Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Dr. Gottfried Andrea* GÖRGÜ En yenı ve ıletı muaşeret usullerı 4 uncu baailış Çeviren: Turan Aziz BELER En terbı>eh ve goreulu bır adamm bıle hıç bılmedığı ıncehklere tesaduf edeceğı bır muaşeret kıtabıdır Karton cıldlı 500, cıldh 750 kurus umhuriyel KUPUCUSU: YUNUS İNKİLÂP KÎTABEVİ «.U UnCU lelgraf ve mektub adresı Cumhurıvet Istanbul Posta kuUı^u Istanbul r n 4S Telefonlar Tjmumi Santral Numara&ı 2429S Yazı Işlerı 24299 Matbaa J4290 ? Salı 11 Ma}is 1951 I SAÇr t D O R l I L I N L E R E I Sac lokulmesındm niustekı olan I lar 17 na>S' oazartesı gunu çıkacak olan (S ıç ^|pai$ulraesm>n Sebebı ve Kımler Saç.laîrhı Kaybetmezler) adlı .«k ıjunuz Bu kıtabda. kıtabı r akıkı sebebı vepyesaç dok anmaktadır Istannı bır g i verı Sehzadebası bulda y Mehmed Ozuyeol No 19 ıçın Orhan Ilgun taşra 1 Aksarav Istanposta k 250 kurus gonderene en bul adr kısa zanfcnçla, posta ıle yollanır. (C.H.P.) il başkanları Genel Merkeze çaflrılacak Parti Genel Kurulu toplantılarına başlamak üzere, Kurultaydan evvel il başkanlarile istişare düşünülüyor Atom harbine hazırhk Yaralıların nasıl tedavi edileceklerini tetkik için bir konferans toplandı Nato Genel karargâhı (Parıs) 10 (A P ) Avrupadakı MuttefiK Kuvvetler Başkomutanı ^nrral Alfred Grunther bugun bır atotn harbı vukuunda varahların ne \olda tedavi edileceklerini tetkik \e tesbıt ıçın toplanan bır Tıb konferansını açrruş verdıgı demecde atom sılâhlarının korkunc olmakh beraber muessır \e umumi bır sılâhsızlanma gercekleşmeden bu sılâhlarm yasak edılmemelerı ktıgını sovlemıştır Konferans mjnasebetıle NATO Başkomutsnhğı genel karargâhınd^ toplanan 13 dev ete mensub 80 1 a dar maruf hekım ve uzmana hıtab eden General klâ=ık •ülâhları azaltmak«ızın atom sılâhlarının vasağını derpış eden S o v e t teklıfının Arkası S 7 Su 7 de Yeni Balkan ittifakı için Titonım beyanatı Mareşal, bizim kendisile hemfikir oldugumuzu, Yunanistan seyahatinde meseleyi müzakere edeceğini bildirdi Belsrad 10 (R ) Mareşal Tıto bugun veıdıgı oejanatta, resmî bu ıttıiakla Tuıkıye, Yunanistan c ve Yugo lav\amn bglanmalarına aıtık hıç bır manı kalmadıgım sojlemıştır Mpre^al Tıto bu ıttıfdkın Ba'kuılaıda baıı* ıçın bır garantı teşk l e t ecegını de kavdetmıçtır Maıesal Tıto Turkı\e\e jdptgı zıvaretten memnunlukla bah=etm ş \e ıkı mem'eket aıasmdakı ı k t sadı sıvasi ve askerî ışoırlıgınm başanlı olduâunu ılâve etmıştıı Mait'al Tıto lesmi bır ıttıfaMn akdı hususuTla Turkıyenm de av n fikırde bjlundu;unu sovlemış ve gclecek ay Yunanıstana yapaİCBBI zıvaret sııas.nda bu ıttıfak jmeselesını müzakere edecegmı de behrtmıştır Ar^a*ı S 7 Su 2 de Vksak Bir~~ \okta Ankara 10 (Telefonla) C H P genel ıdare kurulu onumuzdekı hafta ıçınde ılk seçım sonu ıçtımaını vapacaktır Halen seçım bolgelerınde bulunan genel kurul u>elerınden ekserısı çehrımıze a^det etmışlerdır U.velerın hafta ıçınde Ankdrava gelmelerı muhtemeldır Genel Başkan Ismet Inonunun rıyasetınde vapılacak olan bu toplantının bırkaç gun devam edeceğı, gundemı teskıl eden mevzuların ehemmıyetınden anlasılmak tadır Gorusmelerin mıhrak noktasım umu mi «eçımlerın teşkıl edeceğı tabııdır Toplantıda heı şeyden evval secımlerde alman netıcelerın bır defa daha gozden geçırılecegı ve bu mevzuda gorus bırlıgıne va 4rka*ı S 7 Su 6 da on secımlerde muhalefet partılerınden adavlıgını kovup Ha kavbeden memurlara karsı bır ıntıkam polıtıkası eııHulccegıne Haır ortava ıddialar atıldı?ını du>ujorur Hukumet bunları ışlerınden çıkaraeak. bakanlık emnne alacak her binne eznet etmek ıçın ne mumkunse ya parakmı; Bız bu Eibı iddıalara inanmakta mazuruz Halkın OMI ıle 15 başına gelen bir ıktıdar, hele elde cltıği parlak zaferden sonra, kimseve karsı bır hınc alrna politıkası (tutnıejre tene77ul etmez Mesra hukumetlerın bırınci vazıfesi meşruluk jartlarına tıti7 bır dıkkatle rıavet etnıek kanun \olundan avrılmaır^ktır Bır muhalefet partUınde a'îavlık da kabul etmıs olsa herrnn?ı bıt memıııa tatbık cdılecek ınııaroele elbette ancak vurıırlııktekı kanunlarımızın çprccvesi icınde gnze alınabilecektır Devlet hizmetınde vazıfe poren bir memur. preriMp itıbanle ıktırfarm emrindedır Bu erarin kavıdlan ve şartları nıpvzuatımi)' larafından cirılıımtir Bır memııru hukumet ceffelkalem bakanlık emnne alma7 onu koISTANBl'L MILLETVEKILLERI ANKARAYA GITTI Istanbul mılletvckıllerıle sehnmızde lundan ttıtup atmaz Fakat kanu bulunan dıger üler mıllcivekıüerı duh Rece saat 20.05 ekspresıle Ankarava hareket etmısler tenıın verdim haklar» dayanarak m zahuratja uğurlanmışlardır Toreode V'alı ve Beledıye Başkan Veküı Goka.v, §chır Meaiıujtaeimm^ su \e\a bu iştr kullanmaM teroih ıscı ve talebe teşekküllerı Ue'moK'rat Partıhler hazır bulunmuşlardır Ekspresın hareketınden edel ilır Bunu Ha kevfine enre He once Valı mılletvekıllerınin teker tefcer ellerını sıkmıs onlara ıyı yolculuklar dilemutır ğı! âmme menfaatinm kendınre geBu sırada garda bulunanlar \enı mılletvekıl lerıne tezahurat yapmış, Sehır Bandosu marşlar rellı huldujnı ısterienni gozonunde calmıs, davul ve zurnaların refakatıle mılli o\unlar oynanmıjtır. tu'arak vapaı Bır valıvi falan »erdrn alın falan >ere tavin etmek, bir UTiıım mııduru »ktif hızmettcn paS'f hizmefe eecirmek. her zaman bir ccza «aMlmamalıHır Yoksa. hııtun memuıları reza'ılar ve mukâfatlıIar di\e ıkı katesorne »\irmRk gtrekırdı ki bunu hİ7met mefhumu ile bajda^tırmak cuc olurdu Başbakan bugiin Ankaraya dönüyor Ogrendıgımıze gore şehrımızde bulunan Başbakan Adnan Menderes beraberınde Dış Işlerı Bakanı Fuad Koprulu ve Istanbul mılletA'ekılı Mukerrem Sarol oldugu halde bugun Ankarava gıdecektır Konva mılletvekıllerı Ankarava hareket ettılcr Konva 10 (Telefonla) Kon\aın \enı mılletvekıllerı bugun torenle Ankarava ugurlanmışlardır Toren saat 17 de Hukumet mevda Arkası S. 7 Su. 4 de l t M D E N EVLENEN SABIK KRAL1ÇE Geçenlerde evlendıklerını bıldırdıgımız eskı Mısır Kralıçesı îJerıman ıle doktor El Nakıb ın balavını nerede geçıreceklerı bılınmemektedır Yeni evlıler bunu gızlı tutmaktadırlar Yukarıdakı resım. sabık Kralıçenin evınde nıkâh merasımını muteakıb cekılmıstır. Hindiçini görüşmeleri çıkmazda Cenevre konfrransında komuni^tler Fransız teklıfını reddrtliler Asma köprüyü yapmıya " talib firmalar çogaldı Otomobilin içinden kadın kacırma u Dünyanın huzur köşesi Türkiye,, Amerika Yakınşark elçilerinîn bugiin başlıyacak olan toplantısına başkanlık edecek Amerika Harici^e Vekili Yardımcısı. toplanhM Turkhede vapmaktan bu>uk bir saadet duyduklannı soyledi Bunu bo» lece be'ırttıkten «onra. ıi'iıumı\etİF memurlarm adaAİığı pıesele>iı uzenndr duMipdııHenmızi kı«aca belııfmeM fa\dalı bvıluvoruz Srcimlere katilmak bakımından kTmınlanmız He^let hızmetinde ralı^an memuHar'a lâalpttax'n \a(andaş]nr arasında hemen hiç bır faık enzetmemistir Birinciler, \azıfelennde tarafsız olmaktan *orumlu tutuldukl^rı halde bir parti lısfesinde ve\a Kendi haşlarına secımlere eirmek ve ka\bederler«e e*kı \erlrrine donmek hakkına malıktirler Memur re> sahıhi oldueufa ^anı secmen rlarak secimlere katıldığina enre bu nazari olarak dojrıı saMİabilır \nrak tatbikatta, buçunku halile me\zuatımıztn ba'i ak«aklıklara >ol actığını re memıırlann taraf«;ızlıeı tebhke>e duşurduğunıı z Evet memur da hcpi • miz çibi bir vatanda«tır O Ha \icdamnın sesine gore riiledisı parti>' bİ7im sibi re> %ermektedir Onıın d» l°dieî parti^e r?\ini \ermesi vazife^mde tarafsız davranmasına engel *a\ılmadıçına e«re. bır parfden adaA gorunup tekrar İMne dontııesinde ne mahzıır olabilir"' Bugun sehrımızde toplanacak oUn Amenka Bırleşık Devletlerı Yakınşark elçıleruım hemen hepsı dun memleketımıze gelmntır A B D Hış Işlerı Bakar ıgı Yakınşaık, Guney As\a ve A'rık^ Daı.eM Başkanı Byroade'ın rıyaset edeceğı bu konferans bugun saat 10 da başlıj acaktır Amerıkan sıvasetını bu bolgede ılgılendıren muhtehf meseleler tle alınacaktır Tcplantılar uç gun devara edecek tır Konferans bıtınce de ya bır res Arkası S 7 Su 6 da Cenevıe, 10 (A P ) Komunı^t Vıetmınh delegesı bugun Hındıç nı sulh muz3Ker»lerı sıra^ında soz rlmış ve g 3 yııresmi komunıst rrahfalleıe gore Fransızların HındıçınıHe bır mutareke ıçın ılerı surduklerı şartları reddetmıştır Vıetmınh rejıminin temsılcısı, Başbakari Musvını Pham Van Dong gızlı bır oturumda konuşmuştur Kendısınden evvel Vıetnam temsılcılerı, Dıen Bıen Phu savaşmda varalan^n Bayındırlık Bakanı, etiidler ikmal erJilir edilmez, inşaatın teklif yaaskerlerın tahlıyelerı ıçın suratls harekete geçılmesını ıstemışlerdı pan firmalardan birine ihale olunacağını »öyledi; dün akfam AnkaKomunıst mahfıllere gc«e Vıraya giden Amerikanın inşaat sihirbazı Morrison Cumhur Başkanı ve etmınh temsılcuıi Fransız teklıfının muzakereler ıçın bır esas dahl Başbakan tarafından kabul edilecek teskıl edemıyecegtnı ılerı surmuştur Ankaıa 10 (a a ) Ogrendıgımı ze haberın dogru ve muıacaatlerın Arkası Sa 7, Su 3 te ze gore tetkık'en suıatle devam vakı oldusunu bıldırmış ve dun etmekte olan A=va ve Avrjpa kıta bu mevzuda bevanatta bulundugularını bırbırıne bırleştırecek Istan nu yerlı ve yabancı bır çok buyuk bul Bogazıçı koprusu ınşaatı ıçın fırmalarm urşaat ıçın teklıfler J'apveılı vabancı bıı çok buvuk h ı makta olduklarını. onumuzdekı aymalar Nafıa Vekâletıne muracaat lar zarfında etudler ıkmal edılır ecleıek uzun vadelı kredı esası uze dılmez bu firmalardan bırısme ınrınden tekhflerde bulunmaktadır saatın ıhale edıleceğını ve medenî dunyada bır hâdıse olarak telâkkı lar Nafıa Vekılı Kerral Zevtınoğlu etmeğe değer bu buvuk eseın de Arkası Sa 7, Su. 8 de fransız hukumeti. komunıst kendısıle goruşen bır muhabırımıAnkarada cerevan eden alevhtan bır numavış b e k k n hâdisenin failleri v akalandılar dıginden temsili geri bıraktırdı Parise giden Rus balesi temsil veremiyor Kıbnslı Türkler, adaya muhtariyet verilmesini tehlikeli görüyorlar Ankara 10 (Telefonla) Dun akşam uzeu Gazı Cıfthsı volunda genc bır kadın bındıgı otomobnın ıçınden zorla alınıp kaçn ılmıştıı Hâdıse şovle ceıevan etmıştır 1954 un PLÂJ ELBİSELERI Ah\e Yurd adında genr bır kaLondralı terzıler bu vıl plaj el Arkast Sa 7. Su S de bıselerını teşhıre başlamıslardır Yukarıdakı resımde bunlardan ıkısı gorulmektedır U m u m n e t le pamuklu ve jerscv plâj elbıselerının 1954 mevsımınde ragbet gorecegı anlajilmaktadır Kitab ve lâvanla Kıbns Turk kurumlan fedeıas 1 Dun Kı'orıs Tuıklerını ılpıienJıyonu genel sekreterı ve Kıbns j ren meseHer adaya rauhtarnet Muftusu Mehmed Alı Dânâ nın veıılmesı halmde hasıl olacak duoğlu a\ ukat Alı Dânâ evvelki gun nım adanın taksımının mumkun Yazık kı çnk partıli siıaset ha şehıımıze gelnru^tıı Sa 7 Su 4 te ^atında. hele hizim ha\atımi7Ha me«elenin bu deıece basit nlmadığını tecrube i!e eon^oruz Secımlerde ov kullanmak nıha\et bir inancın. bır teıti!»Milun ıfad»si olducıı haiBaşbakanın veğeni Ozdcdp ada\Iık «07 konusu oldu mu mır Evlhazade Ankarada ı«n ıcmp buMik nlcuriV ıbtiras Uagorulen da\asuıda k İsleri rı«makta \e bu hal. cok defa meBakanına ve Emnhet Unıurun va7ifesine tesir ederek on5 mum Mudurune hakaret Han bekl«"di ımİ7 tarafsızlıeı zedeettığinden hakkında av rıca lemektedır Partısiz vatandas. iktitakıbata geçildi darın ^aptık]arına bakar. bvınlan kafa«ınHfl olcer bicer ona gore reBaşbakan Adnan Menderesın ve^^ni kullanır Hilbukı adav olmavı genı Ozdemır E\ lıyazadenın duta*aıla\an bır memur, secimlerden Tuık basınının en tanınmış ve a\larca. hflki Mİlarca once kalbiruşmasına bır kaç gun once Anen sevılmış kalem sahıblerınden ri vc ıuhunu biı partne ceNİrmU ikarada başlanmıştı Ozdemır n V alâ Nureodınm dunden ıtıbaren hınl^ce farafsi7İıŞını kendı kararimahkemeHe verdıgı ıfadede DahıCUMHURrYETr) yazı aılesme 1" tehlike\e dusurmus demektır lıye Vekılı Ethem Menderes ıle dahıl olduğunu okuvuculaıımıza I\Jn»nıı adavlı?mın hır ee'cnek habıldıımekle sevınç duymaktajız Arkası S 7 Su 5 de Imde Hp\Iet Vadroiarımızda >erlesVâlâ Nureddın çeyrek asırdannıesini bu itibarla b>/ zararlı buiııberı durmadan yazan ve gene çevNADİR NADI rek asırdanberı oktıyucular tara Arknv V î S11 S te n hr.dan daıma en çok aranıp en çok okunan nadır muharurlerunızden bırıdır Bu itibarla «Cumhuııyet» aılesı onun ıltıhskıle yenı bır : kuvvet kazandığı duşuncesındedır 30 uncu \ıHonuınümüzü Kıvmetlı arkadasımız cumartesı : 'ıbnk phnek lutfımda bulugununden ıtıbaren kendısıne avıı. nan refıklerimize. telgraf lan ve (Sabahtan Sabaha) adını ıııektuh ve riıck \ollamak t?sıyan sutunda CUMHURIYET : mcelığıni gosteren butun arIzmır 10 (Telefonla) Bır mucl okuyucuları onune cıkacak ve * kadaş ve okuvucularıııııza det evvel Izmır kasablan Beledıveşuzel vazılarını her gun muntaza Kıvmetlı muharnr arkadasımız ve muıacaat ederek narkın kaldıııl i CUMHURİYET» in sonsuz vavmlamaaa baslıvacaktır Vâla Nureddın (VaNu)' masım ve satısların serbest bıra• fspkkurlerini sunarız. Arkası S. 7 Su. 7 de Vala Nureddin "Cumhuriyet,, yazı ailesine eirdi Dâvadan çıkan Dava Tesekkür İzmirde Belediye Kasab mücadelesf Kıtabçıya gıdıyorsunuz Ingılterede basılan şu sanat e^erı yok Isııçrede basılan şu 'Imı cser yok, Amenkada basılan şu mecmua yok Sebeb"1 Pa>a. lan odenmedığı ıçın dunya kıtabçıları bıze ıısalaU kesmışler. Buna mukabıl Beyoğluva çıkıyorsunuz, Amerıkan tuvalet sabunları butun dukka rfarda tar, Paiısın turlu parfurı mar. kaları her camekanda bol bol meıcud Ai rupa mah tımak c lâsı te dudak boyası der~enız ad\m baş'nda buniardan geçılrmyor. Bu tezad yalnız çarşıda gorulenı . Devam edehm Hukümet butun ıhtıyac maddele. nnı lâstık ımtş boya ımış yedek parça ımış şu ımış bu ım ş ama az, ama çok zamin zaman dovız vererek getırtıyor Gazetelerde her gun okuyoruz Bu da çorşıda gorulmıyen manzara .. Sımdi b'zım akhmızın cnredıgı noktaya gelehm B r mem leket ıçın kıtabdan daha lâzım kıtabdan daha muhım acaba hangı ıhtıyac mad'dps? bulunabılır Degıl m ı ' O hal. de tırnak cüâsının ve otomob'I lâstıgının buldugu ı*nkânı vitab nasıl bulamıyor dogrusıı şaşmak lazım dtyoıuz Parıs 10 (A P ) Frarsız hukumetı busun buvuk bır Rus ba!e gıiıpunun Parıs Opera=ında temo'1lere başlamasını uçuncu defa olaıak gerı bırakt rmıştır Sov\et bale trupunun 3 hafta mudde* e temsıller v ermesı beklen'lmektevdı Acıbş'n Millî müesseselerimizle büyük bir Amerıkan fir'ehır edıldıgı bıldırılmek e beraber masının müştereken kuracağı 20 milyon Hra «erem^ıllerm başlama tarıhı tesbıt ve ı'ân olunmamıştır Frars'z hukumayeli şirketin protokolu dün Ankarada imzalandı metıle Rus E'çılıgı ar^ınHa bu kanuda 2oru=meler vapıldıgı bıldıAnkaıa 10 (a a ) Bugun saat kurova Safış Kooperatıflerı Bırlığı nmektedır 17 de T C Zıraat Bankası Umum de hıssedar olarak katılac klardır Gavn ıesrri rrahı\ette osıenıldıMuduılugunde Işletmeler Vekılı Sıt Şırket, memleketımızın tıaktor ve ğıne gore Fıansız hukumetı tem=ılkı Yucalı Iktı^ad ve Tıcaret Ve zioat makınelerı ıhtıjacmı karşı lerın alevhte numflvı=lere vol eçakılı Fethı Çehkbaş ve Zıraat VeS 7 Su 7 de Arkası Sa 7, Su 3 te kılı Nedım Okmenın huzurıle Mınneapohs Molıne Amenkan şırketı ıle mustereken memleketimizde ku rulmasına karar verılen ve motor tıak'or ve her turlu zı aat m=kınelerı ımâl ettecek olan şirketin pıotokolu ımzalanmıstır Şırket 20 000 000 lıra serrnavelı bır aninım oıtaklık olacak ve T C Zıraat Bankası makıne ve kımya endustrısı kuıumu, Turkıye Zırai Donatım Kurumu ıle Ame'ik n fır ması ortak olacaklardır Bılâhare bu sırkete Izmır Taıış Satış Kooperatıflerı bırhgı ıle Adana Çu Memleketimizde motör ve traktör yapılacak Leylâ Gencerin Lozandaki başarısı Kıvnıetli sanatkâr. Toska operasında, Toska rolunu buvuk bir başan ıle o.vnadı Ankara 10 (a a ) Ankara Dev let Tnatrosu sanatkârlaıından soprano Lejlâ Gencer 4 majıs akşamı Lausanne Operasında Vıyana ve Bruksel operalarından gelen artıstlerın ıştırakıle temsil edılen Puccınının Tosca opeıasında Tosca rolunu buyuk bır başarı ıle o>namıştır Her sahnesınde dakıkalarca alkışlanan Levlâ Gencer perde son larında sık sık sahne onune çağırıımıştır / Arkası Sa 7, Su 3 te \ dcçlfhd Z Mısır fılmler «ide gobek sahnelen vasak euıiui Gazetc'er YAZISIZ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog