Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CTTMTTTTRtVFT ISIAJÖ MÛTEHAStS KİMYA. GERLERTARAF1NDAN ÜZUİf 4 w ALMAN MALI •rifîrken *n »ıhhî EN MOÛERN TESİSLERDE ENİYIİPTIDAİMADİ DELHDEN YAPILAN J2I NEBATİ MUTSAK MARGAİ3İNİ /olOO m Uwı6m1tövüh m itktoda şmptiM LİSAN BİLE\ TECRÜBELİ MÜHENDİS ARAÎMYOR Büyuk bir şirket temsil ettiği mühtm firmaların An karada devair, müessese ve bankalar nezdindeki işlerini takib ve lntaç edecek olgunlukta blr mühendis anyor. Almancaya, tercihan ingilizceye de vakıf olması şarttır. Ve şirketin Ankarada yeni kurulan yazıhanesini idare edecektir. Tatmin edicl ücret verilecektir. Bu evsafı halz olanlann hal tercümelerile berabcr cMühendis» rümuzu ile Istanbul P.K. 176 No. ya yazı üe müracaatleri. 4 M A Î I S PtL ve BATARYALARIMTZ Yeni bir parti pek yakında satısa arzedileeektir. Sayın müşte»! rilerimızin ihtiyaçlarını bildirmeleri. Türkiye Mümessili: KAMİL YAZICI ve tZZET ÖZİLHAN Merkez. Ketencıler Cam porselen han kat 2 Satıj yeri: Ketencıler No. 27 Telgraf KOLAYLIK İstanbul Telefon: 26476 FLORYA SIRTINDA SATILIK BAĞ ve BÂHÇELER ve FABRİKA ARSALARI 1 ,, ÇELTİK • EKİCILERI^ Çeltığin en çok muhtac olduğu gübre TOMAS'tır. Fıatı da ucuzdur Bıtmeden acele müracaat edıniz. Türk İngilîz Şirketi Galata. Perşemberiazar Arslan Han 5/3. Tel: 49083 FATİH BALOLARI GALA GEGESİ TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSÜNDA Telefon: 49450 İktisad ve Ticaret Vekâleti İç Ticaret Umıım Müdürtüğünden: * Turkiyede yangm, nakliyat, kaza v« hayat sigorta Işlerfle i ^ tlgal «tmek üzer», kanunî hükümler daiiresinde tescil v» Uân olunan Türkiye Genel Sigorta Anonim Ortaklığı bu kere müracaatla Kadıköy Acentalığına Şirket nam ve hesabma yangın, nakliyat, kaza ve hayat sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak dâvalarda bütün mahkemelerde dâvaa, dâvah v« üçuncü jahıs sıfatile hazır bulunmak ve İstanbul Altıneı Noterliğince tasdikli 29/3/1954 tarihli, 9796 «ayıh vekâletnamedeki yetkller verilmek üzer», istanbul, Kadıköy, Yoğurtçu, Hasıreıbaçı Çıkmazında 12 numarada mukim Safa Barkmanı' tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabestne dair 1149 sayüı kanun hükümlerint uygun bulunmakla ilân olunur. m m\** Yeşilköy yeni hava alanına 1 kilometre, Florya Beledi plâj ve gaztaomına 1,5 kilometre mesafede: Florya giriçi ye 5 yol ağzındaki (Yandım Çavu5) ayranınm bulunduğu mev kide, asfalt üstünde. elektriği, 500 meyva ağacı, 500 üzüm kütüğünü havi etrafı telle çevrili 4134 metrekarelık 2 par bağ ve bahcenin tamamı ve avrıca 4134 metrekarelik as ça falt üstundekı kosk arsasmın 1 3 hissesi ve Safa köyiı Hal kalı asfaltmda; buz. kiremit. kontrplâk fabrıkaları injaatîarının bitisığmde asfalt ustunde 5054 metrekarelik bir fabrı ka arsası ve gene 4135 metreksrelik bir arazi satılıktır Bu pazar günu saat 14 te yazıhanemiz önünden kalkan vasıta larla gosterilip satısı vatsılacak bu arsa'arm cıvarında işlenmemiş toprakların metrekareleri 20 40 lira arasında veril diğı halde, şirketimiz sadece bu oazar gunüne münhasır olmak ve pazartesi gunu takrirlerini vermek sartile ara2iler den: 1 4134 metrekarelik kösk arsasının 1/3 hissesini 800 kuruştan, 2 4132 metrekarelik 2 parça bağ ve bahcenin metre karesini 700 kurustan, 3 5054 metrekarelik fabrika arsasının metrekaresini 400 kuru?tan, 4 4135 metrekarelik araziyi 300 kuruştan verecektir ektrikleri mevcuddur. Bu gorülmemis kelepir satışlarda buBir tanesı mustesna. arsaların hepsi asfalt üstünde ve el Talıblerın beheri için 3000 lira kaparo alınır. alarını sayın anlayıslı alıcılara bilhassa tavsiye ederız. Her nevi devlet tahvıllerıle borsa kotuna dahil millî banka ve sigorta şırkeUerı hlsse senedi ve tahvılleri karjıhğında ikrazst vapılmaktadır Fazla malumat için şube ve ajanslanmıza müracaat edilmefii rica olunur. (5243) istanbul Emniyet Sandıgından 1954 PARÎS FUARI *** ** * » # • • • * m • « « * * • «M» .an bJUI Y apı I Kollektif Şirketi Bahcekapı ls Bankası arkası Yeni î$ Ham kat 2 No. 15 16 Telefon 27310. «. H A n i C ' s t a n bulda: Ticaret Atasesi Bürosu, U t H A K I J İstanbulda: Fransa General Konsoloslufu, İstanbulda: Türkiyede Fransı» Ticaret Odasi. F O I R E Ankarada: Ticaret Atasesl Bürosu. 22 Mayıs 1 Haciran Dunya Fuan Müstemleke Fuarı İnternasyonal Fuan 12.000 teşhirciden farla Ziraat Makine Elektrik Umumî îsler İnşaatTefrişatKütübhaneSanayii Nefıse Tafsilât ve hüviyet kartları için : DERMOJEN Yerini görmeden arsa almayınız! PİŞİKLEKE KARŞI Op. Ürolog Florya. Küçükçekmece ve havalisinde e n havadar. en güzel ve mütenevvi manzaralı olarak arsalarımız basta gelir 50 metre genis liğinde Marsal Bulvan asfaltı üzerinde ve denize 3 dakika mesafededir Sırkeciden elektrik li tren ve otobusle 25 dakıka, Kuçükçekmeceden otobusle 5 dakıkadır Her trenin arsalarım ız onünde duran üc otobusu vardır Parseller 150 ve 300 mertrekare olup metrekaresi 6 6.5 ve 7 liradır. Ayrıca gene asfalt üzermde Kücükçekme ceden otobusle 10 dakika. denıze nezareti olan arsaîarımızın metrekaresi yalnız 250 kurustur. L 4 M A Y I S FATİH BALOUfi! GALA GEGESİ TAKStM BELEDİYE GAZİNOSÜNDA Telefon: 49450 I Dr. Süreyya ATAMAL • Bevliye Mutehassısı [ Taksım, Sıraselvıler 91 İstanbul Yali ve Belediye Başkanlığından: HaUa kola>lık sağlamak maksadde Beyoğlu Kaymakamlığı v« Belediye Şubes; Maduriuğu bmasırun arkasmdaki bahçede bir cenaza kaldırma ıstasyonu tesıs edılmış olup 4,5,954 tarıhinde faahyeta geçecektır. Vatandaşlann bu istasyona müracaatleri rica olunur. Telefon No. sı: 45040. (5457) S ci Ü R P R î Z •^Telefon: 45744 Bugüne kadar Buromuzdan 10 lira kıymetindeki «FATİH PLÂKASI 3 lü KOMBİNE BEDAVA» davetiyelerini alanlarla, 3 Mayıs Pazartesi aksamına kadar Bü romuzla, Atlas ve Inci Sınemalarından alacaklar, 10 mayıstan itibaren Atlas ve Inci sinemalarında baslıyacak olan ZEKÎ MÜREN konserlerile, İSPANYOL GECELERİNE. TAKStM BELEDİYE GAZİİNOSUNDAKİ «FATİH» balolaruıa» bedava gidebilecekleri gibl. İstanbul ARI Inşaat Müessesesi DERMOJEN SİVİLCELERE KARŞI TAHSİN KARAKAŞLI Beyoğlu, Istiklâl Cad. 258 Elhamra h an. kat 1, No. 1. Tel: 42740 Bu pazar. Müessesemiz önünden 13,30 da hareket edilerek arsalarunız gösterilecektir. Lutfen yer numarası alınız. Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş, İstanbul Bürosundan Turhal fabrikamjzm revirı içm Hemşire Okulu mezunu bir amehyathane hemşıresı ile dıplomalı bir ebeye ihtiyaç vardır. 225 250 lira arasında ücret verilecektir. Taliblerin vesikalannı hamilen pazartesi, çarşamba, cuma günlerı 14 te Yenipo*tahane arkasında Şeker Hanında Türkiye Şeker Fabrikaları tstanbul Bürosuna müraoaatleri ılân olunur. (5458) MEMUR ALINACAK Lise mezunu, askerlığini bitirmis, hesabdan anlar bir kaç memur alınacaktır. (D.F. rumuzıle Ist. 176 poeta kutusuna yazı üe müracaatleri. 4 MAYIS Büyiik Falih Baloları Gala Gecesine r de davetlidirler. Basın Reklâm Bürosu... Beyoğlu Mis So. No. 16. Telefon: 49450. NOT: Basın mensublan ile tanmmıs film yıldızı ve müzisyenlerimizin iştirak edeceği bu muazzam gala gecesinde bütün masalar numaralıdır 4 M A Y I S DERMOJEN ÇIIANLARA KARŞI DEODOROPAR Yediknle H A L I Y I K A M A Fabrikasmm telefonu iken J.£ O JL O 2281 8 olarak değiştiğini Kadıköy Eczanesi Beyazıdda Simkeşhane karşısına nakledılmiş ve «Ergun Eczanesi» namı verilmiştir. Açılıs toreni 3 Mayıs Pazartesi saat 18 dedir. Telefon: 22579. MİIIE HAS1AI.IK1.AR1NDA Mide ağrısı, ülseri, eksilıği, gazları ve yanmalarına CELAL ERGUN FATİH BALOLARI GALA GEGESİ TAKStM BELEDtYE GAZİNOSÜNDA Telefon: 49450 1 J DERMOJEN YANIKLARA KARŞI muhterem mü$terilerine arzeder. DERMOJEN YARALARA KARŞI UNAGASTRİN Eezanelerdeo fstevlniz Fiab 1 LJradır. MAYIS B A L AT 3 PAZARTESİ A J A N SI Hizmetinize Gi rıyor HEX)İYELERf K e ş İ d e a i YALNIZ BANKAMIZA M A H S U S Z A R İ F v e C A Z İ B AÇILIŞ J A LA T A J A N S I N A A İ D 1 0 0A L T I N M A Y I S İ K R A M İ Y E S İ 5 0 0 A L T I N AÇACAGINIZ Her 100 L i r a y a 1 k u r'a numarası EN AZ 100 LİRALIK HESABLA BUNLARI KAZANABİL1RSÎNİZ. Acılış günleri gişelerimiz saat 20 ye kadar emrinizdedir O G ü Telefon: 11573
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog