Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

12 Mayıs 1954 CUMHUTÎÎYFT © O N« H İngiliz Alntan rekabeti.., BİR DAKİKA Macarîstan tasfiye arifesinde bulunuyor Koninist lider Rakosi'niıt portreleri bütün resmî bina.ardan kaldırıldı Bastmn oynadtğu büyük röl Devaynası Bir rapora göre, radyo, televizyon • ? kinci Cihan Harbi harabelerin• ve filnılere rağmen gazete en 11 den süratle kalkınmış olan Bamühim mevkii işgal ediyor U tı Almanja sanayii, son senelerde altın ve döviz stoklarını artLondra, 11 (Nafen) Dünya tırmış, dnrumunn nisbeten sağlamLondra, 11 (Nafen) Budapeş rümıyacak fakat geri plâna ahna halk efkân üzerinde gazetelerin !aştırmış olan Büyük Britanyanın teden gelen raporlara göre, pek caktır. M. lenkov idareyi ele aldı nüfuzunun her gün biraz daha artiktisadiyarını sarsacak mı? Lon yakında Rakosi'nin tasfiye edilmesi ğmdanberi, peyk memleketlerde de makta olduğu bildirilmektedir. Birdranın bn sahadaki ilerletnelerine beklenmektedir. Bütün mektebiesözde bir "kollektif idareye» gidilleşmiş Milletler tarafmdan neşredised çekecek mi? re, resmî d:irelere, yazıhanelere Ra mektedir. Diktatör rolünü oyruyan televizyon, tnjriltere sanayii çevreleritıde bu kosi'nin portre'erini irdirrneleri hu Rakosi'nin şimdi geri plâna alın !en b:r rapora göre, endişe raevcuddur. Esasen bu se susunda kat'î talimat gönderilmiş ması, politburonun toptan idare radyo, filmler ve daha bir çok yeni bebledir ki, Maliye Bakanı Butler tir. başında imiş gibi göste: Uraesi rna yaym vasıtalarına rağmen gazeteler en mühim mevkii işgal etmekte Bonn şehrine gitmis, Batı AlmanSiyasî çevrelere göre, Rakosi nevrası daha evvvel Moskovada dâ ya idarecilerile görüsmüş, onlardan ve en geniş rolü oynamaJcta devam belki de tamamlle o:tadan kaldı I tatbik edilmişti. «ihracata prim» sistemini terketetmektedirler. ~~~«»..»n.ıııııııwıiBiımiU!llllllll«NI!llinHnill!1l!)IIIHnMlimuıllwııııın»'m»™~»""~ melerini istemistir. Diin aksatn AUNESCO tarafmdan neşredilen vam Kamarasmda seyahati bakkınraporlara göre. 1952 ser.esinde büda izahat vercn Malive Bakamna ttfaıye MüdÜTlügunden bildirlldfğine kahvenin navlun ücreti gözönünd* tu. tün dünyada 7520 günlük gazete Evet beyefendi... Artık sizi de fcaldımt ki?! D.~N. SÖTt Istanbul için Fatlh gnıpu İhbar tularak 13 liraya satılmasına mü'aade bakılacak olursa Batı Almanva idaintişar etmekteydi. Bunlarm uraunumarası 14222 olmustur. Esid mırnsra edilmişti. Son gelen 45.000 çuval kahve sık sık ziyarete eesaretiın kahnadj. recileri kendisine bazı vaidlerde Neden Nuririğim? mî güniük trajı da 217 milyon idi. 2422S aır ve halen kullanılmaktadır. Bj nin ıse 10 ile 11 lira »rasında satılması bvlunmuslar! numara da yahında değiştirllecektir. gerekmektedir Izmirden gönderilen ve Siz fsrkında değilsiniı beyFakat dünyada halen 53 memleRamı itfaiye mufreıesi telefon numa 13 liraya satılan kahvelerıi! «imdlye efendi .. Çehrenîı cok çatık! Gecen hafta. Hamburg'da verdiği ket bulunmaktadır ki, bunlarc'a rası 12711. İstinye denlz itfalyesi 36020. kadar bitmesi iktiza ederken el'an dük. beyanatta. Batı Almanva Ba^bak Sen benim cehreme ne bakı* Londra, 11 (a^.) Dış îşleri Veİzmir 11 (Telefon'a) İzmir Ka hâlâ günlük gazete mev/ırl değildir. Bakırkcy itfaıyesi 16466, Yeş:lkdy 18430 kânlarda kahve satı? fiatının 13 lira nı Dr. Adenauer, ıtişler yolımHa olarak gosterılmesi alikadarların naza. yorsun, içime bak' olrruştur. kâleti Müsteşarı Anthony Nutting ssblar DernpŞİ ile Belediye arasın hâlâ günlük gazete mevcud değilgittiği takrtirde» aihi^tns avında Alrı dıkkaîini çekmiş ve bunların hangi İçinizi gorebilsem! Velâkio e da Pertevniyal LJsesi Mezunlar kontenjana dahil bulunduğunun tetki man markının serbestçe tahviline dün akşrm Avam Kamarssında, Sov da zam talebinden doâan mücadele dir. Buniarm umumî nüfusu 38 1 yetlerin silâhlı kuvvetleri hakkın hâd bir ssfhava Kİrmiş V ' mak müyondur. Cemiyetinin yeni idare heyeti kine baslanmıştır Son gelen kahveleri mümkün değil... mü^aade olıınabileceğini ilân etmis Ama: Pertevniyal Lises! Me?unlar Cemiyeti 13 liradan sattıkları anlajılan kahve. tadır. Tsnzim satıslan v«>k üti. Batı Almanva sanaviinin süratle da aşağıdaki malumatı vermiştir: nin oazar gunu hse salonlarında yapı ci:er cezalandırılacaklardır. «Sireti surette tnümkündfir teDeniz kuvvetleri: 750 000 kişi zere bueün harekçte geçen Eeiodive kalkınması, dış pivasalara yayıll«n yıliık toplantısmda idare heyetlne mâşâ eylemekı. Bu yoMa alınan bir karar bazı kaz?lardan 600 baş koyun Denizaltı mevcudu: 350. (yartsı civar Ankaraya giden Kocaeli Şehir Meciisi fevkalâde ması. ihracatını arttırması ve böyAhmed Dinç. Hlkmet Turşud Sofııdlu, diye bir beyit vardır. protestolara yol açtı Sbdi Bodur. Aydın Baysan, Sırrı Altoplantıya çağınldj leee Alman parasmin Ituvvetlenme uzun seyir kabiliyetlidir) 1951 de ile 63 bas sığır temin etmiş ve bun milletvekilleri tezahüratla Vardır beyefendi; ama » baki rniktar 300, harbin nihayetinde lan keserek satısa çıkarmıştır. ? u ^ın. Nihad Altınay ve Ahmed KapianSİ buna imkân verebilerektir. Şehir Genel Mecli^l 21 mıyii euma yaln de Karagöı perdesinde soyle» Şam 11 (T.HA) Suriye par cğlıı «eçıtr.iışlerdir. na ra&men şehirde et sıkıntısı deise 215 idi. gunu saat 15.30 da fevkaUd» Wr tepuğurlandılar lamentosu dün geceki toplantısmİkinri Cihan Harb' sonrası devrenir. MahaHebiciler çene zam Kara kuvvetleri: 3.200.000 kişi vam etmektedir lartıya çağırılmıstır. cinde Alman sanayiinin sokıılmağa (t?krib°n). İzmit. 11 (Telefonla) Yeni se da. bütün gazetelerin 15 gün zar Nedir o elindeki?Bu toplarıtıda Mecli». ınllletvekimeine Diğer taraftan Kasaba> Dern ği. istiyorlar fında yeniden beyanname vermesi muvaffak oldtığu yabanci pivasa Efendim. Levha yaayomın Istanbul mahallebicilerinden bir he srçılen iki Daiml Encumen uası yertne Belediveden et alan kasablan teh çiîen Kocaeli milletvekilleri bugün Tiimen sayısı: 175. hususundaki tasanyı görüşmüş ve yeni azalar seçecek ve bazı teklUlerl i»... Emredersenîz açayim... 3 1 larda her zaman İnıriliz sanavii za" •< Hava kuvvetleri: 800.000 kişi. 19 did ederek bilâhare k*"" ' *• " » et motörlü trenle Ankaraya hareket kabu! etmistir. Bu kanuna göre, >et dun Vali ve Beledlve Baskan ve muT.kere edecektir. rar etmis. eerilemi«tir TrmHra. bu kiM Fahreddin Kerim Gokayı ııyaret Ya .. Aç bakalım .. vermiveceâini bildirmi'îtir. Belediye etmişlerdir. Bu münasebetle yapılan ilâ 20 000 uçak. Suriyede intişar etmekte olan bü ederek yenıaen ?ım taleb nde bulunt cercvan devam ettiŞi takdirde kenCivciv ve hinditer sevkediidi Uzun kâğıdı açtı... Güselce ymTank mevcudu: 30000. 1951 e na bu hâ^i"=evi gr=v mah!v° iîi^e telâ'< tören çok p:rlak olmuş, milletve tün gazeteler 15 gün zarftnda ye muştur. Heyet, sutlerın palıalıhğını 1 . disi için eayet ciddi bir danımnn Amenkan halkının Turk koylu ve leri sürerek malıallebıci esnafının muş (;!ftçlsır,e clan sevgi ve alâkasının bir nlmış beyitler, vecizeler ve levbazaran < 20 bir artış ifade etmek ki ettiğind«»n Kasablar D» •' a killeri halkın omuzları ü^tünde is niden bevanname vereceklerdir. v husnle eelececnni kestirmekte. enkiı] dururnda bulunduğunu belirtınış tezahürü olarak memleketimize getiri lar vardır .. taşyona getirilerek tezahüratla utedir. Piyade tümenlerinin motorize le^hine savcıhsa başvurmuştur. diselenmekte. buna mâni olmağa Diğer taraftan kabul edilen bir tir Ml'letvekill,?rinden •Bu da geçer yahu.!* len damızlık civciv ve hindüer. Ziraat ha'ine getirilmesine devam olunmak Dernek tarafını tutan bazı ka ğurrlanmıştJr. çalısmaktadır. Yunan hükumeti drahminin ve Vetenner Umum mücTUrlukierine ta ve top miktarı mütemadiyen art siblar dükkânlan üzerine halkla Cemal Tüzün, Sadeddin Y3İım hal kanuna göre de. Çiçekli devrinde, ba*lı Enstit'j, Hara, Okul, üretme İ8 •Eger hâhi selâmet Alman.va. topraklanndan bir kısmt tınlmaktadır. kıymetini dcğiştirdi derkenares* alay eder gibi «Vatandas et vf*me, kın muhabbet ve sevgisine lâyık Çiçekli i!e işbırliği yapan gazete Sovyet işgali altında olmasma ve PiytLsamıza gelen haberlere göre, Yu ta;yon!arlle devlet uretme çlftliklerine olrr.ağa çalışacaklannı, Kocrelinin ve gazeteciler bas;n hayatından uPeyk devletler ve Doğu Alman sebze ye» ibarelerini taşıyan levuçaklarla sevkedilmlştir. Bu dvcivlernanl^tan hukumetı kağıd parasınjn kıySarre havzası da iktisaden Franzaklaştınlacaklardır. •Sabreden derviş y£: 1.210.000 kişi. 1951 e nazaran halar asmışlardır. Kasablarla Be dava ve derdlerüıi Mecliste savumetini degi^tlrmıştir. Ba\lece eskı 1000 den meydana gelecek damızlık hindi saya baçlı bulunmasına rağmen Meclisin dün geceki toplanüsm drahmi yeni durun^a gore bir drahn:! ve tavukların yumurtalarlle plîiçlerl muradına. esrmişm lediye arasmda baslıyan mücadele nacaklarım söylemişlerdir. 140.000 kişilik bir artış ifade etmek böyle bir rckabete çirişebiimiş. bun önumıİ7dekl yetiytlrme yılında çiftçi ve nin ne şekilde netice vereceği meMüessif bir otomobil kazasmda da gayet sert münakaşalar cereyan olarak tedavul etnektedır. tedir. yetıstirlcılere tevzi olunacaktır. di muvaffak olma«a naslamıştır. Bu Bir bina çöktii • Zira bu terâzu o kadar sıfcleı! ğır surette yaralanrn milletvekil etmişür. Millî Selâmet Tasansı üTümen sayısı: 80 tümen. 1947 ye rakla Hekienmektedir. nun sebebleri nelerdir? zerinde müzakereler cereyan ederTıhtakale caddesinde Ib^ahim Çehre Doğu Almanya memleketinüzden çekmet nazaran iki rr.isli artmıştır. lerinden Hamza Osman Erkan da c lije ^ıd 5 nurr.arau 2 kt'th bına. u tuİngilizlere eöre. Batı Almanya tiitün alacak Hava kuvvetleri: 90.000 kişi. 1951 hastanede kafileler halinde ziyaret ken hava birdenbire elektriklen ne bir kat daha çıkılırken dün çokbütçesinde müdafaa masrafı <îiyc miş ve bir kısım mebuslar bu ka mus, enkaz altında kalan Todorı yara. Ve nihayeh Haber aldıgımıza göre. anümüzdeki de 50 000 kisi idi. edilmişür. bir şey göriilmemektedir ve bn senun aleyhinde bukınmuştur. Kanu larnıistır aylar içinde doğu AJmanya. memleke«Kimseler fehmetmed' manası* Vapurlarda büyücülük bebie de bu memleket, ağır müdaBeşinci Kore değiştirme nun kabu'ünü isteyen rrebuslavla İnşaaiın ruhsatsız yapildığı iddiası timizden kulliyetli mlktarda rutun ala. nı davamızın.. caktır. Paris 11 Ca.a 1 Moçkova rad^ofaa yükünii taşımakta olan devletistemiye n mebuslar arasında payet üzerine polı«çe tafıkikata baslanmıştır. yapan karJm yakalandı Biz dahi hayranıyız dava.y\ birliğimiz büyük bir Bu tutunlerin 28 roılyon Türk Ura s'imm bildirdiğine göre, Sovyetler lere sıkı surettc rekabet yapabilsert münakaşalar olmustur. Baiz, sı değerinde olacağı tahmin edıünekteİzmir 11 (T.H.A.) Körfez için Birliğinin batı kısr.ımda ve kuzey mektedir. Maliye Bakanı Butler'in ÖLÜM Sosyalist Partisi liderlerinden Ektatbikat yapacak dır. Bunlan ne yapacaksm? de işliyen vapurlarda uzun zaman bölee<îi üzerinde b'r soçuk dal°ası Bonn şehrine yaptıeı ziyaret sıraDiğer taraftan. Macar ve Polonyah . rem Horani kanunu protosto mak Salkımsögud ctergâhı şerıfl Sadeddin Cerçeveletip s»tıyorrfum beydanberi büyücülük yapan 60 yaşın süratle gelismektedir Bu ?ece kuİzmir 11 (Telefonla) Beşinci sında, Avrupa ordusu projesinin. sadiîe meclisi terketmıstir. Kanun efendi hazretlerinin esi. Dr. Salm Merey. lara sstılan tutunlerin «evkir.e baîlan efendi .. Çok alan var. Rabbiye eZekeriya Sezerın buyukkayınvalıdesi ve mıştır yani tek komııta altında Almanya da bir kadın yakalanrnışur. Zikrive zeyde ısmir. sıf'.nn altında üc dere Kore degıştirme birliğimiz h,zirc>n manet olun efendim... dedi... ve Dün iki kadın intihar etti nın yeniden süâhlanması me«elesi admdaki bu ihtiyar kadın, Körfez ce. merkezde Bey?z Pusva ile Bal ayının ilk haftasında limanımızdan kabul edilmistir.. Milli Selâmet Ali Imerın bujukar.nesi süzüldü, jritti. vapurlarında daim! surette dolaşa tık böiçelerinde sıfır derece olması peyderpey Koreye hareket edecek Kanunu aleyhinde neşriyat yapaHASİBE İMER nin müzakere ediiip edilmedijn biDün jehrımızde iki intıhar hâdısesi B. FEIKK tir. Birüğin hareketinden önce Se cak gazeteleri basın hayatından u Hakkın r^hınetlne kavufnıustur. Cena olmuştur: linmivor. Biiînen. İnsH11' ^"v]pi nrfa rak, genc kız ve kadınlara büyü mümkündür. zesi 12 mayıs çarşamba güru Ikindl zaklaştımıak icin Başbakana salâFatıh'.e Fevzlpasa eaddesi 81 nunu. mının, Batı Almanya bükumeti ta ler yapmakta ve bu sekilde geçimiYarın eece soSuk dalgası Sovyet ferihisarda büyük bir tatbikat yanaıuBnnı muieakıb Üskudar Yenican.' rada oturan Hatice Mükerrem Sargın, Teknik Okul öerencilerinin rahndan ihracata prim sistemine ni temin etmekte idi. ler Birliğinin Avrupa bölcesinde pılacak, muhtemelen bu tatbikatta hiyet verilmiştir. den kaldırılacaktır. Mevlâ rahmet ey müpte'a olduğu hastalıgm tesirile. dün Ankaraya gönderdıkleri Celâl Bayar, j «on verilmesinr taleb etHSHir. Fa Vapurda .yakal^nan büyücünün eüney ve doğıı ki«'tnlarına ulaşaca* Cumh\ır Başkanı liye evde kjmse bulunmadığı sırada kenheyet drindü NATO camiasına dahil milletlerlej dis.nl tavindaki sahncık halklsın» akat «ynı taleb Ponn hükumetinin üzerinde bir sürü duslarla, bir şi?e ve i": daha d> r'üşecekri'" ##* : Tıldız Teknik Oku1 ögrer^i'eri. Boy. Dul Baysn Estrea Civre Bay ve Ba sarak intihar etmıstir. Maliye Bakanı tarahndan da yapil mürekkeb ve büyücülük yapmağa Turk yüksek rütbeli subayları ha İ ^ ^ ^ " ^ ^ Kanser için yeni bir Iknci hâdise &ısü rarsız hastane. kot hâ'jlsesi II* tigUi olarak" devariîi:yan Yuda Cure, Bay ve Bayan Nl^ım mıştır. Bunlar da. İneilterenin kö elverişli bazı seyler bulunmuştur. zır bulunacaklardı, ^fo kİftiISr OİaCak? Civ»« ve çocukları. Dııl Bas»u .Jüet sinde c«reyan etraljür. Tozkopvan Me hk yüzünden sınıfta bırakılacak ve Kadın adlî makamlara t<»«lim edüfnih* ihraratını destekiediğinl. bu ^MT ilâc bulundu <»•.,,..=. Clvre ve çccuKlsrı Bıj \e Bayan İzicror zarlık sokak 34 numarada oturan v» bursları kes:*ecek arkadaşlanmn duru* On metre yuksekren sajrede çellk fiafını rfüşordükierini mis ve tahkikata ba$'anTn'«tır. Güzel ve Sıhhatli Çocuk Mu Mizrahl ve çnctikları. Bay ve Bıyan uzun zamandanberi Fransı? haTtanesin. munu görj.'mek üzere Ankaraya bir M3iÖeh 11 (Artkff) M«niA ÜBaVft Batı Ahnanyaya «hsksız» reka Mektebe giden ihtiyarlar sabakamızın finali evvelce de bil M! rahi ve crcukları. Bay ve Ba>an de tedavi gormekte olan Merkadopen. he>et gbndermıçlerdi. niverHtttei. kanser tedavisinde kuî kocasının kollarmaj^ştü ruh isirnli kadın sabaha karşı oda Mllll Egi'im Bakanhğı Mü^teşsn b«t yaptıklannı ileri sürmektedirdirdiğimiz gibi 18 mayıs sah günü Yak'rr E'jakın ve aileoi, zevci. oğ!u, cereiine kendıni kayışla asmıjtır. lanılmlfc üzere bir «mucBreVî iKt(T» ~ Ifopenhag, 11 (aa.) Bîr'sirkte Faruk Evrimer İle temas ederek iikkardeşleri, kayınbiraderlen, amcaları artıyor Ier. Her iki hâdlseye de savcılık el koy rrncilerin »f dlleğinl bildlren hejet. bulduâunu ilân etmiştn\ akrobasi numaraları yapmakta o akşamı Şehir Komedi Tiystro.^unda ve akraba'.arı olan muş ve l^hkıkala başlamı;tır. dun jehrımıze donmüçtur. Newburgh (New York) 11 <&. Univer^iteye mer.sub Dr. Josef lan Susan Tacoma, on metre yük vaDilacaktır. Bir çok konserler ve İngiHere lle Batı Almanva arasinBAY POPO CİVRE Di'eğin Must»f«rlıkca uygun ka>sıda iktisadî rekabetin böyle bir saf a.) Teşriî komisj'pnun oir rapo Hammerschmid ile Profe^ör Sugen sekhğinde bir tel üz^rnden k y eğlencelerle de süs'enen bu muh nin veîat etlğım ve ce:ıa2° rr.erasımi C. H. P. eski il binasın bugün lanması okul oğrenciteri arasında buhava intikal etmiş olması. Avrupa runda belirtildigine göre. New York . Werler'nin tekSmül ettirdikleri bu mış ve kocasının kollarına düşmuj tesem ge~pnin h=>zırlık'arı hararet'e bugun 12 mayıs 1954 saat 16 da Buyuk Talebe Fcderasyonuna veriliyor yuk bir sevınç yaratmıştır. Cumhuılyet Halk Paıtislnın hazineBakanlığıa vereoegi retmt cevab buiktlsad? işbirliği te«til"*ı dnHlinde eyaleri dahilinde 65 yaşını geçkin |I i l â c 1 hayvanlardan şınnga ile aluı für. devam etmektedir. Final musa Hendek Keııeset Israel Sfn«gogunda icra olunacagını f teessıırîe bildırırler. ye mtıkal eden emvnllnden Cağalojlun gun belH olacaktır. istenilen müsbet hedeflere njaşıla 9009 kişi mektebe devam etmekte mıs bir usaredir. bakasına giıecek güzel çocuklar IŞLJÜ İlân dav= '\e ytrine kaımdir. Seyirc'leı arasmda oturmakta odak. eckl ıl merkez binası bugun mePendik Karataş mevkii daimi madıçını da KÖsterırektedr. İnsrilir dir. Cenaze Levazımfitı Moskoviç rainı'.e Üniversıte Talebe Feeı<rasyoÜç senedenberi üzerinde calışılan lan U'a t r Tacoma, kai'Lainırj dü dün matbaamızda toplanmışlar ka5 4131543841 kamp sanp.sı olacak Komisyon başkanı Thomas Des bu ilâcın kullsn' 1 n"':' icin bir kac Malive Baknnının îH eün siiren nurun manevi «ahsıyetlne devrolunayıdlan yapılmış. fotograflan çekiit'iğüni'. görünce derhal rijge rtlıtl tzcl Kurulunun M H Egıtlm MüU c..ktır. Bonn temaslan. konardıih vaidler mond 1963 yıluıa kadar yaşlılar için senelik çalışmaya ihtivaca gösterdi yarak kuıtarmıştır. Karıkocs ka •niştir. Şimdiye kadar büyük alâka * * * Başbakan Adnan Mendcres, bu miı durlüğü İle yaptığı temaslar neticesınhususî kursîarı ihtiva edecek 500 ği a'îkalıtarca ilâve edilm;<!tir. bn rckabeti haf'iehniveeekth. ve heyecanla beltlenen gecenüı de. Pendik Karataş mevkıinin daiml nasebetie şu bevanatta bi'lutıTnuştur: zayı hafıf sıyrıklarla atlatmışlar Drogramını aynca ilân edeceeiz. Ömer Sami COŞAR mekteb açdmasını teşvik etmekteBay Jak Gpbay. Bav ve Bayan Jose Amerikaia kuraklık 4 Bahıs mexrju blnanın bırçok kamp sahası olması ve bu bolgede bir oır. dir. M E^tıugo. Bay ve Bayan Muh Adll eksıklerı olduşunu ve tamıre muhtac de Yetlîtirme Yurdu açılması kararNewYork 11 (Nafen) KoloraBir adam, tarla meselesin Gabay. Bay Kodolfo Gabay, Bay ve butunduğun gordum. Devir ve tâhsıs laştırılmışur. Thomas Desmond'un kanaatince Bursada deprem Bayar lîya Gabny ve Çocukları. Bay ve len beklenen faydanın tamamile litıh • Veküler Heyetlnin tasdikine arzedilyaşılığın en büyük düşmanı bedbin do, Teksas. Kansas. NewMexico, : İşverenle işçi arasındaki liktir. Yaşlı insanlan muhtelif mev Oklahama havalisinde vukua gelen Bursa, 11 (a.a.) Bugün ;Mm zBayan Gastcn Vallon. Fılo^of Eskenazl. sali İçin blnanın tam;ri ve noksanla mıj olan karar uygun görüHugj takden kardeşini ölcürdü Barziîây, Avigdor allçlert, annelerl budirde şıddetli kuraklık ve kum baskını d5 saat 18.01 ve 18.05 geçe ve ik>ver Kayseri, 11 (Telefonla) Çınar yuk anneleri, teyzelerl ve akrabaları rının ıkmali ıcab eder. Binaenaleyh caktır.srazinin devır muamelesi yapılatnünasebata dair konferans zularla meşgul ederek hayata bağyarın Üniversite Talebe Federas>onusaniye devam eden iki deprem ol başı kazasının Vıranşehir nahiye olan yüzünden vukua gelen zararı telâfi lamak lâzımdır. na devır ve tahsis edilecek olan CagalMillî Egitira BakajUifi ve tl İzd Eskişehir, 11 (a.a.) Devlet Deiçin hükumetten 15 milyon dolar rıuştur. Hasar yoktur. sine bağlı Bilmiyedin köyünde bir oğlundaki Halk Partisi eskl il merkezi Kuruluna devredilecek olan bu saht, Dul Bayan ELİZA GABAY'uı ımrvollan cer atöly?sinde 3 bin Yapı Kredi Bankasınm yardım istenmistir Bu havali çift Bir köylü, kafası 50 kilo'uk öldürme vak'csı olmustur. Öğrenbiııasının muhtac bulunduğu tamlr Pendik Karataş mevkii Pavll «dajı ve (Doğuşu Fılosof) derfliryolu işrçisine âmme idaresi r çileririn müsküi dunımda olduklan diğime eö e. tala meselesinden a vefat ettiğirj ve cenaze meraslmi bu derhal yaptırılacak ve noksanlan ikmal I«itrid>e mahallini İhtiva eden 240000 Antalya şubesi açıldı m2 İlk bir bolgedir. Bu fa'nanın kureenstitüsü profesörlerinden Msrshall çunku günu ettirilecektır. taşla ezilerek öldiirüldü bildirilmekteflir. Bunlar, daimî olaraları açık bul'inan Bekir Dağ ile saat 12.30 12 mayıs T9c4 caıçarıibaŞalum OO da Buyuk Hendek Neve Bu surttle Talebe Federasyonumuza yini teskü eden g . O m2 hk arad Dimok tarafmdan dün. işverenle işAntalya, 11 (Telefonla) Yapı rak kum sellerinin toprajh kaplaAdana, 11 (Telefonla) Tacırli R'sim S?ğu ve kardcşi Bekir Sağır Sınagngunda lcra clunacağım teessurle ve OmverEitelilerlmlze daha fv.dalı 5387 tayılı kanunöaki Yetıjtirme Yurçi arasındaki münasebetler konu Kredi Bankasının Antalya şubesi d.ğını kaydetmekte ve 15 milyon münakaşaya tutuşmuşlar, neticede bıldırırier. bir hale getlrilecek bu binanın gencle dunun aartlarma elverişü görülchiğü r sunda bir konferans verihruştir. bugün merasimle açılmış ve faali dokr'a baıikadlar inşası ile kum nahiyesinin Kazmaca köyünde bir Cenaze Levazıma ı Moskoviç rimlz İçin hayırlı ç&lışrns merkeıl ol için, burada da blr Yetijtlrm* Yurdu Rasim tbsncasını çekerek Bekir pusu kurma hâdisesi olmuş, bir açılaeaktır. Prof. Dimok. bu konıeransındü, yete geçmiştir. Antalyada büyük bir «elinin durdurulacağı, aynı zamanda maöinı temenni etmekteyim.» Tel 41315 43S41 Sağırı ö'diırırüştür. Katil yakaaişverenle işçi arasındaki münase »lâka gören banka, Antalyah müs, kumla k^planmış toprağm da temiz köylü feci şekiHe öldürülmüshır: narak adal^te teslirn olunmuştur. Kazmaca köyünden Musa Gerbcbetlerin âmme idaresi çerçevesin terileri için bir de hususî aeılış ik • eneoeBİni kaydetmektedirler. ğaz gecelevân başka bir kövci^n ricn de eeniş bir izahını yapmış. rr.em ramiyesi te'rtib etmek üzeredir Cezaevin^eki babasına TEŞEKKÜR leketunizdeki i^veren ve işçı mü Türkiye ve milletlerara»ı Basra civarında 100 köy mekte iken, bir müddettenberi taresrar götüren bir genc Aıle büyugumuz la meselesinden araları acık bu'ıınasebetleinin her geçen gün biraz tahliye edildi nan Delfi Saymın pususuna t'üşBayan MUZATFER GÖNEL'in daha inkişaf etmekte olduğunu, uyufturucu madde mahkum oldu çok teessur vericl ölumu munasebetil* Basra 11 (T.H.A.) Dicle nehri müştür. Delfi. yüksekçe bir verde Türkiyede bulunduğu sekiz ayhk kaçakçılığı ile mücadele sularının yükselmekte devam et Musayı beklemiş, Musa yoldan ge Trabzon, 11 (Telefonla) Trabçelenk göndermek, cenaıeye felmek v« devre zarfında bizzat şahidi olm=kt»ziyette bulunmak suretile gosterilen Birleşmis Milletler, Ncw York. mesi üzerine, durumlan tehlikeye çerken üzerine 50 kilo ağırlığında zonun Arsen köyünden 939 doğum1=) büyük bir memnuniyet duydulnce alâk» ve nezaketten dolayı bü11 (Anka) Amerika husus mu maruz kslan yüze yakm köy sakin bir kaya parçası yuvar'amıştır. Ka lu Kâzım oğlu Galib Çğh cezağunu beürtmiştir. yüklerinıe, dostiarıma, sllâh arkadajevinde bulunan babasına esrSfr gölarıma ve akrabalarımıza alle »dın» Kalsbahk bir davetli kütieHhin habirimiz Feridun Demokan bJdı leri, ba?ka mıntekalara ' ' ".le fası ezilen Musa derhal ölmüş, 36 türürken yakalanmış, muhakemesi Sukranlanmı arzederim yaşınd?ki katil yakjlanmı^tır. rek köyl»»r tahliye edilmistir. hazır bulunduğu konferansta Dev riyrr: Reşid Erkmen sonunda 5 sene ağır hapse, 500 lira li nLs»ndanberi toplanü İM^nde M Demiryollan Umum Müdürü para ve bir sene 6 ay sürgün ceinılundP birleşmiş Miliet'er ekcmoZihni Üner de bir konuşma yap*** zasma mhkum edilmistir. trik ^«i^eyi uyuşturucı madde kom'ştır. ölüraü i!e biilerl acıl«r l .risyonu toplantılarmda T'irkîye, bırakan zavallı Trabzon Cezaevi Müdürü maİPtlerarası kaçakçılıkla mf'cadeFRANCİS FREDERİCfnm 1Î Inn.ısyonuna üye »eçilm'itı. değişti eenazestn» bizzat Utirak etmi; ve beBugüı 1 ö müzakerilar aıra&ında yanı tazlyet lutfunda bulunıcus olan buTrabzon, I I (Telefonla) Trab Fransız delegesi, kaçakçjlan takil tün akrab» ve doetiarına sonsuz teşekzon Cezaevi Müdürü Hıkmet Kor "U"ÎUS. nds Fransız po!j<i> işbirliği kurlerimizln iblâğına gazetenlzüı delâfonun Rizeye tayini üzerine yeıine yap^i Tüık polisinin başaı *ını 5vletlnl rica ederim. Liralık bir hesabla DuJ Bayan T. Fredericl Bsy v« Vezirköp:ü Cezaevi Müdürü .Vehbi müş ve ker.disini Yunan delfe/esı Bayan Moris Frederici Koru getirilmiştir. 1e dtrfeklemiştir. Kurtuluşta bir Apartıman Dairesi, Sovyet silâhlı kuvvet İzmir Belediyesi, lerine dair yeni Kasablar Derneğini rakkamlar Savcılığa şikâyel etti Memlekete, hiç füphesiz, ene kapıya hafifçe vurpek jaydah olacak bir cemidu: yet kurulmuş, Kurbağa ve ^^ Buvurun! dedimBalık Adamlar Derneği. Başını arahktan matü ve sordoi Düşünün bir kere. Cevıiyete Yalmz mısıtıı^? yazıldıktan bir müddet sonra Her Tamanki gibi, dedim. New York 11 (R.) Senatör Eisenhower yakında bu hususta ya kurbağa adam olacakstnız, Müsaade var mı? McCarthy aleyhinde geniş bir kam bir karar verecektir. Zannedildiğiya bahk adam. Buyuruo dedik ya! panya başlamıştır. Demokratlardan ne göre, hükumet, komünist aleyhHer ikisi de bizler için bi sonra senatörün dahil bulunduğu Öfke buyurmayın beyefendi! Yok ne münasebet! çilmiş kajtan. Artık ne hayat Cumhunvetçi Parti üyelerinden de tan bütün unsurlar ve hükumet İçeri girdi. Elinde bom gibi sapahalıhğı kalır, ne geçim sı çoğu kendisine karşı cephe almış dahiline sızmıs fefadd hareketlerle lardır. Bunlar, Başkan Eisenhoiver mücadele işini doğrudan doğruya nlmış bir uznnca kâğıd vardı. kmtısı. Araı vedaa geldim. üzerine alaraktır. Böylelikle senaZira, kurbağa bir takvm ha den Senatör McCarthy'nin muzır Hayrola! Seyahate mi? olmaya başlayan faaliyetlerini dur törün bagkanı bulunduğu Senato şaratla yaşar, Mevuekctte de, Evet beyefendi! durmasını da iatemişlerdir. Komisyonu şimdi yapUfı gibi tahAllaha şükür, ondan bol bir Nereye? Verilen malumata göre, Başkan kikat açamıyacaktır. Niğdeye gidiyorum. şey yok. Balık da, malum, IIısun akraba mı var? kendınden küçüğünü yiyerek İtfaiye yangin ihbar Son gelen kahveleri 13 liradan Harır efendim... geçinir. numaralan değişti satanlar cezalandınkıcak O halde? c Yeni telefsn santraHarının faaliyete Bir muddet evvel İstanbula tshsls Eh, insaf edin, hele şu son Artık «Bor» un pazan geçtl geçme5İle itfaiye yangın ihbar nun,a • edilen kahveler. perakende 11 llr» »ek. seçimlerden sonra, ortada ralarında zsruri değişlklikler yspılmıj sen kuruş ürerınden satshnakta idi. İz beyefendi .. tır. kepdimizden büyük kimte mirden istanbula gonderilen 500 çuval Ha! Şunn demek istiyorsunuz. Âmerikada NcCarthy aleyhinde kampanya Lâpçının seyahati Eîsenhower hükumetinin yakında bir karar alması bekleniyor Suriyede Çicekli devri gazeteleri tasfiye ediliyor 11 I Rusva üzerinde soğıık dal^ası TIIRKIYE KREDİ 150 OSMANBEY Bir ki)o altın Lüks bir sayfiye evinde yazlık ikamet Üç talihliye kıymetli mücevherat Yalovada 15 günlük dintenme (iki kişilik) Uludağda 15 günlük dinlenme (iki kişilik) Kazanabilirsiniz. Her nevi dikişlere elverişli yüksek kaliteli iplikler Şimdi bu ipliklerden isfediğiniz mikdarı kotayca Türkiyede temin edebilirsıniz 8 o • «Tnnn 9 EYLÜLDE RESAT ALTINI da>alı bir e\e sahib olabıiımniz. Bıılün e;ya\ı>e <<o;eti ll li 30 HAZİRAN ! I Ü İ l Daima hakiki TÜFEKLİ ve ZİNCİRLİ makaraları j İ1İİI Isteyiniz. Kefidesi için acele bir hesab açtınmz. tstanbul dışından hesab açttranların havale iicretlerile, ikramiyelerinin göndenne masraflan Bankaya aiddir. İkramiyelerin intikal vergilerini Banka öder. LUKS TRAŞ BIÇAKLARINI Tercih ediniz FAZLA PARA VEREBİÜRSİNİZ. DAHA IYİSINI ALAMAZSINI2 Fevkalâde keskin ş MeeUı/eUU ir ir •k 10 Haziran akşamına kadar Osmanbey jubenüzde bir hesab açtırırsanız, Hususİ ikramiyede bir kigiye 1 0 0 R E Ş A D A L T l N ' ı Umuml ikramiyenin ayhk çekilişinde Erenköy Ethemefendi asfaltında çamlar içindeki A P A R T I M A N dairesi ve diğer ikramiyeler Cazib açılış hediyeleri Osmanbey Halâskârgazi Caddesi No. 192 HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI 10 DÖŞELİ EV BİRÜEN S Hasirsna 4a kndaı e>rrr!er. cüzdan kuraja atanlar bn MJULSL Tel: 4962045467 '"H .V. DEMİRBAMK TİRKİYE KREDİ IBANKAS0 YAPI ve KREDİ BANKASI l»nııtııtınnıımnı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog