Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUttfîTtf Maytı 1954 Said Faik evvelki gece vefat etti Âmatör lig maçları Amatör birind küme lıg maçlanna dün Şeref gtadında devam edilmiştır. Beşiktaşla Beyoğluspor arasuıdakı bu maça takımlar ju kadrolarile çıkmışlardır: Beşiktaç: Vural Yılrnaı, Nureddın Vedad, Kâzırn, Özcan Erol, Dursun, Ahmed, Ozcan, Hayati Bevoğ'uspor: Maçoro Aleko, Koço Yorgo, Avram, Aleko Ko ço Yanı, Anastas, Agop, Hosep. . Hakem Semıh Zoroğlu. Bu maçta rakıbıne razarân daha <3eılıtoplu bir ovun çıkaran siyahbevazhlar, Ahmedin ikı ve Dursurıunun bır golüne mukabil Anastafin ayağmdan blr gol yiyerek »ahadan 31 galıb aynlmışlsrdır. RADYO f Btıgünkü projram İSTANBUL 12 57 Açıhj ve program 13 M Hfcberler 1315 Dan» muzljl (Pl.) 13 30 Şarkılar; okujan' Ferıha Tunce'l *« SajrJ Ozkanlı 14 00 Radyo ealon orkenntsı kcnaeri 14J0 Saz eıefleTi (Pl j 1445 Caî şarkılan (Pl ) 15.«0 Kapanif. ) Büyük Adli üatalar Eczacı Danval'in Feci Nacerası çerma KUWT Said Faikin bir hikâyesi Sivri Ada geceleri Bır nUan âkşarnı yola çıkmıştık. Geceyi o yanıp yanıp sbnen ıjıklat adasında geçirecek, sebah erken den su ustu karagozune çıkacaktık. Niyetimız daha erken yola çıkmaktı ya. Hava bir turuftı Uzakta fırüna bulutuna da benzer bir sis vardı. Bır gündoğrusu bu sisi temiz leyıverdi. Bu sefer de gündoğrudaîı bir kara bulut gelip jağmurunu h<t şahtı Soma gok>uzünu boydan boya kaplayan bir ebemkuş=gl gdrunce Kalafat. Selâraet, dedi. Basalım »rtık. Hava duzeldi demektir. Kalafat'a göre fırtınalar atlatılmıçtı. Gokjüzundeki bu yedi renk, Millî voleybol takunımıza Said Faiğin Ada onlerinde kotrada çekilnıış bir resmi sukuna ışare'tı. Said Faiğin guzel bir kroldsi Başlarafı 1 ınct sahıfede disine Mark T\vaın derrleğının şeçağırılan voleybolcular Yola çıktığımız t»man dertiz düm romnadır İlk hıkâye kıtsbmın adı ref üyelığı verildi ken ben hâlâ martrnın yanıbaşınduzdu Ebemkuşağı zaman zam=n Buyuk kaybından dolay» sanat Spor Oyunlan Federasyonundan «Semaverı), son hıkâye kıtabının adaydım Kalafatdı «Alemdağında var bır yılanı âlernme. kerieıli aıl^sıne, arkadsşla gdzümüzden silinip tekrat ortaya bildırılmiştir: ' çıksvord'u Sanki dünyanın kurulu Ne oluyorsun be? dedi. Şaır rına başsağlığı dıleriz. 27 rnayısta Belgradda yapılacak dır. şundan birftın yaşıyor gıbi gıdıyor mısin, ne boksun? Said S"alkin hikâyeleri sıcak inTürkiy» Yugoslavya milll voleyduk. Msrtı oldu de dedım. bol maçı için hazırlık çâlışmalarına san sevgisi, yaşama aşkı ıle dolu Tekel işcilerine de senede uç Arkama baktım Bu sefer de de Martı da olur, dedi ınsan olieçilen oyunculann isimleri aşağıda dur O hikâyelermde elıe tunılur defa ikramiye verilecek Çamlıca sırtlarında bır ıkı bulut pey muyor mu' Tekel Umum Mudurlugü fabrıka a . gosterilmiştir. Oyunculann 13 mayıs gıbi buram buram denız kokan, hatölye tuttın bakım \e Isleme e\1erl dahlsnmıştı. Dünvanın varadılısındaydık çımperşembe günü saat 19,30 da Galâ vayla birlikte yeni bir de türkçe Tuzla ve bütun İS yerlennd* çalışan ıç Poyraz gehyor. Kalafat dedırn tas^ray kulübünde hanr bulunma getirdi. Halkın yalm türkçesi Said çilere de yılda Uç defa birer ayl'k ru.dı, insanm ılk zamanlarmı yaşıyor Gelsiıt, dedi Oün b'tmBdan Faik türkçenin dar hududlarını zor tar.nda ikramı>e \erlTiesi kararla5lan tebliğ olunur: duk. Onlar avlıyorlardı, ate? yakılıyan, doludızgin, anasıyla, karde mı; buna dalr fuarı Ba|bakaı)'ıl|a gon Oksıya'dayız İstanbul Bolgesinden: Fetıer erken yandı galıba, de yo: lardı. Ben martıya aıt bır rner derilmiştir sıye yazmış, ateşın karşısında okuAyhan Demlr, Valantta Holyaf fiyle, dostuyla konuşur gibi yaıan ögrendıgım'ze gore Teke! Umum dım. kln. Lul Şalabl. Orhan Bllgln, Se bir Türk yazandır. Dünya hikâ Müdürtı Mtiır Karscık bu mevzu Ile O gece gundüz çıkar be, de mak üzereydim mih Ayglt, Slnan Erdem, Gürgör yeciliğinB ettlği hizmetler için ken alâkalı olarak Ankaraya gitrr.ıştlr Bütun kabile halkı baha kızmıştı. di. Demirtas, Erdoğan Teaiç, Namık Bu herif çalışmıyacak mı? Sivri Adanın bır mıl açığında, Kiıçükkutlu. düşunecek mi' sağırnızdan hafıf hafıf bıze yetış Oturup kayabra Izmir BdlgMİnden: Martı ölmüş Onu seyredıp bize maBugün matinelerden ltibaren Aksarav meye çalışan poyraz kabarıverdı. Şakir Erman, Asil Perlnl, Mahlr Kalffat, kayığın burnunu po>ra sal mı anlatacak? Araa Gunduz güneşin içinde böyle söy za çevırdı. Sivrı yi solumuzda bıraAnkara Bölgetindcn: leyenler, gece olup da kütükler. ça kıp açıhyorduk. 2 büyük yerli fılm birden Ali Rıta Okay, Burhan Yıman Neden boyle ç»kiyorsun küre lı çırpı yanınca, bbur tarafta rüz•ğlu. gâr denizı homuf homuT söyletirken, ği' dedim. Boyle çekmesem nasıl düşe martılar hâlâ deli gibi bağrrçırken Bu hafta yapılacak kürek riz Sivriye, dedi. Şimdi akıntıya ver ben bir türkü, ma'tının ölümünün Oyaıyanlar: ATHAN ISIK Tt'RHAN SEYFtoĞLÜyanşlan dık miydi sandalın burnunu. kü tüküsunü tutturacaktım. ÇalışanPOLA MORELLt BELGİN DURUK rek çekmeden mağaranın önünde lan bir üzüntü, bir garipgeme, bır tstanbul Su ıporlan «janlığa t«birbirine sokulma hissi saracaktı yız. rafından tertiblenen ikind kürek Sahiden de öyle oldu Sular bizi Sonra bu hal belki de işe yaramaz hazırlık müsabakaları bu pazar güOynıyanlar: MUZAFPER TEMA KÂNİ KIPCAK tam mağaranın önüne getirdi S n adamın blr vazifesi olarak tanmanü ısat 11 de Beykoz koyund» yaf GtÎLİSTAN DENİZ POLA MORELLİ dalın burnunu mağaraya soktuk. cak ı. Bır iki gün ağ tamir edecek, pılacaktır. Müsabakaiarın nrası ?uBekledik Kalafat kepçeyi daldırı balık tutacak, beceremıyecek, fakat Suare 8 30 da. Yerlerimız numaralıdır. dur: yo, koc~man karırlesler tu'uvordu. akşamları da onlara üzülüp sevin1 Dört tek outriggen Birden durdu. Yanımızdaki ço me arzulan veren türküler sdyle2 Tek çift» mıyecpktim cuğa3 İki çifte Ne susarsın be herif, diyecek Brksana. Sotıri. dedi, ayı balıtçelde boks birincilikleri lerdi Hani bulbül gibi oterdın geğı geldi galıba, bır »es duydum. Bupün matln«lerden ltibaren 2 fılm btrden İçel 11 (Hususl) Bölge boks Çocukia beraber kıçta oturmu^ celpri . birincılıkleri nihayet» «rru» v» | u Ertesi snbah beni bâlıca çıkarken tuk Donup baktık: On kulaç oteneticeler ahnrruştır: mızde terlı. jışman bır zenci ço uyandırmıyacaklardı. Bırakacaklar Sinek sıklet: Bıdil Yüzba» cuğu gozlerıyle, fok, bıze bakıyor dı kefıdl hahme. Tüy siklet Hicret Güwoy Kalafat: du. Hafif sıklet İhsan Basü E, dedi, anlat bakaiım ;u mar Bakü ve daldı Yarı orta: İlhami Âdemsoy JOHNY WAYNE C R e n k 1 ı ) Orada mı, ıS'dl Kalafat? tanm ölümünü.. Orta: Orhan Gazioğlu ile MehMAUREN MARLENE DÎETRİCH Sotıri Marb, dedim, üç adım ötemmed Baydar berabere kaldılar. Şam Daldı. dedi. deydi Güneş yeni batmıştı Doğupivonu tayln için bir maç daha ya Yine çıkar. Mağarada geceler. dan bir mavi karanlık ağır ağır kaparaklar. Keyft kaçtı oğlamn bizl rar diye... yalara, çakıllara, çakıllardan viıcuI S T A N B U L Ağır: İlyaj Sakarya. Bu Ihtiyar münzevi, «ene!erd«n düme sinmeye başlamıştıberi buralarda. Bırakmı? uzak deKalafftt'la Sotiri birbulerine baMacarlar, Isviçrede 3d nızlerini, yüzlerce karısını. binlerce I kakaiHılar hazırlık maçı yapacaklar Bugün matinelerden ltlbaren 2 büyük fılm birden çocuğunu, basmı? gelmiş Marmâ E, sonra* dediler. ra'nın bu Sivri Adasina .. Utandım sustum. Lozan 11 (SHA) Dünya kuGüne$ batıyor, nrrtılar haykırıAtesin kenarına koydujjfum mirlP3sı futbol »ampiyonasmd* lddlalı | yor, karabataklar sudan çıkmış, ıs yevi aldım. Birâz limon sıktım. BiT JAPra RUSSEL ROBERT MİTCHUM bır durumda bulunan Macar millî lâk karatlarmı kaldrrâbılmek için lokma ekmekle attım ağzım* tskırru mayıs ayı sonlarında İsvlçdeli gibi çırpınıyorlâr Ayı balığı Sotıri yanıbaşıma uzanmıstı G8tre^e gidecektir. İsviçred» kamp» yeniden büyük bır nefesle çıkıyor. len uvku içinde, yüzüme dikilmiçti çekılecek olan Macar futbolculan Büyuk bır nefesle tekrar dalıyor. GeneI^m MARtA MONTEZ JEAN PİERRO AMONT • • bu arada dünya kupası maçlanna Martılar geliyor, krabataklar gidı E. sonr»* dedi hazırlık olmak fizer» Servett» T» yor. Akjam buyük bir vaveylâ ıçın Kalafat'a baktım Gözlerlni VapaYoung Boys takımlaril» ikl karfide vahşi, kırmız, dalgalar esmer ka mıştı. laşma yapacaklaıdır. % \aları ddvüyor. Dmliyor musun, Kalafat? deMağarsnın içtnde Kalafat kıpkır dimMevsimln saheserler serlsini parlak bir surette taclandıran M E V Ll D mızı lekelerle sular ıçmde hâlâ ka Cevab verrnedi. Sotiri ondan tave MtCHEL AUCLAİR VALENTIN'E TEİSSİER Kazs netices'ı, ndes avhyordu rafa döndü Dıkkatle baktı: MİCHEL SÎMON ve ANNE MARÎE FERRERA de vefat eden oğ! Sotın, dıye hajkırdı birden Uvuchı, dedi. bana aftlat. lurn ız tarafından emsalsiz bir tarzda varaHan bire Sen lıvarı hazırla da 5u karı Ölen martıyı tanıyordum, deEROL desleri koyalım. Kıç altında bir ta dım Hani ikl hafta önce öl#n TaFİLOK'un ne daha var Ama. ıyi bak, ustunün hirin martısiydı. Baskt türlü bir SO 5 951 perşembe gunu öğle naınaFransız fllml gördütü fevkalâde rağbet ve umuml bezi delık olma3in. martıydı o Otekiler gibi bağırıını muteakıb, Oi Istek Û2erine bir hafta daha «osterılecektir Sotiri, kayığın içine batmı^ gune mazdı Bir kayanın tepeiine çıkar, kudar Yenıcamilnşin bir parçssı gıbi kımlıdadı. Sıyah loradafl Tahirin sandalannı gozlerdi. de okunacak Mevlldınde, akraba, kafagı ve kırmızı elleriyle. mavı gdz ^ ç a r d l doğru Tahirin sandalına Su dnst ve kendısım lerıyle. kaya deniz güneş, balık renk rattan da anlardı kerata. Tahir soseveT arkadaj ve ve kokusujle ayaklarımın dıbınae murtkan adamdı. Pek keyifsizse ırzu edenlerin tejrıflerınl rica ederlz I vanına sokulmazdı Uzaktan gozlerkıçaltına doğru uzandı. TUok «lletl Kalafat kepçeyi başüstüne koydu di. Pek keyiflıyse gelir, sandalın **• ve kendısi de mağaranın deliğinden kıçına otunırdu. Yemlerin kafaSinemalarında eşsiz muazzam program sını, kıhçlannı, bekçi balıklannı fırladı: B U R T L A N C E S T E R Mtlesilf tAyy»rt k&nsindfc rttH Renkll fMTİVAU VQLII Ulan Sotiri. buîamâdın iru 8te ince izmandleri Tahir fırlatır ona eden esim Yüksek Muhendls WALKER Orijinal ROBERT ki llvârıf Ver çimdilik ordan çap . atardı. Arasıra konuşurlardı da. Ne CİHANGİK SAFYURDHTnun Tahir onsuz, ne o Tahirsiz yaşayaVENGEANCE VALLEY çağı, dedi. ölumunun 40 ıncı gunun* rastlıyan 12 bilirdi. Uç gün sırt sırta rüzgâr mayıs buguasu çarjamba gunü Eaat 2 30 Çap^afı ben uzattım. esse, Tahir de balığa çıkmasa, da Harblye Cumhurıyet caddesi Bejler Sotiri kıçaltındsn boğuk böfuk: opartımsmnda 10 10 da ruhuna ithaf martı tenezzul edip de çöp mavna Bulamıyörum livan, ustâ, diedılmek uzere Mevlıd okutulacaktır lanna do6ru kanad çırpmazdı. Tem Azu edenlerin teşnfleri rlca olunur. yardu. YENİ'de balkon ve koltuk numaralıdır Evvelden aldırmıf bel mivdi, şair miydi bilmem ki . Eşl Nevın Safyurdlu Mjğarayı ayı balıgına bırâkıp Siv Hıkâvern eüzel olmuyordu. Far1 rı'nin Yassı'ya bakan kıyısına çık kındaydım. Afna, yftvaf yavaş açıMerhum Mahmud Nedlm Doralın revtık. Sandah çakıla çektik. lacaktım; ateş kor kesilmişti. Ay cesi, merhume annemlz Yarın aksamdan ltibaren Sotiri ile KaJafat, çalı çırpı ara cıkrrustı Baktım Sotiri'ye: Kafası HATİCE DORAL'ın mağa gittiler. Ben kıyıdâ beysz ça düşmüş, o da uvumustu. Ben büBlümunun kırkıncı gunüne rasthyan 13 kıllarâ oturdum Üç adım ötemde. tfın eece uyumadım. Martılar sim» mavıs 954 perşembe gunü 8ğle namazını rruteakıb Beyazıd Dıbeklı Cami'nİk] büyuk fılm birden skşamın simdi güvermiş renklerine Siyah ayın altında dolaşıp durdu* de Metlıdı Şer.f kıraat olunacağındar doğru kırmızı bacaklarmı sallayan lar Sabaha karsı iskele sancak fikraba. dostlarırrızın ve arzu edenleWT martıj'a daldım. ışıkları ıie durgun sulan bi*e do§rin tcjrıflerlnı rlca ederız Doral aüesl Martı srkaüstu yatmıştı. Kırmızı ru atan bir vapur geçti. Aman ne (Red Light). Bas Rollerdeordek ayakiarı arasıra havayı dö güzeldi bu vapur sabaha karsı KaGeorçes Raft Virginia Mavo Gene Lockharf \uyo;du. Ne oluyor. diye martıya lafat'ı uyandırdım Vapuru gösterdoğru gittım Hayvanın gözleri a dim Ne güzel, bak. Kalafat, dedım cıktı Güzel kafası da arssıra sal" Bas Rollerde: İvonne Mitchell Terence Morgan M Sen sahiden ksçirmı=:=ın dedi. lanıyordu. Kafasını bir, iki defa salladı Bir Sotiri, sırtmda kıyıya düşmüş daha vamıra baktı Bir daha sailaboş bir portakal sandığı ıle tepemBtıtün fşjasiie dı. Yırtık paltosuna girip kaybolde gözüküverdi dd>alı hır eve du Ne oluyor bu martıya Sotiri' ÖLÜM dedım. KıymetU hıkâjecımiz ve Mark T^ain Oluyor be. dedi ne olacak? 1 lemn^ti fahri uresı Sahı oluyor mu? En şen ve en faz 1 ' nukteh şahesori SAİD FAİK ABASIYANIK Yok, yalandan. Olüyor işte.. Sotıri, portakal sandığını, geceyi teda\ de bultınduğu Marmara Klinığmde butun ve ıhtımarra r«ğgeçireceğımiz iki kaya arasına fır yapllan mayıs 'edavısabahı saat 2 35 te men 11 954 lattı Tekrar Kalafat'a yenşmek HaKkın rahmet ne ka\usmuştur Cenauzere kayalara tırmandl. Bır martı zes 12 mavıs 1954 car$arhba gunu b r nısan akşsmında sırtüstü uzan fözu geçen Kİ nıkten ogle ııferi kaldımış, hâlâ olmeğe çalışıyordu. İçimi rılarak Ş15H Camımde namazı kıhndıl tan «onra Zırclrlıku>u nez.Tİısmdevam edecektif. bır keder yaladı. Yanından ayrlla dâ nazırlaııan cbedı îeUrahatgâhına lcv5 Ha7if ana ktdar mıyordum Maıtırlın ksfasını ellerı 61 edılecektır. Ailahtan rahmet ve cıuHan aUnlar bii me almıştım. Bir avuç deniz suyu mağfıret dıleriz. kura>a da gıreı ler. getirip ağzına damlatum. Şiddetle **• kafasınt salladı, Bir titredi. Ve olOrtakhğından JLSJLSJl dii. Br.gazida Deniz Kıılıtbtınden Kul ıbıımu7Lin şeref a?abrından muYassıada'nın ışıkları vandı. U?ak 2 5 0 3 1 TeİPfon Numaramız tan bir taka geçti Kevfim kaçmış hftt ı tr ten vıs iızguh, fğlamaklı gibivdim. Canım S>AİD FAİK ABASIYAKIKın bı târ^ıftan âcı bir türkü söyle Makkın rahmetıne kavuttufunu teessürle bıldırlrız Conazesı bugunku çırmek çeklyordu. s*mba funü oğle namazım nıuteakıb nı savın musicı ılcrımızp bı'dır'rız Onlar ateşi yakıp topladıklarl rnid Ş15I1 Camilnd<n ksldırıiaıak Asri Meyeleri bu tenck* ügtunde pijirlfler zarlıfa denCdUeeektir. 11 00 Açılı» ve ve Charles îreneten ş»r kılar ıPl , 18 15 Turkuler 1830 Dans nuzığl 19 00 Haberler 19 15 Radvo kume fası' hejeti [Rprfı 19 50 Konuçm* Zfl 00 AkordeonTa haflf fnelodiler 20 15 Radyo Gazetesl 20 30 Kısa şehır habererı 20 35 FUdyo tıyatrosu 21 25 Karifik hafıf nıuzık Pl ) 21 40 fea'kılar okuyan Ekrerr Kongar 22 10 M'Mı Teeanud Slrlıği pdina konustna 22 20 Şg'kılar, oku>an Can AKşıt 22 45 Haberler 23.U0 Kamaıyo Boraa ve programlar 23 07 Dan* \e caz 1111.71e1 (Pl ) 2." 30 GuıiumÜ7un (huıigl 1 Pı 1 24 00 Kapanı;. ANKARA 7 28 Açıhş ve propram 7 30 Gun«ydın (Pl.) 7 45 HstKrler 8 00 (larrra sabah mjziğ Pl 1 g 30 Satıah neseei 1 Pı j »00 Kapani|. 1158 Açılı? ve program 13 00 A>I ker (aatl 12 İ0 5e>ım C^S'ayandan • çarkılar 13 00 Haoeıler 13 13 Raovo I «alon orke<!tıas1 13.30 Ogle Gazete^ı ' 13 45 n«d.o salrn orkestrâîimn den m ı 14 00 Kapar>ış BULVAR SİNEMASINDA ŞEHİR 1ÖLDÜREN İBSS Açıhj ve pragram 17 00 Haf'f muzık ıPl > 17 30 Hadvo ıle ıngılı;ce 17 45 Sermhat Ergokmen I'm»! bgur.u Nerimnn Vur«l Mustafa 3=ı|saşardan beraber şarkıldr 18 Ml A'uman Arsundan sarKıîar İS 15 Koyün saatı 18 30 YurdffRn sesler 1 19 00 Haberler 19 13 T<«' rı!en bır >aprak 19 20 Müzık (Pl ) 19 50 Sadı Hosses'en ;arkılar 2015 Rad. o Gazf.eı 20 3fl Ge»c ses enn geçıd. 21 15 Hepimızın sae'ı 21 30 Muzık e«erlerın.n dill 22 00 Serbe<i fsıt 22 İS Muzılı (Pl ) 22 45 Habeı ler 2Ö 00 Kapanıs Hadısenın durujmasına 7 mayıs 1878 de Sen cezasında baçlandı Salon hıncahıng dolu idı. Umumi cfkâr, eczacı aleyhıne ,di. Sokak adarru mesleğınden istı fade ederek suç ışl'.ien eczacı ve hekımleri sevmez Reıs hâkım Bonduran'dı. Ithamname. ga\et uzun ve kat'i idi Buna rağmen eczacı, kend'nripn emın gorunuyordj Daııval, otuz uç yaşlarında ıdi Uzun bıvıkîar: ve •îikalı vardı Bovu 1 "3 tu Üstubajı gavet duzgun. gozlerı par laktı. Ithamname okunurken bırkaç kere omuz sılktıği gorüldti... 2 Istanbul Kan Ağlarken BULMACA 1 ı 1n 1 I ALKAZAR^da 1 FAHÎŞENİN 2 SAHRALAR BELÂUSI KARTALI 11a M 1 İ S 1 1 1*1 I 1*1 1 • 1 1 ı» 111 1 SOLDAN SAĞA. 1 11 1 Eczacı. Alher eyaletınde kâiiı Gaıa'ca doğmuştu Babası halı vakti y^rinde bır marangozdu. On yedı ya sında yetlrri kaldığı zaman ellı bın frank mirasa kon mustu. Ikı sene sonra Parıste tahsıle gıtmıgti. Vâsısi olan amcası. kenaıgıne avda vıiz elü frank gönderi>ordu Fak't çocuk ikı >üz fraıik isti>ordu. Amca. bu parayı fazla bulduğundan v'ermek nıjetınde değıldı Fakat sonunda mecbur olmu$tu. Bu para çoktu Fakat Danval, vaşamajı sevıyordu * MMMARA ve ALEMDAR Sinemalarında 1 KURTULUŞ DAKİKASI 2 ÇÖLLER MELİKESİ (Türkçe) 1 Gazetelerıne baskı yajjmağa kalkıştıgı haber vertleh komçu ıriemlek'et. 2 Istıkbell tuç umlalı defU (ikl kelımeı 3 Canın jongaıı. agrı ve acı. 4 Bir hsstanın inlemesıni tas^ir ederken ikl defa kullartılan kelime. çu sırada yapraklarla ve çlceklerle örtülen kısımladan 5 Tersı herkeeln en ha«sas telıdir. şeflaf rraadelerden. 6 Meşhur mubalâgiUr d'yarının yarısı, ba>m eşı 7 Fasıîa. seslenme edatlanndan 8 Çift sayıda eşekle beygırden hasıl olma hayvmn (ıkj kelime) YVKAR1DAN A$AĞIVA: 1 TekUfaızce »e ıçten gelen »evglye davanan 2 Hıcab hıssı djyarak 3 Tersı .vâkıftır» manasına b r f.ıl, daîka\ukların en kü\vetll »Uahının >arısı. 4 Ocakçının pudraiı. bır emır 5 Vıdaıi çtvılerde bulvınan geçmişın yarısı 6 Kâınat durdukça uzaviD gidecek olan zaman 7 Yeni yıl ba?ladıktan sonra geçen otuı b'r gunluk muddet 1 .kı kellmel 8 Hlzmet deruhde çden (ıkı ke'ıme). 1 7 • LÜKS SİNEMASINDA MELEK mi? ŞEYTAN mı? Şehzadebaşı YENt ve ÇEMBERLITAŞ H!/v|D İ S A T|* AİDİ1İYİA L AİN RlflVİt YİEİRİA AİLİAİZ AİTİ*|F RİAİNİA »10 Blt EİN IfelM AİL AİL T E M A, Ş!A *|E' A N AİNI Istanbul B«ledi>esı ŞEH1K flVArKOI.AKI aaai iı ae 1869 da tahsilıni bitiren Danval. 1870 harbi patiar patlamaz gönullu olarak cepheyc gıtmışti. Sulh olur olmaz, yirmıbir ya«ını bitiren Danval. mırasının tama mını almjş vc 2800 franga bır eczane açmıştı. Fakat uç sene zarfında zevkıne daskUn olan dehkanh, sermavejı kediye yüklemı?ti. Eczane> 1 1874 te bm D franga saaı MUKADDES ATEŞ UKAM HISM1 SOKAKTA Yazan EUner Rıce Turlıçesı Atude Zeybekoglu Heı ;arjHmtw akşaraı laıeoe «ecestdlt t^u»rt««] «KîamPan remslı roKtuı lelet"n 421S? Kadıköy OPERA Sinemasında KOMFD1 KISM1 Melek Hanıraın K.ısWançlığı Yazail Louıs Verı.eull Turkçesl Burnan FeJek Heı DerşeıııOt aK$uıu< laıe«>« «eCttldtı Saij uşanııarı terrniı rtıKtuı Cumartesı ve c&rşHtnUd euırerı «aai 14JO a» Çoıulı l'ıvsttfKu Oram ve Komedlde pazat sıırılen saaı ISdtı a« rnattne 1 eıeim «n4i>S 1TEHLİKELi ADAM Bundan sonra Danval, bır baharatçı ile ortak olarak bu adamın şüpheli işlerine sıper vazifesi göruvor Eczacı mahkemede «Ortağım bir gun parayı a'.arak kadp gıttı» di\or. Reis de cevaben bunıın pek isabet olduğuiu >oksa adlıyenin o zamanlar ı$e karıjmak uzere buIunduğuÇ nu hatırlatıyor... (Arkası var) Türkiyede n<rçn hakkı vainız'gazetemizr aiddir. 9 EYLÜLDE 2 Hürriyet Anahtarlan (Türkçe) Y U R D ' da Buifün mevsimin saheser bir komedisi CtNAYET VAR P.ves 3 perde FREDERIK KNOTT C*^ırer TEVFIK SADLXLAH batı/ıevt iuvaıı MUHSI.\ BK1UGRUL JarşamEuıdar oa;K8 neı SK;arr) «aal terr il de Cuma (talebe) matınesı pazar mstınf saat tam 1: de Te efon 40276 V E N I S E S OPb'RKTl V U I M A A V C I Opeıct S pe.de di«aınba hatka CJv ««rtesı ulebej e ten. zilâtlı malıneler saat 15. te m Basan ve ykyan Cıımhuiıve1 Matbaseılık ve Gazeıecılı.! Turk Anonim Şırket' Cajn:nâl\ı Hjıkevı sckak Nn 30 41 Sahıblerı V A Z i F E Belles On Their Toes ( R E N K L 1 ) Yıldızlar: MYRNA LOY DEBRA PAGET JEANNE CRAİN EDWARD ARNOLD Bu film, «Demokrat Aıle» filminın devamıdır. Yepyeni bir mevzu ve günumüzün hakkmda en çok dedikodu yapılan yıldızı GENE TİERNEY bu fılmde GLENN FORD ETHEL BARRYMORE ve ZACHARY SCOTT ile bır'ikte yaraH'5, 10 DÖŞELİ EV BİRDEN FERNANDEL'in Bir Kafta Daha SARAY SİRcmasında KADIN BERBEE! ESRARLI NOT GÖL (The Secret Of Convict Lake) Sinemamız ya« mevsıiTiınde dahı bırinci vizyon Ifilmlerine devam Kadıköy H A L E Sinemasında Bugun matinelerden ltibaren iki büyük film birden YAPI ve KREDİ BANKASI 1 M E L E Z (Rcnkli) ROBERT YOUNG JACK RRETEL SAZİME NADİ ve ÇOCLKLAKI Yaxı ı»lerını fı'len ıdar* «den MM'UI Müdur 2GÎZÜ İTTİHAM (türkçe) CLAUPETTE COLBERT ROBEBT RYN CEVAD fEHAlİ BAgKUI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog