Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

HALİDE EDİB ADIVAB'm en son romanı DÖNER AYNA Tanesi 250, cildll 350 kunı» AHMED HALİD YAŞABOĞLU «ltabçılık u K. T. L . Ş. Iıt»nbul $0 ÜIIMI n] umhuriyet KURUCUSUtYTJNUS NAOf N u m a r a a ı : 242 VARIIK Büyük h&ây*cfiniz.\ ^siz sanatkâr SAİD FAİK'in ,ac*~ve Tpeklenmedik ftlümü dolayvüe ttjİbn aacatseverlere bajsağlığı daer^~ Hmnitlfcıin bugün yapılacak cer^ııetörÖU^e imkân öl cüsünde katılnlalaçım iic^ eder. B«VI Ifl 7Aft Ttlgnî r» melrtub adreri: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutumı îstanbul No Mc f Te]eionlM: Umuml r«»««»ık 19 M«^. lOCi Millet Meclisinin ilk içtimaı için hazırlık D. P. Meclis Grupu bugün toplanıyor, evvelâ Meclis Reisliği, sonra da Cumhur Başkanlığı için parti namzedlerini seçecek Yap Ankar», 11 (Telefonla) DP. Meclis Grupu >ann ıaat 15 t« ılk toplanttsını yapacaktır. Grup oaskanı Hulusı Kojinenin riyasetınde yapılacak içtımada, gündemın başhca maddesıni seçımler teşkil etmektedir. Grup Başkanımn, üyeleri Sfelâmlıyan konuşmasını müteakıb gündeme gecilerek Grup başkan vekillerile idare heyetı ve haysıyet leçimleri yapılacaktır Grup Başkanlığına Koymenin yeniden getirilmesi kuvvetle muhtemeldlr. Bagkan vekillikleri İçin Abidin Potuoğlu ile Osman Kapanlnin lsimlerinden bahsedılmektedir. Bu arada Grupta, MeclU umuml heyetınde yapılacak Meclis Reisliği vı reis vekillikleri, divan kâtiblerı v» idareci üyeler ieçimlerinde ı gosterüecek parti «dayları için d* leçira yapıla| caktır. Bunu müteekjb Cumhur Başkanlığı leçimi için Arkası S 6. Su 3 te 50 nncü yıl sajı 10.700 ^ 98 Y . * Uien: 24299. Matba. 24290 Fransada hükumet tehlikede Başbakan Laniel, 8 giinde ikinci defa itimad oyu istedi Pariı 11 (AP.) tç siyaset alanında esaslı surett» sıkışan Fransız hükumeti bu akşam Başbakan Joleph Laniel» Hındi Çınf harbine dair MeclU müzakerelerinin tehiri meseleti bahsind» 8 gündt İkinci defa olarak Meclisten İtimad oyu Utemesl hususunda yetki vermiştir. Dien Bien Phu kalesinin tukutunu müteakıb hafta sonunda çoğu seçim mmbkalanna gidip seçmenlerile görüşen v« bugün başkente dönmüş bulunan mebuslar arasında bariz bir huzursuzluk havası sezılmektedir. Milll Meclia korıdorlannda Laniel hükumeti tiddetll tenkidler» hedef olmaktadır. Lanıel'ın perjembe günü Meclis huzuruna çıkıp güven oyu istemeai muhtemeldir. Umuml lntıb», perjembeden ewel beklenılmediir bir gelışme yokluğunaı, hükumetın devrileceği merkezindedır. Hindiçinide komünist taarruzu bekleniyor Amerika Dış İşleri Bakanı, Cüneydoğu Asya ittifakını süratle kurmaga teşebbüs edecegini dün açıkladı Hanoi, 11 (A.P.) Fransıı blrliğı kuvvetleri şımdi Kızıl nehrl deltasında, haziran sonunda mev«im yağmurları en şiddetli safhasını bulmadan ew«l komünistlerin buyuk bır taarruza daha gırişmeleri ıhtımali karşısmda hazırlıklar yapmaktadırlar. İleri gelen bır Fransız ordu kaynağı, Dıen Bıen Phu'yu işeal etmış olan komünıstlerin yeniden bir taarruza girisebilmek için bu »uddet içinde toparlanm = lannı mümkun gormediğıni söylemiştir. Bununla beraber 70 000 klşilik Arkası Sa 6 Su S da Çarşamba 1 2 Majıs 1954 ünvanuı hiç bir demokrasisinde iktidann « u . halefetten, yahud d» muhalefetin iktidardan memnun olduğu gorulmeı. Teşbihte haU olmaz derler, faüba burada bir defa daha yazmıstun. iktidarla mnhalefet, birbirıle geçinemiyen !•kat boşanmağa da bir türlti fönlü varmıyan kankocalar fibi daima dınltı ve ıınltı içinde çekiserek yaşarlar, her seye n j m a ı birbirlerine tahammul ederler. Bir baska teşbih ararsak, iktidarla muhalefeti, elektrik knvvetini meydan» r«(( tiren miisbet ve menfi eereyanlarm benzetebiliriı. N«*d bhbirin» Mİ iki cereyandan biri ohnadığı zamaa Ankara 11 (Ankal Genel s e | C H P . meclısı haziran ayının kaybetmesinta febebleri üzerinde elektrik kuvvetl dediğimiz nlmetten yoksun kahrsak, iktidar reya çımlerden sonra meydana gelen lanna doğru toplanacaktır Bu top durulacagı ve hasıl olan durumla muhalefetten biri ortadan kalktı mı durumu incelemek ve partinin gi Iantının gündemi tespıt edılmemek ilgili kararlar alınacağı söylenmek Arkası S. 6, Su. 3 te demokrasi de »izlere ömürdür. İs dişi üzertnde kararlar almak ıçın le beraber, C.HP. nın seçımlerde terseniz iktidan musbet mnhajefeti de menfi cereyan diye larif ediniı. Elrktrik jrüciinü doğuran xıd kutublardan menfi.v ile müsbeti ara•ında bir bnem farkı obnadığı gibi detnokrasilerde de iktidarl» rauhalefet bakımından bir nrure< farkı aramağa yer yoktur. Ba kuvvetlerden ikisi d« aynı dereced» luzumludur. İktidar dıiser de Teriî^ \enf«ii onun muh»lefet Halk Partisi Kurultayı eylul içinde toplanacak Kasua Gâlek, İnönünün Parti Başkanhğından çekileceği haberini yalaıtladı ve: Bunun için sebeb yok,, dedi 2 ayda 46 apartıman soyan hırsız Bir banka mrmurunun oğlu| olan 20 yaşındald Uğıırun simdiye kadar 150200 hin lira değerinde mücevher çaVdığı tahmJn ediliyor Eğede YENİ YEDEK SUBAYLAR Yeni yedek subaylar dün aksamki ekspresle Ankaraya hareket etmisler. istasyond» Zeytin mahsulü ve pamuk tdrenle uğurlanmıslardır. tarlalan büyük zarar i yağmur görüyor olarak var olmasın» meydan bırakmazsa, memlekette demokrasi yıkılmı; demektir. Mevcud muhalefeti ortadan kaldırmağa çalışmak da süphesiı aynı netieeyi doğurur. Muhim olan, her raman dedifim fibi iki 7id kurvetin aynı zamanda ve beraheree yasamalan, daha doğrusu birbirlerine tahammül jöstertneleridir. Fcrd olarak hepimiz bir takun temennilprde bulunabilir, kafamızdaki dusüncelerin gerçekleşmesinl istiyebiliriz. Btı bizim en tabiî hakkunızdır. Meselâ ben, burünkfi muh.'iefet adına dort yıldır rüdülen şiddet politikasını beğenmediğiml her zaman soyler dunırum. En geçimsiz kankocalann bile zaman zaman birbirlerine iki çift tath söz eoyledikleri olnr. Bu yapılmazsa karşıhkh bir eehennem azabına klm dayanabilir re ne kadar dayanabilir? Üstelik bizim halkımn fürültüden, mubaiâğalı iddialardan, uluorta, yalan yanlı; hıicumlardan zevk alan bir yaradılışta da değildir. Muhalefete dort yıldu hukmeden aşın cereyanlann biraz dinmesini çok istedim, ba ağnrda elimden relen gayreti esirjremedim. Mnhalefet hesabına bunun faydasi olmıyacağını, tersine, zararlı nericelar doğuracağını yazdım. Dinletemedim. Hiç olma7sa 1954 aeçimlerindea sonra bir müddet durulurlar, kendilerine yeni bir çekidüzen vermeğe lüzum görurler diye düşündüm. Gene olmadı. Kendileri re dolayı«ile rejim bakımından aynı faydasıı politikaya »anlmıjlar, direnmekte devam ediyorlar. İmdi, ben ne yapayım? Sözüme değer vermiyorlar, beni dinlemiyorlar diye bunların zorla susturulmasına mı çahşayım? Boyle bir yol tuttuğum takdirde demokratik tartışma metodlanm kendi elimle bırakmış olurum. Kafamla ve vicdanımla mutabakat halinden aynlmak isteraedijime göre, böyle uvgıınsuz bir hareketi aklundaıı bile gcçiremem. O halde. muhalefeti kendl haline bırakıyor ve iktidara donüyonım. Ona şojle dneceçim: Muhalefetin kaderini ellerinde rutanlar mâkul jola bir turlu yanaşmak istemiyorlar. Son seçimlerden bile ders aJmak nijctinde değillerdir. Ey ikfldar. artık biitiın iimidimiz yalnız sende. Anrak sen bunları tahammul giıciinle ve hoş göriirlüğilnle normal bir hajata kavuşturabilirsin. Dort yıllık çalışmalannın miikâfatını ffçptı griin ezici hir zaferle ve alnının teri ile kazandm. Kı<kanç ve sinirli olman için en afak bir sebeb bile yok. Tersine »en şimdi her zamandan daha feni; yürekli. daha kuvvetli bir durumdasın. Bırak şu aşın muhalifleri tepineblldikleri kadar tepinsinler. Bir fiin gclı'fck nıııtl.ıka dıırıılacaklar, ıan» talıııııınııl etmeslnl öğrenecekleıdir O zanıana kadar sen onlara gimiil ralıadığı ile tahammiil et. DeıuokrasimJz bd\le geli;ecektir. İki aydanberi, başta Emnıyet Müdürii Ethem Yetkiner olduğu halde bütün tstanbul polısini meşgul eden yaman bir hırsız nihayet yakayı ele vermiştir. İstanbul zabıta arşivlerinde esin* k «d«r le«#düiA edilen bujıâdienin ftııli, 20 yaşmda bir genc olup, iki ay ıçensinde tam 46 aparViyana l l (Nafen) Bütfln Detıman soymak suretile yeni bir remir Perde gerisi memleketlerdt 17 kor kırmıştır. Hırsız, Beşıktaşta haziran tarıhi büyük bir korku İle Arkası Sa. 6, Su. 5 te beklenmektedir. 17 haziranda Dopu Almanyt işçileri komunıst rejıme karsı isyan Demirperde ger.sinde kızılların korkusu 17 haziranda işçi isyanlan çıkmasından endişe ediliyor , etmisler ve Rus tanklan ve mitralyözlerı ile kanlı bir şekılde dağı" tılmışlardı. Şımdi Demır Perde eensındpki işçılerın ve bilhassa Doğu Almanyadaki ışçı çevrelerinrn Arkas\ Sa S Su. 3 de îzmlr 11 (Telefonla) Eğade flş, dort (jıindenberi fasılalaîla devara etmekte olan yağmur bueün sürekli bir sekıl slmıştır. Alâkalıla* bu yağışın müstahsıl için oldukça büyük zararlara sebeb olaeaihnı ifade etmpktedirler. Gerek zeytin mahsulü, gerpkse pamuk tarlalan yer yer harab obBUştur Bunun akstae, yağışın tütün mahsulü içtal Amerikarun Takınşark elçlleri dunkü toplantıları esnasınd» Said Faik Abasıyanık evvelki gece vefat etti Henüz 48 yaşında iken k aybettiğimiz hikâyecimiz bugün törenle bu kıymetli veriliyor toprağa Modern Turk edebiysbnm tanınmış simalarından, kıymetli hikaV yecı Said Faik Abasıysnık tvvelkl gece çok genc yasında hayata t&zler'ni yummuştur. Yedi genedenberi girozdan muıtarıb olan Said Faik, bes, gün önce yenMen Marmara kliniğine yatmn, bütün tedavi ve ihtımama rağmen kurtarılamıyarak evvelki gece laat 2 30 da vefat etmiştİT. Şohrett memleket hududlanm •san Said Falkin bu beklenmiyen ölümü sanat ve edebiyat âlemimizde büyük blr teessür uyandırmıştırCcnazesi bugün öğle namazını müteakıb Şişli camiinden kaldırılacak, Ztncirlikuyu mezarhğma defnedilecektir. Said Faik kırk seklz yaşmdaydı. Adapazarında doğmuştu. Babası Adapazarınm tanmmış ailelerınden Abasıyanıklardan Mehmed Said Merhum Said Faik Abasıyanık Beydi. Bursa lise^inde okudu. Llsevi bi bır tane kıtabı vardır. Bunun dotirdıkten sonra Fransaya gitti. O kuzu küçük hikâveleTdir. İklsi de rada (Grenoble) üniversites'ne Arkası Sa, 4, SiL 2 de kaydolundu. Bir kaç yıl Fransada kaldıktan sonrm yurda dönüp ılk hikâyelerinl yayınlamağa başladı Hikâyelerindeki yepyenl hava birdenbire dikkatl onun üstun» çekti. Ve meşhur oldu. Bundan sonra yirml yil durmadan hikâye yazdı. On Boğazda asma köprü Hazırlanan piânlann kıvmprlnl tesbit maksadile ihtiîas sahibi bir Amerikan kumpanTasına miiracaat edildi Washington 11 (a a ) Güvenillr bir kaynaktan oSrenıldığıne gore, İstanbul Boğazı uzerinde bi» asma köprünün inşası ıçm hazırUnan plânlann kıvmetinı te?bit mak sadile ilgili Turk makamlan, bu gibi işlerde ihtısas sahibi bulunan Amerikan kumpanyalarından merkezi Canon City'de bulunan «Royal George Bndge Co » y« müracaatte bulunmuşlardif' Kumpanyaya tetkık ıçın sunulan vesıkalar arasmda Alman «Krupp» kumpanyas: tarafından hazırlanan plân da ınevcuddur. Bu plâna gore inşa işi dort yıl sürecek ve koprü 71 milyon dolara mal olacaktır. Amerikanın Yakınşark elçileri dün toplandılar İsfanbul konsolosanesinde başlıyan konferans bugün ve yarın da devam edecek Birleşik Amerikanın Yakınşark elçileri dün şehrimizdeki Konsoloshanede toplanmıslardır. Dıs İşleri Bakanlığı Ortaşsrk, Güney Asya ve Airika Dalresi Başkanı Mr. Byroade'un riyaset ettiği toplantı saat .930 da açılmıştır. Saat 13 20 ye kadar devam eden bu celsede, konuşulacak mevzuların tesb t edildiğı \te görüşmelere başlandığı tah min olunmaktadır. Öğleden sonraki celse de saat 14 30 da başlamıs ve 18 de sona ermiştır Toplantılar bugun ve yarın da sabah ve akşam olmak 0zere devam edecektir. Konferans bittikten sonra euma günu saat 14 te Mr. Byroade bir basm toplantısı yapacaktır. Galatada einayet Blr veremH, karısile anormal münasebetlerde bulunduğu iddiasile bir kadını kalbinden bıçaklnarak öldürdü Dün akşam Galatada Kemeraltı mevkunde bır cınayet işleçmis, verem hastalığına muptelâ bir sabıkalı, kansı ile anormal münasebetlerde bulunduğu iddia edilen bir genel kadını bıçakla kalbinden vurarak oldürmüştür. Halen Mecidıyeköyde Büyükde Arkası Sa. 6. Sü. 4 te Uğur Emniyet Müdürlüğünde DOGRU/ır/7// Mİ? Çocuk Kral ve Kraliçe acaba kimler olacak? Finale kalan güzel çocuk Iar dün matbaamızdia topl andılar, kayıdlan yapıldı Küçük işler Radyomuzda Avrupa ve Amerıkadan aktartlma yem bir reklâm ıtsulü: Meşhur bır ses sanatkârı şark\ soyluyor ve arada bu radyo konserıni reklâm parası vercrek temin e. den fırmanm adım btldmyor. Tanınmış bir sahne sanatkân aynı usulle benzın rekldTnı yaptyor. Bu yoldan yürüyerek bir muhalefet gazetesınin tanınmtj yazan da bir guzellilmüsabakası için reklâm yaptnak istiyor ve emelıne mu. vaffak olamıyor. îyi ama hani kanunlar, nizamlar, usuller karsisında vatanda; eytt haklara sahıb bulunacaktı? Muhahf olmaçı bır adarmn bır reklâm meselesınde dahı bu şekilde ayn muameleye tâbi tutulması için sebeb fejkıl ede. cekse sonra bizim her işte karşımızda yalnız muvafık insanlar görmek istedığımız manası çıkanlmaz mı? Canım bu ufak iş, kimbilir kimin indi kararı ne. tıcesi, demey^n... Bu ufak ışler ve ık'Ticı, ııçuncü derecede adamların ivdi kararlan h'ç bır reaksiyon yaratmasalar dahı vatandajı idnreden soğutacak büyük hükümler için venle ynpılabilirlrr. İstedıcjimiz bu ıntıfinr ve bnna lıakkımız var nıt' diyoruı **• Kayseri milletvekili Gnl. İsmail Berkok vefat etfi Kayseri, 11 (Telefonla) Aday yoklamabnnı müteakıb tedavi için Londraya eitmış bulunan milletvekilimiz General İsmail Berkc'ıun ameliyat e'na^ında vefat eMğine da ır gelen haber şehrunizde tesssur u yandırrnştır Merhum Gereral 9 uncu Bu;,uk Millet Meclisınde d* Kayscrivi temsıl etmekteydi. ve grup halinde fotoğrafları çekildi Bir Amerikan şirkeline daha pelrol arama müsaadesi verildi Ankara 11 (a.a.) Bugün İşletmeler Vekâletinde tşletmeler Vekili Sıtkı Yırcalı petrol dalresi ieisi Emin İplıkçi. Petrol Ofıs umum mü dürıi Ahmed Karaosman ve müşavirleri ha7ir bulunduğu halde Caltex grupuna dahıl Amerikan Overyea3 petrol şirkçfjne memleketimizde uçüncü petrol ırEma müsaadeai verilmiştlr. Bu münasebetle rapılan toplantıda ilk olarak petrol şirketinin tem silcisi teşekkürlerlni bildiren blr konusma vapmış ve buna cevaben de Işletmeler Vekilı Sıtkı Yırcalı eicijmle şunlan sdylemiştir: «Memleketimizde, Petrol Ofıîle müşterek tevzi müessesesi olan Caltcx kumppnyasının yurdu Arkası Sa. 6. Sü. 6 da KAOİB NAD1 Finale kalan yavrulardan bir kısmı dün idarehanemlzde Yazısı 6. nct sahifemlzdt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog