Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

&*•: • i v . . . . Sovyet Rusyada Çok Mıihim Bir Rönortaj • Spehsalâr» eamiinin geni» v« juksek dif kapısı, tan (uğla duvar üstüne mavisi bol çinilerle bezenmiş de caddeye ve meydana açılan öteki binaların hepaınden kendini Komünist propaear.dasına karşı mak istediğinlzi açıkİ3mak mecbuayırd etmi|. Arkasındaki yeşili bol, Itirazlarım üzerine Khraşçef bir an riyetvndeyiz » Denizcilik Bankasında başhyan havuzu geniş bahçeyi görünce ca kuvvetli olan tarafta toplanmakta |si, şekil şekil gülüsleri. yazmaları duraladı, ciddilsşti: Sonra gülümsiyerek ilâve etti: ve kumajları ile bütün İran bura «Benirn kanaathn Amerikan «Tabiî bu da proDagandanın etüdler kısa zamnnda bitirirecek miden başka bir yer» geidiğiniıi dır. sanırsmız. milletinin Sovyet halkı hakkında ta kendisidir... diyecek?iniz dejil Müzikte monofonu ve tekrar. bü da! ve yeni tarif** bu yaz tatbik kötü niyetler beslemediği, Sovyet mi?» Gündüz bahçelerinde yeşilük, edilecek Bahçeye girince cami sağınızda, tün şark milletlerinin melodilerinlerden herhangi bir metalibi bulunGörüşlerimiz bv derece birbinne medrese odaları yanlarınızda ve deki gibi kendini gösterdi: Kanun, çiçek ve havuzun; gecelerinde fısÖğrendiğimize göre Deniicilik madığı merkezindedir. Bizim halkı aykın olurıca bu b3hsi daha 'azla kütübhant solunuzda kalır. Sıcak kitar, santur ve saz ile icra edilen kiye ve ışıkların şarkın sükun ile ır.ıza gelince, onlarm da harbin ne uzatmakta mana yokru. Mevzuu Bankası Şehir Hatları İşletmesi tan, yahud ışık ihtiyacile odalardan ve Mahur Hicaz fasıllarından dı dolu şehrâyinini yaptığı Tahranda; demek olduğunu pekâlâ bildlklerin başka bir istikamete intikal ettir navlun tarifesinde zam yapılmak taşmıyan bu melodileri bir kapalı salonlann içi de firuzelerin bahçeye fırlamış delikanlılar elleden eminim. Harb hiç kimseye hiç dim: için çalışmalara başlanmıştır. Bu nndeki metmleri yüksek sesle ve gece aonra Hanciyenin resmî ziya giiz kamaştıran âhengi ile bu diyabir fayda sağlamac Harb sadece ha «Amerikan üskrinden hah5?.^l mevzudaki etüdler henüz ilk safha yurüyerek tekrarlıyoılar, belli ki fftmde de dinlemek mukaddermiş! rın uzak kalmış yüzyıllarını di'e y y e r k tekrarlıyoılar belli ki rab eder. Sadece tahribat ve kurgetinyor. yorsunuz. Bence bu bahis dahi ga sında bulunmaktadır. Zam nisbetib=>.nlar verdlrir. Başanh bir nin önümüzdeki yaz mevsimire bunlarda da çalışma tam Mısırda | i Hariciyedeki resmî akşam yemezetelerinizin Sovyet balkına deta Bir minyatür çerçevesini sınırne Ba wk « ' l Zahidî reislik etti. dahi bakiyve kalan bir yıgın kur ?orls aşıladıŞı düşünüs veknesakh kadar tesbiti ve yaz programında Ezhcrdekinin aynıdır, imt.hana ha 8 landıran tahtanın üzerine hâtemi, bandan ibarettir Esasen bunun tcin ğının bir sembolünden ibarettir. Bu zamh tarifenin tatbikına baslanması zırlanıyorlar! Kütübhanede İbni I Vemyeşil. uzun ağnçların ve rengârenk çiçeklerin süsledıği büyük tane tane yerleştirmek için döküdir kl bugünkü siyasetimiz halkı güne kadar memleketinizle ko kuvvetle muhtemeldir. Alâkalılar, Sinâ üzerine eski ve yeni, yazma len giiz nuru ve bir halının üsmızın hayat fartianıu yükıeltmeğe nujtuftum herkes, sanki birbirleril» geçen senelerde Denizyollarında ve basma eserler gözden geçirildik hahçeyi gene geniş bir havuz; fıs» kıyelerinden yükselen su sütunları tündeki İran yeş'.lini şekiî'endirmatufrur » ten sonra arkadaki bir dehlizden süzbirliği ermişler gibi. bana hep yükseltilen navlun fiatlarına mu! ile •erinietiyor,. şınlülarile neşe mek icin verilen alın teri. bir RÜBununla bersıber, Khruşçef der aynı iiç suali eordu: Neden Ameri kabil Şehir Hatları İrle*rnesınin (İran Akademisı) ne geçildı. 'lendıriyor. Afiaçlann dalları kır» müş va«o veya bardağının üntiinhal yeniden taarnıza geçmekten ka Sovyetler Birlisini askerî is1 cüz'î bir zam yaptığını, bu sebeb'e Akademi; bu kabul icin bir şiir yeşil lâmbalaria dona ne siyah çiçek dalrarını ıslcmtk geri kslmath: le çevreliyor? Neden Paul Ro'^e İşletmenin zarar ettiğini. nihayet ;müsabak?sı açmış. Ka*ananlarıian bina dışarıdan projektör için eairgenmiyen elemeği .. Bu «Maamafih, siı mrf Sovyetler son'a rulmediyorsunuz? Ve neden ikısı okundu, bılhassa (Hacavi) n.n Wle aydınlatılmıs, çeşidli vasıta parçabrın karşıs'nda insanı tensiz BMifine geldhriz diye. tahmln e Birlfiik Amerika Sovyet satrane kömür ve tamir masraflarının artmaaı karşısında zammın zamrl ol «Ho| amedi» redifli gazelı, . farsça ;, .•« m e r m e r m e r d i v e n e f^,.^^.., hale koyup düşündürmpSe veıeı , , . . . , derirn ki, Amenkaya döner dBnrrrez takımının Amrikadaki tumuvaya duğunu belirtmektedirler. • . . , . , . yanajan . nm uzanan v e a k a n a h e n. g ı ıcıncle 'ımısafırlerın g r u p g r u p bınaya Bi insan «abrı ve gnyreti değil mıdirMcCarthy sizi derhal yakalatıp si iştirakinl kabul etmedi? ,., ,. „ , ırçBsı gibi ilgi ile d ı n gibi ilgi , ..... V , . .f.. bir müzik parçası gaya şekeeettir. Anlaşılan Amerirışlerı gıttıkçe artan bır ıhtışam .rişleri gittikçe artan bir ihtişam ler? Gozlerinde bir panltı belirerak M11M EğitJm Müdnrü Ankaraya lendi. kada hürrlyet fîlân dly» bir şey „ , I havası yaptı Basvekil, diğer vekilderhal atıldı: Kongrenm proBramıncia bu ak !> " ,, , .,. . . yok!» . . . , , , ller ve seneraller Ebu Ali içın yaAskeri birliklerin spor bayrayemegmın serbpst bırfikılmıs • . , . . «Görüyorsunuz ya. ben ' iz» tıt4inbu\ MİU1 Eiitlm MUdürü H«yDerhal cevabtnr verdim: mında biz yerimizl aMıkton sonra * rullah örs. tntanbui lli MiUI ESitim olmasından faydalanan Büyük Kı pılan toplantının puruzsuz çahşbu sualleri sormadım.» dedi. «Bîlâkis,» dedim. c McCarthyiİ£?idpn Şah da locasına geldi. Kol kuvamafih, mademki bu mevzuu liz ill.rlnl gbrüfmfk uztrt MİUI E&itlm Ç i m İ 2 s a y ) n ( A ] [ Türkgeldi) bizi mnîarıntlan ve gürdü§ü nin mevcudiyeti dahi Amerikanm Ankar«v» caîırıtmntır. ».»4 ı j •*•• ı ı v dolavı delegolere memnunluklanııı vetinin timsaü o'arak Hszreti Aüaçtınız, ben de size şatranc takıhür bir memleket oldu*unun delüinin resmi sahanın ortasına Dun .kHm Ankarava harek.t etmiî s e f a r e t e Çagırm.şlardı. Tmkgeld, bildirdiler. mı hSdisesinin, Birleşik Amerikada dir .Naaıl senatör, McCarthv benim olan Mllll EJıtim Mudüril blr hafta nın şüara meclislnin; sofra ziyafet'HMi ve onun »nünde milli spor kapitallstlerin harb çügmlığını na*** hakkrmda tahkîkat açmağa tam satini çok aşan edebî ziyafet değerisıl körüklediklerine bir misal oldu lonra dnn*«ktlr Milli Pierler Müzesinin alt ka hareketleri yapıldı. lâhiyet sahibi is<? ben de McCarthy ni Programın arasına mkıştırılğunu föyliyevim. £oranm sizs: A Belediyede 18 memur emekliye!ka jfa(je euebiimek için onu mutla tına İran sanatının her cins ve çetatmak lîzımdır. hakkında diledijHm gibi yazılar aynlacak caba 'Amerikan milleti aatranc oşidinden birer niirnune ycrleşür» nııii o'an İranın değisik köyazmakta •• onu jlddetle tenkid Bu ı*ne Beledlvcdr Tahranın en seçkin şair ve edib» mek »uretile tomiz bir galeri ha felerinin folklor tarzınrlaki türiü yuncularımızın ceblerinde utom tutuUmk meıtıurUrın ya) haddint tâbi hııırlanetmekte tam bir hürriyert sahibibombalan tajıdıklarını mı sanıyor maktadır. Saynı İS i bıılan bu mımur lerinin toplandıkları bu medisi bir Zirlanmıştı: Halısı, hâtemi firuze ve oyunları kuzey ve batıya vakyim. î | i n güzel tarafı McCarthv'nin du da, bu oyuncuların turnuvaya Urın blr knnıı Beledlvt Uhsll ve ta akademi, mekteb havası Içinde gede bunu önlemek imkSnına sahib ceyanlarına kadar sürüp gidiyor, iştiraki reddedildi; biliyor munınuz hakkuk ^ıhelerlnde çahstmWtadırl»rolmayışıdır.» B!r Amerikan aıkeri heyeti sıkıyönetim saat on ikiden sonıa ki bu hâdise karşmnda ilk alkuna Sovytt Ruıyayı her ikl rtyaretim gelerj eıki bir Rus atalar sözüdür. gellyor »okağa çıkmayı yasak etmiş olde de Sovyet vatandaslannın en Eğer Tann bir kimseyi cezaUndırAmcrlkalı G»n»ral Sh«ppard. btrabe masa imiş sabahı bulmaya hiç b.'r basit bir şekilde dahi hük* aetle mak isterse rvvelâ onun beynıni rinde emir sııhayı Yarbay. Robertion mâni gorünmüyor. Muhterem peoldVıtu haldc 16 m»yı»ta jehrlmlîe ge derleri rahmetli Ali Fuad Beym rinl tenkid ettiklerlne hemen he ahr, deriz biz!» lecekttr. men hiç rastlamamıştım. Ümid eAynı gün 22 kişilik b!r Amertkan as bir kaç eıerini; bu arada »Gurüp (Bu eski Rus atalar sözü neden derim Tel bu tozlerimle ne kasdetbana yabancı gelmiyor? diye jrun keri hevetl de şehrimlrdf bek!*nm*k işıttiklerim» i ve bizzat telif eyleti&imi Khruşçef anlavabilmistir. tedlr. Bu hevet Amerikap a?keri vardı dikleri «Mondroi ve Mudanya uzun düşündüm. Nihayet bunun mı me\Tz1Jiın^3 temaılar v'nacak'ır. Bununla beraber muhatnbım Itiramütarekenamelerio ni millî tarih;bizim: «İlthlar mahv .'dectkleri kim za devamdan vazgeçmedi' Dcniıcilik Ranktmnda 70 memu mize kazandırmış olan Âli Türkseleri evvelâ dell ederler» şeklinde «Peki ama.ı dedi, «Amerika bildiğimiz eski bir Lâtin meseli olrun açığa çıkanldıjı haberl gpldi bir taraftan mahfuzatı ile, hit da basın Cumhuriyetçilerin kontro duğunu çıkarabildim, Rusyada neyandan da türkçe ve farsçaya kâdoğru değil lu altında. Bunu hürriyetle telif reye glttimse: eBışkılarına, ancak DOn Mr |az*te. Danlıclltk Btnkası mil bir vııkuf ile Tahranın edebiedebilir misiniz? Kapitalistler kon başkalannın tana yapmalannı ka kadrolarında 70 memunın açıkta bıra yat âlemini t^shirde devam ediyorve trolkrı altındaki matbuat vasıtasile lar. bul edebileceğin şekilde muam?le kıldığını yanni'tır. Denlzcıllk Ba'ikası Umıım Mııdıir halkin düşünüşü üzerine o derece et!» Yahud: tAtes olmıvan yerde Muavlnl Osman Dartiaean haberin asıltesir ve nüfuz etmektedirler ki daGüzel Sanatlar Akademisi de biduman olmaz» gibi aski Rus atalar sız olduğrunu söylemiştlr. ha şimdiden Birleşik Ajjwr.jk;adaîbir zim ırın bir resim galerisi ve b r AJANSLARI İÇİN dıırdum. Anlajıl^n Amefikalı sanayici ve iş adamları halecan ve hey«can havası vara.*EvaUBl Ruslar «ta lözlerini İncil (ibi ayrı ayrı tertiplensn>rtuttM» mağa muvaffak olmuşlardır. Bugün bugün geliyor bunu, sonra da müzenin «ene bu Amerikada her kim Sovjytler^BIr Aesop'un masallan gibi kaynaklarBlrlestk Amerika Devietler! Mlchigan toplnntı vesilesile actığı nergivi •dan eyaleti sanavici ve iş aö^Tnlanndan ntHt : s \ Il?kkır,Ja JK'raz tyt.W?•;••"?»'" ' . • •„ rekkrt 52 kijilik hevet bupın saat 14 te K e z d ' k • . . . . leviverse, derhal komünlst dlye «Mınyatür» ü milli bir sanat har'rnealanıveriyor. Bir muharrl • rin lktlsadt ve zirat meseleleri bah uçakl» ltraeidfn »ehrlmi?» g»lecektir. Heyrt ırtsında Mıchlean eyaletlnin Sovyetler Birliğini kötü gösteren sine gecti. Bunlar, onun lçin büyük Sermave ve Yatırımlar ştrkeü bas lınde devam ettiren İrnnlıların ru Hususl kecideai saharla yeni istidadlar% yetiştirdikehemmiyeti haiz mevzulardı: zira. yazılar yazsa, derhal: tjte ^Aikt karu, Mntör Araştırmaları ve fmalâtı Amerikan, diye göklere çıksnlıyor di*er vazifelerine ilâveten gıda mad Mıidürü İle digeı sanayi ve tiearet sir leri belli oluyor, inceliğe ve ince Her 150 Liraya Bu dunım lnsanhk Içln gerçek bir deleri istihaalinin arttırılman yolun ketlerinln mumeuillerl bulunmakta sanatlara fıtrl bir istidadları olbir kur'a numaraıı ması onlan mndern resımie de pfk da girişilen kampanyanın ldaresi de faciadır.» Bu aianslarımıza para Heyet yarın uet 10 da Tic»ret Od»y"' "nlar 7,n""iHı onun eünde idi. Bu arada ben: sında mühlm bir toDİantı yaparak İş gcri bırakmumış. Bununla beraber «Amerikan basınmm halkin s^nat eserlerinin çokluğu «ibi a «Bana öyle geliyor ki Sovyet adarnlırımız ilt gor.i;ecektlr. cKi=üneesini kontrol ettiŞini !ddiaya Bu toplantıda Amerika İle memlekelmkân yoktur.» dedlm. «Son bir halkı eskiye kıyasen ;üphe şötür tlmlz arasındaki tlearî temasların artı m.ıtorlerin çoğunluğu da RPİenrğı k?ç seçim kampanyErında DemoK mivecek derecede daha iyi durum rılmaıı ve yeni 1| lmkân'an trınması Liralık ıırnuml kesideye de ratları desteklsyen gazetelerin çok darlır, buna raemen gene de Batı gibt müh!m mevzular miizakere edileistirak ederler. luk olmadı*] dî bir vakıadır. Bunr Avrupa halkından çok daha fakir cektir. Heyet b^leden sonra Bevkoz kundura fabrikaıınt gidcrck inceennrs§men. bütün dünvar.m bildiSi ha dir,» dedim İtiraz ve münakaja edecefini sar. lerde bulur.acaktır. k'kat Rooievelt'in de, TrumaVın da Dün 3.239.301 liralık mal serimleri karanmı^ olduklan, Ad mi|tım. Bu görüşümü tasdik etmek ihrac edildi lai Stevenson'uı. ise 27 milyondan suretil» btml hayrets düşürdü. Tahmin ederlm kl, bu, komünist liderfazla rey toplamış olduğudur.» Son gunler zarfında limanımı?d»n Kahv* Buı rinla kadar «Buna kar?lık, l.iırat müsahede lerind« birmm Sovyetler Birliği yapılan ihracatta buyuk blr artıı k»ydedllmektedir. Dun limammızdan muhbuiun ettigim diğer bir vâkıa da Sovyet nin her bakımdan dünyanın müm telif memleketlere yspılan ihrscat 3 basınının hakikati tfhriften de ileri kün olan niıbett* «a iyi memleke milyon 239 bin 301 Hrayı bulmuştur gittiğidir. Kanaatimee gazeteleriniz ti olduğunu bir yabancı karjumda Bu mlktardan 1 milyon 651 150 ]ir«..ı yanlıslarla ve I t^dî tahrif ve taraf ddia etmedikltrl tndeT snlardan Ç»koılovıgyaya Ihrae edllen SflO ton yaprak tııtunun bedelidir. Dun ihrac biriydl. girlik nümunelerile doludur » edilen maddeler arasında lç fındık. ham «Harbd* red turttte hasar afyon, tlftik ve yumurta da bulumnakKbruşçef çartsiz kalmı? gibi kolgördük.ı dedi. tYapılacak işlerin tadır. lannı yana açarak cevab verdi: «Sovyet gazeteleri halktn men çokluğundan dolayı da gerekli be Bir adam 1170 lirasının çalındıfaatlerine uy<urt havadisleri verir; viyeye dönemedik. Maamafih, iki, ğmı iddia ediyor havadisi işçilsrin göıüş zaviyesin iiç sen» ıanra tekrar SivoHer BirArabcami Abdü»»lih sokak 17 nu 4 den aksettirir, Sizi.ı Cumhurive . iğine gelirseniz, gBrdüğünüz man marada oturan Bayram Acar. dun po. a lli/iraru kadar çl gttetelerlhizin yazTnamızı !ste zara karîisuıda hayret edeceğiniz lise müracaatle Arabcami fırınından cuıdaıt aUnlar bu ekmek «lırken pantolonunun eeblnden dikleri şeyleri yayır.lamaga ne rnec den tminim.» kuraja 4a girerlrr. 1170 ltraıının çalındıimı biMirml|1lr. Sonra tefahürle devam etH: buriyetimiz var? Me=elâ memleıîeHâdt»» hakkında UhkikaU ba«lanmıt. «Ağır lanayii geliştirrae yolun tır. tiniz dünyanın her tarafında üsler kurTn^ga başlavınca bizim v^df? da ilk Bef lenelik Planı tatbika miz bu üslerJn.ne maksadla kurul bafladıgımız caman Amtrikada bi i MAYIS 12 RAMAZAN l duğunu htlka izah etmektir. Biz ze kahkahalarla guldfiler ve «saçhidrojen ve atom bombalannı orta ma» dediler. Biz is« yılmıyarak büş r s ç t r dan kaHırmak istiyoruz. fakat Bir ün dünvaya azmettipimiı bir işi 3 X o ! c ^ • n leşik Amerika buna razı olm'uyor başarabileceğimizi ispat ettik. Simdi dpdiğimiz zaman. o'sa olsa buiun de ziraatimizi ve hafif sanayiimizi v 4 46 12 10 16 06 19 17 21 05 2 44 ' manasını halka anlatmak, vani si eliştirmekteyiz ve daha «'miifipn E. ».301 4.541 8.50 12.00' 1.49 lin bu bombalan bize karşı kullanSa. 6 Sü l de Mülâkatın sonu bende yaptığı tesirler Yazan: Marshall Mac Duffie Sefıır E haberleri ve Şehir Hatları vapur tarifesine zam yapılıyor CUMHURhTET l t Mav» İSM TAHRAN SEYAHATİ NOTLARI Yugoslavyaya satacağımız mallar Türt Yugoslav Tlearet anlaşmastna ek protokol Iranda aörülenler Kuztm Yazan: Ord. Prof. yiirürlüğe girdi Memleketimizle Yugosltvya ara»ındaki ticaret anla^maaına ek protokol yurürlüğe girnuştir. Buna göre, «evkedilecek malhr her iki memleketın dahilî istihlâkine tahsis olunacak, böyltce ihrac msllarımuın reeksport yapılmasına meydan verilmiyecektir. Anlaşma gereğince Yugoglavyaya | u m»U lar ihrac edilecektir. 250 bin ton hububat, 10 bin ton hurda demir, 5 bin ton krom, 12 . bin ton manganez. ^vkedjlaeek malB u n d a n b a s k , lar arasınds 12 bin doiar d*|erınde ham pamuk, 600 bin dolar d«ğerinde pirinç, 500 bin dolar değerinde fındık bulunmaktadır. Buna muk=bil Yugosla\"yatian alacağımız mallar ^raamda, bilha»sa bugün piyasada darhğı çekilmekte olan kereste. sigara kâğıdı. pamukl'U mensucıt, çimento, eam, kâjıd. » r?at âletleri, y«d»k parçalar, madenî boyalar vesaire gibi maddeler | " c " ' "' ' Ismail 1 TURK TİCARET BANKASI KADIKÖY ÜSKÜDAR FETİH ve CUMHimİYET ALTINLARI laştıkça Erzurum banna, Tamzaraya çok benzemeğ* başhyor. Bütün bunlar. birer »ğlence değerirıi ötey» gecmıyor, asıl fizik kültürü ordu birliklerinin müşterek Isveç jimnastiğı hareketlerinde görd\ik. Iranda genelerin sporun her türlüsüne gösterdikleri ilgi nakıkaten memnunluk vericidir. *** Tahran Hemedan yolculuğunda delegelerin hangi vasıtayı tercih edecekleri önceden sorulmuş; uçak ve otomobiller haıırlanmıştı. 28 nisan sabahı erkenden (Derbend) den hareketle Tahranı geçip yola çıkıyordu. Tahrandan ba$laynn ilk bir kaç kilometresi asfalt olan yol üzerinde sırak iyice hastamadan (Gazvin) e vardık. (40) bin nüfuslu Gazvin; ellerinde bayrak. go«iısierinde korldelilar taşıypn mpkteblisi ve yol boyuna sıraİBnmi1! asker ve polisi ı't hep soknkta1 Arkamııdan Şah da Hemedana geliyor, Sinâ heykelini ve mozoleyi btzzat açacaktrr! Birinci büyük ovayı derinlığint geçtikten sonra yamaçlannda parça pnrça karlar kalmış koyu sarj renkli dailann geçi'llerine tedric! bir tırmanma ile yükseliyoruı. Bu sıra dnğlardan sonra indic;imız ikın ci ovanın ucunda Elvend dağının ete^mde Hemedanı bulacagız. Şohre yaklaştıkça yol üstündeki bu rîaghrdaki süngülü nobetçiler sıklaşıyor, nihayet ytrmı kılometre kalınca bir in^an ve otom"b!İ kalabalığınıp önünde durduk. Basvekil ZahMI ve arkadaşları Türk hevetine iltifnt ve ikrnm ettilpr. Onüraüzde. büvük kısmı ovada. az bir kısmı da d'iğın yamacma doğnı yük»elmi|. bol .yesilliklpr arasında sarı kerpiç parçacıkları halinde aöriinen Hometlanı elıle işaret ederek bana temiz türkçesi'e «bıırası benim maskatı re'sim» diyor. Yerlüer Elvend rl.ğ!nm Hemedana 28 nehirle 24000 çeomeHen ?u yoll<ıd)&ını söyiüyorlar. Hafz hunu CHe7aran çcsme Hared cuh Elvend) diye söylemiş, gene hafiz: fYarim Hemednı ve hodem hiç nedani Yarab çi güned hiç nedani ba HemeHani) beyti ile Hemedan eüzelini sena eylemîş, ı!k eördtiğıinüz yerliler size bunian oğretivorlar Bununla beraber İ'aeska iphirleruıden gelip buyerlesmi, olanlar Hemc'an isminin Hemedar Üniversite akşam kursran genişletilecek Istanbu! Çnıversttesı Mebıyat Fakülttsın:n açmıı nlduju tklflcl de'.Te ak?am knrslprı 14 mayıs cuma plnu nıhayete erccelttır Bılindığı flbl 11 W»rt p«rşembe günü haslamıç oltr» ynx deVT#fl akşam kurslarınrta. Prof. Mukrlmın Halll Ymanç ••Anadnluda kurulan Turk devletlerinin ••oeyal levıyeıi bakımınd'an mukayesesi.. Prof Vahid Tuı+ıan Ingı.12 Edebivatımn bnşhra slmaları.. Prof Sabrl E«ad Slyavıifgıl d* «K»rıkter bUfttU nıevıuUrmd» dersltr vermjşltrdir Kultunınu tamamlamsdan (ş hayatına atilmı; klm.«elere bu hnlıânı laf.lvan kı>»ı«r buvilk alıkı ix k»rıilanmi|tır. Kursların orıumuıâcki ders yılınd» p"nışletiler«;; açılm»»ı duşunülmektedlr. Son def» krom fatlarında yapı!»!» indtnneler tiıerine yabsneı piyaîalardsn tlehle «^'Tktedlr Haber aldıiırnu» sore, Irmlrden J500 ton kremun ihrae îmırlıklanr.3 baslanmıstır Kromlar V ^?S!"^ *•'•»! i'e sevkedlVcektir İzmirden 2500 ton krom Ihrae edilecek Blr depoHaki manşal kömiHeri yandı, 3 kadın zehirlendi fatlhte Cırçırda Bodrumeıkmaîi t . badethane »ok'k a numarah mıhun* depo edılmi» olan ithal mılı manjıl komurleri, henuz anlasilaraıyan bir sehebien yanrmştır Mahzrn'n uttundrtl nde oKıran E. mins Turker, g«lını Şrtı«(Je ve ku» Lutfıye komurden ır.tışar ed«n gat. lnrli aHrlmmî alâmeti »JsterrnisieT* Hmekl hastanesıne yatırılarak tedavi alhna alınmıslırdır. «a soylemekta gecikmiyorlar! Birkaç gasb h*4ı»«sıni» faili. NaıJl Kubakın f)uru$ma=m» dun i ncı Ajır. ceza m~hkeme«mde devam edilrniştir. DünkU duruımada mal ve paraları ea. lınan kımseler »ahıd olarak ıjmlenmiı tır Itk olarak dinlenen, kuyiAjnj .Frangull. Narifin kendılerin! sflâhU tehdid ettıjınl, paralanı öteki yar^ırncı sının aldığını soylemiıtır. ' Bundan sonra, A^ırefendirje irîc <ftf» sovulan Vahe ile Nazıfın yak3lanma. »1 hâdlıennde lsmı geçen Rseeb. g«r. duklermi anlatmıslardır. Polis memunı Mehmed de K«lfi na. "1 y»kal"dıSın söylemiş ve yeni şa. hidlerin celbi için durujma ba?ka gül ne bırakılmıjtır. Gangster Nszifin dunifmasına dün devam edildi S00.000 a y n i NİVEAjBeA^ 9 EYLÜLDE 10 DÜSELİ EV BİRDEN Japonyaya benzer tarafımıı: Ahşab evlcr! Japonyada intiıar eden .Asahi» adlı «aıetenin muharrlrl KİJi, dun »ehxi mlıe lelmistir. Hindistan, PakiıUn. t . ran, Irak, Arabist^n, Mısır v» Sun yeden sonra memleketımızı gezecek o. l»n muharrir, Japonjay». Turkiye hak. kında yazılar gonderecektir. Dün bir arkadasımızia poruşen Kiji Tıırkıje ile Japonya arasında muıihe. de »tlıji tek benıerlijın, ahjab evlcr oldupınu söylemiştir NİVEA B A B Y 011 BEBEKLERİN N A Z İ K C İ L T L E RİN PİŞİK »e SAİR RAHATSIZUKUROAN KORUR Eczaneîerde satılır. Super VAPI ve KREDİ B\INKASI RALE Iraz: CUMHURIYETto EDEBÎ rEKRlKASl oBu gâvurlufu yapmaz gayri Topal Ali. Korkma canım. Topal senin için canuıı verir.» Memed: cBıliyorum verir ama. eene de iz görurse dayanamaz. Bu Topalı daha ilk günden vurmahymışım ama . » Asım Çsvuş canından usanmıştı. «Şu Ince Memed yezidi de başıma •belâ kesildi Savuşsa gitse de baska yerlere. elinden kurtulsimi» diyordu. «Şunun elinden bir kurtulsam i> Jandarrr.alar da yorulmus bitmişDikentidÜ7Ünden karı yara yara lerdi. «Kış kıyamet her Allahm gü îclen atlı jandarma soluk solunü Torosun yamacında dolaş dolnş ğaydı: ne olacak böyle?» Nerde insan izi ! «Çavuşum. gördük» dedi. «Izi jje benzer bir iz görseler, nerde karı n j n üstüne çalı çekiyordu Dağa bczulmuş görseler, peşinden aün I yukari çıkıyordu. Bizi görünce lerce çHiyorlardı. Ince Memed yü kaçtı. Hiç kurşun sıkmadı. Amn zünden baska bir kaç çete daha va izi kaybolmaz. Çaİı çekse de kay"•"k'iarnışlardı' bolnıaz Karın yüzünü buz ba^laBir aydır da AlirlaŞmın etrafında mıstır. Calı çekmek para etmez. dört donüyorlardı. Çünkü dağda Ize baktık, iz eski yakalayıp davak attikları hir çobnn Âsım Çavuş sevindi. Memede ilk çocuk. Ince Memedi Alidaâmtla gör defa doğru diirüst rasteelivorlardı. düğünü aezından kaçırmıştı. j Topal Aliyi çnğırmak ;çin Abdi Alidaeı adeta muhasaraya alın ' Ağanın evine jandarma göndcrdi. Hirştı. Dört tarafına nöbetçi konTopal geldi: muş gibivdi. ,,Buyur çavuşurn., Bu kış kıyamette Ince Memedin | Çavuş: • Alidağda yaşayacağını Asım Çavu o Iz var.» şun aklıbir türlü • alrnıyordu, ama, Topal: çobanın ağzından alınan lâftan son «Karda gözüm almaz. Bana ra da Alidağdan vazgeçemiyordu. | toprak gerek.» 1O1 xxxm N(E MEMED Oıadaki köylüler hep bir ağızdan: «Topalm karda göıü almaz. Karda iz süremez> detliler. «Sizi yanlış yola götürür» dediler. Asım Çavuş gene de Topalın yakasını Dirakmadı: sSüremese de bizimle gelme[j 4 Topp.l bunu du>oınca yaprak gibi titremeğp başladı. «T.nbanlarını öpeyim Çavuşum, beni j»ötürme bu soğukta.» Çavuş: «Olmaz» dedi, kesti atü. Topal boynu bükülü, sırtını bir duvara dayadı, öylccene kaldı. Çavuş başınduki iandannasını Alidağınn doğru çektj. Bir anda bütün kby eslkalandı: «Ince Memedin izi bulunmuş. Izi bulunmug!* Bütün köy, kadın erkek, çoluk çocuk. Alidağın eteğine kadar jandarma'arın arkasınca yürüdüler. Orada, etekte, izin bafinda yığılıştılar, kaldılar. Gözlerini ize dikip, baktılar, kaldılar. Topal Ali izi görünce yürtği par ça parça oldu. Şa^ırdı. Konuştu. Konuştu ama ne konuştuğunu ken disi d e bilmiyor, «Neden çalı çeki memiş bu itoğlu?» diyordu usul; d a n «Neden ola? Bulurlar. Apasikâr iz.» Asım Çavuj Topalı kolundan tut tu, izin basına götürdü: «Ne ağzın kıpır kıpır ediyor öyle? Ne kıpır kıpır kıpır? Söyle?, bu iz o mu?», Topal: «Yok» dedi. «Çoban izi bu. Ustelik de bir aylık.» Anm Çavug kızdı, Topalı kolun Deler geçer Ince Memedim» Akşama doğru ilk çatışma oldu. Jandarmalar maftaraya giden yolu bulmuşlar, mağaranın ağzını da gör müşlerdi. Habire bomba sallıyorlardı yukandan, mağaranın ağzına. Memed onları mağaranın ağzına yaklajtırmamak içln ilk karfilıgı verdi. Asım Çavuşu bir atej çemberine aldı. Kaçıp kurtulabililrerdl. Kacma dılar. Hatçe lancılanmış, doğuruyordu. Dışarıda tüfek «eslerini duyunea ağlamağa bafladı. Iraz: Vuan. 1A9K» KU1AL «Demedim mi ben size?» dedi. «Çalının yüzüriden» |dan tutup, fiddetle karın için* fırMemed: lattı. «Çalının yttıttnden ama, gene «Teres» diye bağırdı. «Topal bulamazlardı. Topal dayanamadı teres. H*m ağanın kihyahğuu yabenc», (en« iai «ürdü. Onu »ldürpar. ekmejini yersin, hem da Inc* meliyim. Bir Upi çıkaa, bunlar Memedi lltizam «demn. Sizln he burada bir dakika kalamazlar, gipiniz birer tnce Memedjiniz. Allah dbıc* da bir haftada lor gtri dönersize fırsat vermeıin.» ltr. Ah! Topal» Jandarmalara emir rardl: Anm Çavuf tathlıkla «Öylüyordu: «Izi takib edin.» «Oğlum Memed» diyordu, Karda donarak, elleri düferek, «taallm ol! Kapandaam bugüne büi ^ g U n d e izi sür» lüre dorufta oıgttn. Dört bir yaa aanldı. Çıkamaz kardılar. Doruğu tardılar. sın. Yakmda af çıkacak. Gel t«aKöy yas lçindeydi. Jim ol! Senin Blmani ltUmem.» Topal boynunu büküp ağlamn ağ Memed hiç eerab vermedi. Bir lamsı, «Buldular» diyordu «Bul kurfun Asım Ç»TU|un teandeki dıılar Inee Memedimizi.» Bütün taşı parçaladı. ihtiyadı elden bırakmıştı. Bundan gonra masademe kızıştı. Hürü ana kükrüyordu: | Her iki taraf da kurjun yajdınyor «Bulsunlar» diyordu. «Bul du. sunlar da, görsünler görecekleriAsım ni... isterse bia jandarma olsun. (Aıkan T « ) ile uçunuz! Hfr liiılii nıoılprn konforu haiz liiks DC6 iK^ıkları... n<'fi« içki ve vemekler... voUııliirııı rahat vp «aadeti içın i«;t«Mi «ıcli'tı üanıiıni lıİ7nıet... ve üst«'lik ^iıli^'itıi/. \»M(li' dalıa uzun nıüd«let kahp işlcrmizi vaktinde bitirmeııizi ve yııvaııı/.a zamanınrla kavuş* tnatıızı sağluyan siiı'at ve intizanı! İzahat İçln seyahat ae»ntenlze veya SAS bürolarına müracaat ediniz İ S T A N B U L : Taksim, Cumhurlyet Cad. Altınbakkal, Tel: J3276 A N K A R A : Atatürk Buivarı. Büyük Sınema, TBI: 28620 Steno Daktilo Aranıyor Ecnebl bir inşaat »irketinde sekreter olarak calışmak üzere mükemmel fransızca ve türkçeye sahib ıtenograf ve seri daktilo bilir bir tercümana Ihtiyac vardır. Taliblerin Ankara P K. 529 adreıine kıia hal tercümelerile va Utedikleri ücreti bildirmeleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog