Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 1 Mayts l t M Heybeli Rehabilitasyon merkezi ve hemşire I Baştaraf\ 1 inci sahifede I mirde olduğu gibi bir Rehabilitas««seselerin çalışma zevk ve imkân • yon merkezi inşa olunacağını söylannı kaybedenlere bu imkânı sağ lemiş, Rehabilitasyon işinin ikmali Baştarafı 1 inci sahıfede layacağını, onlara yeniden meslek için himayeli atelyeler kurulacağıbu sabahki toplantıda da başlıca kazandıracağını anlatmıştır. 60 er nı, bu suretle 8 saat çalışamıyacak münakaşa mevzuu olan, Hındiçıni kek hasta için yatıh olarak inşa olan hasta işçileri, 34 saat çalıştımeselesi, komünizmin Asyada ya«dilen Rehabilitasyon Merkezinde, rarak 8 saatlik yevmiyenin ödeneyılması ve Asya ve Afrikada miismülâj ve alçı işleri, daktilo, steno ceğini izah etmiş ve demiştir ki: temlekecilik meseleleri husU3unda daktilo, saat tamiri, fotografçılık « Himayeli atelye için ferdlenn snlaşmaya varamamıslardır. Buna çorab örme, ufak tesviyecilik bö ve müesseselerın de hükumetle t°şmukabil, hidrojen bcmbası tecrülümleri bulunmaktadır. riki mesai yapması lâzımdır. Biz,. Uıccar ve sanayi erbabile (Malul b e , l e r m e , s o n , verılmesi hususunu Başhekimin izahatından sonra Sağlık Bakam bir konuşma yapa leri Çahştırma ve Yaşatma Cemi • taleb eden takrir çogunlukla kabul rak, memleketirnizde bakıma nvıh yetı) kurduk. Cemiyet resmen faa edilmiştır. Nehru, gene taç kimselerle, bu yolda alrnmış ve liyete geçmektedir. Davayı destekkomünizm» karşi r alınmakta olan tedbirler hakkında lemek, vatandaşı aydınlatarak in cephe almması ke> fiyetine muanz bulunduğunu ısrarla belirtmiş ve sanlık hislerini canlandırmak. diezcümle şunları söylemiştir: bunun, konferansa iştirak eden < Metnleketimizin bugünkü iç lencıliği, hırsızlığı önlemek her vadevletlcrle Asya komsulan arasmtimaî dtırumu hakkında resmi kay tandaşm insanî, kültürel vazifesıdaki münasebetleri ihlâl edeceğini dir.D naklardan verilen malumata göre, ileri sürmüştür. Rehabilitasyon Merkezinin gezilayak, göz, kol gibi azalarından mah Pakistan Başbakanı Muhimmed rum 135 bin vatandaşımız var. Bun mesinden sonra saat 11 de YarAli ise aksine olarak konferansta dımcı Hemşire Okulu açılmıştır. lar milletin sırtından parazit olarak komünist tehlıkesinin iyiee belirgeçınmekte ve hükuroete malî kül Sağlık Bakanı burada da bir kotilmesi ve Asya memleketlerinde fet yükleraektedir. Ayrıca bir Cenuşma yaparak, memleketirnizde 30 müstemlekeciliğın devamında ısrar verem vesair hastalıklar yüzünden bin homşireye ıhtıvaç olduğu halde etmiş, dünya sulhu için komün'.^çalışma kabiliyetini kaybetmiş oKn 700 hemşire bulunduğunu, hemşimin, «zaten inhitat devrine gırmiş* 1ar var. Bunlarm hepsinin mec relerin sosyal durumunda bir yebulunan müstemlekecilikten çok muu bir milyonu aşmaktadır. Eir nilik yapmak için. onları aslî maaşh daha tehlikeli olduğunu beyan ettnalul insana 3 lira masraf yapılsa memur haline getirmek gayesile bir mıştir. ^ 1 milyon insana 3 milyon lira mas kanun kabul edildiğini anlatmış, raf yapmak lâzımdır ki, bu den'ze veni inşa edilcn Yardımcı Hemşire •tılmış bir para olur. Bu hsstaîan Okulunun 360 bin liraya çıktığını, kalka zarar vermiyecek şekilde burada ilkokulu bitirmiş 50 öğrea Baştarajı 1 inci sahı/tde •lıştırmak esasını ele almış bulu cinin 6 ay nazarî, 1 sene tatbıkî çok kışi yaralanmış ve takriben 4 ders göreceğini, ayrıca Verem Te bin kişi açıkta kalmıştır. Kaditsanuyoruz.» Sağlık Bakanhğının sosya! yardım kâmül Kursu görecek asistanlann da, bina tahribatmın CTc75 olduğu vazifesi için ilk defa olarak 525 bin burada çalışacaklannı söylemiştir. tahmın edilmektedir. Bu şehirde de Bina içinde hazırlanan kadın has 10.000 kişi açıkta kalmıştır. Farsale lira «ynldığını anlatan Bakan, Darülâeezeye de 150 bin lira yardım talann elişlerinden müteşekkil ser şehri %80 nisbetinde harab ohnuşda bulunulduğunu, orada da Iz; gi de misafirlere gezdırilmiştir. tur. Ölen ve yaralananlann sayısı henüz kat'iyetle tesbitlenmemiştir. Taikala kasabasında 46 ev çokmüş ve 100 ev hasara uğramış : ır. 12 yaralı vardır. Volo vc civar bölgelerde de tahribat vardır. Iç İşleri Bakam, deprem mınts Başinrafı 1 mc' sahıferfc Baştarafı 1 inci sah'fede şekle göre bir çok mükellef bu ver kasına çadır ve ilâç dahil, her :ıns reyi 3414 ileride bitiren Galatasagi kulfetinden kurtarılacaktır. Or ten yardım malzemesi sevkedildiâitaylılar «eticede maçı 6946 kazantalama 200.000 esnafın da, esnaf ni söylemiştir. Kîşlardır. geür vergisinden muaf olacağı ilâİstihbarat Vekâletinden bu gece Gecenin son karşılaşması İstanbul ve edilmektedir. Meclisin bu devre bıldirildiğine göre. zelzele neticeüçüncüsü Modaspor ile Ankaraşü , toplantısına yetiştirileceği bildiri sinde, şimdiye kadar 11 kişinin ölcü arasmda oynanmıştır. Çekismeli len bu tasarılar üzerindeki son tek diığti ve en az 102 kişinin yarabir şekilde cereyan eden bu maçın nik çalısmalann yakmda neticelen landığı anlaşılmıştır. İlk devresini Ankaragüçlüler 2625 dirileceği de anlaşılmaktadır. Grinviç saatıle 13 ten sonra başileride bitirmişlerdir. Bilhassa esnaf vergisinin ağır ve hyan zelzelenin şiddetinden müîkinci devrede açılan Modaspor aksak hükümleri tamamen tadil e nakalât durmuş, yollar kapanmış, hılar aradaki farkı kapatar?k ile dilecek ve daha âdıl vergi esaslan evler yıkılmış, tavanlar çökmüş ve riye geçmişler ve neticede sahsdan , ihdas olunacak, bu arada 260.000 i yüzlerce kişi enkaz altında kalmış5644 galib aynlmışlardır. I sabit ve 150.000 i gezici olan esna ür. ^ Türkiye basketboi şampiyonasma ; ftn bugünkü durumu da dikkate a(bu akşam saat 19 30 dan itibaren | lınacaktır. Aynı zamanda gelir verdevani edilecektir. Gecenin maçları gisi kanunundaki asgari geçim had dinden de esnafa hak tanınacaktır. 8u şekildedir: Fenerbahçe Mülkiyeliler Birliği Bu suretle esnaftan altnmakta olan senelik vergi miktarı olan 25 milVatikan. 30 (AP.) P.pa Pius Moda Altınordu yon liranın 12 milyon lir.ıa inece bugün, aylardanberi ilk defa olaGalatasaray Ankaragücü ği de söylenmektedir. rak katolik kilisesi piskoposîarına şönderdiği tamimde, son yıllar zarfında rahıblerin bekârhğı ve din adamlarının temiz bir hay:t sürmeleri bahsinde "hatalara» düşüldüğünü belirtmiştir. 25 mart tarihli ve «Mukaddes be Baştarafı 1 inci sahijede Baştarafı 1 inci sahijede endise ettiği zannedilmektedir. Fil kâret» başlığı altında metni bugün kında devlet ıstatistikçileri bugün hakika eski Krahn talebi üzerine yaymlanan tamimde, bekâretin anyayınlidıkları resmî bir raporda, villâ etrafındaki emniyet servislerl anevî msnada anlaşılması gerektişu rakamları vermışlerdir: 1952 ye bir misli kuvvetlendirilmiştir. ği. bunun yalnız cinsî konularda be,kıyasen 1953 te intihar vak'alan Eski Mısır Krah bu şüphelerinin denî içtinab değil, fakat ve bilhassa ""artmıştır. Akim kalan intihar te neye istinad ettigini açıklamamıs dünyada kendılerinı hayır işlerine jfşebbüslerinin de geçen yıla kıyavakfetmiş kadın ve erkek kimsesen arttığı belirtilmiştir. Bu durum lerin manevî ve ruhî temizliği olkarşısında bir Kopenhag hastaneması ge: ektiğini beyan etmistir. sinde, hususî bir paviyon ihdas eMillî Türk Talebe Birliği dilmiştir. Kendilerini öldurmek is^teyip de muvaffak olamıyanlar, ka Genel Beışkanlığı bil olduğu takdirde, bu kısımda te Bastarafı 7 inci ia Ankara, 30 (Telefonla) Millî davi görmektedirler. için alâkalılara tebliğat vapmıştır. Türk Talebe Bırlığı Genel Yöneİstatistiklere göre, 1953 te, 540 Cumhur Başkanı ile Başbakan tim Kurulu bugun top'.anarak bir vak'ada canlsrmdan bıkanlar uyku Ankaraya hareket ettiler haplan kullanmış, 92 Danimarkah Şehrimizde bulunan Cumhur Baş tebliğ yaymlamış, Birliğin Genel Evliyaoğlunun ''ise binalardan atlamayı veya ken kanı Cellâ Bayar ile Başbakan Ad Başkanı Kâmran dilerini nakil vasıtaları tekerlek nan Menderes dün akşamki ekspre müstafi addedildiği hakkmdaki İsleri altına atmayı tercih etmışler j se bağlanan hususî vagonla Anka tanbul icra komitesinin karannı dır. Raporda.geri kalan 425 vak'ada raya gitmişler, Istasyonda Vali ve iptal ettigini açıklamıştır. Kâmran i«çeşidli usuller» kullanıldığı kay Belediye Başkan vekili ile diğer Evliyaoğlu Birlık başkanı olarak Fdedılmiştir. zevat tarafmdan uğurlanmışlardır. vazifesine devam edecektir. Beş Âsyalı Başbakan anlaşamadı Hayat pahalılığı ve Türk işçisi Baştarafı 1 inci sahifede endekfler sayesinde tesbit etmenin mümkün olabileceğini kaydederek söze başlayan hatib, anketçiliğin tarihçesini yapmış ve Ticaret Odası tarafından geçim endeksine yapılan tarizleri anlatmıştır. Bilâhara Odanm yaptığı endekslerin 25 sene önce hayali ailelere istinad ettigini iddia edenlere karşı, 1954 başındanberi 800 ücretli ailenin haftalık mas raflaruun sene sonuna kadar dsvarnh turette kaydedilmesi suretile İstatistik Erıscitüsünün yeni bir endeks hazırladığıru aöylemiştir. Hatib sözlerini jöyle bitirmiştir «t İşçi kendi geçinme tarzı hakkında bir kontrol teminini bu mretle sağlami} olacaktır. Ayrıca, «jrtalama ücretlinin masraf tarzı tesbit edilince böyle bir ailenin ne kadar paraya ihtiyacı olduğu meydana çıkacaktır. Sonra, kolaylıkla asgari ücret de belli olacaktır.» Eisenhover'in kongrede elde ettiği zafer ?aştarafı 1 inci tahife&e \ d bir ekseriyetle reddetmiştir. Bu teklif kabul edilseydi, Başkan Eisenho\ver, Birleşik Amerikanın muahedelerle bağlı bulunduğu memleketler haric, Kongrenin tasvibi olmadan denizaşın harb sahalarına kuvvet gönderemiyecekti. Cumhuriyetçi temsilciler meclisi üyesinin teklifi 37 y« karsı 214 revle reddedilmiştir. Reye bnşvurulmadan bir kaç saat evvel Başkan Eisenhower basın konferansında bu teklifin aeyhinde olduğunu sarih bir sekilde kaydetmişti. Millî gürenlik konseyl toplandı Washington 30 (a.a.) Başkan Eisenhower'ia idaresindeki millî süvenlik konseyi dün bir sat süren bir toplantı vapmıştır. Iyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre, bu toolantıda Birleşik Amerikanın Hindicini siyaseti ve askerî harekâta mii^halesi ile alâkalı bazı haberler almıştır. Avrupadan acele olarak dönmüş bulunan müsterek kurmay başkanı Amiral Radfort konsev toplantısına Hirak etmistir. RadforcVun DienBienPhu'daki Fransız birliklerjnl destekleme taraftan olduğu bildiril mektedir. Güzellikleriyle maruf perde ve sahne sanatkârlarının o büyüleyici ve cazip tenine sahip olabilirsiniz... Beria'mn levkifıne dair ifşaat Türkiye de komünist teklifini reddetti Büyiik bir zelzele Türkiyede basketbo! birineilikleri Vergi kanunlarında yapılacak ladilât Papanın bekârlığa dair tamimi Danimarkada infi Faruk, suikasde uğramaktan korkuyor harlar çoğalıyor Secim hazırlıkları diin hazırlandı Bajtara/t 1 inci sahıfede Baştarajı 1 inci sahifede !e işlettikleri «kurtuluş radyosu» vam etmistir: «O günden bugüne nda yaptığı bu konuşmada, Beria kadar mütecaviz tasarladığı hedefe hâdisesini şu şekilde anlatmıştır: ulaşamamıştır. Kore hâlâ hakkuı < Beria'mn tevkifi haziran 1953 yerini bulmasını beklemektedir. Bu • sonlarında cereyan etti. Biz, MV0 sebeble gayemiz, tatbikini resmen mensubları dahı, bundan derhal ha taahhüd etmiş olduğumuz Birleş. berdar olmadık. Fakat o tarihe doğ ı miş Milletler kararlanna uygun, ru MVD mensubları arasmda 5a müstakil ve birleşmis. bir Korenin yialar dolaşmağa başlamıştı. Beria, kurulmasmı temin etmektir. Bakanhktaki bürosunda görülmüDulles pazartesiye Cenevreden yordu. 27 haziranda operada veriaynlıyor len ve diğer bütün şeflerin hazır Cenevre, 30 (a.a.) Amerika bulundukları bir temsilde de yokru. Bundan 3 gün sonra MVD nin 7nci Dış İşleri Bakam Foster Dulles paşubesi mensublarından bir ahbabla zartesi günü Washingtona' gitmek Padfordun Amerikava karşılaştım. Bu şube, siyasi tevkif, üzere Cenevre'den aynlacaktır. gunierde İngiltere Başbakanı r%<\r sorgu ve buna benzer işlerle mes D15 İgleri Bakan Yarduncısı Bedell chill. Cenevre konferansmm f i : guldü. Sovyet halkınm en fazla kork Smith Dulles'ın yerin» Amerikan *es : ne kadar în«ilterwıin a=ken tuğu teşekkül budur. 7 nci jube heyetine başkanhk etmek üzere harekâta geçmiyeceğini ilân etmiskomutsru Tümgeneral Nikolsky'ye yann sabah Cenevreye gelecektir. tir. komünist partisi merkez komitesinAmerikan heyeti çevrelerinden Bilinrfisi aibi Birleşik Amerika den telefonla Beria'yi tevkif etmesi bildirildiğine göre, Dulles'ın dönühususunda emir verildiğini öğren şune hiç bir olağanüstü durum se Hindicini harbine yalnız basm^ n ü d^bale phnek niyetinde deüHir. dim. beb olmamıştır. Bu mesele zaten Başkan Ei<=enhower diinkü b^'in Bu iş gayet gizli rutulmuşru. Mer daha önce kararlaştınlmıştı. toplantısında bu hususu tebarüz etkez komitesinin bir iiyesi, 7 nci tirrristir. şubeye mensub iki albayı tevkif Oüvenlik kon^evinin devamlı aişile vazifelendirmiş ve Beria bu zalan Başkan Eisenhower. mii'îteadamlar tarafından Bakanhktaki rek kurmav başkanı Radford, Ba<:bürosunda tevkif olunmuştur. MVD k?n rnııavini Nixon. MiHafpa Venin asıl genel karargâhı Lyubyankili Wilson. Dıs t«leri Vekni DUIIPS, ka hapishanesi binasındadır.» 3 Baştarafı 1 inci sahifede ! atom fnerjisi Vorrisvnnu b?^ ?!! Khokhlova göre, Albaylar, Beria'Hsziran ayı başında başlıyacak ' T^ewis Sr^auss, Dış Yardım müdürü nın bürosuna birdenbire dalmışlar, komünist partisi merkez komitesi olan seyahat dört gün sürecektir. i Stassen'dir. nin bir azası da o sırada albaylara Mareşal, «Galeb» okul gemisı ile refakat etmekteymiş. Bu şahıs ve seyahat edecektir. Türkiyeye vâki ACELE SATILIK ikı albay tabanclarını Beria'ya tev ziyareti esnasında olduğu gibi Ti46 model Şevrole kamyon, cih etmişler ve merkez komitesi a to"ya Atina seyahatinde de Koça altı lâstik yeni, sıfır motör tezası: «Lawrenty Pavlovich Beria, Popoviç refakat edecektir. miz. Elli bir model temiz huİtalyanın durumu seni komünist partisi merkez kosusî taksi, seyyar gayet güzel Roma, 30 (A.P) İtalyrnın mitesi kararile tevkif ediyorum. Elsaçtan mamul dükkân. her yenüfuzlu mecmualarından Ecteri'nin lerini ksldır» derr.iştir. re teslim edılir. tekerlekli, bugün bildirdiğjıe göre, halya, YuBunun üzerine Beria'mn üzeri stor kepenkli. her i=de kularaştırılmış ve aıka koridorlardsn goslavyayı Atlantik Pektı kuvvetlanılır Unkgpanı Tepedelen lerinin himayesine verecek bir Balgeçirilerek asansörle derhal hapisNo 8 Remzi Barça müracaat hanenin zemın katına indirilmiştir. kan askerî ittifakına muanz bulunmaktadır. O anda, gizli polis şefinin Ruble\o banliyösündeki lüks villasında da jraştıımalar yapıîmıştır. Beria'mn kansı ve oğlu tevkif edılmişlerdir. Khokhlov, Beria'mn kadmlara hayli düşkun bir adam olduğnmı ve Moskovanın muhtelif kesimlerinde apartıman daireleri ve evîer bulundurduğunun bilindiğini söylemiş ve demiştir ki:«Bir çok metresi vardı. Beria'nın oğlu. Sovyet Büyiik ikramiyeyi teşkil eden Koşuyolundaki: müellifi Maksim Gorki'nin torunu Masa Peşkova ile evliydı. Beria ile slâkalı herkes tevkif edıldiği cihetle şimdı bu kadının da mevkuf bulunduğunu sanıyorum.» Erzurum Şubemizde 541 No. lıı Hesab sahibi Adalar Güzeli ve değerli Filim Yıldızı "Purb, cilt güzeiliği için mükemmel b'rr krem ve fevkalâde bir' tuvalet sabunudur,, diyor, Bugünden iıibaren PURO giizellik metoduca siz de riayet ediuiz. 14 gün zarfında daha genç ve daha güzel göründüğünüzü bizza( mü«ahede edecek»İDİz. â Tito'nun Atinayı ziyareti Bol köpüklü, Nefis kokulu PURO 100 de 100 saftır. MEMUR AUNACAK TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Bankarmz rrerkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere, Ticaret Lisesi ve Yuksek Ekonomi ve Ticaret Okulu mtzunlan arasında müsabaka ile luzumu kadar memur ve stajıyer almacaktır. Müsabaka imtihanlan, 15 mayıs 1954 tarihine rastlayan cumartası gunü saat 15 te Isvanbul 'a, Bahçskap'da k",m Unıum Müdürlük binasmda ve Ankara, Adana ve Izmir şubelerinde yapılacpktır. Müsabakaya istihdama mâni bir hali ve yası 35 ten yukarı bulunmayanlar. as:.erlık hızmetını yapmış olanlar kabul ve yabancı dıl bılenler (Fransızca, İnsilizce, Almanca) tercih olunacaktır. Tafsüât Umum Mudürüisümüzde Personel Servısinden ve sözü geçen Şubelerimizden alınabilir. Kazananîar arasmda: 1 Meslekî bilgi ve tecrübesi olanlar, tesbit edilecek aylıklarla esas kadroya tayinierı yapılacaktır. 2 Meslekî tecrübesi olmıyanlar münasib miktarda ayhklarla altı ay müddetle staja tâbi tutulacaklar ve stajda kabiliyet ve ehliyeti tcbeyyün edenler aynca tesbit olunacak aylıklarla esas kadroya alınacaklardır. İsteklüerin, İstanbulda Umum Müdürlüğümüze ve taşrada mezkur şubelerimize müracaatle 12 mayıs 1954 tarihine kadar imtihana gıris kartı almalan lâzımdır. EMLAK BANKASI Nisan Talihlileri BAHÇELİ EV B. Diğer talihliler: ZİYA AKTAŞA i«nt>et eimişir. Esma Coşkungül Hatıce Odabaşı Necdet Üngen Muallâ Çakın Ankarada bir yiizbaşı intihar etti DOĞUBÂNK Nisan İkramiyesini Kazananîar Dcrami> e Hesab No. 24 4513 6152 844 1359 4520 98 457 6161 3S64 1740 3981 613 3513 141 3970 3742 2397 13783 1543 5210 30008 8822 30014 7544 7329 5254 7691 9711 1665 5656 13882 2565 1658 1521 1235 2562 1440 1025 7501 B 6151 9674 9680 9674 374 8016 367 2530 207 13060 12779 5186 6324 1160 147 4353 244 12755 5896 NEYROZJ HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ÖNLER NezleveGrip başlangıcınd Baştarafı bırinci sahifrde düğünden hiç bir şey yapılamamış ve durum ilgililere bildirilmiştir. İntiharm bir sinir buhranı neticesinde mevdana geldiği kuvvetle tahmin edılmek'e ise de. tahkikata ehemmıyetle devam edilmektedir. Yapı Tasarrufu: İstanbul 10575 » 10577 Ankara 276 İstanbul Ev Hesabı 281 . 500, l i r a 100, 100, 500, İsim Alâeddin Kıral Avram Kohen Celâl Boş Şerafeddin Akyar İliya Torunoğlu Bahriye Kocamal Herman Rohinovif Yalçın Kibar Remzi Yavu« Meliha Sargın Sıdıka Baysal Nafiye Yıldız Canan Çetiner Nsvin Kırmaz Şevki Akman Kenan Onagan Salamon S?drix Hatice Erişik Kâmıle Doğıular Şevki Gürler Hacer Anel Hrisantos M3vridi Marko Aleksandır Cemaliye Tosun Namiye Özergin Sümbül Levi Roza Foskalo İzzet Avanyo Selma Koç İlhami A. Örnekal Nesrin Tepedelenli Saniye Vardal Ekrem Ersoy A M. Ali Zde Dizeci Ohannes Usta Katina Vitatis Ahmed Serper S h i r Kalaycıoğlu Omer Lutfi Bengü Sadiye Gündoğdu Abdülkadir Üstek Ayda Tonikyan Makrimi Kuyumcuyar Ayda Tonikyan Perihan Uluğ Halil Sezerer Mari Fünes Lidivo Sarıcıyan Attilâ Erben Aîi Tatar Ali Babazadegtn İhsan Dilihayır Güler Şengül Abdürreşid Yıl Meryem Özgen Ahmed Ssbahat Gflrgel Nigâr Barlaı Berra Sevsay Türk Mısır teni» karşılaşması Kshire 30 (A.P.) Türkiye ve ] Mısır tenis takıralan arasmda bu '• gün Davis kupası turnuvas'run ilk karşıîaşmasmda Mısırlı Adli Şafei. Suzan Güreîi 51. 60, 6.2 yenmiştir. Türkiyenin bir numarah tenisçisi Nazmi Bari de rakıbine yenılmiştir. ilk gün karşılaşmalarmda Mısırhlar 20 ileri geçmişlerdir. /a. Sanat Okullan Mezunlan Cemiyetinin defilesi Küçük Carî: İstanbul Pangalb Ankara Yenişehir İzmir Eskişehir Konya » Zonguldak Elâziz 5109 37629 8707 12985 1130 21809 6544 10553 . 3991 6307 4145 2250 572 679 436 432 Asmaaltı NEVROZİN, soğuk algınhğmdan mütevellit kırıklık, baş, diş, adale ağrılarını teskin eder. Mideyi bcımsz kalbı yormaz Dört saat ara ile günde 3 adet alınabılir. Sanat Okullan Mezunları Cemiyeti. R mayıs cumartesi gunıı Taksim Beledive Gazınosunda \apılmak üzere bir &'1 e hs«ırlanmıştır. Defilede erkek ve kadın elbiîelerile çamaşırları gösterlec«ktir. Naci Yüngül 100.Maızer Giridlioğlu 100.Mehmed Erdeniz 100.Mükerrem Usman 100.Todori Harokopulo» 500.Fikret Günver 100.Muazzez Sayıl 100.Nureddin Aruman 100.Ercan Evren 100.Nihad Atılgan 1000.Nıhad Kobek 100Kemal Gözmen 100.Mustafa Karaca 100.Fikret Alkan 100.Kâzım Dener 1000.K. Abdullah Dağdeyen 100(5453) Fatih Izmir GalaU «Curnhuriyeto in Edebî Tefrikasi:6O SARAYLARIN AŞK ÎLÂHESt ?azan Annemarıe SEL1NKO DESÎRtlE E Napoleon, dar bir eldivene elle Imparatorun Legion d'Honneur nifini sokmaya çalışırken ilk defa o şanının zınciri bulunan yastığı tuarak bizlere bir göz gezdirdi. tuyor ve dalgın dalgın dudaklarını Sonra: *<Hadi gidelim» dedi. kemiriyordu. Despreaux hepimize vazifelerimiNapoleon nihayet: «Ne bekliyo:i vermişti, harekete gecmek için ruz, Despreaux?> diye sordu. .şaretini beküyorduk. Fakat bir Sesınden, sinirlendiğı belli idi. iürlü işaret vermiyordu. 0nun ye ifMerasımı valıdeniz hanım•ine, Joseph'in kulağma bir şeyler efendimn açması kararlaşmıştı, ebsıldadığını gördük. Joseph omuzla fendimiz. Fakat valideniz hanımermı kaldjrdı. fendi.. » Napoleon, bu sırada, bir aynanın Burada Napoleon'un kardeşi fenünde durmuş, azametli bir ta Louis teşrifatçıbaşımn sözünü keinrla kendini seyrediyordu. Ayna serek: «Annem gelmedİT) dedi. la ne görüyordu acaba? Samur vaSesinde alay eder ve sevinir gibi :ası kulaklarına kadar gelen muh bir eda vardı. leşem bir cübbe içinde kısa boylu Biliyorduk: Napoleon, Italyaya tir adamdan başka ne olabilirdi ki? adam üstüne adam gönderip annefcu yoluna atılmış tacı oradan alıpsini taç g:yme töreninde bulunmak 1 paşına giçeren bir adam... üzere Parise çağırtmıştı Madam Can sıkmtısı içinde birbirimizle Letıtia nihayet ısrarlara dayanamaısıldaşmamız ve durmuş dyle bek mış ve >ürgündeki oğlu Lucienle syişimiz bana bir cenaze torenini vedalaşaıak yola çıkmıştı. laürlatü. JeanBaptiste nerede, diNapoleon sakin bir sesle: «Maa• bakındım. Öteki mareşallarla be lesef beklevemiyeceğiz» dedi. •bcr durmuj, iki elinde üzerinde Trampetler çaldı, alay ağır ağır j benim önümde durmuş oldular. Son ra Napoleon göründü. Onun arkasında, kendisine aid şeyleri taşıyan lar vardı ki JeanBaptiste de bunların arasındaydı. Napoleon ağır ağır yürüyüp Jesephine'in yanına gelinciye kadar org «Marseillaise» marşıru çaldı. Papa berrak ve heybetli bir sesle duasım okudu. Sonıa o ağır tacı kaldırdı. Napoleon başını iğsin diye Çevıren Vahdet GÜLTEKİN bekliyordu Fakat Napoleon başmı iğmedi. Altın işlemeli eldiven içinve ihtişam içinde hareket etti. Uzerinde mendil bulunan yastığı, deki ellerini uzatıp tacı Papanın esanki adak götürür gibi,' ellerimin linden kaptı. bir saniye havaya kalüzerinde ve ileri doğru tutarak ka dırdı, sonra ağır ağır başma koydu. Seyredenler arasmda bir şaşkınpıdan çıkarken vücudümü baştan aşağı soğuk bir hava kapladı. Sıkı lık kımıldanmasıdır başladı. Napobir asker kordonu arkasınJa sıkışıp leon ustılü bozmuş, tacını başuıa kalan kalabalıktan tektük: «Yaşa kendisi koymuştu! Törenin geri kalan kısmı sükut sın Bernadotte! Bernadotte» diye bağınldığıru duydum. Gözlerimi içinde geçti, Napoleon, ikinci ilefa Murat'nm sırmalanna dikmiş, hiç olmak üzere, tahtına çıktı. J'oseph'le Louis tahtın blri «aayırmadan yürüyordum. | NotreDame'dan içeri girdik. Et ğına, biri soluna geçti. Papanın M ! rafı orşun sesi ve buhur kokuîarı si işitildi: sarmıştı. Murat yana çekilip dur «Vivat Imperator in aeternara!» | du, ben de onun yanmda durdum. (Lâtince: «Imparator ebediyen yaYol açıldı, iki altın taht göründü. şasm!» demekti.) Soldaki tahtta, heykel gibi hiç Papa sonra Josephine'e döndü ve kımıldamadan, beyazlar giyinmiş, başının üzerinde haçı gezdirerek ufaktefek bir ihtiyar oturuyordu: yanağmdan öptü. Usulca ImparaPapa VII. Pius. Napoleon onu iki tcnçenin tacını Papaya Murat uzasaate yakın bekletmişti. tacaktı, fakat Napoleon işe kanştı: Joseplıine. gözleri iri iri açılmış, Tahtmdan inerek elini uzattı. Bududaklarında tatlı, tebessüm, gelip nun üzerine Murat tacı, Papaya sağdaki çifte tahtın önünde durdu, verecek yerde, ona verdi. eteklerini tutan prensesler de tam O gün. ilk defa olarak İmparato «Marie diyor ik, «Yaşasın ' împarator!» diye bağırsmlar diye | polisler ahaliye para vernüş, sahi mi, anne?» «Bılmem» dedim. «Doğru bile olsa sen sakın böyle jeyler söyleme.. > «Niye?» «Çünkü .. tehlikelidir» diyecektim, vazgeçüm. Biz Oscar'ı ne düşünüyorsa hepsini olduğu gibi söylemeğe alıştırmak istiyorduk. Fakat Zaptiye Nazırı da düşündüğünü söyliyenleri Paristen sürüyor du. Meselâ, Madam Recamier'nin | aziz ahpabı, muharrir* Madam ] Stae! de bu yüzden sürülmüştü. «Clary deden cumhuriyetçi idi de onun için» dedim. Oscar: «A, ben onu ipekçi sanıyordum» dedi. İki saat sonra, Smrümde ilk defa vals yapöm. Prens Joseph hazretleri, yaai bilim cnist*, yabana prcnslerl* «1çiler v* maretallar terefinc büyük **• bir balo tertib etmisti. Etienn« de, O gece, yatmrken, Oscan cîm Julie'nin kardeşi nfatilc, davetjparator yatakta da tacını baçmdan liydi. çıkarmaz mı?» diye sordu. Vaktile Marie Antoinette Viyana «Yo, çıkarır, sanırım» dedim. valslerini Versailles'a getirmek isDüşünceli bir halle: «Ağır gelir I temiş ama, bu dana yalnız saray de onun için çıkanr, değil mi?» mensubları görmüşler. İhtilâlden dedi. sonra da halk bu Avusturyalı KraGüldüm: j liçeyi akla getiren ne varsa hepsine «Ağır mı gelir! Hayır, yav ' düşman kesilmiş. Fakat şimdi düş j rum, hiç de agır gelmez Bılâkis!> man bir memleketin bu tatlı nağOscar bu sefer başka bir jey meleri Parisin hayatm» yeniden sordu: gtnnayt baglıyor. (Aıkası na\ run o zaman gülümsediğini gördüm. Saçlannı bozmaktan korkuyormuş gibi dikkatle, gayet dikkatle tacı Josephine'in başuıa '#.'du. Sonra | hafifçe dırseğinin altından tutarak tahtlaruıa doğru çıkardı. 1 Josephine bir adım attı, sendeledi, az kalsin düşüyordu. Eliza, Polette, Caroline de mahsus, düşsün de pek böbürlendiği anda rezil olsun, diye eteklerini bıraktılar. Fakat Julie ile Hortense bütün kuv vetlerile tutrular, Napoleon da ko, lundan yapıştı, çekti. Böylece, tmparatoriçe düşmek felâketinden kur tuldu. sadece sendelemekle kaldı. j Eski Fransız asılzadeler smıfına ' mensub genc kızlar Despreaux'nın bin müşkülâtla bulduğu bakirelerellerinde mumlarla geldiler, tahtın önünde mevki aldılar. Papa ile di|ğer rahibler çekildiler. Napoleon, gözleri yan kapmlı, dimdik oturuyordu» N t düfünuyordu acaba? Tarhbaşı 100 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 1000. 100. 100. 100. 100. 100 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 500. 10 000. 100 TL. » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Pangalü Beyazıd 100. 100. ) 500. ) 1000. ) 100. x 100. , 100. y 100. > 500. y 100. > 100. > 100. « 100. .» 1000. ı 100. > 100. ı 100. i 100. ı 100. ı 100 » 100. > 100. » 500. » 5000. > ıoo. >ütün jube v » ajaaılaranıaüa Milmıstır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog