Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAFAIIAT M E H M E D AKİ F Büyük şairimizin bütün manzum eserlerini, eskiaen basılan vt basılmıyan bütün şıirleriıu ÖMER RIZA DOĞRUL, şairin tarihî, edebl, fıkrl, gahsıyetini belirten bır mukaddeme ile birlikt» bir araya toplanus. ve bu muazzam eserin 3 iincü basımı yapılmıjtır. ÎNKİLAP KİTABEVİ umhuriyet KLTBUCUSU î TOVUS NAT5İ Edeblyahmu: tiTÜk monografisl Muhltl* DT. AVdülkşdiA Eser. yıllar Süren fi^vaAıli bir emeğın müstesna bir pıafe'ulü. tSj&ık galrimız hakkında Vn biffĞt Fiatı 600, cüdlisi 75> fcttruştur. Rusyanın notasına verdigimiz cevab Ujıuml Kvmmau 30 nnco jnl «ayı 9A ••«II n | .„, 1A CAQ 10.698 . adrctl: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu lstanbul No 24i g^^ um Y« uieri: S«J». ibtbu 24290 Pazartesı 10 Mayıs D...W4A(,; 1 A M«<mı iflRJ 1954 İNKİLÂF " " Amerika ve Uzakdoğu Dulles, yarın Dış İşleri Komisyonunda izahat verecek Amerikan MUN Emnlyet Konseyinin fevkalâde toplanhıuida UzakDoğudaki •m durum faıcelendi Washington, 9 (a.a.) Dış İşleri Vekili John Foıter Dulleı. talı giınü Dıs îfleri komisyonunda Güney Doğu Asyının güvenliği mese'.esin* dsir izahat verecektir. Bu Izahst, John Foster Dulles'in Hindiçinid* mü$terek cephe plânını Kongreye kabul ettirmek lususunda yerind» atılnuı bir tdım olacaktır. Di| tgleri Komiıyonu, NATO'ya muvazi bir Parifik pakh kurulması Arkan SA. S SÜ. 8 de Yeni milletvekineri Ankarada toplanıyor D.P. Medis Grupu çarşamba günü bu devrenin ilk içtimaını yapacak Meclisin cuma günkü toplantısında Cumhur Başkanı ve Riyaset Divanı seçimleri yapılacak Ankara 9 (Telefonla) Onuncu devre Buyuk Millet Meclisini teşkil edecek milletvekillerinden mühım bir kısmı Ankaraya gelmiş bulunmaktadır. Yakm vilâyetlerin mılletvekilleri de hafta başında Ankarada olacaklardır. Bu arada Iznıir, Manisa ve Zoneuldak mılletvekilleri yann toplu halde şehrimize geleceklerdir. Bu bakımdan çehrın buyuk otellerinde yer bulmak şimdıden güçl leşmiştır. Ankaraya gelen rrul1 letvekılleri ilk olarak parti / merkczme uğramakta, bunu müteakıb Buyuk Millet Meclisini zı I yaret etmektedirler Evvelce dej bıldırdığim gibı D.P. Meclıs gruJ pu çarşamba gunu saat 15 te bu] Arkası Sa. 6, Sü. i te ' Sovyet iddialarının hiçbir mesnede istinad etmediği cevabî notamızda belittildi Ruslann bu şekildeki asal ve hareketlerinin yaratacak nahiyette olnadığı da bilhassa emiyet havası kaydedildi Notanın metni Ankara 9 (».».) Moskovadaki Turkıye büyuk elçiliğince Sovyet Rusya Harıcıyesine tevdi edilen notarun metni: Türkiye büyük elçilıği. Sovyet Sosyahst Cumhuriyetleri Birliği Hariciye Nezaretinin 33 numarah ve 18 mart 1954 tarihli notasına, hükumetinin revabını asağıda nakletmekle kesbi şeref eyler: Turkiye hükumeti, her ne zaman sulhun ve emniyetin kuvvetlenınesini ve sulhperver memelketler arasında işbirliğınin inkişafını temin gayesile bir tiyasf faaliyet gosterse, Sovyet Sosyalist Cumhurivetleri Birliği hükumetinin, onu, bılâkis. sulhun ve devletler arasında iyi gecimin aleyhinde çalısmıs. gibi göstermeğe matuf tarizlerine hedef oldujjunu esefle müşahede eylemektedir. Arkası Sa 6 S4. ] dı zehirli gazden Adanada boğulanlar Başbakan dün gazetecilere bir yemek verdi Ba?bak»n Adnan Menderes dün Yeşilköydc Çınar otelinds İstanbul gazeteleri «ahib vt başmuharrirleri şerefine bir öğle yemeği vermiştir. Yemekte Hariciye Vekili Prof. Fuad Koprulu, İstanbul mebusu Mukerrem Sarol ve Celâl Fuad Turkgeldı, NATO nezdinde Başmurahhasımız yeni Çanakkale mebusu Fatio Rii?tu Zorlu ile Son Postadan Arkan Sa. S. Sü. 4 t* H. Morrison YeişİKoy hava alanında kendisini kar$Uıyanlar arasuda Dien Bien Fu kalesi duşmeden onc« vuku bnlaa savaşlarda mermi vağı^ıırandan konınmağa falışan Fransn askerleri : Bir kan koca öldü. iki kişi bavgın halde hastaneye kaldınldı Adana 9 (Telefonla) Şehrımizde Kocavezır mahallesınde bır kan kocanın olumıle netıcelenen feci bır boğulma vakası olmuştur. iki kişinin hayatını da tehhkeye koyan hâdıse şovle cerevan etmiştır Abdullah Başal evinin Iâffim çukuKocavezır mahallesinde oturan Abdullah Başal, evınm lâğım çukurunu temızlemek uzere yandan bir delık açmak ıçm mucavir çukura ınmıştır Abdullah bu deliği açtığl sırada muthiş bir sazin tesirıle bavılmıştır Korasınin bu hahnı BÖren Safıye. onu kurtarmak uzere çukura ir.mış, fakat o da derhal bayılmıştır. Az sonra aılenın 14 yaşlarındaki oğullan beüne ip bağlayarak çukura ınmışse de o da bavein duşmuştur. Komşuları Davud Ogut de aynı akibetten kurtulamamıştır Bunun uzenne haber verılen itfaiye ve polis derhal faalivete geçmış. bu zavallılan çukurdan çıkarmışsa da karı koca kendilerine geı»j. ı. ,... , , e r d l r D Suriyede basına karşı tahdidler Sam 9 (a.a 7 Mebusan meeliii gtindemındp bulunan bh kanun ta«arısınot hukümleri Suriyenln bütün günlük ve haftahk gazetelerini tehhkeye koymaktadır. Nitekim geçenlertf» hükurae* tarafından meclrs baffcanlık divanına arzolunaua bu kanuft ta«;arı»ı, kanunun meriy*» könduğu taribi takıb eden 15 gun içınde, bütün gazete sahiberinın ve matbaacılann, yenıden musaade talebinde bulunmalarını derpiş etmektedir. Kanun aynı zamanda başvekile vekiller heyetıle mutabık kalmak suretile, bundan evvelkı anayasa dışı rejimi destekleyen gazetelerin lUans talebını reddetmek salâhıyetıni tanımaktadır. Buna mukabıl talebi kabul olunmıy»n gazeteler basın mah kemesıne başvurabileceklerdi. Beşi sosyalist partiye mensub olmak üzere 8 mebuatan ibaret olan muhalefet, bu kanun tasansının hurriyet prensıplerine aykın oldujjunu iddıa etmış, sabah saat iki buçuğa kadar devam eden miinakaşalar neticesinde tasannın oya konması pazartesi gunkü oturuma bırakılnuştır. Sabah gazeteleri bu tasan aleyhinde yazllar yazmakta ve raeclısten kanunun reddinı taleb etmektedir. " \ Yılııt en heyecanh talebe dernegi kongresh Hindiçinide hazırlıkları KomUnUtlerin Havay'a kar»ı yeni bir taarruza jreçmeleri muhtpmel Partı » (R.) Komünirt Pekin radyosu Dien Bıen Fu kumandanı General De Castnef'nin esir düştüğünü bu aksam bıldirmiştir. Hanol » (a.a.) Dağınık halde bulunan koraunut birlikleri bu ge Arfcost Sa. S, Sii. 5 tt t Amerikalı inşaat kralı u Morrison ^şehrimizde İl. Styhan barajını inşa elmekte olan Morrison, Boğazda knrulma$ı ditinilOR asma köprüyü yapmak itlediğini sb'ylaii . eknik Okul Talebe Derneiin 1n Aünkü konirreslr.de siddetli I tenkidler yapıldı, profesöf ve doçentler konuştular I işlenen cinayct Bir liman işcisi, kan*ile bir yatakta yakaladkğı şoför tarafından öldürüldü Bevoelu Taksım Turan caddesındeki 25 numarah evde dün gece sabaha karşı bir hâdise olmuş; e\'de oturan ailenin reisi Liman tahmil tahliye işcisi Mehmed Yıldız. evinde kanale yakaladığı şofor Osman Çıkor tarafından çakı ile yaralanarak o'ldurülmüştür. Hâdise şu şekilde cereyan etmiştir: 35 yaşlarındaki Mehmed Yıldız işinden sabaha karşı eve dönmek imkânını bulmuş, anahtarı ile ka Arkası Sa. 6. Sü. 2 de Bayındırlık Bakanının demeci Kemal Zeytinoğlu asma köpriinün önümüzdeki çalışma devresi içinde mutlaka tahakknk ettirileceğini söyledi Ankara 9 (a.a.) İstanbul köprusü hakkında malumatına muracaat ettığimiz Nafıa Vekili Kemal Zevtinoğlu şu izahatta bulunmuştur: Diinkü kongrede bulunanlar Teknik Okul Talebe Derneğinin beklenen yıllık kongresi, dun şaat 10 da okulun genif bir koridorunda yapılmıştır. Talebenin tamamı, öğretmenlerin bir kısmı ile Müdur Muavinin de hazır bulunduğu kongre, konujulan mevzular ve münakaşalar bakımmdan senenin en heyecanh talebe derneği toplantısı olmuştur. Riyaset divanı seçiminden sonra idare heyetinin faaliyet ve murakfbesine aıd raporlar okunmuştur. Raporların tenkidinde söz alan oğrenciler, okulun hâlâ bir toplantı sa lonu bulamadığı halde bu i; için ça lışılmadığı, okulun isminin «Yuksek Teknik Okul» «eklınde mesı için faaljyetin azaldığı, öğrencilerin istifade edeceği bir kütfibhuıe için çahşılmadığı, yeni teknik okulun şartları için yapılan boykotun lyı idare edılmediği, radyo faaliyetınin akim kaldığı jeklinde konuşmalar yapnıışlardır. Dernek Başkanı Servet Sılayın tenkidlere verdiği cevablardan sonra, idare heyeti ittifakla ibra edilmiştır. Bakanlıkla temas için Ankaraya gönderılen Dernek Bsşkanından istenen izahat uzerine Servet Sılay kürsüye gelerek. bunun derneğin Arkası Sa. 6, Su. 4 tt , Amerikanın en ciddî mecmualann dan 3 5 milyon tirajlı Time'in 3 mayıs 1954 tarihli nüshasında (rnşaat Kıalı) başhklı yazıda şöyle bir «ual soruluyordu: Tarihte dünyanın görünüsünü de ğiştırır.ek için en büyük gayreti gösteren adam kimdir? Muharrir bu suali şöyle cevablan dırıyordu: Politıkacılar Sezarı veya Adolf Hitleri, askerler Napoleon'u veya Alman şehirlerinin altını üstune getiren General Spoatzı göıterirler. Fakat mühendisler ve inşaatçılar arasında bu mevzuda ihtılâf yoktur. Onlara göre, dünyanın görünüsünü değiştirmek için buEun herkesten fazla gayret gösteren insan dünvanın en büyük inşaat şirketı Morrison Knudsen'in 69 yasındaki beyaz façh başkanı Harry Morrison'dur. 50 senelik inşaatçılık hayatında bu zat sayısız baraj, tünel, demiryolu, yol, köprü ve hava meydanı insa etmişttr. Hoover barajını insa eden Morrison bugün iktisaden geri kalmıs memleketlerin kalkınma ham lelerine yardım vazifesini bırind plâna almıştir. Büyük insaatçı Morrison, halen 12 yabancı memlekette 35 projeden 500 milyon dolarhk işi ttzerin* »1mıştır. Onun Amerikada insa »tmckte olduğu tünel, köprü ve mey danlarm değeri 412 milyon dolardır. Bu zat geçen sene 5.761.000 dolar kazanmıştır.» Dün eşile bırlikte memleketimlze gelen insaat kralı. Türkiyede de Ga A r k a s t S a . 6, S ü . l d e İ Çocuk Kral ! ve Kraliçe i kimler olacak? i Müsabakamızın finali • umumî efkârca büyük : alâka ile bekleniyor OKUL MÜSAMERELERİ Kadırga İlkokulunda sene sonu münasebetile dün bir musamere verilmiştır. OkulAile Birliği başkan v« uyelerinm de bulunduğu musamere çok muvaifakıyetli geçmiştir. Yukarıdaki resimde müsamereye iştirak eden öğrenciier görülmektedir. • Güzel ve sıhhatli çocuk mü; sabakamızm fınalı 18 mayıs ta•lı gunu akşamı Şehir Komedi •Tiyatrosunda yapılacaktır. Jüriİnin fınale ayırdığı kız ve erkek jyavnılardan hangıleniiin kral ve jkrdlıçe jeçileceği umumi e&lrjca merak ve alâka ile beklenj mekte'iır. O gece juri bunlan j seçeceâı gibi netıce belli olduk: tan sonra taç gıvme töreni de : vapılacsktır. Taçlar yavnılara : Vali ve Belediye Reisiraiz tara: fından gi>dırılecektir. : Hasılatı Yeşılkoye bir çocuk rdıspanseıı 3'apılması için son : kuıufun3 kadar Çocuk Esirge• rae Kurumuna buakılacak oUn j '>u gecenın aynı zamanda muh: teşem bır trusamere şeklınde î geçmesi için arkada?larımızdan • Tiurekkeh bır komite program • hazırlamaktadır Bır ^ki gün için; de bu hususta daha etraflı ma; lTimat vprm<"ni7 knbıl ol.ıcaktır İ Miısnlnkami7in ilk elemesin• He firnle kalan çocuklaım ebe• veynlen ile birlıkte salı giinü : oğ!cHf<n sonra 2 ile 4 arasında :behrır>"kaıl idarehanemıze gelmeSleıını nrj ederiz. G. Saray, Beşiktası 30 maglub etti "Kocan ölecek sen bana kalacaksınL «İstanbulun trafik kesafeti ve cografya vaziyeti bakınundan arzettıği ehemmiyet dolayısile, bu şehrımizin giriş ve çıkış irtibatlarını ve şehir dışı yollann şehiriçi ana yollara olan bağlanhlarını en iktisadt bir ?ekilde sağlamak Nafıa VekâJetinin bir kaç yıldanberi dıkkatle üzerinde durduğu bir mesele olmu?tur. Ortaşark, Güney Aaya ve Afrika İşleri Bu mevzu İle ilgili olarak. tstanBaşkanı dün Istanbula geîdi bulun Anadolu yakasile Rumeli yakası arasmdakl fehir dışı irtibatBirleşık Amerikanın Ortaşark el rikanın Pakistan büyük elçisi Hıllannı modem şırtlara en uygun yapacaklan dreth Horace ve Mr Evan Wilson. bir fekilde temin etmek için Kara çilerinin şehrimizd» Yann Amerikan konsolosluğunyollan Umum müdürlüğü etüdler toplanüya iştirak edecek olan elçilerden bir kısmı dün uçakla şehri da başlıyacak olan toplanülara kayapmaktadır. raizt gelmişler ve konsoloshane tıtecak olan diğer elçiler de bugun Arkan Sa. 6. Sü 2 d* mensublarile Amerikalılar tarafın geleceklerdir. Gizli olarak yapıladan karşılanmışlardır. Dün şehri cak toplantılarda Ortaşarkı alâkamize gelen elçiler junlardır Orta dar eden meseleler konuşulacak ve şark, Güney Asya ve Afrika işleri toplantılann sonunda bir resml teb Baskam Mr. Henry Byroode, Ame liğ yayınlanacaktır Amerikan elçileri yann Otuz Sekizinci şehrimizde toplamyorlar Tarih İlâvemiz ie sahifelerimizde BUGÜN: I Adanada telefonla yapılan bu tehdid hâdisesi, mahkemeye intikal etti. Şikâyetçi: Bayan Ömer Iiaşeğmez, sanık: Eski milletvekitlerinden Mahmud Kibaroğlu Adana 9 (Telefonla) Bugun mahkemeye bır telefonl» tehdid hâdisesi mtıkal ermıı oulunmaktadır. D P. il idare kurulu başkanı, Omer Başeğmezui eşi Belkıs Bafeğmezin davası olduâu hâdıse sudur: Iddiaya gdre, bu sabah saat 8,20 sıralannda Omer Başeğmezin Demokrat matbaasının üst katındaki evine telefon edılmış, telefona cevjb veren Belkıs Bjşp^meze: lOmer Bajeğmez ülecek, sen bjna kalacaksın» denılmıştir Belkis Baj ?ğmez, bu telefon muhaveresınden îazete idsrchanc^ınde Sevhan milletvrkıli Enver Batumlu ile birlıkte Arkası 6o. 6, Su 1 de Dun yapılan lig maçlannda G3İatasaıav Bcşıktaşi 3n gıbi jçık bır faıkla ycnmiştir, YuVarıdakı resim «arı.kırmızılılann ilk dakıkalarda kacudıkiari bir gol fırsatuu tesbit etrnektedir. (Maçm taisılâtile dıjeı •por haberlerunizi 4 üncü «ahıf^mızde bulacaksuuz.) İ'ÇÜİSLEK Bayındırh Mehmpd Zeytıncınin egı Mukeııemın İzrnir Cocuk l^ytansîinde üçuz doğurdujunu bıldınni|1ık. Yavrular ıkı kastane doktoru il« babalarının (ortada) kucaklarında gorulmektedırler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog