Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

12 Mayıs 1954 Amerika İnttbaİarı: 14J Sovyet denizaltılarına karşı Amerikanın yeni hazırlıkları Yaıan: Birieşik Amerika ile Avnrpâ kıta»ı âraslnda kurulrml} bir kdprü var.. Hitler vfe d«nizaltı fiiosu îkinci Cıhan Harbi sırasında bu höprilyü yıkmak LStemı$. muvaffak olamamıştı. Bugün Amerikanın doğu sahillcrinde Norfolk'da üslenmjj olan bir karargâh, bu defa fiolsevik denizaltı filolannm muhtemel tecavüzlerine karşı bu köprüyü korumak için çâlışıyof, nöbet bekliyor! Diinyada Neler Oluyör? i Tarihte Çapkın Kadmlar: 1 öaer Sa*! Cofar Merihte hayat var mı? Eylul ortalarına kadar, arza yaklaşan seyyarenin resimleri alınacak Washington 11 (a.a.) Bu sene Merih seyyaresinin çok müsaid fotoğraflannın alınması mümkün olacaktır. Bu fotograflarla seyyarede bitki yâhud ksnsllann bulunup bulunmadığını tesbit etmenın mümkün olacağı sanılmaktadır. Eylul ortalarına kadar bütün mevsim devam edecek o'.an bu fotograf çekme işine on memleketteki on sekiz rasadhane ile yüzlerce amator iştırak etmektedir. Merih ve Dünya birbirlerine en yakın olacakları bir noktaya doğru seyretmektedirler. Dünya ile Merihin arasındaki mesafe iki temmuzda 39.750.000 mile yahud daha ya* km bir nisbete ulaşacaktır ki bu mesafe 1941 yıhndanberi ilk defadtr ki bu derece azalmaktadır. Beynelmilel Cojrafya Cemiyeti Lowell rasadhanesi Merih heyeti Güney Afrikadaki Bloemfontein'd* çahşmalara başkrm'tır. Mars bu mevsimde geceleri Bloemfontein se malannda hemen hemen Arza amudî bir seyir takib etmektedir. Bir beynelmılel Merih komisyonu Mars seyyaresi ile düni'TTn birbirine bundan da yakm bir sevir tâkib edeceklerl 1956 yılına kadar çahşmalara devam edecektir. Çariçe Katerinâ Derleyen: Hamdi Varoğlu Adı tarihe Süyuk Keteîlnâ diyi geçen bu RüS Çariçesi, Rusyaya ilk defa gittiği zaman hehüz on beş va« şında bir genc kızdı. Teyıesl ÇâfiçC Elisabeth, tahtına varis yaptıgı Holstein Gottrof hanedamhdân Prens Pierre'le onu e\'lendirmek ka rarı vermiş, kendisini bu sebeble Rusyaya çağırmıştı. Fakat Pierre pek çirkin bir gefıcti. Üstelık bece ik^izdi, salakça idi, çiçek bozugu iJi. Katerinâ. kendlsine tahsis edılen bu müstâkbel kocayı görünce evvelâ tiksındi; Elisabeth. iki ğenci. kucaklaşsınlar dive bifbirifle doğ i ru ittiği zaman, K=terins, niîanlısını istemiye istemiye öpmuçtü. Pierre, o tarihte henüz on dört yaşında olmasına rağmen içkiye alıamıştı, leş gıbi ispirtö kokuyorduNüjanhlann bu ilk karşılasması. yal nız Katerinâ üzerinde de|il, v^liahd üzeunde de menfî tesii1 yaratmış; ufak tefek, cıhz bir kız olan Kate* rinadan da, Pierre hoşlanmamıştı. Ne ç^re ki. Çariçe Elisabeth, ikisine de danışmak. muvafakatierini jlmak niyetinde değildi Onlârı birbirile başgoz etmeyi aklma köyniuştU; evlenmekten gayri çareleri yuktu. Zifaf günü yaklaştıkça, Kâterina'nm yüreği helectnla dollhrğâ başbyordu. İçine tiksinti veren bu çirkin erkeğın. o gecenin şerefme kimbilir nc kadar (azlâ içip ssrhoş olacağını duşünüyor. onun hoyrat elleri altında kimbilir nasıl hırpalanacağını t.hayyül ediyor, ürperiyordu. Ama, korktuğu başına gelmedi. Grandük Pierre, pek şatafath geçen duğünde sızmcaya kadar içmiş. yatağa girer girmez derln bir uykuya dalmıştı. Ertesi günler de, zifaf gününden farksız geçti. Veliahd Pierre, karısile birliktı? odalarına çekilince onu alnından öpiiyor. yorganı kafasma çekip sırtını dönüyor, horul horui uyumağa bashyordu. Yüzü çiçek bozuğu, &ğu Upirta kokulu genc kocaslnın bu halınden, Katerin3 ion derece memnundu. Lâkırl Çariçe baska turlü düsünüyordu. Araâan aylar geçtiği halde Katerina'nm cs'lar tahtına bir küçük vaıis hazirlamak niyetinde olm dığını görüyordu Bir giın onu bir kenara çekrrtif: Kız.m, demişti. bir küçük ve«liahde ihtiyacımız var. Müs'.akbel bir çariçe, bünu düşünüp dünyaya bir erkek evlâd getirecek kadar zekâ eseri gostermelidir'. Katerina'nm EonTalan, kendisini bütün dünyaya büyük unvanile tanıtmış olmsı boşuna değildi Daha O tatihte bile »eytan kac?r zeki hir kızdı. Çaricenin ne demek iatMliSini an'amakta güçiük çektrc* misti. Ne sbylesih ki, bu ikaia asıl ihtiyacı olan kend:si değil, bizrat kocası ir'i Maam'fih o da büebütün kahahntli sayilatnâzdı. Tabiat Senc Prcnsi kusurlu yaTBtmistı. Ufak bir cerrahî amelive il« giderıU mesi mümkün olmakla bersber, bu yradıhş kusuru onun züfrlytt vft« tiştirmesine engel teşkil ediyorîu. Saray cerıahı Boerhave, bu müdahaleye bir çok defalar teşebbü» etmiş. ancak Grandükü ran itm«ğe muvaffak olam?mı«tı. Katerina'nın, Çariçe t=rafından gösterilen arzuyu yerine geHrmek için bir tek çaresi kalıyordu: Sarayda bol bol mevcud gene erkek* lerden, kendisine bir âşık tedarÜt etmek. Çarlar sarayına geldiği günderı* beri, kendisini meftun bakışlârla süzen iki genc, mlutakbel kıaliçenin gözünden kaçmami|tı. Leon Narişkin ve Serj Soltikof isimlerini taşıyan bu iki yakışikh genc, Katerir.a'mn kuzer.leriydı. Katerinâ, bu iki gencten bi:ini, gözüne daha gürbüz. daha ateşli gözüken Soltikofu seçmekte gecikmedi. Aradan henüz iki ay geçmişti ki, Çariçe Elisabeth'in emeh tahakkuk etmiî bu lunuyordu. Katerinâ, çarlar tahüna bir varis geti; ecek duruma girmiîti. Yalnız. işın biT muşkul tarafı ka'.ıyordu kı o da Pıerre'i, bu çocuğun babası olduğuna inandırmak, yani çocuğu veliahda yutturmaktı. Katerina, ne kadar zekj olursa olsun, her halde, eli eiine degmemiş bir kocaya, başk=sımn çocuğunu kendı. Buna mukabil okuduğu bir küçük haberden ağzı açık kaldı: Bu haberde deniliyordu ki: Kamyon şoförlüğü eden bir sivil Altıncı sokaktski polıs merkezine geceyarısına dofru müracaat ederek üç dört saat evvel C. caddesinde bir jipe istemiyerek çarpm.ş oldugunu ve soğuğun tesiri altında muhakeme';i zayıflamış olduğu için kazayı müteakıb durmayıp yolunâ devam etüğini, fakat sonrâdan düşününce hareketinin ne kadar kötü oldugunu idrak ederek hâdisfeyi haber vermek içia geldiğini söylemiştir. Gazete şoförün ismini yazmıyordu. Hubeıt hâdiseyi tahkik için polis teğmeni Dedecker'e gitmeye karar verdl. Az kalsin hayatına mal olacak bir kazanın kahramanı olan adamla görüşmek kendisine entere san görünüyordu. Hubert, gazeteyi yatağın üstüne attı ve kahvaltısım yerr.eğe başladı. Karnı da acıkmıştı. Birdenhire düşündü. Garson tep siyi getirdiği zaman neden hiç bir şey söyöierrtemişti. \Vinter'lerin kedi zehırlenmesi derhal aklına geldi. Strikninin tesiri altında kıvranan hayvan gözünün önünde canlandı. Bu hatıra derhal iştahını kesti. Kalktı, telefonu açtı ve Danimarkalı dostları çağırdı. Ole cevab verdi: Karım çok bitkin bir halde. Yatağından çıkmıyor. Vah vah! Geçmls olsun. Bizim deli kıı ne âleradeî mi dört saat ancak geçmişti ki, Gregoire Orlof. kendini Çariçenin kolları arasmda buldu. Çariçenin duyoruz. çünkü bu arada Eiisabeth olmüş, taht Pierre'e kslmıştı. Gregoire Orlof, her baklmdan, Ktnina'yi eski j^Akrından hiş birini aratmıyacak kadsr rıaditttaHı Ne var ki. Çariçe'nin saadet : ni bir üz'VU hâdise btılandınyofcu. TıpVi i'.k s?k marpr?'inda clduâu gibi, Çsrıri. btı defa da. bir ;abancı çocnğu bilmiverek ba|rına basması ihtimsli belirmiştl DaVıa doğrusu, kan koca. çoktanberl ayn yaşadıklan için, bu sefer bu ihtimal de yoktu. vaziyet çok tshlikelivdi. t'te Gregoire Orlöf. ÇaHçey» olen b?slıl'ğını bu hâ^ise münaseI betile isbat ftrsatını bulmus, KaB»hük Kateritta | terina"ntn kalbinöe aşk ateşiri tudininmit gibi kabul etürmenın, hiç | tuçturduktan sonra. arka arkrya ki facia ile, bu aşka na bir iaman bulunamcmış olan UBUIÜnu icad edemezdi. Çarssiz, ba^ka bir usul bulmak | Katerinâ. gebeiiğini uzun lâzım geliyordu. Cerrah Boeıha\ e. d # t gaklsmsğa muvaffak oldukt<)n Çariçe fclisabeth'in çok sadık aöa s o r ı r a < n ,hayet doğum sencüariia ^ r i lmi,ti. Karmıydı. Katerinâ, Çariçe ve o. baş favrllnarak v a | i ^ğ, g a v r i m e ş r u ç o c U f u b şâ Verip bir tertib hazırladılaf. n m d a Pierrs'i zil»zurna sarho? edip ame d ü ' g ^ m J L » ÜÇ. be, s,,t liyâtı yapıVerrneyi kararlegtırdılar. v a r f l ı O r l c f > d a k t o r l a b e r a b < r r > o n u n Mukellef bir ziyafet haiırlandı. b a ş u c u n d a b e W 5 v o r d u . D o g u ^ , Pierre. şişeler dolufu alkolü mideye k M M m a n k a l d l ğ ı n ] 5 ğ r e l , H c e indirdi. Yemeğ>n sonunda koliannl O mssaya day d«, bgşını kollarına ya» lof'un sarayı yanıyor haberi duUdı, sızdı. Öyle derin bır uykuya yuldu. Sarayım, Orlof kendi elil» delmıştı ki, neşterini alıp masanm tutuştutmuştualtına süzülen cerrah Boerhave, on Çar Uçüncrü Pierre'in, yangını beş dakika süren ameliyattan sonra sevretmeğe bayıldığını. bu levkten sofranın âltmdan çıktığı zâmân o. yana Nertm kadar sadist olduğıj^u halâ horul hörul uyUyurdu. Ame btlivordu. Çan «araydan dışan fırliyt olduğunun farkında bile de lâtmak İçin, kendi «srayına kundak ğildi. sökrnaktan daha mükemmel bir Pierre. bu say«de, tabiâtirt. döğuş care bulunamiyacağını düşünmüı, sırasmda kendisinden esifgedifi im tereddüdsüz bu işi yaptnıştı. Çarın tiyaza erlşmişti. Gene bu sayede. vangın sevrl ile geçifdi|i blr krç yedi ây sonrt dtinyaya gelen ve sâat zarftnda da Kaferina çocujhl'» vaktinden evvel dofdufü iddhsile deSur^u. Çann ruhu bile duymaclu kucalprıa verilen nur topu gibi bir Bu fedakârlıgına mükâfat olarpk, evlâ^a sahib oldu. Orlef. KateTina ile birlikt», a«neKaterinâ, artık günahınin ta lerce stiren ateâll bir aşk hsy?tj clını tatmıstı. Soltikof'u v iiiegi Çar vaşSHı. Bunıın netlcesl, Çar ÜçünaıİDEine bir f rd ilâve eUnekten iba cü PieiTe hesabına çok facialı ol» ret bir erkek saymakta tereddüd rH!. Greegorie Ogostermedi, onu posası sıkılmı» bir limon gibi bir tarafa attı. Aşlfte kardeşile beraber, bir gün, malyctgözlerini s?rayın içinde dolaştırdı. lerindeki askerlerle sâfaya gi;p Kısâ bir zamandanberi. Çar sÇan yakalâyarak bir manastırs tırâyına. peri padisshının oğlu kâdâr kamatarı. sonra, Çaf firâra te?ebbUf yakışıkh, fidan beylu. tenis omuzetti bahanesile canma kıymalnrt, lu. Polonyah bir genc asılzade gelçarîar tarihinin en ksnlı sahnelemiîti. Adı Statıislas Poniatovskl 6rinden birini teşkil eder. lan brı Polotiy?lı pencin, Katerinya Uçüncü Pierre ölüp de Katerigöz koyduğu bütün halinden belli olUyordu. Mıistakbe] Çariçe, Pani nâ tek başma koca Rusyanın hâatovaki'ye ccearet ve ujnid vermtkt*. kimi olduktan sonra, Orlof tahamgecikrnedi. Bir gece. ikisi bhlikte möl edilmez derecede kıskanclığa kayıkla gezmeğe çıkmışlardı. Po başlamiftı. Çariçenin ne kadar çapnatovski, bir aralık, Katerina'nıw km ruhlu, ne kadar erkek delisi ellni tuttu, dudâklârtna geftSrdJ*1 bir kadın oldugunu biliyordu. Bu tapınırcaeır.a öptü. Katerinâ zaten arada, Potemkin iaimli genc bir bu sessiz itirafı bekUyordu. Dudak albaya gönlünü kaptırdıgım da larını genc Polonyalıya uzattı. Bir farketmişti. Çariçe, «sray mabean içinde, yalpalı kayıkta, kendile* yincilertnden olan bu Potemkin'e, rinin birbirinin kolları arasmda bul Firatile prenglik, mareşalhlc, ordu dular. başkomutsnlığı, büyük amiralhk, Bafvekillik, Azof, Krim, Eeterhan Ksterina »rbk işi acıtmağa başlamışü. Poniatovski'yi büyük Mr valiHkleri. Kazak ordulan seraskerll ipti'â ile se\mİ5 olmasına rağmen ği, daha bunlara b«nzer bir «ürü bu sevgi bir kaç haftadan fâîla sür unvan ve rütbe tevcih etmişti. Amedi. Polonyah asilzadeyi daha ma Potemkin, Çariçe ile pek fazla başka saîay adamları. sonra tesadüf sürekli olmağa vakit bulâıruyan blr eaeri olarak genc grandüsesin kar aşk maceratı geçirdikten lonra, z«şisma cıkan ayak tskımı insahlar hlrlenerek öldü. takib ettj. Bunların çofu blr günlük, Artık, iyiden iyiye yaşlanmağa hattâ bir kaç saatlik âsıkîardj. Ka baflayan Katerinâ, mütemadiyett terina'ftfn nayâtmdâ, stirâtll bir yeni yeni aşklar ararnak gevdasma gevid yapıp gidiyorlar, bir gün son düsmüştü. Bir müddet, yeni âşıkra unutuluyorlar, visaline nail oliarını gene aakerler arasından s«çdukları müstakbel teht vsrisinin ti. Aleksuıdr Lanskoi, aonra Alekhayalini, yarıda kalmıs bir rüyânın en tevkli safha«ı halinde, için sandr Korsakof, birbirlerini takib ettiler. Bunlardan »onra, bir tenor, için tema*a ile yetiniycrlardı. bir süflör, bir dan»ör, bir polli, Katerina'mn hayatında en büyük sırasile, Katerina'nın gelip geçid rol oynıyan erkek Gregoire Orloff göîdeleri oldular. Çariçe. blr araoldu. Bu ad»m, General Şuvarofun lık, blr zenriyl bile âsıklar defteyaveri idi. Bazan generalle birlikte, rine yazmaktan çeldnraedİ. Bütün onun metıtsi olan Prerues KuraUn'bu adamlar, Katerinanin huzuruna in evine devam ederdi. Son derece çıkmadan önee doktor muayenesinçapkm bir adam olduğu için, Prensetı ç;bucak ba?tan çıkarmıstı. Şu den geçiyorlar, sıhhstleri tam olvarofun bu ihaneti haber »ln.ası, duğuna dair rapor âlıyorlardı. rnetretini kandıran yaverini adamlanna döğdürmeğe teşebbUa etraeti, Orlofun, kendiıinl töpadan geçirmeğe hazırlanan on iki uaağı tek başına yere sermesi, Katerina'yi bu dev yâvtusu erkeğe meftuh etmeğe kâfi geldi. HâdUenin üzerinden yirBüyük Katerina'nın son «evğlHsi Pren» Platov Lubof oldtı. Gene, güzel, «ârif, muiikişinas bir âdamdı. Çariçe. günün birinde, bu geno â|iğın kolları ârâsındâ, fücceten öldü. O tarihte âlbniş dokuz yaşmda idi. SACLANT... Küzey Atlantik Paktına dahil bulunân bu komü» tanlığın hedefi. Atlantik Okytnügunda muhtemel bir düşmanın t*ar ruzlanm defetmek, münskale yollannı açık tutmak! Burada Türkiye temâil edilmiyor. Çünkü yalnız Atlantik Okyanusuna sahili olan üye devletler subay göndermışler, valife alnuşlar Dünya efkân biıi pek tanımaz. biKimle fazla meaşrul olmaz., daha çok dikkatini ParisU General Gruenther'in karargâhı üzerinde toplar. Halfrukl orası da, bizim karargâhımız da, aynı aalâhlyetleri haiı bir şekilde NATÖ emrinde bulunuyor! Birleşik Amerikanın Virjinia eya letinde bu üste bize lzahat verftn Amerikah bahriye subayı, durtımü «çıklamakla iktİfâ ettiğİnl kaydediyor. Atlantik Paktı memleketleri efkarı umumiyesinin bu unutkanlıgına, lakaydiüğine alınıydrlar mı* Evet demlyorlar, fakat kflskün olduklan da belli olrtıuyor d«fil. Bir bâkıma hâkian var. General Gruenther'lrı Avrupadaki genel karargâhı, tavaa halinde ffiuazzam Amerikafl MnayliAdcn yardım, silâh bekleyecektlr. Blr toraftan bu yârdımın, diğer taraftan askeri takviyelerin yeni dünyadan Avrupa kıt'asına ulaşabilmeleri ise Norfulk'daki bu karargâhln bafatııına bağlı... Demokrasileri yıkmak ve tamamile işgali altına alabilmek için Denizcilık Bankasının Salıpazarindt yaptırmakta olduğu Hitler'in basvurduğu tâbiyeye yare büyüklüğündeki antreponun temel hafriyatı nn Bolşevikler de başvuraeaklar 80.0Û0 w mıdır? Yakından takib edilen Sov ilerleme' yet haaırlıklan bunun muhtemel u inşaat için yâpılan »ondtj ameliytti «örülmek;olduğu hissini uyandınyor. Krem tedir. linin mühim sayıda denizaltı inşa ettiği, bunlann uzun menzilli şnörkel tipinde bulunduğu inkâr edilmiyor. îstihbarat kollanmır dalra! nırett» çalışmakta, burada toplanafl rapörlar kıymetlendirflmekte re onâ göre de mukabil tedbiflefîfi aJınmasma d*ğru gidilfnelcte&ir. " 'Karargâh iözcusü, *uyâ sabun* dekunmayan izahat veriyor. Fakat defliMİtt harbine kar$ı bilhassâ hazırlık yapılıp yapılmadığıttl idyleyerniyor, bundan bahsetmiyor. Yâlnız genel kaTargâhın Ktırmay Başkanlığına bir dtnizalb htfbi eksperinin getirilmiş otması söylenmiyen bir ÇOk •.•yleri izaha kâfi .. Amiral Huffman, Ikinci Ci Ihan Harbinin devaıru boyunca d# buıtlâfdârı Çöjuni hâvâlarda ra»t (ettiklefl gerniler* kat'tyen icımı! nısaltı filoların» komula etmış. lamıfük. " " yorlar, bunları derhal «konserve daimî rorette bu sahada ftlotu» na devredip, yenilere yer ıhtisas sahibi olmu|. Norfolk'da âynı zamândâ. yalrlıl açıyorlar. Birleşik Amerikanın değil fskat i îkinci Cihan Harbinin kahramanMaryland eyaltfinde Gleen L. ! dünyanın en büyük deniz üssü bu lanndan Misaouri zırhlısını sorduI Martin fabrıkalarını gezerketı, lunuyor. Esasen NATO Atlantik k i fum zaman, onun da konservelik (!) j Bolşevık deniîaltılan ile ne kadar I rargâhının burada kurulffluş olma oldugunu »öylediler, hayret etmemek elimde değildi... iyakjndBri roesgul olunduğunu mu sını n «Cb«bi de bu degil mi? Savaş standardını muhafaza ede| fahede etir.iştim. Burada «DenizSACLANT emrinde halen, derI altı katleden uçak» tan bahsetmif' hal kıJllanılmaya hâzır deniz bir bilrnek için sarfedilerl bu gâvrei, ler ve daha sonra bunun hazulan' likleri mevcud değl,, sâvâş hâlinde fedakârlık, Atlintik köprtisünün 1 denizaltılanna dayandığı I djğı binâlan gezdirmişlerdi. Bu bunları. komutanltgâ bağlı devlet Hitlef jtayyâreye bir bâîıfın adını vermiş ler temin «decek. Fakat hemen gibi bolşevik darbelerine de dayajler, «Mâfİln» diydflsr. Bu uçâk. cffadaki Amerikân doflânrna bıriik nacağına, Ametika ile Avrupa arâ, denizâltıjl buluyor, râdâtlâ torpil. leri herhangi bir tehlike ânında smdaki yolun kesilmiyeceğırle ışaretlerdir. ! füze atîyor, hasmlni kstlediyor. deflize açıJmaya ha»r... SON | Bifleşlk Amerika dofıanması bu Bu donanmayı. modern deniz har jacayib (balıktâfl) çek şeylw bekh jbınıfı ıfıkışefına tamamıle ayak uyTASHÎH Dünkü yazımın. Penta|yor! IdurmüŞ bir şekilde bekletiyoflar, goh'flâ yanlış bir haritaya dair «ı«mının baıı satırları karıştmstır. Ozur Norfolk üs«ün« geldiğimiz urala, itesırli savaf yspmaaından şüphe Dettlzcifik Bankasının biiyiik anlrtpoıu j diler, şu şekilde tashıh ederım • Öasın konferansı uzadığından ara verfliler, kâhve ikram ett'.'er Bjnu fırsat bllertk yerimd«n kaiktım. hantaya >aklkatım. Yanlış ı leketımın hududları hakıkaten yanhş . , .. Hat&ym „.. sr.avaUtnn kavujtuğu tarlhtfn evvelkı »ınırlar gBruluyor... Pentagon binbaaılannd'an biri ile tatlı tatlı munakaşaya başladık. D«dlm ki: NATO'yu haritaîarınız MTiflatmıjlâr, u.velerden blrine ald genıs bır toprâk parcasını Atiamik paktı dıjında bırakmıslar, halbuki orada ga>et mııhim bir us de var' ^JeeerP d«dl. Haritavı gösterere*. iz*hât verdim, d*r4 yandım. D»di kl: Görmüyor musunuz ki bu harita e«ki blr hariUdır? Bdyl« modern blr binada .. .. Ö S C. lpnotizma ile diş tedavisi D«flim kl Cüneşte muazzam bir infilâk vuku bukhı New York 11 (T.H.A.) Uzun senelerdenberi güneşin hareketlerini tetkik eden Amerikan astronomları bir kaç gün eyvel güneşin üzerinde muazzam bir înfilâkirı vukua geldiğini tesbit etmişlerdir. ı Tetkiklerde bulunan ve vak'ayı , tesbit eden astronom heyetine men sub bir âlim, infilâk neticesinde bi; hidrojen bulutunun yükseldiğini açıklamıştır. Zsa Z»a Gabor evlenemiyor 9 EYIÖLDE Kah \ t Buı dolabuu kadAr tülıin eş> a t i l t 10 DÖŞEll EV BİRDEN f lfarinıu cüzdın jlanlar bu kura\a da prtrler. 2E235DD YAPI ve KREDİ BANKASI CUMHURİYET in Macera Romanı l Laborant Bayan Bir iabrikanm iâboratu^ıında çahştınlmak uze.e ba\an Aranıyor ••1 » lâboranta ihtiyac vardır. Taliblerin her gün 432Z6 41964 No. ya telefonla müracaati. Burbank (California) 11 (A.P.) Sinema artisti Zsa Zsa Gabor, diş tedavisinde yeni bir devir açaV •: mevcuddur. 1J... dün gece beynelmilel hovsrda Por , cagı 'kansati ' . Dişçiler yıllık toplamısına. "ipnofirio Rubiros'nm hususi uçağı ile New York'tan buraya gelmiş ve tizmacı dişçiler birlıği» de katıla,cakUr. gatetecilere şunları söylemistir: « NiSânlandık. fakat şimdiİik Asyadaki arslanlar evlenmektetı bahsedemeyiz, çünkü , ik'miz de serbest de|iliz.> ]' "Rajkot (Hındistan) 11 (Nafen) Zsa Zsa aktör Go'ge Sanders'den ' Asya kıtasmda hâlâ arsl"nİ!»rın bu ayrılmıs olrhâkla bercber bir sene luncîuğu tek yerin Gir ormanı oldu evlenmeme cezası f lmıştır. Rubirosa ğu bildirilmektedir. Hindistan hüise henüz resmen karısı milyoner kumeti bu havalinin kontrol altına korunması Bârbara Hutton'dan ayrılamamıştır. alınmEsı, arsl?nlarm için gereken tedbirlcri alacağmı Danimarka İsveç bildirmektedır. Böylelikle burada hayvanları koruma politıkası takib köprüsü edilecektır. Kopenlıag, 11 (Nafen) DaniAsya kıtasının başka herhangi markalı ve İsveçli mühenclisler, iki bır yeıinde arslan olmadıgına bilmemleketi birleştirecek ol n n bir hassa işaret edılmektedir. tünel köprü projesini ilgili hüDünya nüfusu durmadan kumetlere sunmuşlardır. Bu köprünün 6 kilometre uzunluğunda olaartıyor cağı ve tünel ile bivhkte 30 milyon Londra ll (Nafen) Istatistiksterlinge m?l olacağı kaytîedilmekçiçlerin yaptıkları araştırmftlara go» tedir. re. 1980 senesinde dünyp.nin nufuMüzelik otomobillerin au 1900 nüfusunun ıkı mislıni bulacaktır. yarifi | Doğurr.un sıkı bir şekilde kontrol Lor' \ 11 (Nafen) 1906 sene I edılmesine rağmen dünya nüfusulinde Iıigjl eıede inşa edilrriş müzelik otomobiller arasmda btr ya • a n ] 8 ş ; 1 : 7 l a k t a d l r . B u n u n de, rış teıtib edılmıştır. tıb sahasındaki seri inkişaftır. DoBir »ahte doktorun marifeti ğum sırasmda da ölen çocuklann savısı son derece azalmıştır. Adana. 11 T TTelefonla) KarşıAda. Fakst gıda maddelerinin, nüfus yakada garib bir hâdİ9e olmuştur. artışı ile aynı nisbet dahilinde artBu mâhdledeki gecekondularda o madığına da işaret edılmektedir. turan ve kimsesiz bulunın Havva Bir kedi düşmanı Cafer âdında bir kadın hatalanmıstır. Havvanın hasta'a'ır.jğjnı hamahkum oldu bfr aln Gazisntebii AbdüF.sn Y'lrraî. kadınm evine g.rerek: ı Bı n , Londra 11 (a.a.) Bir Lordra doktorum" demiş ve nıuayenc e ı gazetesi idarehanesinde çalışan Edc%'cftğini söylemiştir. Havvfvı mua gar Stevens adında bir adam, bir yeneye başlıyan Abdulia'n Yılrr.iiz. , kedi yavrusunu çalıştığı gazetenin işı tecavüze kadar götü nıü<, ka , kalorifer kazanma atarak öldürdüdının şikâyeti üzerine yakaianm^; ğü için üç ay hapse mahkum oltır. i mustur. | de kovulmuş. Annesl Rose, kızınuı i tahsilini ikmal edebılmed için bir kumaşçi dükkânında çalışmaya baş I lamış. Facıa vukua geldisi z?fnan ' Betty on yedi yaşında imiş. Babası bir farhoşluk krızi esnasmda kızını kirletmiş. Bunun üzerine herifi timarhsneve koymuşlar On dokuz senedir hâlâ orada imiş. | Dahd fazîa ar.latarrnyan Betty itiI raflarını burada kestı. Hubert, kı| zin krizler esnasında «olmaz baıbacığımı) derr.esinin sebebini şimdi | anlcmıştı. Hubert oda kapısının kapandığını îşitti ve odasına döndüğü zaman | kahvaltısmin gelmiş oldugunu gördü G bi d tiiti Hubert bir rob doşsmbr gıydi Kav nar kahveyi fincana boşalttı. Tepside tereyağ sıirülmüş kızaımış ekmekler, bir sahanda da jamponlu yumurta vardı Yemeğe oturmadan evvel «Thule Taymis» ismindeki gündehk gazeteyi açtı. Başlıklara bir göz gezdııdi. Beynelmilel vaıiyptte bir salah ihtımalinden bahsediliyordu. Thule için malzeme getii"mek üzere Amerıkadan hareket etmiş olan bir uçaktan yirmi dört saattir haber olmadığı haber veriliyordu. Piktufik bulvarile C. eaddeslfıln kavşak yefinde bir traflk kaza»ı, Thule'deki asfjlt fabrikaünda bir iş kazası. Sianby Norman'ın intiharı hulâsa olarak yazılıyordu. Hubert «ırtından rtıcaklanmış olan Charles Plaster'in ölümüne dair olta havadisi bosuna aradı, bulama Londra 11 (Nafen) İnaılız di|çilik cemiyetinin yapaca&ı yıllık toplantıda ipnotlzma ile diş cckilecektir. Bu gösteri hususî surette hazırlanmıştır. Verilen malumâtâ göre, bir hasta ipnotizma edilecek ve sonra da, normal tedbirlerden hiç biri alınma dan, hasta bulunan bir dişi çekileceV.tir. Hastanın hiç bir şeyden haberi olmıyacağı sdylenmfktedir. Diğer taraftan gene ipnotizma ile dis tedavisi mevzuunda ba=ka tecrübeler yapılması beklenmpktedir. ada ipnotizma edilmiş bir kı, B u ı dlsindeki çürük tedavi edılez l n ' • Hastalar umumiyetle di» çü . tedavisinde kullanılan makinclerin âsabı bozduğunu ileri sürmelctedirler. Ş Şımdi ipnotizmanm melctee p Bill! İgte siz de mostralık oldunuz. Kan hındiyse çorablanfıız'n rengile, donunuzun markâsını bile söyliyecekti. Ve gülmeğe başladı. Kalm kaşları buzülrrsüş. gözlermi örtüyordu. Hubert, Danimarkah kadınm en: d şeli nszarları altında sıkmtl ile külpğının arkasınt k:şıdı! Anlamıyorum. Thule'deki emniyet teşkilâtı bütün bu durumdan mesul değiller midir? Ole Wınter cevab verdi: AJTII şeyi ben de soruyorum; ama eğef siz söylemefte Idinlî beh de btl bâhfl açmazdiffl. Karin konuşmak için ağzını âÇtı. Sotıra Vazgeçti ve kahveyi finc ttlara boşaltmağa başladı. Bu es« nada evin içinde dehşetli bir şa* mata oldu. İki erkek birdenbire yerlerinden fırladılar. Karin'in elindeki toprak kahve ibriği yere düştü. parça parja oldu. Kahve yere laçıldı. Û*aı müştü. Yansı yenmiş bir çikolata su doldurdu ve bir avuç meyva toparçası da kendinin yanında duru îunu içine atıp içti Winter'lerde yordu. Bu parçada kedinin dij yer mutadından fazla içmemiş olmasına rağmen midesi çok bozuktu. leri görülüyordu. Hubert sükunetle: Winter'lerin kedisi Sıami'nin zchir Ole. sizin kedi, Miss DönO lenip ölmesinden bir saat sonra vanın yerine zehirlfindi. B&tty'yi bir «ruh tahlili>> tecrube Polisc haber verelim, dedi. sıfie ikfıa etmişti, hattâ Betty bu işe umduğundan daha kolayhkla Hubert mâni oldu: Hayır hayır • haber vermeyi razı olmuştu. Hubert bu kadar koTürkçesi: B. F. | niz, siz işi bana bırakın! lay ve çabuk netice alacağmı hiç ümid etmfrmişti. Piiamssını çıkanp Siami! diye haykırarak dışarı Çınglrakll saat kurulması bitin duşun altına geçü. Once sıcak. sontrladı. ra soğuk bir duş aldı. Soğuk duşun Hubert de ârkadmdan. Siami ba , ciye kadar kaldı. Hubert homurdandı ve >ataktâ tesLile dişleri takırdıyarak kuruğırıyordu. âma Betty de beraber. ! landı. Vücudünde bir zindelik hisÇünkü ikisinin sesi de işitiliyordu. öbür tarafına döndü. Sonra elini setti. Hattâ dimağı bile daha iyi işelektrik düimesine uzattı. Oda ayOle ile Hubert kızın odasınâ girlemeye başladıdi'er ve gırer girmez durup kaldı dınlandl. Betty'nin poifcanaliz tecrübesinBir kaç dakika uyku mahfnurlular. Kedi ttiylerini kabaftmış, gözleri ğile yatakta hareketsiz kaldı. Son de ahlatüğı garib şeyleri hatırladı. hrlâfnı*., mtithiş Ihtilâçlar içiride ra bır gözünü açtı. Betty'nift de Hukikaten çoçk garib şeyler! Betty nin yatağının yanma oturyerde kıvrâhıyordu. Birdenbire tit kanştığt tatsız bir rüyaftitt hâlâ teduktan sonra: siri altında idi. redi ve söflrâ hareketsiz kaldı. Aklınızdan geçenleri bana anGöîlerini açıp masarun üstündeOle: Aman Yarabbl! Ne oldu bu ki SâAte bakU Dokuz saat deliksiî latır mısıniî? dtmişti. Hattâ butılar uyumu|tu. Lâkln hâlâ geceyansın {ize çok aptalca şeyler gibi gelse havvana? dedı. Otlsi de yatağında oturan Betty dan senra Wintet'lerin evinden geç bile.. hepsini anlatmıE. KJZ önce mukavemet etti. Ehemye baktllar. Klîifl sâçlan dârm« vakit döndüğu zamankı kadâf yor* trtlyetâlî şeyler anlâttı. Sonra Güdafındı ve zanfır Mngtr titrlyördu. gundu, Dahllî telefonu açtı v< kuvvetli ney Kârolifia'da Simter'de blr sineDanimarkalı biraı da hiddetllee: Ne oldu ku*um? diye bagırdı. bir kahvaltı ısmarladı. Sonra n u ma müdürii olan babasmdan bahBetty yatağıhda geriye çekildi ve retlv yorganı atarak yataktan inji setmeğe başladı. Ttırafları devam H»v AUah! Ne bu yorgunluk. ettıkçe babası menfur bir canaVar sonra yastığına kapafııp hıçkıra hiç Başı hâlfi kaîan gibi. bacaklerı da olarak canlandı. Islahı gayrikabıl kıra ağlarr.aya başladı. Bilıtıiyorum; bilmiyorum Ak uzun bor kosudan çıkmış gıbi tit bir ayyaş olan babası her akşam rekti. Garson geldigi zaman içeri eve döndüğü tam an kansını ve kılımı kâybedeceğimHubert yaklaatı, çikâlata kutuau girebılmecı İçin kapınm türgütunü I zını ddverml|. Bir müddet »onra dökrui çekü ve banyoya girti Blr bardak | alkelik olnaundaa doltyı Isindao îyidir. Demincek uyandı. Kalk Beni teyid ettiniz! mak istedi. Yatakta kalmasını tav Neden bu bahsi açtınız? Ne siye ettim Ben de kahvaltıyı ha oldu* Albayın sesind* bir endişe zırlıyorum. tonu vardı. Size bir hizmetçi lâzıru. Gelir anlatınm. Bugün karar Evet' Gazeteye ilân verece gâhtan geçeceğim. ğim. Sizi ne »am&n go'receğiz? Olur, olur. Bugün de yeni bir Bilmem vallahi! Öğle yemeğmi beraber yiye hâdiae var. Tabiî duymadıntt. Ne oldu? !im. Söz veremetn. Belki subaylar Bif ffluhsbere anbâşısı.. Dan mahfüine gidip soyle bir dolaşırım. Şower adıftda... Siz biürsiniz Allah kolaylık Hubert hemen göılerini kapadı. versin. Affedersiniz >nımurtalar ka Bunun olaceğını evvelden tahmin tılaşacak. Bana müsaade. Allaha etmeci lâzımdı. Çocuğun çilli yüzü \ ısmarladık. gözlerinln önüae geldi. Afkasından Güle güle.. Ole! «bu akşam c Miss Subway» ile ran Hubert telefonu kap&dı Betty <Jevum var» dediğini hatırladı. Aliyileşmeğe başlamıstı. Sugün de ^ psikanaliz tecrübesine devam eder bay devam ediyordu: ... Biri zehirliycek öldürmüş. se büsbütün muvazenesi yerine se1 Striknin ile zehirlenimş olması çök lirdi. 1 Telefonla karargâhı aradı ve al muhtemel. Hubert: bay "Hılton» u istedi. Ben Bill Betsford! Ben sizi öğleden evvel gellr Kudahdan: gSriirüm. Ben gellnciye kadar Plas Bir saniye! dedikten sonra te ter'ift doSyasuıı enirediniz de siz» lefondâ blr tıkırtı işitildi. Hubert getirsinler. kumandanın hususi hatta geçtlğini Kolay. Beklerim Simdilik Alîah* anladl. ısmarladık. Bonjur.. buyrunl Hubert düşunceli bir halde teîe Bonjur albay. Dün akşam VVinter'lerJe idün. Miis Donovan fonu kapadı. Demek ki Dan Şoiçin gündtrdiğiniz çikolatalar geldi. wer de ölmüşta ve bur.un aynı sebebden ileri geldiği muhakkaktı: Albay lâiını kesti. Ne dediniz? Çikolata mı? Ben Her halde çilli onbaşı Piktufik baMiss Donovan'a çikolata falan gön rında söylememesi ve gizli tutması dermedim. Ne münaıebet? jlaaun gelen jeyler »oylemiçti. B«B d* 9yl« taimin «tmlfthav 1 (Arkan vaı>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog