göreceğün geldi, mflthij!» tık kimse korkmuyor. Hortense onu t Ha, sen JeanBaptiste'i diyorMarie: «Bir fincan kakao lç, yat, oğullarile oynamağa çağırdı. Nasun. Ben İmparatordan bahsediyor Eugenie» dedi. «Düa jece fözünü poleon iki oğlanı manevl evlâdhğa dum. Imparator yoldaymıs. ama, kırpmadın, yani.» kabul ettigindenberi Hortense'le Joseph diyor ki JeanBaptiste daBaşımı kaldırarak baktmı: Louu Bonaparte büyük oğullarmın ha gelemez diyor. İmparator yalmz «Juelie nerede?» bir gün tahta geçeceğine dsir haHanover'in değil, Ansbach'ın ida «Sen uyuyakahnca, elbise pro yaller kuruyorlar. Öte yandan, Joresini ona vermiş. Bir orada ka vasına gitmiş olacak. Balo var ya. seph de tahtın kendisine kalacağını lacakmıı, bir Hanover'de. Sen de Elytee sarayının toru »iın»^^ bin düfünuyor. kişilik misafir alayı gelmeden bunların tamamlanması lâzım.» Yattım, rahştsız bir uykuya daldım. Çok sürmedi, Oscar'ın öksürmesi, boğulur gibi çırpınması ile uyandım. Joseph neden kendisinin kardeşinden çok yaşıyacağına emin bulunuyor veya kimse Napoleon'un kendi oğlu olabileceğini ve tahtını ona bırakacağını âklina getirmiyor, anhyamıyorum. Fakat çok şükür. böyle şeylerle zihnimi yorduğum yok! Dediğim gibi. Oscar davet üzerine Hortense'ın iki oğlu ile oynamağa gitti, bir iki gün sonra da steşi çıktı, boğazı ağnmağa başladı, bir şey yryemeı oldu. Şimdi eskisinden beter olmuştu, tabü. Kimse evin civarına bile yaklaşmıyordu: Oscar kızıl a tutulmuştu. *** Dr. Corvisart geldi, Oscar'ın ateşini kesmek için soğuk pansuman tavsiye etti ama, para etmedi. Oscar ateşler içinde sayıklıyor: «Baba! Baba!» diye inliyordu, Geceleri benim yatağımdan başka yer de uyuyamıyordu. Koynuma alıp sıkı sıkı sarılıyordum. Benim de hastalık kapmam tehlikesi vardı ama, Marie: «Bu has Ulığı bir kere geçirenin bir daha tutulması pek nadirdir» diyordu. Oscar'ın vücudü fiske fiske sivilce içinde idi. Dr. Corvisart: «Sakın kaşımasm») diyordu. Gelip bana kitab okuyan kızı son günlerde hiç görmemiştim. Kızila tutulmaktan korkmus. olacakü. Fskat fen» de maag abnası caounı tı (Devaim.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog