Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHOTfTET 1 Mayu 1954 RADYO I. b p o r B e y k o z d u n Rei$i Vehbi b e r a b e r e k a k l ı i a r I Emrenin demec Besihtaş, Beyoğiusporu Z 1 mağlub etti Fedenreyon başkanı. bugün b«şlıyacak seçmeler ve Tokyo müsabakalan hakkındaki pörüşlerini «rıktedı Beşiktaş. Beyo|lıısponı 21 Profesyont1 lig maçİBnna dün mağlub ctti Dpimsbshrr srsrhnrla devam edikli. Gümin iîk karşıteması ssst 14.39 Dün Dolmabahçe stadmda ikinci da İstprbulspor BeyKoz staanda kamlaşma Beşiktaş ile Beyoğluspor takımlan arasmda yapıldı. Ar'k'rs BTHPSİ hskemteinden Hakem Sulhi Garanm idare ettiCPZTTIJ B=3arrn itfa.Te ettreii bu kar bu karşılaşmsya takımlar aşağıği şe daVi kadrolarile çıktılar: şılsşmsva t'krmlsr n Beşiktaş: Bülend Kâmil. Vedii ki "'e P'VmTSİaHrr Alâeddm. Esref. Özcan. Nusret Ercan, 3et^tanbıı'^nor: rjsrn ceb. Coskun, Şevket, Sami. : H imi, Ayderrrir, Csfer, Beyoğluspor: Sırncpulos Babaroğlu. Nikolan Pemzi, Dimitrioğ'.u. Y'maz. ^evkoz: Haiil "Menmed. İsmet Muçtafa Nevzad. Yafa, Tekin, NiF'kri Levon. rTîlmi Ziva. rlalük. ko. Karnik. Oyuna süratli bir şekilde başlayan Kusret. Gszarıfer, Zekeriya. siyah bayazlılar 3 üncü dakikada Oyuna geçen eiin zehirlener?k Coskun vasıtasile ilk gollerini ^aölen Emniyet futbolcusu Aldo'nun zandılar. alümü dolayısile bdr dakikalık ib11 incj dakikada Coşkunun yertiram duruşundsn sonra baflandj den bir şütünü Sirnopulos tuttıp İlk devre ber iki takım ksrşıhkli elinden kaçırdı. Top yuvarlsnarak akınlarla birbirlerirıi denemeye baf kaleye girdi. ladılar. İG n n dakikad» san siyahlılar 4 üncü dBkıkeda fetanbutaperd»n kazandıklan bir frikiki Mustafa aKEiran, 15 inci dakiksda d*, Ayd« ruda attı. mir iki mübim örsattaB ietifede *36 ncı dakikada Beşiktaş mühtm demediler. Bu arada Beykoriular Haluk v« brir fırsat kaçırdı. 40 ı n a dakikada Beyoğluspor 41 înci dakikada da eıtasüe yaptıklan bir akmda müBeşiktaş kazandjklan birer kornerhim bir fınart heba ettfler. Devrc den de istifede edernediler. böylelikle 00 berabere birti. Devre böylece 20 »iyah beyaılıİkinci dmre: lann lehine sona erdi. tkinci devre oyıraa İstanbulspnrİkinci devre: lulsr başladırar. 3 fcıcö dakikada İkinci devr?nin hemen başlannBeykOThılar bir frreat kaçndılar. da Recebin şahsî bir akmda çektiği 11 inci dakikada Erdcğanm g<Sıel füt direğe çarpıp avuta gitti. bir şütünü kaleâ kornere çıkaırh. 4 üncü dakikada siyah veyazlılaÇekilen korneri de tızaklsştırdı. nn boş kaleye çeütikleri şütü BaBu arada İstanbulsporlular sçıl haroğlu kafa ile dışarı cıkardl. dılar ve rakiblerinl bastırmaya 17 n d dakikada Recebin çok gübaşladılarsa da bu hâkimiyet uzun »el blr şütünü kaleci aynı füzellikEÜrmedi ve oyun tekrar mütevazta 1* kurtardı. bir şekil aldı. 25 tnd dakikada Yafa'run blr paNetice bundan aonra da değifme mıa iyi kullanan Tekin Beyof luspodiğınden maç 00 beraberlikl» «ona run yegâne golünü atta. Maç da 21 Beşiktaşm lehin* aona erdi. erdi. Mayıs ayında Tokyod» ympılacak o!an dünya serbest güreş şampiyonasınds Türkiyevi temsil edecek 8 kişilik takımın seçmeleri bugün ve yarın Spor sarayında yapılacaktır. Bu münasebetle dün kendisüe r ~ ş e n S p o r H sberleri Rİsnsı muhabirine. Güreş federasyonu reisi Vehbi Emre aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: „ Her müsabakamn iştirak edenlerin krymetine göre ölçübnesi tabiidir. 1948 olimpiyadlannda Ruslar ve Japonlar bulunsaydı bizim kazanmamızı şüpheü fförenler o günkü şartlar içinde orların kazanmalannı nasıl kat'iyetle ifade edebilirler. 1352 olimpiyadında maddî ve manevi bir takım sebebler, hakkımız olan dereceyi almamıza mani olmuşrur. Bugünkü şartl»r içinde olimpiyadlardan daha ehemmiyetli bir müsabaka, bizi bütün rakiblerle karşılaştıracakbr. Dshs ehemmiyet li deyişimin sebebi, Tokyoda yapılacak olan Dünya HmP'yonlufuna bir çok külfetl«ri ihtiyar edip kazanacağından emin olmıyan miletlerin iştirak etmiyecekleri. bu $artlar altında da olimpiyadlarda olduğu gibi kolayca yenilebiiecek rakib ler yerine şampiyonîuk iddiasında olan kuvvetli ha?ımlarla karçılasacaâımızı kasdediyonımRuslann ?4 kişilik bir kafile ile ve büyük itina ile hazırlanarsk müsabakslara gelecekleri ve bilhassa Japonlann kendi yurdlannda yapılteak bu şampiyonada olimniyadlarda almış olduklan derslerdeB istlfade ederek hanrlandıklarını blliyoru». Bu mflsabakalara hazırlandıklan halde. İsveçlilerle yaptıklan karşılaşmayı 71 kaybeden Italyanlann Tokyoya gitmekten vazgeçtikleri de ne kadar çetin müsabakalar yapacagımıı hakkmdaki görüşümüzü teyid etmektedir. Bte şimdiye kadar yaptıgımız hanrlıklann hiç birine benzemiyen seçm» usulü ile bir ay evvel millf takımın bünyesini teşkil edecek genclerl seçtik ve 900 ü bulan karşılaşmalarla yaptığımız vnırd içt seçme müsabakalannda genclerimi ri çetin bir denemeye tâbi tuttuk. Bu tecrübelerde, her sıklette 4 mflsabık olmak üzere 32 güreşçiyl seçerek Yalovada son seçmeler için hanrladık. Şimdiye kadar mutad ol f c n ı A GiireşFederasyonu f Bugünkü progratn İSTANBl'L j Büyük Adlî Hatalar KATİL KİM? HAZHAB KirfTI baş ağrılarına karşı GRiPiN • Grip ve neiie baştangıcında bir çok fenalıkları önler. i boınıni, kalbi ve bobrekleri yoruıa*. KİNINLİ 12.57 Açılı» ve program 13 00 H a berler 1J.15 Şfcrkılar; o)cuy»n: Muallâ Gbkçay 13.45 Radyo salon orkestrası konseri 14.15 Dans müzigi (Pl.j 14.50 S a ı eserleri; ça'.aniaı: Nubar Teky»y Ercümend Batanay 14.50 Haftanın progrâmı 15.00 Ş a r k l lar; okuyan: Ekrem Hiır 15.15 Caz müzigi 15.30 Ş a r k ı l l r 1« 00 Hafif şarkılar I P 1 ! 16.15 Şarkılar; okuyan: Receb Birgit 16.45 Glenn Miller öıkertras: 17 00 KHCİinlar fasıl h e vetl 17.40 Kayıb mektubları 17.45 Şnrkılar; okuyan: Berrin Erhay 18.00 Dans jnuz:ğı ve hafif melodiler 18.25 Bale sahnelerinden ıPl.ı 18.40 Oyun havaları 1900 Haberler 1S.15 Şarkılsr; oku>Mn: Z«ki Mureıt 19.45 Vlyolonist N e c b Ajkın 20.00 Saz eserleri 20.15 Radyo Cazetesi 20.30 Kı.?a «ehir haberleri 30.35 Operet dünyasından Pl.ı 20.50 Ünlversıte postası 2100 Şarkılar: okuyan Mefhare: Y ı l d ı n m 21.20 Dinieyici istekleri 22.CO Ş a r k ı l a r : okuyan: Afitab Karscan 2Î.30 Beyaî perdeden müzik (Pl.ı 22 43 Haberler 23.00 Kambiyo Borsa ve programlar 23.07 Kavışık haf.f şarkılar, dans ve c»î ır.üziti I P l ) 24.00 K a p a n ı ; . $, diş, adate, sfnir, roma* tizma, lumbago, siyatik ağn ve sızılarını süratle teskin eder. Bayanların muayyen zamanlardaki sancdarına karşi faydalıdtr. ANKARA T.a Açılış ve program 7.30 Günaydın (Pl.ı 7.45 Hnberler S.»1 Karma sabah muziği (Pi.ı S.30 Müzik (Pl.i 9 00 Kapanış. Bu cia iyi tahkik edilmediği iddia olunan karanhk bir dâva[dır. Katilin masum olduğunu söyliyenler çok olmuştur. Hattâ Jbu hususta bir kitab büe yazılm:ştır. Fakat her şeye raSrmen ladliye harekete gelmemiş ve bu yüzden belki de bir masum iölüp eitmistir. • 11.58 Açılış ve program 12 00 Asker saatl 12 SO Sevim Tan Ürekten ' şarkılar 13.00 Haberler 13.15 EğlenceU tatil müzijl (Pl.) 13.30 Ö e ' e Gazetesi 13.45 Piyano ile Tı:rk m u 2iği: o k u y a n : Nevin Demircöveıı 14.00 Türküler ve ojun h a v a l ı r ı 14.20 R:ya.set!rumhur armoni muzikası 15.00 KİNİNLİ SES Yeni SES Opereti VURMA AVCI 16 58 Açılıj ve p.ogrnm 17 00 Radyo çocuk saatl 1S.00 Incesaz Hı.seyni faslıı İS 40 Radyo i!e inpi'izce 18.55 Size iki plsk çtıhyoruz 1900 Haberler 19.15 Tarihlen hir yaprak 19^0 Murilf ( P l . | 19.4S Maliye Vekalcti .=aati 20.00 Mandt.:in kuartetı 2« 15 Rıdyo Cazclesi 2(130 Kısa =pnr haberlev: M) XS S«<!i Hosspstpn şakılar 21 00 Hafta KMHJ srhbeti 21.15 Ha.'la sonu proganı 2 Î 4 Î HRberler 23 Bfı Ee'ence y»rlerini gçîijoriiz î s 30 Kspanış. : HâHise Fransanın Şartr eyaletinde. Pegi"dçn on küometre imesafede ccreyan etmiîtir. 21 22 nisan 1901 pazar gecesi sabah Lsaat ü<*e doğru Korp.nser köyü Baron Kardeşler ve Buve isimli fnalbend Uratından ayakiandırılmıştı. Esasen bu ad?mlar da fciftçilik eden komşuJarı Eduar Brier'in ımdad âvazelerile luyanmış'ardı. Dikkat: Yarınki 2 mayıs matinesi Seçim dolayısile saat 17.30 dadır. ULMACA . Kadmiararası aHeKzm turnuvası Bern, 30 (SHA) Haber aldıfımıza göre Paris, Prag v« Budapeşte kadm atletlerl ar«mda 13 haziranda bir atlctizm tunravMB y* p Bugünkü proEesyönel lig maçlan Fenerbahçe Adaletle, Vefa Kasımpaşa İle karjılaçacaklar Bugün Sinemalarda SÜMER'de L Ü K S 'de İNCİ'de SUAD PARK'ta m IRZ DÜŞMANLARI SOKAK KIZLARI ŞEHVET KADINI Batakhaneye Düşen Kız Halk Film Finlandiya Rusya bok« karşüaşması Paris, 30 (SHA) Finlandiya Rusya amatör boks y 15 nısan 1955 tarihinde Moskorads yap'.lmasına karar verilmiştir. Bundan evvel yapılan k l yı Ruslar 80 kazanmışlardır. îngilterede seçilen 40 futbolcu Londra. 30 (SHA) îngiliı futbol federasyonu, en iyi 40 futbolcuyu seçerek beyneİTnilel futbol federasyonuna bunların isimlerini bil dirmiştir. Bu 40 futbolcunun arasmdan İsviçrede yapılacak dünya futbol şampiyonasına iştirak edecek İngiliz lakımmın oyunculan »eçllecektir. Bu listenin içhıde İngiliı A vt B millî takımlannın 31 fatbolcusu da vardır. Bunlar: Burgen, R, King, Merrick, Thampson, Byme, Green, Anreen, Anseel, Stsniforh, Willemse, Armstrong, Bell, Dickimson, Dugdale, Mac Garry, Owen, Sltater, Wright Allen. Brodis, Finney, Harris. Hajnes. Hooper, Yezzard. Mullen, Nicho'.ls. Quixall, Robb, Swell, Taylor ve WUshaw'dur. Bunlardan başka: Matthews, Chilton, Ball Lofthouse Ed\vard, Greenwood. Bickaby, Sharaıon ve Benrley listeyi tammlamaktadırlar. İlk 31 futbolcu 14 mayısta İngiltereden hareket ederek bir kaç temasta bulunacsktır. İngiliz A takımı 15 mayısta Belgrsdda Yugo?lavya ile. 23 mayısta Budapeştede Macistanls, İnailiz B takımı 16 rrayısta Zagîebde Yugosîavya B takımı ite. 23 mayısta da Atinada Yunanistan tskımı ile bir fiitboj maçı v c pac : ktır. Çarşamba gtlnü yapılan Galatasaray Emnlyet maçile başlayan îstanbul profesyonel ligl an Ikbıd hafta karşılaşmalanna, bugffln de Dolmabahçe stadmda devam edl mıyan bir şekllde bu memleketin lecektir. davasınd» tam ahenk ve feragatle Bugün iîk maçı n a t 14,30 daçahşan S hocanın ihtimamına bırak Vefa Kasımpaşa takımlan yapa mış bulunmaktayız. eak; bundan aonra Mat 19.30 da da Kamptakl güreşçilerfn Ozerine aFenerbahçe Adalet birbirleTile lacaklsn büyük mesuliyet ve vakarşılaşacaklardır. zifeyi tam manasile müdrik olarak Dolmabahçe stadında yapılacak çalıştıklan ve dünya şampiyonasınbu iki maçtan ilkl. temaşa ı«vki da 1948 de oldugu gibi muvaffak bakımmdan ikincisinden daha e ohnanın bütün şartlannı haiz bir hemmiyetlidir. Geçen hafta Beşik şekilde Tokyoya gitmek istedikleritaşla berabere kalan enerjik Ka ni gSrüyorur. sımpaşalılar, bugun Vefayı hayll Her nkletteki 4 güreşçi dün>*a terleteceklerdir. şampiyonasında karşılaşacalkan ra Her gün biraz daha düzelen A kiblerden daha çetin bir mücadele daletliler de, bugün Fenerbahçe neticesiade secileceklerini bildikleri karçısında iyi bir netic« almağa için çalışmalan çok verimli olmakçalışacaklardır. Bu mflsabaka da tadır. Mesell 52 kfloda Hasan Gemid, seyre değer ve revkli olacaktır. Hüseyln Akbaş ve Ahmed Bilek Bugünkü amatör lik maçlan Amatör birinci lig ile: ikinci, ü dünya şampiyonasmda karşılanna cüncü ve d5rdüncü kümeler maç çıkacak hiç bir rakibden birbirlelarma bugün de dört stadda devam rinden cekindikleri kadar korkmıyacaklardıredilecektir. Diğer sıkletlerde de bu durunı. Bu karşıiaşmalar arasında bilhassa Fenerbahçe Galatasaray ve aynıdır. Dünya şampiyonasına seBeşiktaş Vefa maçlan çok ehem çilecek güreşçilerimiz bu şampiyonanın en çetin müsabakalannı bumivetlidir. Bueünkü maçlann prograraı şöy radaki »eçmelerde yapacaklardır.» (S.H.A.) Şeref stadında: Saat 13, Beşiktaş Vefa Saat 15. Şafakspor Paşabahçe Saat 15.45 Galata Anadolu Fenerbahçe stadında: Saat 13, Fenerbahçe G. Saray Saat 15, Sultantepe Gedikpaşa Vefa stadında: Saat 13, Sülevmaniye Beylerbevi Saat 13. Yeşildirek Tarabya Saat lfi.45 Taksim R. Hisen Evüb sabasında: Saat 15. Karaeücü Boğaziçi Saat 16.45 Çapa 14 mayıs. ^^^mmmmmm 1 1 1 I 1 1I 1 1 19! 1 1 1 II 1 1 1 | 11P 1 l 1* M 1 1 1 1 1 ! 1*1*!.. 1 1*1 I I 1 I !• # I l«l 1 U (İ Türkiyenin en kıdemli gazetesi. Türkiyenin en mütekâmil sabah gazetesi olmak iddiasındadır. VAKIT HUSRETSAFA COSKUN MAYIS SOLDA\ SACA: 1 Yugoslavyada terkedümiş olan TuıH emlAltini!V b«deU<ün. hu kadar n.ilyon lira olduğJ anlasıldı karşıiık ahriacak. 2 ' Se$lml k.iianamıyanların içinde bulunacakları rutıi halet. yanardağm yer yu^ur.e tıediye etüği. 3 K.ıçülten. 4 Hatıbük Kudreti fazla kımse. «uzerinden sıçrayıp geçme harekMl» nin y a r i i i . 5 Polonya hiıkumelinin Ubsasından. 6 Bazan elbi£eni:\ >uzıinü go'gede bırakacak d^rececie pakıılıya çıkan. 7 B a y t a m ı n tıiıjdecisi 8 Guzel sanat. avukaJnrın başlıca çahşma mevzuu. » \UKARIDAX .454CrYA: 1 Çocuşu en fazla memnün edecek olan şey. 2 Çok hoş ve gıizel seyler (eski urul çoğult. 3 Bir hukumdHra tâbi cldujSunu göslerme hareketi. Kindistanda bir çöl. 4 Yaramazlık etm'.yenler (çoğul*. 5 Terst "doğrudan dogruya ve hiç bir yere uğramadan hedefine giden» denıek'.ir. 6 Padisahlık devrindekl rütbe'erden. nnta. 7 İrgiliılerle Mısırlılar arasındaki ebedi münakaşa konusu olan. her aile şimdi bunlardan birine sahib clmak için çahsıp durayor. 8 tnsaf'.ı '•v'mseler ne bunun n e de kebabın y a n maması içlr. tedbir a h r l a r . I * 3 4 5 II T R Köylüler hcıren y^takiarından kalkaıak Koşmuşla'raı. Gece \o kadar kfjEiılık değildi. Brier çiftlığin kapısı önünde yol üze, rinde kanlrr içinrie sürimrnekte idi. Yaralı olduğu anlaşılan /adamcagiî Eaçmasapan Joir, şej'ler «öylüyordu. Köylüler Brier'i Jşöyie bir muayene ettiler' yaralan sandıkları kadar ağır defildi \ Brier: oTanımddığıra iki kiji ^beni bıçakladı...» dedi. PAZAR Buve sordu: «Seni nereye götürelira?» Birden sesine kuvvct aeSen Brier «Ahıra götürün» dedi. Köylüler adamcağızı kaldırdılar, ahınn kapısını açtılar ve yarahyı samanların üzeıine ya tırdılar. Baron Kardeşlerd.en bıri yarahyı soyarken diğerİeri çıfthğe Sirdiler. Brier: .Meykar.eden dönerken iki kişi k a r ş l m a çıxtı ve bana hücum etti. Aman çocukları uyandırmayın » diyordu. HİAİTli PİLİEİR Italya Ispanya basketbol millî maçı Roma. 30 (SHA) İtalya bascatı ile 7 den 70 e kadar herkesin elinden bırakamıyacağı bir ketbol federasyonundan alınan hasabah gazetesi olacaktır. berlere göre. İtalya Ispanya er3 renk •• 6 ve 8 sahife 10 Krs. * keklerarası basketbol karsılaşrr.sı 8 mayıs gecesi saat 10 da Bolonyanın Borsa salonunda yapılacakür. Yeni romanları * Zengin hediyeli müsabakalan ve mündere v ve «YENİGÜNo yazı ailesinin kadrosuna iltihak ile büyük hamlesine K İ T öneceÖım Ö Ü|R 0İNKİAİBİ KİAİLİE * | Y | E İ L UİCİU N A İ B İ A İ K M | I | » •İDİAİRİA EİPİAİG A | H ! A | N T.EIKİEİLİ İMlft »İYİAİR I İ Ş İ A İ N ÖLÜM Yeni Aydın otelınin kıyır.etli emekiar gececlsi r MEVLlD Sovgiîi annemiz| 2500 futbol topu çalan adam Brüksel. 30 (Reuter) Brüksel mahkemesi, 53 yaşmda Aloysius Huvgens isimli bir adamı 2500 fut' bol topu çslmak suçundan 9 aj'8 rnahkum etmiştir. Huyeens gittiği dükkânlara futbol toplarını Savunma Vekâleti için aldığını söylemekte ve bedelintn kendileri tarafından verileceğini söy lemekteydi. Bu suretle Huygens 10.550 Türk lirası kıymetınde futbol topu ele şeçirmeğe muvaffk olmuşrur. Bu toplann ekserisinin piyasaya sürüldüğü anlaşılmiş ve Huygens yakalanmıştır MEHMED MUSA GÖÇER jpv7emi7 ve ENİSF BÂLÎ'nin •efatmın fci.lt.ncı gunune tesadüf "»den 2 ma.vıs 1954 pazar gur/J oğ\v u?n:a;inj müteakm KadiKoy O&•»îizid*? Vevf:'**anî*»ri Hefız Merid 3e5ieür ve H»fız E««ırf Gerede vt rkpHssi.nrj tnrafı nd»n Mevîini S°rif Kırsat oluTiac?»ğından akaba ve cinsîlarımızın ve arzu eden ft • vatın teşrifler) rtra olunur Bâl ! ve Ör«ar allesi Hakkın rahmetirıe kavıu>muştur Cenazesl 1.5.954 cumartesi gunu Cerrahpaşa nastaneainaen a h n a r a k Beyazıd Camilnde öğle namazını m ü t e a k ı b Edirnekapı makberine defn«üleceis;ir. Mev!a rahmel eyliye. * * * Tokad eşrafından ve tstanbul tüccarmdan «Tottenham Hotspur» futbol takımının Almanj^a maçlan i Londra. 30 (Anka) İngiltere | birinci küme takımlarındsn "Tottenham Hotspum 18 oyuncu ile Avrupa turuna çıkmıştır. İngiliz takımı. 1 mayısta Stutgart. 5 mayısta Brunswick ve 8 mayısta Hamburg muhtelitleri ile maclar yapacaktır. Çiftiikte beş çocıık vardı: Flora, Beatris. Loran Splina ve Lor. Bunlann en büyüşü 19. en küçüğü 4 y a ş ı n d a idi. Brierm Jermen ısırali 14 yaşlannda bir kızı daha vardı, fakat bu kız Parıste teyzesınia yamr.da idi. Baron ve Buve çiftçiyi yaralayankn aramağa başladılar. Haydudlar belki de evi sovmakta ıdıler. Fakat henüz ıçeri girmişlerdi ki dehşetten donakaldılar: »k gırdiKİen odada Selina ve Loran'ın cesedleri vardı Bu zavaUılar başlan sert bir cisimle parçalanmak suretile öldürülmuşlerdi. ikinci odada üç ölfl deha karş.lanna c.ktı: Beatris ve Lorunoesedleri yatakta. Floranmki yerde idi. Be ş Ç ocuxt a n nıç bırı sag bırakılmanijştı.. Dehşet içinde kalan köylüler avluya çıktılar. Orada da Ravaşal isrrİEdeki çıftlık köpeginin cesed:le ksrşılaştılar. Gayet vah|i olan köpek boğazı kesilmek suretile öldürülmüştü. (Arkası var") OSMAN YENAL bir kaz3 neticesmde vefat etmiştir Cenazes: 1 m a y i i 954 cumartest gunu bğle namazını m ü t e a k ı b ŞıS^i Camiinden kaldırılacaktır. * * * Bay ve Bayan Eduar Tellaly»n vr kızı. Bayan Naıîya Koyunoğlu. Bayan F. Mi^ele (Paris ı. Bay ve Bayan Mori' Jarden ve çocııkları (Paris). Besyan Kosta, Çalyan, Musa ve Tellalyan aileleri sevgili anneleri. kayınvalldesi. biiyiikannesi, kızkardeşi, teyıelerl ve kuzinlerl olan Türkiyede neşri halikı yafnız 'garetemize afddir. ALENÎ TEŞEKKÜR Karnımdaki tehükeli bir urıı Avrupsda em«aline ender rastlanan hwssa? ve üstiin bir ameliyaı rteticesi alarak beni yen:den hayat* kavıışturan. Cerrah j lîişa Hastane^r Cerrahi Kliniğt Ord ] P' f Sayın YED1 YENİ KİTAP Varbk Yayınevi bu ay da size yedi yeni kitabmı sunar: 1. En Güzel Türk Hikâyeleri (Hazır. Yaşar Nabi) 2. A. de SaintExup£ry: İnsanlarm Dünyası 3. Truman Capote: Gece Ağacı (Çev. Mehmed Fuad) 4. Tahsin Yücel: Uçan Daireler 5. Bocracio (Decamcron'dan seçme 12 hikâye ile) 6. Ömer Hayyam (400 rubaısinin lercümesi ile) 7. Jane Eyre (Charlotte Bronte'nin olmez eseri) HER KİTAB 1 LİRADIR. KÂZIM fSMAİL GÜRKANa Bt=.tçıstan KEMAL AVD1NOĞLÜ. Basasi.T = n HASAN AKSOY'a. asıstar MECul BA\tAZAN"OĞLU. hemşire Melâhal Tfkin ve rlijer tnesai arkadas'arına snnsu? mınnei vt şukranlarımı bildirtrifği uivi bir vaztfe bili'irn. Polikseni Art »nofiu Tek eczanesi olan bir vilâyetimizde dolgun maaşl ı;la diplomal! bir eczacı müdiri mesul aranmaktüdır. Özi? Ecza Deposuna müracaati rica olunur. Mürfiri Mes'ul Aranıyor i Bayan Helen Koyunoğlu'nun vefat ettiğinl derin teessürle blldırirler Cenaze mera.simi bugün cumartesi 1 rr.ayıs 19S4 saat 14 te Taksimde Ohan Oskîperan Ermeni Katollk kilisesinde icra olunacaktır. İşbu llân hususl davetiye yerine kaimdir. Cenaze Levazımatı ve Servis ljleri Garbis Celll; T e l : <27« M EV Lİ D Teke] Er.^ıtıı.eri İdare Şefi iken vefat eöen Sinoblu FA1ARÜKLA ESYfl SATIS! 1 Mayıs 1954 Cumartesi saat 10 dan itibaren Bav W. Jonçe Jans. Holantse Bank Müdürü. Krılamıs. KalamısFener caddcsi 73/75 (Dnlyan tramvav ciıırariinrin) Hol.indp mp.lı mese vemek ve vatak oda 'an Kaoitnne hııduar tak'mı Moket vol hahları Col^man netrol sobaları Kauc divan salon takımı • ^nük avi7e Camasır dolahtarı vs. vs PORTAKAL BAV MURAD AKYÜZ üıı ruhuna itht eoijraek iiîere riiuıınıniiı binnci vılına müsadlf 2 5.8S4 oaza? günü öğle nanıazını mi'leakıb Şlsl: Camiinde Mevlıdı 8erlf okunacsktn Dostlarımız ve arzu eaen Bilcumle din karde$lerüni2 invtUıalr'.ec AiteM L SUZAN SOZEN İNKILÂP KİTABEVİ Basan ve yayan CufnhurlYet Matbaacılık vt Gıretectllic Tıırk Anonlm Şlrketl Cajlnlnğiu Halkevl soksk No 3041 pahibler; Şehidlikleri İmar Cemiyeiintten: Aziz şehidleıimizin rııh'arı için rnmazan aymda öğle namazl^rını müteakıb Edirnekapı Şehidliein'dcki mescidde Hafız Kâni Karacaya mukabele okutturulacak ve Sehidlik dahilinde hoparîörlerle yayınUnacaktır. NÂZİME NADİ ve ÇOCLKLAKI Yazı isiermı fi'len idare eden Mes'ul Mudür CEVAD FEH.Mİ BAŞKUT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog